Vas Népe, 1985. május (30. évfolyam, 101-126. szám)

1985-05-02 / 101. szám

Május elsejét ünnepeltük Kádár János nyilatkozata A negyvenegyedik szabad május elsején országszerte felvonulással köszöntötte a la­kosság a nemzetközi munkásmozgalom nagy ünnepét, demonstrálva, hogy szocia­lizmust építő dolgozó népünk büszke az elért eredményekre, bizalmát tanúsítja az ország vezető ereje, a Magyar Szocialista Munkáspárt iránt, kifejezésre juttatja tett­­rekészségét, a párt XIII. kongresszusán el­fogadott határozatok valóra váltásáért. Budapesten, az ünnepien díszített, vörös és nemzeti színű zászlókkal fellobogózott májusfákkal ékesített felvonulási téren út­­törőköszöntővel vette kezdetét a fővárosi dolgozók május elsejei seregszemléje. Pi­­rosnyakkendős pajtások százai futottak át a Dózsa György úton, hogy kedves szavak­kal, virággal köszöntsék a tribünökön he­lyet foglaló közéleti személyiségeket: a párt és az állam vezetőit, a kormány tagjait, a társadalmi és a tömegszervezetek képvise­lőit, a munkásmozgalom veteránjait, a ter­melésben élenjáró munkáskollektívák kül­dötteit, az ünneplő hazánkba érkezett kül­földi szakszervezeti delegációkat. Az úttö­rők egy csapata a központi tribünhöz vitte a virágokat. A díszemelvényen ott volt Kádár János, a Magyar Szocialista Mun­káspárt főtitkára. Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke. Lázár György, a Minisztertanács elnöke. Németh Károly, a párt főtitkárhelyettese, Aczél György, Gáspár Sándor, Grósz Ká­roly, Havasi Ferenc, Hámori Csaba, Ma­­róthy László, Óvári Miklós, Sarlós István, Szabó István, a Politikai Bizottság tagjai; Gyenes András, a Központi Ellenőrző Bi­zottság elnöke; Berecz János, Horváth Ist­ván, Pál Lénárd, Szűrös Mátyás, a Köz­ponti Bizottság titkárai. A köszöntőt követően pontosan tíz óra­kor kürtszó harsant, szemvillanás alatt összerendeződött a nyitó élőkép: hatszáz piros, fehér és zöld zászlót magasba tartó fiataltól övezetten, a tér közepén ünnepé­lyes méltósággal kúszott fel az árboc csú­csára a munkásmozgalom vörös lobogója, jelképezve, hogy a világ dolgozóinak nem­zetközi ünnepét köszönti hazánk. Kádár János, a Magyar Szocialista Mun­káspárt főtitkára a budapesti dolgozók május elsejei felvonulásán nyilatkozatot adott a sajtónak: — Május elseje hűvös idővel virradt ránk, de a budapestiek itt felvonuló töme­ge magabiztosságot, jókedvet sugároz. En­nek alapja: nemrégiben ünnepeltük felsza­badulásunk 40. évfordulóját, s ezt megelő­zően megtartottuk pártunk XIII. kongresz­­szusát. Az elfogadott országépítő program fő céljait magáévá tette a Hazafias Nép­front is. Ezért kérhetjük az egész magyar néptől: támogassa politikánkat, a fejlett szocialista társadalom felépítésének töret­len folytatását célul tűző elhatározásunkat az országgyűlési képviselő- és tanácstag­­választásokon is. Úgy, ahogyan azt a mun­kás hétköznapokon is teszi. — A közelmúltban a lengyel fővárosban aláírtuk a Varsói Szerződés meghosszabbí­tásáról szóló dokumentumot. Ezzel növel­tük népünk biztonságát, s — meggyőződé­sem — hozzá­járultunk Európa és a világ békéjének megőrzéséhez, erősítéséhez is. Ezeket a gondolatokat felidézve szeretném e jeles napon szívből köszönteni — pár­tunk Központi Bizottságának nevében is — munkásosztályunkat, szövetkezeti paraszt­ságunkat, értelmiségünket, egész dolgozó népünket. Bizakodva nézhetünk a jövőbe, mert van jó programunk, népünk egységes, s elkötelezett, hogy tisztességes helytállás­sal végezze országépítő munkáját. Ehhez minden honfitársamnak, kisebb és nagyobb közösségeknek, népünk fiainak és leányai­nak, a családoknak jó egészséget, tovább" sikereket "­­,sok. — Me­gköszönöm a sajtó, a hírközlő szer­vek munkatársainak is, hogy országnak, világnak hűen tolmácsolják ezt a bizakodó hangulatot, beszámolnak arról, hogyan kö­szönti népünk a munkásosztály nagy nem­zetközi napját, a szolidaritás ünnepét, má­jus 1-ét. A megyeszékhely dolgozói elv­onulnak a díszemelvény előtt. Látványos felvonulások Szombathelyen és vidéken Zenés ébresztő köszöntötte Szombathely lakóit is má­jus elseje reggelén. A bo­rús, hűvös idő ellenére már a reggeli órákban vidá­man, vörös és nemzeti színű zászlókkal gyülekeztek az üzemek, intézmények, isko­lák dolgozói, tanulói a ki­jelölt helyeken, hogy mél­tóan vehessenek részt a negyvenegyedik szabad má­jus elsején az ünnepi felvo­nuláson. Szombathelyen — az előző évi szokásoknak megfelelő­en — a Felszabadulási Em­lékmű alatti parkban állí­tották fel a díszemelvényt és a dolgozók tízezrei a kör­nyező utcákban vártak a felvonulás megkezdésére. Tíz órakor a szombathelyi városi fúvószenekar induló­jára a menet élén a megyei párt- és tanácsi végrehajtó bizottság, valamint a Szak­­szervezetek Megyei Tanácsa elnökségének tagjai vonul­tak. (Folytatás az 5. oldalon) Több ezer ember összefo­gása, a lakóhelyért, az ott­honért és a környezetért végzett önzetlen munka eredményeként kiváló ered­ményt ért el Celldömölk la­kossága a településfejlesztési társadalmi munkaverseny­ben, így a város elnyerte a Hazafias Népfront Országos Tanácsa által adományozott jubileumi nemzeti zászlót. Több ezer celldömölki dol­gozó jelenlétében, a tegnapi felvonulás után rendezett li­geti ünnepségen Iózsel Ottó, a népfront országos titkár­sága osztályvezetője adta át a kitüntetést és a vele járó kétmillió forintot Tóth Jó­zsefnek, a celldömölki vá­rosi tanács elnökének. Tavaly 12 milliárd forint értékű társadalmi munkát végzett az ország lakossága, a celliek mintegy 32 millió forint értékű munkával ér­demelték ki az elismerést. Mint a városi tanács elnöke elmondotta, Kemenesalja népe az utóbbi néhány esz­tendőben is maradandót al­kotott. Celldömölk lakossága a sajátjának tekintette a te­lepülésfejlesztési feladato­kat, s megtalálták az egysé­get a cselekvésben, a meg­valósításban is. Az elmúlt négy évben végzett társadal­mi munka értéke kétszerese annak, amit az egész terv­időszakra terveztek. Közös összefogással épült újjá a város balatoni úttörőtábora, elkészült egy óvoda, több kilométernyi út és járda, megújultak a parkok és ját­szóterek, új sportpályákat létesítettek a városban, s a gázvezeték építésében is egyre többet vállal a lakos­ság. Büszkén lobogtatta a má­jusi szellő a nemzeti zász­lót. (burkon) Fotó: B. S. ^ s' v \ % V Ju­bileum­i nemzetiség zászló Celldömölknek Műszaki állomás kezdte meg működését Körmenden. A motorizá­ció terjedése, az egyre nagyobb létszámú gépjár­mű szinte megköveteli, hogy azok karbantartásá­ról, biztonságtechnikai feltételeiről gondoskod­janak. Az Autóklub és a megyei tanács