Vas Népe, 1985. június (30. évfolyam, 127-151. szám)

1985-06-01 / 127. szám

A magyar–kínai kapcsolatokról Nm­eth Károly és Lázár György fogadta Li Pengőt Németh Károly, az MSZMP főtitkárhelyettese pénteken a Központi Bizott­ság székházában fogadta Ii Penget, a Kínai Kommunis­ta Párt Központi Bizottsá­gának tagját, miniszterel­nök-helyettest, a hazánkban tartózkodó­ kínai kormány­­küldöttség vezetőjét. A szívélyes, baráti légkö­rű találkozón véleménycse­rére került sor a magyar— kínai csapcsolatok helyzeté­ről és továbbfejlesztésük le­hetőségeiről. Németh Károly és Li Peng kölcsönösen tá­jékoztatták egymást a szoci­alista építés eredményeiről és soron levő feladatairól, illetve a gazdaságirányítás reformja során szerzett ta­pasztalatokról. Jelen volt a találkozón Marjai József miniszterel­nök-helyettes és őszi Ist­ván, a KB külügyi osztá­lyának helyettes vezetője, valamint Csien Csi-csen kül­ügyminiszter-helyettes és Ma Lie, a Kínai Népköztár­saság budapesti nagykövete. Lázár György, a Minisz­tertanács elnöke pénteken a Parlamentben fogadta Li Peng kínai miniszterelnök­helyettest. A szívélyes lég­körű megbeszélésen véle­ményt cseréltek a nemzet­közi élet időszerű kérdései­ről. Rámutattak, hogy nap­jaink legfontosabb feladata a nukleáris háború veszélyé­nek elhárítása. A kedvezőt­len nemzetközi fejlemények megállításában nagy szere­pük van a genfi tárgyalá­soknak és fontos, hogy azok sikeresen záruljanak. Lázár György hangsúlyozta, hogy szükség van valamennyi szo­cialista és antiimperialista erő összefogására a béke­­s biztonság megőrzése érdeké­ben. Államközi kapcsolataink­ról szólva megállapították, hogy rendezettek és azokat az élet fontosabb területein szerződések szabályozzák. Hazánk jelentőséget tulajdo­nít annak, hogy az együtt­működés hosszú távon is megalapozott legyen. Ezért fontosnak tartja az erre vonat­kozó megállapodás megkö­tését. Lázár György rámuta­tott, hogy még további le­hetőségek vannak a gazdasá­gi kapcsolatok fejlesztésére, amely a felek aktivitását igényli. A találkozón részt vett Marjai József és Ma­rie. XXX. ÉVFOLYAM 127. SZÁM 1985. JÚNIUS 1. SZOMBAT ÁRA 2,20 FORINT Laurent Fabius Berlinbe látogat Párizsban pénteken beje­lentették, hogy Laurent Fa­bius miniszterelnök június 10-én és 11-én hivatalos lá­togatást tesz Berliniben, ahol megbeszélést folytat majd Erich Honeckerrel, az NDK államtanácsának elnökével, s találkozik Horst Linder­­mann-nal, a népi kamara elnökével is. A­z ENSZ-főtitkár a VIT-ről A nyáron megrendezendő moszkvai VIT révén a fia­talok jelentős mértékben járulnak hozzá az ifjúság éve alkalmából kitűzött cé­lok és feladatok megvalósí­tásához — olvasható Pérez de Cuellar ENSZ-főtitkárnak a világszervezet székhelyén nyilvánosságra hozott jelen­tésében. A jelentés utal arra, hogy az ENSZ-k közgyűlés hat év­vel ezelőtti határozata 1985- öt az ifjúság évének nyil­vánította. Az eseménysoro­zat hármas jelszava (részvé­tel, fejlődés és bate) önálló, de egymással szoros kapcso­latban álló fogalmat alkot. A pedagógusokat köszöntötték Az oktatásügy valameny­­nyi Vas megyei dolgozóját köszöntötte a megjelenteken keresztül Szabó László, a megyei tanács elnökhelyet­tese tegnap délelőtt Szom­bathelyen, az Orlay-Fürst Károly Szakközépiskola aulájában, a pedagógusna­pi ünnepségen, amelyen megjelent Rácz János, a megyei pártbizottság titkára is. A köszöntő szavak előtt Váci Mihály Jegenyefény­ben című verse hangzott el, s a gencsapáti nevelőotthon ének- és citerazenekara adott hangulatos műsort. Szabó László a hivatás­ról, a megújuló hitről, a pe­dagógus személyiségéről s az oktatásügy előtt álló fel­adatokról szólt, arról, hogy az igazi pedagógus nemcsak a mában él, hanem a jövő­ben is. Ezt követően a mű­velődésügyi miniszter meg­bízásából kitüntetéseket nyújtott át. Budapesten vette át a Ki­váló Pedagógus kitüntetést Németh József igazgató (Sárvár), Novák Zoltán szak­­felügyelő (Szombathely), Nagy Tibor igazgató (Szom­bathely), Horváth László gyakorlati oktatásvezető (Szombathely), Dénes Lajos szakfelügyelő (Celldömölk) és Markonics Istvánné ta­nár (Körmend). A tegnapi ünnepségen hatvanha­tan vették át a Kiváló Munká­ért kitüntetést, heten a Szo­cialista Kultúráért kitün­tetést, miniszteri dicséret­ben részesült 108 pedagógus, valamint a sárvári Sylvester János szocialista brigád az Urbán Ernő Általános Is­kolából. Az Ifjúságért Ér­demérmet kapta meg Ste­fanik Károly, a megyei mű­velődésügyi osztály vezető­je, KISZ Érdemérmet vett át Soós Pál igazgatóhelyet­tese a vépi szakmunkáskép­zőből (Budapesten), a Kivá­ló Ifjúsági Vezető címet hár­man, az Aranykoszorús KISZ- jelvényt ketten, az Úttörő­vezetői Érdemérmet tizen­egyen, a Kiváló Úttörőveze­­tő címet harmincnégyen kapták meg, tizennégy kö­zépiskolás lett Kiváló Ifjú­vezető. A Pedagógusok Szakszer­vezete Vas megyei Bizottsá­gán Török Lászlóné megyei titkár csütörtökön délután adta át a pedagógusnapi ki­tüntetéseket. A Szakszerve­zeti Munkáért kitüntetés arany fokozatát kapta Ba­zár Elemérné nyugdíjas igazgatóhelyettes, ezüst fo­kozatot vett át Süli József­­­né nyugdíjas gondnok, tí­zen oklevelet, tizenhárman pedig a központi vezetőség elnökének oklevelét vették át. Képünk a tegnapi ünnep­ségen készült. (szabály) Fotó: K. Z. * Tegnap délután Körmen­den, a várkastélyban köszön­tötték azokat a pedagóguso­kat is, akik a megyénkben tanuló külföldiek képzésével foglalkoznak évek óta ki­emelkedően. Az ünnepségen az MSZMP Vas megyei Bi­zottsága, a megyei tanács és a TESCO nevében jutalma­kat adtak át. Május 28-án, a Munkásőr­ség Országos Parancsnok­ságán megrendezett peda­gógusnapi ünnepségen vette át a Haza Szolgálatáért Ér­demérem arany fokozatát Lénárt János, a körmendi gimnázium és szakközépis­kola kollégiumának igaz­gatója. Fotó: K. Z. Vép ünnepel Negyedszázados jubi­leumát ünnepli a napok­ban a Tépi Mezőgazda­­sági Szakmunkásképző és Munkástovábbképző Intézet. Mintegy 90 ezer ember tanult falai kö­zött ez idáig. A „kör­möt," traktor helyett ma már a legmodernebb gé­pek kezelését és szerelé­sét is tanítják. Képes összeállításunk a 7-es ol­dalon. Alakuló küldöttgyűlés Miniszteri dicséret a Sárvári Cukorgyárnak A 90 esztendős Sárvári Cukorgyár dolgozói küldöt­teinek alakuló gyűlését tar­tották meg tegnap délelőtt ünnepélyes keretek között Sárváron, a gyár kultúrott­­honána­k nagytermében. Tóth Gyula igazgató köszöntötte a mintegy 700 dolgozó kép­viseletében megjelent kül­dötteket, és a vendégeket: dr. Bors Zoltán megyei ta­nácselnököt, Németh Györ­gyöt, a megyei pártbizottság gazdaságpolitikai osztály­­vezetőjét, Baranyai Lászlót, a sárvári városi pártbizott­ság első titkárát, dr. Boros Imrét, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztéri­um főosztályvezető-helyet­tesét, valamint a MÉM és az Élelmiszeripari Dolgozók Országos Szakszervezetének képviselőit, munkatársait. Az igazgató elsőként a gazdaságirányításban nap­jainkban bekövetkező válto­zásokról beszélt, szólt arról, hogy a Sárvári Cukorgyár­ban is, mint annyi más ter­melőüzemben, napirenden van az irányítás korszerűsí­tése. Ennek előkészítő mun­kája az év első hónapjaira esett. Ennek során a gyári kollektívának állást kellett foglalnia az új vállalatveze­tési formát illetően. A vál­lalati párt- és szakszerveze­ti szervek úgy döntöttek, hogy a dolgozók küldött­­gyűlése által irányított for­mát ajánlják elfogadásra. Az előkészítés fontos állo­mása volt, hogy a munkások 44 küldöttet választottak meg. Ezekben a hónapokban a vállalat szervezeti és mű­ködési szabályzatának terve­zete is elkészült, tartalmá­ról különböző fórumokon tájékoztatást kaptak az em­berek. Ezt a dokumentumot a küldöttek már korábban kézhez kaptá­k, s tartalmá­nak megvitatása, illetőleg elfogadása a küldöttgyűlés első napirendi pontja volt. A tervezet tartalmával — a hozzászólások is jelezték — valamennyien egyetér­tettek, majd egyhangúlag megszavazták, hogy váljék ez a vállalat hivatalos mű­ködési okmányává. A második napirendi pont­ban foglaltak szerint az el­következő öt esztendőre az új igazgató megerősítéséről és a vezetőség megválasztá­sáról kellett a résztvevőknek dönteniük. Haraszti István, a jelölőbizottság elnöke, mi­után ismertette azokat a gazdasági, politikai, szociális feladatokat, melyeket a vál­lalati vezetésnek és a kol­lektívának a jövőben el kell végeznie, ajánlást tett arra, hogy az eddigi igazgató, Tóth Gyula neve kerüljön fel a szavazólapra. A kül­döttgyűlés titkos szavazással egyhangúlag Tóth Gyulát választotta meg igazgatónak, majd ugyancsak egyöntetű­en megválasztották a tizen­négy tagú vezetőséget is. Ezután dr. Boros Imre a MÉM főosztályvezető-helyet­tese értékelte a magyar cu­koripar helyzetét. Megje­gyezte, a cukoripar az élel­miszeripar nehézipara. Meg­köszönte a Sárvári Cukor­gyár dolgozóinak, és veze­tőinek az elmúlt évek ered­ményes munkáját, majd az ÉDOSZ elnöksége és a mi­niszter nevében átadta az igazgatónak az 1984-es esz­tendő munkáját elismerő miniszteri dicsérő oklevelet. Felvételünk az átadáson készült. — skoda — Fotó: H. P. Kiváló Területi Központ a vasi TSZKER ______________________________________________________" Talán kevesen tudják, hogy a TSZKER, amely kö­zel 1300 termelőszövetkezet közös vállalata, egyben az ország legnagyobb gazdasági vállalkozása is. Ha majd a tsz-ek végleg felismerik a benne lévő óriási lehetősé­get, ennek a nagy vállalko­zásnak ugyancsak nagy pi­ac­szabályozó és ármegha­tározó szerepe lesz. A TSZKER-t megyénkben is a termelőszövetkezetek hozták létre — területi központja Szombathelyen van­­— azzal a céllal, hogy az addigi mo­nopolhelyzetben lévő keres­kedelmi vállalatokkal szem­ben a saját maguk által alapított és működtetett vál­lalatra bízzák az agrárke­reskedelmet. Feladata volt,­­hogy a termelési eszközöket olcsóbban szerezze be, a termékeket pedig magasabb áron értékesítse a többi ér­dekelt vállalatnál. E feladatát a reméltnél is hamarabb valóra váltotta a vasi területi központ, s je­len van a megye gazdaság­­politikai életében mint be­szerző, termeltető, felvásár­ló, lakossági szolgáltató és ellátó, s egyben figyelemre érdemes konkurrens is. Tagjainak tavaly a vagyoni (tagsági) betét 9 százalékát adta vissza, az idén 14 szá­zalékot tervez visszafizet­ni... Működése óta tavaly érte el a legnagyobb ered­ményt: 789 millió forintnak megfelelő forgalmat bonyo­lított le a tsz-ek és a lakos­ság szolgáltatásaiban. E nagyszerű eredményért el­nyerte a Kiváló Területi Központ címet, amelynek átadására tegnap került sor Szombathelyen. A kollektíva, és a tag-téeszek jeles ese­ményén ott volt Horváth Lajos, a szombathelyi városi (Folytatás a 3. oldalon) Dr. Hende Tamás (baloldalt) átveszi az oklevelet.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék