Vas Népe, 1985. augusztus (30. évfolyam, 179-204. szám)

1985-08-01 / 179. szám

Háromórás alapos eszmecsere Helsinkiben Sevardnadze—Shultz találkozó A szovjet—amerikai vi­szonyról, mindenekelőtt a novemberi Gorbacsov—Rea­gan találkozóról, továbbá nemzetközi kérdésekről foly­tatott háromórás megbeszé­lést Helsinkiben Eduard Servardnadze szovjet és George Shultz amerikai kü­lügyminiszter. Vlagyimir Lomejko, a szovjet hivatalos szóvivő a találkozót „érdekesnek, őszintének és hasznosnak"’ minősítette a Finlandia pa­lotában megtartott sajtótájé­koztatóján, közvetlenül a külügyminiszteri eszmecsere befejezése után. Lomejko Szavaiból kitűnt, hogy a két miniszter igen alapos esz­mecserét folytatott a nem­zetközi helyzetről, a szovjet —amerikai viszonyról és a novemberi csúcstalálkozóról. Szovjet részről ezen egyebek között aláhúzták, hogy a csúcstalálkozón meg kell teremteni a feltételeket, hogy a kétoldalú kapcsola­tokban fordulat álljon be. Hangsúlyozták továbbá, hogy a két ország közötti dialógus középpontjába a világűrbeli fegyverkezési hajsza megelőzésével és a földön folyó fegyverkezési hajsza leállításával kapcso­latos kérdéseket kell állíta­ni.­­ Eduard Sevardnadze a megbeszélésen kijelentette: megengedhetetlen, hogy újabb területekre terjesszék ki a katonai előkészületeket, óvott attól is, hogy kísérle­teket tegyenek a Szovjetu­nió belügyeibe való beavat­kozásra. A szovjet vezetés szerint egy szovjet—ameri­kai csúcstalálkozó, amennyi­ben az egyenlőség, a be nem avatkozás és a kölcsönös ér­dekek tiszteletben tartása alapján kerül megrendezés­re, minden területen ösz­tönzést adhat a kapcsolatok javításához. Sevardnadze ezt az alkal­mat is felhasználta arra, hogy ráirányítsa a figyelmet­ Mihail Gorbacsovnak, az SZKP KB főtitkárának az atomfegyver-kísérletek tel­jes moratóriumára vonatko­zó kezdeményezésére. Kérdésekre válaszolva Vla­gyimir Lomejko elmondta, hogy szovjet részről nem te­kintik véglegesnek a mora­tórium kérdésében eddig tett amerikai megjegyzéseket, köztük Schultz külügyminisz­ternek a helsinki repülőté­ren hétfőn elhangzott elu­tasító nyilatkozatát. Ismét felhívták az amerikaiak fi­gyelmét arra, hogy a Szov­jetunió a január 1-ji határidő után is kész tartózkodni a nukleáris robbantásoktól, ha az amerikai fél mégis úgy döntene, hogy csatlakozik a kezdeményezéshez. Ami a nevadai amerikai atomrob­­bantásokra való meghívást illeti (az amerikaiak szov­jet megfigyelőket hívtak meg­­Nevadába), a szovjet szóvi­vő rámutatott: a két aján­latban két ellentétes koncep­ció ütközött. Az egyik fél a nukleáris robbantások meg­szüntetését, a másik lénye­gében azoknak a szovjet jelenlét általi törvényesíté­­sét szeretné elérni. (Folytatás a 2. oldalon) Eduard Sevardnadze szovjet és George Schultz amerikai kül­ügyminiszter megbeszéléseik előtt Helsinkiben. A MESZÖV-elnökség üléséről Három munkabizottság — az áfész, a takarékszövetke­zeti és a lakásszövetkezeti — vizsgálta: milyen a ME­SZÖV és a fogyasztási szö­vetkezetek kapcsolata, ho­gyan érvényesül a szövet­ségi érdekképviselet. A ta­pasztalatokról szóló előter­jesztést dr. Buzdor Attila elnökletével szerdán elemez­te a MÉSZÖV elnöksége. Megállapították, hogy a MÉSZÖV munkája, tevé­kenysége nem választható el és nem értékelhető külön a tagszövetkezetek munká­jától. Vonatkozik ez a szö­vetkezetek demokratikus működésére, valamint a gaz­dálkodásra, a gazdasági szer­vező tevékenységre egyaránt. A szövetség munkájának eredményessége tükröződik a szövetkezetek szerteágazó tevékenységében is. A ME­SZÖV és a szövetkezetek közötti kapcsolat nem ala­kulhat az alá- és föléren­deltségen — egyik szerv ré­széről sem. — A MESZÖV- nek felelősségteljesen kell képviselni tagszövetkezetei érdekeit, a szövetkezeteknek támaszkodniuk kell a szö­vetség segítőkészségére. A továbbiakban részlete­sen értékelték a különböző fajta szövetkezetekkel