Vas Népe, 1986. január (31. évfolyam, 1-26. szám)

1986-01-02 / 1. szám

. ................­­ ........................................... Losonczi Pál újévi köszöntője Tisztelt Honfitársaim!­ Éjfélkor nemcsak egy évet búcsúztat­­­­tunk és egy újat köszöntöttünk. 1985-tel egy ötéves időszak is lezárult, és a mos­ ■ tani újévi jókívánságot is szeretném ér­telmezni öt boldogabb esztendőre.­­ A mögöttünk hagyott VI. ötéves népgaz­dasági terv időszakában tovább gyarapod­ó­dott az ország, javult egyensúlyi helyze­te, megőriztük alapvető társadalmi vív­ ,­mányainkat. Életünk azonban nehezebb lett, min­denekelőtt a számítottnál is szigorúbb nemzetközi gazdasági körülmények, de a saját fogyatékosságaink miatt is. Kivilág­lott, hogy népgazdaságunk a szükségesnél lassabban képes alkalmazkodni a­ megvál­tozott világpiaci követelményekhez. A termelés szerkezetének és a gazdál­kodás hatékonyságának javulási üteme­­ nem volt elég ahhoz, hogy a több mint­­ egy évtizede tartó cserearányromlást megállítsuk. A nemzeti jövedelem nem­­ nőtt a tervezett mértékben. Ezért főleg a belső felhasználás visszafogásával tudtuk ", csak megteremteni a gazdaság külső és bel­ső egyensúlyát. .. 1985-ben népgazdaságunk teljesítménye is több területen elmaradt az előirányzattól,­­ és ez nem írható csak a zord tél számlá­jára. Súlyosan esik latba, hogy a gazdál­kodás és az irányítás nem javult a kí­­­­vánalnaknak megfelelően. Ezek a tények még inkább sürgetik a gazdaságirányítás­­ folyamatos korszerűsítését, az önállósággal­­ együttjáró felelősség érvényesítése s a demokratizálódás felgyorsítását, mint egy­mással összefüggő, egymást segítő felada­tok megvalósítását. A tervezettnél lassúbb fejlődés ellenére bizonyossá vált, hogy a vállalatok megnö­­­­vekedett önállósága, vállalkozási szabad­sága megsokszorozhatja a hatékos­abb gazdálkodás lehetőségeit. A kisvállalatok és a kisszervezetek pedig egyebek közt olyan jelentős területeken oldották a fe­szültségeket, mint a választék javítása és a különböző lakossági szolgáltatások. Eredményeink közé sorolhatjuk a szo­cialista demokrácia erősödését is. Ezt nemcsak olyan országos jelentőségű ese­mények tükrözték, mint a XIII. párt­­kongresszus, az országgyűlési és tanács­választások, a szakszervezetek, illetve a Hazafias Népfront választásai, hanem a jog- és hatáskörök decentralizálása, s nem utolsósorban a vállalati tanácsok megvá­lasztásának előkészítése, lebonyolítása is. A jelen tanulságai egybevágnak sok év­százados történelmi tapasztalatainkkal: népünkben megvan a tehetség, a szorga­lom és a felelősségtudat, azaz megvannak azok a képességek, amelyekkel a legne­hezebb időbön is úrrá tudunk lenni. Szeretném ezt az alkalmat is felhasznál­ni, hogy a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköz­­társaság Elnöki Tanácsa, kormánya és a magam nevében is köszönetet mondjak mindazoknak, akik fizikai vagy szellemi munkásságukkal, alkotó tevékenységük­kel, nem ritkán személyes példájukkal hozzájárultak nehéz helyzetünk jobbítá­sához. Tisztelt Honfitársaim! A Magyar Népköztársaság területénél és lélekszámánál nagyobb mértékben igyekezett hozzájárulni a nemzetközi fe­szültségek oldásához, az enyhülés és a bizalom légkörének visszatéréséhez. Mi­­ legnehezebb időkben is azon voltunk, hogy szükség van a párbeszédre, a vitás kér­dések tárgyalások útján való rendezésére. Ezért is tartjuk nagy jelentőségűnek a genfi Gorbacsov—Reagan csúcstalálkozót, amely elősegítette egymás álláspontjainak jobb megértését, hozzájárulhat a két nagy­hatalom közötti viszony normalizálásához. A csúcstalálkozó lehetőséget teremtett a nemzetközi légkör javításához, ahhoz, hogy egy árnyalattal jobb körülmények között folytathassuk belső építőmunkán­kat. Meggyőződésünk, hogy a szocialista országok közösségének a békés egymás mellett élés megvalósításáért, a fegyver­kezési hajsza megállításáért, ,a leszerelé­sért, a békéért és haladásért folytatott kö­vetkezetes harca az egész emberiség jö­vőjét szolgálja. Örömünkre szolgál az is, hogy a Ma­gyar Népköztársaságot, mint szocialista országot, a szocialista közösség szilárd tagját megbízható, korrekt partnernek is­merik el világszerte, amelyre politikai és gazdasági kapcsolatainkban egyaránt szá­mítani lehet. Tapasztalataink szerint ve­lünk őszinte törekvéssel erősítik az együttműködés szálait a Szovjetunió, a szocialista közösség országai, éppen úgy, mint a harmadik világ és a fejlett tőkés államok. Becsülik szándékainkat, kiszá­míthatóságunkat, készek a kapcsolatok to­vábbépítésére az élet minden területén. További elismerést szerzett hazánknak az európai kulturális fórum megrende­zése. Általános az a vélemény, hogy Ma­gyarország jó házigazdának bizonyult. Biztosította és elősegítette a legeltérőbb vélemények megvitatását, egymás állás­pontjának jobb megértését, ezáltal pedig hozzájárult az európai biztonsági és együttműködési folyamat erősödéséhez is. Külön siker számunkra, hogy a fórum tanácskozásain részt vevő politikusok és jeles kulturális személyiségek közelebbről is megismerhették életünket, illetve a magyar kultúra értékeit. A magunk részéről a továbbiakban is azon fáradozunk, hogy politikai okok ne akadályozzák a kölcsönösen előnyös gaz­dasági és kulturális kapcsolatok fejlesz­tését. Az idei esztendőről és a most induló VII. ötéves tervről szólva el kell monda­nom: politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális programunk pártunk XIII. kongresszusának elvi döntéseire épül. Fi­gyelemmel van azokra a nemzetközi té­nyezőkre és folyamatokra, amelyek visz­­szahatnak szocializmust építő munkánkra. Elsősorban azt veszi számításba, hogy nemcsak hazánk, hanem szocialista kö­zösségünk valamennyi országa a megúju­lás időszakát éli, a fejlődés hozta újabb és bonyolultabb feladatokkal találja szemben magát. Ezek a körülmények még inkább szükségessé teszik a népünk érdekeit szolgáló, egyeztetett közös po­litikát. Építve a nemzetközi együttműködésre, belső gondjainkat azonban magunknak kell megoldanunk. Életünk alakulása nemzetközi megbecsülésünk, döntően a hazai építőmunka sikereitől függ. A VII. ötéves tervben nem kisebb fel­adatokat fogalmaztunk meg, mint a gaz­daságirányítás további fejlesztését, meg­hirdetett társadalmi-gazdasági program­jaink megvalósítását, a gazdálkodás ha­tékonyságának fokozását, illetve ezek ál­tal a gazdasági növekedés ütemének nö­velését, a külgazdasági egyensúly továb­bi javítását és­­ a gazdasági teljesítmé­nyekkel összhangban életkörülményeink jobbítását. Ezek a keretek minden válla­lat és intézmény, minden közösség és minden egyén számára lehetővé teszik az alkotóbb szellemű, önállóbb, eredménye­sebb munkát. Ezeknek a gondolatoknak a jegyében kívánok az új év első napján pártunk Központi Bizottsága, az Elnöki Tanács és a kormány nevében is minden hazánkfiá­nak, Magyarország valamennyi barátjá­nak boldog, eredményes és békés új esz­tendőt. Fotó: K. Z. Átszelle­mülten Míg a papa és a mama vásárolnak, addig a cse­meték megnyergelik a Borostyánkő Áruház elő­csarnokában lévő lova­kat, kisautókat. A játék örömétől átszellemül­ten ragyognak a gyermek­­arcok ... xxxi Évfolyam 1. szám ■ 1986. január 2. csütörtök ■ ára 130 forint Vidám szilveszter, mulatságok Mától új munka, új esztendő Arnold Müller 49 éves osztrák állampolgár hetedik alkalommal töltötte a szil­vesztert Magyarországon. Ennyit engedett meg magá­nak mondja, pedig otthon, — hegyek közt megbúvó fa­lucskában lakik — családja van, nagy a rokonság is. Ő mégis menetrendszerűen megérkezik Szombathelyre, s legtöbbször nagy-nagy tár­saságban mulatja át az éj­szakát. Szereti a vidámságot, a magyar konyhakülönleges­ségeket, a magyar asszonyo­kat, s ha erről nem is be­szél, nyilván olcsóbban mu­lat itt, mint Ausztriá­ban. Arnold Müller nincs egye­dül, hisz a szombathelyi szállodákban a múlt év utolsó napján csaknem­­­200 külföldi vendég kért és ka­pott szobát, s az éttermek­ben, bárokban a magyarok mellett NDK, olasz, osztrák vendégeket szolgáltak ki a­­pincérek. Újév első napján a nyu­godalmas, hólepte várost jártuk. Kíváncsiságból­­be­néztünk a belvárosi szállo­dákba. Az Isis étterem üz­letvezető-helyettese Koltai József nyolc társával együtt friss erő volt már, nemrég váltották éjszaka dolgozó kollégáikat. A Savaria Nagyszállóban kisebb pihe­nőkkel ugyan, de még min­dig ugyanaz a csapat dolgo­zott, amely december 31-én reggel lépett szolgálatba. El­tűntek már a lampionok, a konfettit is felsöpörték a takarítók, reggelire terítet­ték a pincérek, várva a ké­sőn ébredő gyűrött arcú szállodavendégeket. Csöndes, békés volt a vá­ros. A főtéren kutyát sétál­tató emberek, összekapasz­kodó hallgatag párok, temp­lomba siető magányosok. A redőnyös ablakok mögött aludtak még, s így pihenve ki az éjszakai bolondozáso­kat. Néhányan azonban már dolgoztak. A buszsofőr, a taxis, a hóés takarító munka­gép vezetője. Házmesterek kotorták egykedvűen a ha­vat, mely nagy pelyhekben hullott az útra a háztetőkre az elmúlt 24 órában. Megy­­gyes Andrásné 79 évével fá­radhatatlanul takarította a Kiskar utca és a Kossuth utca sarkán a járdát, arrébb néhány méterrel rendőrjár­őrök sétáltak. — Nyugodalmas volt az éjszaka? — kérdeztük Rei­­zinger József rendőr szakasz­vezetőtől és Kergyik András őrmestertől. — Itt a belvárosban kul­turáltan, jókedvűen ünne­peltek az emberek, még bot­rányos részegség sem volt. Sajnos a Derkovitson betör­tek egy butikba. Ennyit mondtak az éjsza­kai ügyeletesek a reggeli váltásnál. Jó munkát, dolog új évet kívántunk egymásnak, most pedig mindazoknak, akik ma reggel kipihenve, újult erő­vel kezdik nemcsak a napot, de az esztendőt is. — Skoda Fotó: Bognár Szilveszter éjjelén a trombi­taszó, a petárdák hangja nem számít csendháborítás­­nak. A Savaria Nagyszálló telt házzal ünnepelte a felújítás utá­ni első szilveszterét. Az osztrák vendégek a télikertben. Még mindig a Nagyszálló. Vajon ki nyeri el a tombolán az újévi malacot? A képen egyelőre még csak szemlélik a kissé kókadt röfit. Gitárszó, nevetés, pezsgődurrogás. Búcsúztunk 1985-től!

Next