Vas Népe, 1985. április (30. évfolyam, 76-100. szám)

1985-04-01 / 76. szám

Jubileumi kiállítás megnyitására Magyar párt- és kormányküldöttség érkezett Moszkvába Lázár György, a Magyar Szocialista Munkáspárt Poli­tikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke a hazánk felszabadulásának 10. évfordulójára rendezett moszkvai jubileumi kiállí­tás megnyitására párt- és kormányküldöttség élén va­sárnap Moszkvába érkezett. A delegáció tagjai: Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Köz­ponti Bizottság titkára, Fa­luvégi Lajos és Marjai Jó­zsef, a Minisztertanács el­nökhelyettesei, Veress Péter külkereskedelmi miniszter, Roska István külügyminisz­ter-helyettes és Rajnai Sán­dor, hazánk moszkvai nagy­követe. Veress Péter és Raj­nai Sándor a szovjet fővá­rosban csatlakozott a kül­döttséghez. A Lázár György vezette küldöttséget a repülőtéren Gejdar Alijev, az SZKP KB Politikai Bizottságának tag­ja, a Szovjetunió Miniszter­­tanácsa elnökének első he­lyettese, Nyikolaj Rizskov, az SZKP Központi Bizottságá­nak titkára, Ivan Arhipov első miniszterelnök-helyet­tes és Nyikolaj Talszin mi­niszterelnök-helyettes fogad­ta. Jelen voltak hazánk moszkvai nagykövetségének vezető beosztású diplomatái és a moszkvai magyar koló­nia képviselői. * Megnyitásra készen áll a Magyarország teljes gazda­sági életét átfogóan bemu­tató kiállítás. Tegnap befe­jeződtek a műszaki előké­születek a Szovjetunió nép­­gazdasági kiállítása terüle­tén biztosított hatalmas pa­vilonban és környékén. A kiállítás felépítése és berendezése több vállalat összehangolt munkájának eredménye. Vasárnap elvé­gezték a műszaki berende­zések ellenőrzését, többször megtartották a hétfői meg­nyitó műszaki próbáit. A próbát a vállalati kép­viselők megbeszélése követ­te. A kiállítók 125 képvise­lője előtt Veress Péter kül­kereskedelmi miniszter arra hívta fel a­ figyelmet, hogy a megnyitó és az üzemelés idején mindvégig biztosítani kell a magyaros vendéglá­tást, tartalmi és formai szempontból egyaránt. Rá­mutatott, hogy már eddig is jelentős a szovjet sajtó ér­deklődése a kiállítás iránt, s ez várhatóan fokozódni fog. Így sok látogatóra, nagy érdeklődésre lehet számítani. R­epülök koszorúi sz­emesmedvesen A Magyar Honvédelmi Szövetség és a Magyar Re­pülő Szövetség rendezésében a március 29-én Békéscsa­ba — Debrecen — Miskolc — Hangony — Budapest — Székesfehérvár — Szombat­hely — Pér útvonalon in­dult Repülő Emléktúra utolsó előtti állomása Szom­bathely volt. Az emléktúrán részt vevő 34 gép rövid idő­közökben tegnap, vasárnap a déli órákban szállt le az MHSZ repülőterére, ahol a pilóták különböző feladato­kat oldottak meg, majd foly­tatták útjukat az utolsó ál­lomás, Pér felé. A repülőtérről délután helikopterrel indultak Ne­­mesmedvesre a szombathe­lyi repülőklub és a model­lező klub tagjai, hogy meg­koszorúzzák az utolsónak felszabadult magyar faluban elhelyezett szovjet hősi em­lékművet. A magyar és a szovjet Himnusz hangjai után Szepesi József ezredes, az MHSZ repülőfőnöke mondott rövid megemlékező beszédet. — A repülő em­léktúra Battonyától Nemes­­medvesig követte a felsza­badító harcok és a nemzeti ellenállás jelentősebb állo­másait. Most itt, a magyar­országi felszabadító harcok befejezésének színhelyén emlékezünk azokra a hősök­re, akik életüket áldozták szabadságunkért, akik meg­teremtették a lehetőségét­ annak, hogy szabad ország­ként indulhassunk a nemze­ti felemelkedés útján — mondotta egyebek között. Ezután a résztvevők tiszte­letadása közben elhelyezték a repülőklub és a sárkány­­repülők koszorúit. Az emlé­kezés a hősökre az Inter­­nacionálé hangjaival ért vé­get. V. J. Fotó: Cs. Gy. Új kocsijavító Képünk bal oldalán a lábas szín eddig a szom­bathelyi vasútállomáson a Körzeti Iizerafőnökség téli-nyári kocsi gyorsja­vító „műhelye” volt. Amott jobbra végre ké­szen az új épület az új vágányokkal, a közeli hetekben végre ide köl­tözhetnek a különféle javító szakmák mesterei. (Fotó: H. P.) XXX. ÉVFOLYAM 76. SZÁM ■ 1985. ÁPRILIS 1. HÉTFŐ ■ ÁRA 1­ 80 FORINT E­mlékművet avattak Körmenden és Vasváron Hazánk felszabadulásá­nak negyvenedik évforduló­ja alkalmából az elesett szovjet hősök tiszteletére több helyen emlékművet avatnak. Szombaton már hírt adtunk a kőszegi em­lékmű felavatásáról, most a vasárnap Körmenden és Vasváron felavatott emlék­művek avatási ünnepségei­ről számolunk be. Igazi tavaszi napsütésben benépesült Körmend város­­központja, a Szabadság tér. Munkásőr és határőr dísz­egység tisztelgésével kezdő­dött az ünnepség, majd a magyar és a szovjet him­nusz hangjaira felvonták a háromszínű, illetve a vörös lobogót. Két vers, majd őri József városi első titkár megnyitója következett. Az üdvözlő szavak mindazok­nak szóltak, akik eljöttek a szoboravatásra, a város fel­szabadulásának ünnepélyé­re. Külön üdvözölte a vá­ros vezetője a vendégeket, köztük Horváth Miklóst, a megyei pártbizottság első titkárát, Köbli Gyulát, az MSZMP Központi Bizottsá­ga osztályvezető helyettesét, az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet alakula­tok képviselői és a szom­szédos Szlovénia küldöttsé­gét. Köbli Gyula avatta fel Katona Zsuzsa tartózkodó­an szép bronzszobrát, egy köveken ülő bájos nőalakot, aki pánifélsisakot tart az ölében. A szónok az alka­lomhoz illően a felszabadu­lás napjait, majd az azóta eltelt évtizedeket idézve foglalta össze azt a gigászi munkát, amely napjainkig tartóan átalakítja életünket. Arról is beszélt, hogy a negyven évvel ezelőtti fel­­szabadulás a magyar nép ezer éves szabadságvágyát testesítette meg. Szólt az áldozatokról, a felszabadu­lásunkért meghalt szovjet katonákról, a fasizmus által kioltott ártatlan életekről, figyelmeztetve arra, hogy a világ nem felejti el a fasiz­mus kegyetlenkedéseit, a háború borzalmait. A negy­ven éves fejlődés keretében Körmend és környéke gya­rapodását is belefoglalva fe­jezte be beszédét. Ezután Karaszov Leonyid Szerge­­jevics őrnagy üdvözöl­te az ünnepség részvevőit, majd a párt és társadalmi szervek képviselői, a város lakói elhelyezték a kegyelet és hála virágait az emlék­mű talapzatán. A szoboravatás előtt a vár dísztermében ünnepi tanács­ülés köszöntötte a város fel­szabadulásának évforduló­ját. Itt Illés Imre tanácsel­nök mondott beszédet. A So­mogyi Béla nevét viselő ál­talános iskolában „40 éve szabad Körmend” címmel kiállítás nyílt, amelyet Mé­száros Imre, a Hazafias Népfront megyei titkára nyi­tott meg. Vasvár felszabadulási emlékműve Az ivett vonalú, vörös téglafal zászlólobogást idéz, előtte az ég felé tör egy oszlop és a magasban vi­rágként kinyílik — ilyen Vasvár felszabadulásának emlékműve, amelyet vasár­nap délelőtt avattak fel a Cukros dombon. Az ünnep­ségen Varga László tanács­elnök köszöntötte a nagy­község lakóit és vendégeit, köztük dr. Bors Zoltánt, a megyei tanács elnökét, Mol­nár Istvánt, a megyei párt­bizottság titkárát és az ide­iglenesen hazánkban állo­másozó szovjet Déli Hadse­regcsoport képviselőit. Az úttörők versekkel, dalokkal emlékeztettek a felszabadu­lási évfordulóra. Majd Nagy György, a vasvári pártbi­zottság első titkára mondott ünnepi beszédet. Felidézte 1945. tavaszát, az új világ születésének nehéz, de lel­kesítő, szép példáját. Majd átadta a Hegyhát és Vasvár lakóinak a felszabadulást és a további fejlődést jelké­pező emlékművet, amelyet Szerdahelyi Károly terve­zett. Köszöntötte az ünnep­ség résztvevőit, P. I. Szvi­­sov szovjet parancsnok is. Ezután elhelyezték a háló koszorúit az emlékművön a párt, a tanács, a szovjet hadsereg, a KISZ, a nép­front képviselői és egy-egy szál virággal rótták le ke­gyeletüket az úttörők, a diá­kok, a nagyközség lakói. b. r. fotó: K. Z.

Next