való kapcsolatot. Például a szö­vetség több kezdeményezést tett az áfészek még hatéko­nyabb gazdálkodására. Elő­segítette a nyúlexportot és a külföldi áruházakkal való termékcserét. Néhány közös feladatot is megfogalmaztak. Tekintettel a megváltozott körülmények­re, a szállítókkal öt évre megkötött képviseleti meg­állapodások tartalmi átdol­gozására szükség van. To­vábbá kezdeményezni kell képviseleti megállapodást az áfészek nevében azokkal a szállítókkal, amelyekkel még nincs. Az ipari üzemek ter­melés-szervezéséhez adott segítséghez hasonlóan na­gyobb támogatást adnak a szövetkezeteknek az értéke­sítés megszervezéséhez is. Szélesebbkörűen, megalapo­zottabban szervezik meg az export—import információt, főleg az áruházi csere és a kishatárforgalomra való te­kintettel. Szorosabb gazdasági együttműködést kívánnak kialakítani a mezőgazdasági és az ipari szövetkezetekkel. A felszólalók erre vonatko­zóan több korábbi jó példát is hoztak fel. Így például a Skála-Gyöngyös Áruház ré­szére — a nagykereskedelem kikapcsolásával — ágyneműt gyártott a hegy­hátszent­jaka­­bi Építőipari Szövetkezet varrodája. Hasonlóan készít­­ett termékeket az áfész­­boltok részére a sárvári Ci­pőipari Szövetkezet is. Messzemenő segítséget adott a szövetség a takarék­­szövetkezeteknek a működé­si terület bővítéséhez, a vá­rosi kirendeltségek megnyi­tásának előkészítéséhez, a dolgozók szakmai képzésé­hez. Aktívan közreműköd­nek az év végi mérlegkészí­tésnél, segítséget adnak a tervezéshez. A lakásszövetkezeti ágazat és a szövetség kapcsolata is jó. A még jobb működés ér­dekében még van sok ten­nivaló. A SZÖVOSZ képviselője felszólalásában kifejtette, hogy a szövetség és a szö­vetkezetek kapcsolatát te­kintve Vas megyében az or­szágos átlagosnál jobb a helyzet. Néhány tanácsot is adott a munka jobbítására. A MÉSZÖV elnöksége ez­után megtárgyalta a fo­gyasztási szövetkezetek köz­­művelődési és sporttevé­kenységét. Ezekre a témák­ra lapunkban még visszaté­rünk. F. L. Elkel még a segítség... A velemi népművésze­ti tábor árnyas fái alatt kicsik és nagyok áhítat­tal nézik, amint egy ké­szülő gyümölcskosár fo­násába a mester is „be­avatkozik”. M. ütemben halad, míg­t­ ötvenhét termelőszövet­kezet, két szakszövetkezet és négy állami gazdaság te­rületén folyik az aratás ezekben a napokban. A bú­za 70—80 százalékát beta­karították már a vasi mező­­gazdasági üzemek, az árpa fele is a magtárakban és a szárítókban van. Az időjárás a zab érését is meggyor­sította, így annak az aratá­sát is hamarosan meg kell kezdeni. A búza betakarítását már­­ több termelőszövetkezetben,­ így Vasváron, Komba é, Nagysimonyiban is befejez- ■ ték. Hírt adtunk már arról, hogy kedd délutánra a sár­vári Kossuth Termelőszö­vetkezetben és a kemenes­magasi téesztben is vala­mennyi kalászost learatták. Immár a nemesbődi Lenin Termelőszövetkezetben is végeztek a betakarítással. A sárváriak egyébként a nyő­­gérieknek, a nemesbődiek a felsőcsatáriaknak segítenek kombájnokkal, szállító esz­közökkel. A toronyi és a vasszécsenyi téesz gépei a jáki téeszben gyorsítják meg majd a betakarítást. A szombathelyi Pannónia Termelőszövetkezet pedig a termény szárításában segít a toronyiaknak, töb­b éves munkakapcsolat keretében. Azokban a mezőgazdasági üzemekben, amelyekben ezekben a napokban befeje­ződik az aratás, szívesen vállalják a segédkezést. Az átlagtermésekről any­­nyit: a vártnál viszonylag szerényebbek. Egyes terü­leteken kevesebb mennyi­séget takarítanak be a téri vezettnél, s néhol, elsősor­ban a jégverte területeken — Rátót, Őriszentpéter tér­ségében — a minőséggel is van némi gond. A mezőgaz­dasági üzemek egy részének más ágazatokban kell erő­feszítéseket tennie a hiá­nyok pótlására. Aratási pillanatképeink a söptei Magyar—Szovjet Ba­rátság Termelőszövetkezet búzatábláin és szárítójában készültek. — szenkó — Benkő Sándor felvételei

Next