összefogá­sával épült meg Körmen­den az új objektum. Bő­vebben a lap 4. oldalán. T. L. fotója ■ Mr ■ I rr • ■ I ■■ I tr n I r I Képviselői jelölőgyűlések A sárvári városi tanácson Nagy érdeklődés kísérte a múlt héten Sárváron és Répcelakon a VI. számú or­szággyűlési választókerület képviselői jelölőgyűlését. Sárváron a városi tanács nagytermében, az előtérben és a folyosón mintegy fél­ezren fértek el, többen nem jutottak be az épületbe. Szabó Miklós, a népfront sárvári városi bizottságának titkára köszöntötte a meg­jelenteket. Rövid tájékozta­tót tartott az új választási törvényről. Ezután Baranyai László, a sárvári pártbizott­ság első titkára közéletünk fontos eseményéről, a júni­us 8-i választások előkészü­leteiről beszélt. Utalt arra, hogy a most megválasztan­dó jelöltek valamelyikének Sárváron, s a városkörnyék 43 községében lakó mintegy 45 ezer ember érdekeit kell majd képviselnie. Megemlé­kezett az elmúlt öt év ered­ményeiről, a közelmúlt je­lentős eseményeiről, pár­tunk kongresszusáról és fel­­szabadulásunk évfordulójá­ról. Hangsúlyozta, hogy eredményeinket a közös gondolkodásnak és az együt­tes cselekvésnek köszön­hetjük. Ezután ismertette a népfront programját az el­közelgő választásokra, s arra hívta fel az állampol­gárokat, hogy a jövőben is dolgozzanak együtt a prog­ram megvalósításáért. Ez­után a népfront megyei el­nöksége nevében a VI. szá­mú választókerület képvi­selőjelöltjének ajánlotta Bándli Imrét, a sárvári áfész igazgatóságának elnö­két és dr. Somlai Gyulát, a Vas megyei Húscsibene­­velő Társaság igazgatóját. Az előadó ismertette mind­kettőjük életútját, munkás­ságukat, érdemeiket. A je­lenlevők tapssal fejezték ki egyetértésüket. Hozzászólásokkal folyta­tódott a jelölőgyűlés, mely­nek során felszólalt Béki Albert, Volárik Zoltán, Ba­logh István, Drágán István, Szabó Jánosné, Varga János és Horváth Mihály. A fel­szólalók a HNF megyei el­nökségének jelöltjei mellett Szabó Imre városi tanács­elnök helyettest és dr. Bors Zoltán megyei tanácselnököt is javasolták képviselőjelölt­nek. A jelenlevő 470 szava­zásra jogosult választópolgár többsége a jelölteket meg­szavazta. Répcelakon a Szénsavgyár kultúrtermé­ben 672 állampolgár előtt dr. Markovits Józsefné, a népfront megyei alelnöke tartott beszédet, és a­ HNF megyei elnöksége nevében képviselő­jelölteknek java­solta Bándli Imrét és dr. Somlai Gyulát. Ezt követően Szekér György, a népfront nagy­községi bizottságának elnöke — egyben a gyűlés elnöke — bejelentette, hogy a vá­lasztókerületben Sárváron Szabó Imrét és dr. Bors Zoltánt is jelölték képvise­lőnek. A javaslat és bejelentés után a jelölőgyűlés mind a négy jelöltnek bizalmat sza­vazott. Ezzel a VI. számú országgyűlési képviselői vá­lasztókerületben befejező­dött a jelölés. A választó­­kerületnek azonban mégis csak két hivatalos jelöltje van, mivel Szabó Imre és dr. Bors Zoltán (aki a jelö­lőgyűlések időpontjában kül­földön tartózkodott) nem vállalták a jelöltséget. A VI. számú országgyűlé­si választókerületben tehát Bándli Imre 600 szavazat­tal, dr. Somlai Gyula 594 szavazattal képviselőjelölt. (burkon —­mbi) (Folytatás a 2. oldalon) A népfront városi bizottságának titkára köszönti a sárvá­ri jelölőgyűlés résztvevőit.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék