Vas Népe, 1986. február (31. évfolyam, 27-50. szám)

1986-02-27 / 49. szám

XXXI. ÉVFOLYAM 49. SZÁM ■ 1986. FEBRUÁR 27. CSÜTÖRTÖK­I ÓRA 1,80 FORINT Az előadói beszéd alfajaival folytatódik az SZKP XXVII. kongresszusa Az SZKP kedden megnyílt kongresszusának szer­da délelőtti ülésén megkezdődött a párt Központi Bi­zottsága politikai beszámolójának és a Központi Re­víziós Bizottság jelentésének vitája. A tanácskozás első felszólalója Vitalij Vorotnyi­­kov, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, az Oroszországi Föderáció Minisztertanácsának elnöke volt. Felszólalását Vlagyimir Scserbickij, ugyancsak a Politikai Bizottság tagja, az Ukrán Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára követte. A moszkvai pártszervezet problémáiról és ter­veiről szólt a szerda délelőtti ülésen Borisz Jelcin, az SZKP KB Politikai Bizottságának póttagja, a fő­város pártbizottságának első titkára. Nyikolaj Szljunykovnak, a Belorusz KP KB első titkára beszámolt a köztársaság ötéves tervének ma­radéktalan teljesítéséről, de kívánalmakat fogalmazott meg a munka termelékenységének emelésével, a mű­szaki fejlesztéssel és a köztársaságban előállított ter­mékek minőségével szemben. A­ köztársasági első titkárok felszólalásának so­rozatát Gyinmuhamed Kunajev folytatta. Dzsumber Patiasvili, a Grúz Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára e soknemzetisé­gű kau­kázusontúli szovjet köztársaság életéről adott képet. Anatolij Alekszamdrov, a Szovjet Tudományos Akadémia elnöke felszólalásában ironikusan szólt az akadémia és intézetei által kidolgozott eljárásokról, a kutatási eredményekről, a találmányokról, amelyek százszámra várják, hogy az iparban és más népgaz­dasági ágakban meghonosításra kerüljenek. ..Egy tu­dós számára nincs fájdalmasabb dolog — mondotta —, mint azt látni, hogy fontosnak tűnő munkájának eredményei a polcokon hevernek.” A szerda délelőtti ülésen megkezdődtek a test­vérpártok küldöttségvezetőinek felszólalásai is. Egy­más után üdvözölte a szovjet kommunisták fóru­mát Fidel Castro, a Kubai KP KB első titkára, a köztársaság államtanácsának és minisztertanácsának elnöke, Le Duan, a Vietnami Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának fő­titkára és Wojciech Jaruzelski, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságá­nak első titkára, a lengyel államtanács elnöke. A délutáni ülés első szónoka Andrej Gromiko, az SZKP KB PB tagja, a Legfelsőbb Tanács Elnök­ségének elnöke volt. Beszédét követően egy kosztromai szövőnő szen­vedélyes hangú felszólalásában bírálta azokat a ve­zetőket, akik csak szavakban a korszerűsítés hívei. Inamzson Uszmanhodzsajev, az Üzbég Kommu­nista Párt Központi Bizottságának első titkára a kö­zép-ázsiai köztársaság gazdasági, társadalmi és kul­turális életének irányításában feltárt torzulások hely­reigazításáról adott tájékoztatást. Ugyancsak gazdasági sikerekről adott számot Karlo Vajno, az Észt KP KB első titkára, aki az észtországi új gazdasági mechanizmus kísérleti ered­ményeit elemezte. Ezután Erich Honecker, a Német Szocialista Egy­ségpárt Központi Bizottságának főtitkára, az NDK államtanácsának elnöke üdvözölte a kongresszust, majd Gustáv Husák, Csehszlovákia Kommunista Párt­ja Központi Bizottságának főtitkára, köztársasági el­nök emelkedett szólásra. Az SZKP XXVII. kong­resszusa szerdán este hallgatta meg a magyar párt­küldöttség vezetőjét, Kádár Jánost, az MSZMP fő­titkárát. Kádár János felszólalása Kedves elvtársak! A Magyar Szocialista Munkáspárt küldöttsége ne­jében tisztelettel köszöntöm a Szovjetunió Kommunista Pártja XXVII. kongresszu­sának küldötteit és minden észtvevőjét. Átadom Önök­­nek és személyükben min­den szovjet kommunistának, a Szovjetunió népeinek a magyar kommunisták, ne­­pünk , forró üdvözletét és egjobb kívánságait. Elvtársak! A Szovjetunió Kommunis­­ta Pártjának XXVII. kong­­resszusa, amely kiemelkedő fontosságú az egész szovjet nép életében, egyben nagy nemzetközi jelentőségű poli­tikai esemény is. Mindenki, aki a valóságosnak megfele­lően látja a Szovjetunió sze­repét a világhelyzet alakulá­sában, érti azt is,­­ hogy a kongresszus állásfoglalásai nemcsak e hatalmas ország további fejlődését fogják meghatározni, hanem sok­féle módon hatni fognak nemzetközileg is, nem utolsó­sorban az egész emberiség számára legfontosabb kér­dés, a béke megőrzése szem­pontjából. A magyar kommunisták, a magyar dolgozók élénk ér­deklődéssel követték a kong­resszus előkészítésének me­netét. "Megismerkedtünk a kongresszusi dokumentu­mokkal, és küldöttségünk nagy figyelemmel hallgatta meg a Központi Bizottság politikai beszámolóját, ame­lyet Mihail Gorbacsov fő­titkár elvtárrs terjesztett elő. Felelősen kijelenthetjük: a szocialista eszmék minden magyar híve a legmelegeb­ben, fenntartás nélkül üd­vözli azokat a marxista-le­ninista, szigorúan elvi, ugyanakkor reális és nyílt politikai állásfoglalásokat, a szovjet társadalom dinami­kus fejlődését előirányzó célkitűzéseket, amelyeket a Központi Bizottság beszámo­lója, a beterjesztett okmá­nyok magukban foglalnak, és áthatják a kongresszus tanácskozását is. Elvtársak! A magyar kommunisták nagyra becsülik, a lenini politika és munkastílus gya­korlati érvényesülésének te­kintik, hogy szovjet e­lvtár­­saink a jelenlegi helyzet reális értékeléséből kiindul­va, a szocialista építés álta­lános érvényű törvényszerű­ségeit és a Szovjetunió sajá­tosságait figyelembe véve dolgozzák ki terveiket a kö­vetkező öt évre, s azt kö­vetően egészen az ezredfor­dulóig. A történelmi jelen­tőségű vívmányok megfelelő értékelése, ugyanakkor az elért eredmények reális, kri­tikus, további haladásra ösz­tönző szemlélete, a párt és a nép alkotó erejének széles körű kibontakoztatása bizo­nyítja, milyen hatalmasak a társadalomnak a szocialista forradalom által felszabadí­tott erőforrásai. A Szovjetunió társadalmi és gazdasági fejlődésének meggyorsítása nemcsak a szovjet dolgozók szám­át lelkesítő cél, hanem öröm­mel tölti el a­­társadalmi ha­ladás, a szocializmus minden hívét az egész világon. A kongresszuson tárgyalt té­mák jelentős része nemcsak a Szovjetunióban folyó épí­tőmunkának, hanem a szo­cialista társadalmi rendszer általános fejlődésének is köz­ponti kérdései. Alkotó jel­legű felvetésük, megválaszo­lásuk és gyakorlati megol­dásuk segíti általában a szo­cialista országokat, és a ta­(Folytatás a 2., 3. oldalon) Külföldi delegációk Vezetői a kongresszus elnökségében. Tanműhelyben Az Élgép körmendi gyáregységében nagy gondot fordítanak a szakember-utánpótlásra. Legbiztosabb módjának azt tartják, ha a külön­féle szakmákra maguk készítik fel a tanulókat. Évente hatvanan kap­nak itt hároméves ta­nulásuk, munkájuk alap­ján bizonyítványt egy­­egy elsajátított szakmá­ról. Felvételünk a gyár­egység forgácsoló tan­műhelyében készült. (Fotó: B. S.) 1990-ben 950 ezer vendég? Blk-friss távlata Bük-fürdő tavaly népsze­rűbb volt a vendégek köré­ben, mint a korábbi évek bármelyikében. 825 ezren keresték föl megyénk leg­vonzóbb üdülőhelyét, s a lá­togatók csaknem harminc százaléka külföldi volt. Fi­gyelemre méltó, hogy a fő­idény öt hónapjára összpon­tosult a vendég­dömping: az üdülni, pihenni, gyó­gyulni vágyók hetven száza­léka ebben az időszakban kereste föl a fürdőt. Ez per­sze némi gondot is jelentett,­­hiszen a­­hétvégi csúcsokon előfordult, hogy a medencék vizét szinte csak sejteni, ám látni aligha lehetett az em­bertömegtől. Minderről azon a koordi­nációs értekezleten esett szó, amelyet­— a most ép­pen próbaüzemelését „élő” — büki Thermál Hotelben rendeztek e hét elején. A Büki Gyógyfürdő Vállalat tavalyi tevékenységét érté­kelő s az idei, illetve a VII. ötéves tervidőszakra fölvá­zolt feladatait megvitató eszmecserén ré­szt vett dr. Bors Zoltán, Vas Megye Ta­nácsának elnöke. . A már említett tavalyi csúcsok egyébként rendkí­vüli intézkedéseket követel­tek az üzemeltetőtől. Azaz: folyamatos és kétszeres úgy­nevezett pótvízadagolással lehetett csak a meden­cék higiéniáját megóvni, s­­az erőfeszítéseknek köszönhe­tően az előző évihez képest némiképp még javítani is. A Vas Megyei Közegészség­­ügyi és Járványügyi Fel­ügyelőség 1985-ben hozott egy határozatot, miszerint a gyógy- és strandfürdő terü­letére egyidőben beengedhe­tő maximális vendéglétszá­mot 6530-ról 4 ezerre kell csökkenteni. A Büki Gyógy­fürdő Vállalat fellebbezett, s az Állami Közegészségügyi Főfelügyelőség módosított: adott pillanatban­ ötezren tartózkodhatnak a fürdő területén. Nem titok, né­hány forró hétvégi napon nyolcezren is voltak. Mi le­gyen­­hát a megoldás? Ki­tenni , a­ megtelt táblát és elküldeni a fürdőzni vágyó­kat, akik esetleg több száz kilométert utaztak azért, hogy Bükön üdülhessenek? Aligha lenne célravezető, hangzott el az értekezleten. A résztvevők állásit foglal­taik abban, hogy egyrészt a Magyar Rádió Útinform adásában folyamatosan kö­zölni kellene (nagyon disz­kréten), hogy tele van a parkoló, s tele a fürdő. Másrészt, s ami ennél jóval lényegesebb: növelni kell a vízfelületet. Nevezetesen, egy új, hatszáz köbméteres gyógymedencét ke© tervez­tetni, s kívánatos­ lenne, ha a kivitelezés még az idén m­egkezd­ődh­etn­e. A tavalyi négymilliós nyereséggel szemben 1986- ra egyébként hárommilliót tervezett — s 805 ezer ven­déget igyekszik jó színvona­lon kiszolgálni — a Büki Gyógyfürdő Vállalat. Ugyan­akkor jelentős feladata lesz a Danubius Gyógyüdülő és Szálloda Vállalat által üze­meltetett Thermál Hotel hévízzel és hővel való el­látása, s legnagyobb beru­házása az épülő üdülőhelyi klub, amely összesen öt­venmillióba kerül, s előre láthatóan jövőre készül el. A fürdő belépőjegyei és szolgáltatási árai változat­lanok maradnak, azonosak a hasonló gyógyfürdők áraival. A távlati elképzelések szerint 1990-ig a vendégfor­galom mérsékelt ütemű nö­vekedése várható. Becslé­sek szerint a VII. ötévesi tervidőszak utolsó évében 150 ezer látogatót fogad Bük­ fürdő. A fejlesztési terv további ezer(!) köb­méternyi vízfelület létreho­zásával számol, s a mosta­ninál másfél ezerrel több öltöző lesz. Az értekezlet befejezése­ként dr. Bors Zoltán elisme­réssel szólt a Büki Gyógy­fürdő Vállalat tavalyi tevé­kenységéről. A szolgáltatások színvonalának további fej­lesztését és az infrastruktú­ra kiépítésének szükséges­ségét­­hangsúlyozta, s meg­említette: az előrejelzések szerint a nyugati turista­­forgalom növekedni fog, s a gyógyidegenforgalom előtt is nagyok a távlatok. Szenkovits Péter : Thermál Hotel.

Next