Vas Népe, 1985. november (30. évfolyam, 257-281. szám)

1985-11-01 / 257. szám

Kádár János Nagy-Britanniában Megkezdődtek a magas szintű hivatalos tárgyalások Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtit­kára csütörtökön a brit kormány meghívására hivatalos lá­togatásra Nagy-Britanniába érkezett. Kíséretében van Várkonyi Péter külügyminiszter, Bányász Rezső államtit­kár, a Minisztertanács tájékoztatási hivatalának elnöke, Kovács László, az MSZMP KB külügyi és Karvalics László, a KB agitációs és propaganda osztályának helyettes ve­zetője, Melega Tibor külkereskedelmi miniszterhelyettes, valamint Domokos Mátyás, hazánk londoni nagykövete, aki itt csatlakozott a kísérethez. A magyar különrepülőgép délelőtt 11 óra után néhány perccel szállt le a londoni Heathrow repülőtérre, ahol katonai tiszteletadással fo­gadták a párt főtitkárát, az Elnöki Tanács tagját. Kádár János szívélyes kézfogással köszöntötte a vendéglátók képviseletében üdvözlésére megjelent Malcolm Rifkind külügyi államminisztert és Peter William Unwint, Nagy-Britannia budapesti nagykövetét. A repülőtéri fogadtatás után a magyar vendégek és a társaságukban lévő sze­mélyiségek szállásukra — a sok évszázados, közkedvelt óriáspark déli peremén álló Hyde Park Hotelbe hajtat­tak. Tegnap délután a brit miniszterelnök hivatalában megkezdődtek a hivatalos tárgyalások Margaret Tha­tcher kormányfő és Kádár János között. Mielőtt a hivatalként és lakhelyül szolgáló Downing street 10. számú épületbe kalauzolta volna vendégét, Thatcher asszony a bejárat előtt várta és szívélyesen üdvözölte az MSZMP főtit­kárát. (Folytatás a 2. oldalon) Az MSZMP főtitkárát, az Elnöki Tanács tagját a repülő­téren Malcolm Rifkind külügyminisztériumi államtitkár üdvözölte. Környezetvédelmi feladatok Tegnap Szombathelyen az Országos Környezet­és Természetvédelmi Hi­vatal, valamint a megye vezetői áttekintették az elért eredményeket és meghatározták a jövő feladatait. A tervegyeztető tanács­kozáson megjelent Ra­­konczay Zoltán, a hiva­tal általános elnökhelyet­tese, dr. Szabó Lajos, a hivatal főosztályvezetője és Kovács Károly, a hi­vatal Észak-dunántúli (győri) Felügyelősége igazgatója, továbbá dr. Bors Zoltán, a megyei tanács elnöke, Takács László, a megyei pártbi­zottság titkára, Ártner Tiborné, a megyei tanács elnökhelyettese, Nagy La­jos, az SZMT vezető tit­kára és a megyei tanács több vezető munkatársa. A tárgyaláson elhang­zottak között szerepelt az is, hogy lépéseket tet­tek a hulladék újrahasz­nosítására, Felsőszölnök­­nek, mint az ország leg­nyugatibb településének és Nemesmed­vésnek, mint utolsóként felsza­badult településnek or­szágos védelem alá he­lyezésére. Megállapították, hogy Vas megyében sok a­­ zöldterület és a környe-­­ zetvédelmi helyzet az­­ országosnál kedvezőbb,­­ ezért a védelem és a­­ gondok, bajok megelő­zése fontos feladat. En-­­ nek megfelelően állítot-­­ ták össze a jövő évi ter-­­ veket, amelyeknek ismer-­­ tetésére még visszaté­rünk. F. L. : ­ „Értsd és Tegnap délelőtt tartotta tanévzáró ünnepélyét a szombathelyi Rendőrtiszt­­helyettes-képző Iskola. Az évzárón részt vett Péter Já­nos miniszterhelyettes, dr. Kuti Béla rendőr vezérőr­nagy, a megyei főkapitány­ság vezetője és Németh Ist­ván határőr ezredes, a szom­bathelyi határőrkerület pa­rancsnoka is. A búcsúzó ünnepi beszé­det dr­ . Zsiga Tibor rendőr alezredes, az iskola parancs­noka mondta. Gondolataiból amelyeket a címben idézett Váci Mihály verssorral lehet legtalálóbban érzékeltetni, idézzük az alábbiakat. — Tudom, mindannyiuk­­ban megvan az esküben vál­lalt elhatározás, hogy önként vállalt kötelességüket, a ha­za védelmét, a közrendet, a közbiztonságot odaadóan szolgálják. A gyakorló szol­gálat tapasztalataira és a nemrég befejeződött vizsgák eredményeire­­­alapítva el­mondhatom, hogy rendelkez­nek azokkal a képességekkel és ismeretekkel, amelyek a közlekedési és járőrszolgálat­tal összefüggő feladatok el­végzéséhez szükségesek. Be­bizonyították a gyakorlatban is, hogy miközben jó szintű szolgálatot teljesítettek, egy­ben a szélesebb és kisebb közösségekért tenni akaró és valóban azért cselekvő em­berek voltak. Megemlegetik őket sokan, köztük a berhi­­dai emberek is, akiknek gondjaik enyhítésére elküld­ték a társadalmi munkával szerzett pénzük egy részét, de nem fogja elfelejteni ne­vüket a KISZ városi bizott­sága több alapszervezete sem, ahol segítségükkel újabb eredményeket értek el. Beszédét így fejezte be d­r. Zsiga Tibor: — Az 1948 —49-es szabadságharc alatt kiadott egyik belügyminisz­teri rendelet a következőket írta elő: „A rendőrség fel­adata segíteni és nem alkal­matlankodni, szolgálni és nem uralkodni.” Ha ezt mindenben és mindenkor megtartják, méltók lesznek forradalmi hagyományaink­hoz, küldetésükhöz, és dol­gozó népünk megbecsülésé­re. A következőkben a szo­cialista versenyben végzett kiváló munka elismeréseként soron kívüli előléptetések, illetve kiváló párt- és okta­tómunkáért jutalmak átadá­sára került sor. A záróünnepély talán leg­kedvesebb színfoltja a BM óvoda apróságainak „előadói” műsora volt, amelynek kö­zéppontjában a gyermekek és a rendőrbácsik bizalom­teljes kapcsolata állt. (várhelyi) Fotó: Kaczmarski tedd a dolgod!” Angolai pártküldöttség látogatása Az MSZMP Központi Bizottságának meg­hívására hazánkban tartózkodó angolai MPLA-Munkapárt delegációja tegnap rö­vid látogatásra Vas megyébe érkezett. Az öttagú küldöttség vezetője Antonio dos Santos Neto őrnagy, a védelmi és biztonsá­gi osztály vezetője. A vendégeket fogad­ta Horváth Miklós, a megyei pártbizottság első titkára, majd Molnár István, a megyei pártbizottság titkára tájékoztatta a dele­gációt a pártszervezetek és a fegyveres erők kapcsolatának Vas megyei gyakorla­táról. A tapasztalatcsere délután a megyei rendőrfőkapitányságon, a honvédség és a határőrség egységeinél folytatódott. fotó: K. Z. Tegnap Szombathelyen ülést tartott a Termelőszö­vetkezetek Vas megyei Szö­vetségének elnöksége, ame­­­lyen megjelent és felszólalt Kiss István, a megyei párt­­bizottság munkatársa, Kanca József, a megyei tanács cso­portvezetője, dr. Masa Ist­ván, a TOT főosztályvezető helyettese. Az elnökség be­számolót hallgatott meg a két ülés közötti időszak munkájáról, majd megvitat­ta a termelőszövetkezetek idei gazdálkodásának vár­ható eredményeit, valamint a termékértékesítési szerző­déskötések érvényesülését, s annak gondjait. Mindkét témát a novem­beri küldöttgyűlésen tárgyal­ják meg részletesen, de előtte célszerű volt néhány vele kapcsolatos gondot is tisztázni. Figyelmet érdemel például, hogy míg a Sárvár és Celldömölk környékén gazdálkodó nagyüzemek az idén megismétlik a tavalyi rekordnak számító eredmé­nyeket, addig a Szombathely és a Körmend térségében gazdálkodók elmaradnak at­tól. Igaz, általában ezeken a vidékeken találhatók a kedvezőtlen adottságú üze­mek, őket sújtotta legin­kább a tavaszi árvíz és a jégverés, de a gazdálkodásuk több összetevő miatt átfo­góbb elemzést érdemel. A termelőszövetkezetek összességében évről évre igen nagy mennyiségű élel­miszert, árut termelnek, döntően szerződéses alapon. S bár tekintélyük emiatt is egyértelmű a vállalatok, mint partnereik előtt, nem egy esetben hátrányban van­nak vállalati monopolhely­zetek miatt. Kiszolgáltatottak még a termelőszövetkezetek a vál­lalattal szemben a külön­böző áruk minősítésénél, át­vételénél. Ugyanakkor a tsz — mint vásárló — nem mindig kapja azt a minősé­get, aminek az árát megfi­zettetik vele. Az elnökség úgy látta: a jövőben még fontosabb lesz a termelői érdekvédelem, amikor az üzemek az áruknak nagyobb tömegét állítják elő. Alapve­tő lesz körültekintőbben elő­készíteni a szerződéseket, a másik fél feltételeinek ala­posabb megismerésével. Az elnökség tájékoztatót hallgatott meg a szövetség, a társadalmi és a tömegszer­vezetek kapcsolatáról, majd a különféle napirendi pont tárgyalása után Huszár Sándor, a szövetség titkára kitüntetéseket adott át. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom közelgő ünnepe alkalmából Rostás József, a rátóti tsz elnöke, Bolla La­jos, az egyházashetyei, Ko­vács József a kemenesmaga­­si tsz főmezőgazdásza, Tóth Emil a rádóckölkedi tsz te­henésze a Kiváló Termelő­szövetkezeti Munkáért kitün­tetést kapta. Erre a kitünte­tésre méltatták Őri Lászlót, a szombathelyi Pannónia Tsz elnökét, aki Budapes­ten veheti át az elismerést. U. Gy.

Next