Vas Népe, 1986. március (31. évfolyam, 51-75. szám)

1986-03-01 / 51. szám

Összehívták az Országgyűlést A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. Az Alkotmány 22. pa­ragrafusának (2) bek. alap­ján március 20-án, csütör­tökön 10 órára összehívja az Országgyűlést. A Minisztertanács indít­ványozza, hogy az Ország­gyűlés tűzze az ülésszak napirendjére az illetékekről, továbbá a sajtóról szóló tör­vényjavaslatokat, valamint a beszámolót az építő- és építőanyagipar helyzetéről. Az Elnöki Tanács, a kor­mány előterjesztése alapján, módosította a társadalom­­biztosításról szóló törvény egyes rendelkezéseit. Az új jogszabály szigorítja az üze­mi baleset megállapításai­nak feltételeit. Nem te­kinthető a jövőben üzemi­nek az olyan baleset, amely a sérült ittassága folytán, vagy a munkahelyi feladat­hoz nem tartozó, engedély nélkül végzett munka során következik be. A testület a szabálysérté­si felelősségre vonás gyorsí­tása és hatékonyabbá téte­le céljából módosította a szabálysértésekről szóló tör­vény eljárási szabályait, s felemelte néhány — a tár­sadalomra fokozottan veszé­lyes — szabálysértés esetén kiszabható pénzbírság felső határát. Az Elnöki Tanács a to­vábbiakban személyi kér­désben határozott, bírákat mentett fel és választott meg. Pénteken az Országházban tanácskoztak az Országgyű­lés tisztségviselői, a parla­menti bizottságok elnökei, a fővárosi és a megyei kép­viselőcsoportok vezetői. Sarlós István, az Ország­gyűlés elnöke ismertette a tavaszi ülésszak előkészíté­sével kapcsolatos teendő­ket. Hetényi István pénz­ügyminiszter az illeté­kekről, Petrik Ferenc igaz­­ságügyminiszter-helyettes a sajtóról szóló törvényjavas­lat főbb elveit vázolta fel. ★ Lázár György beszéde Uljanovszkban Kádár—Gorbacsov találkozó Kádár János, az MSZMP főtitkára és Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára pénteken Moszkvában baráti találkozót tartott. A megbeszélésen Kádár János nagyra ér­tékelte az SZKP XXVII. kongresszusának munkáját, azoknak a programdokumentu­­maiknak alkotó vitáját, amelyek megerősítik a Szovjetunió társadalmi-gazdasági fejlő­dése meggyorsításának, a párt vezető sze­repe növelésének, a szovjet nép szocialis­ta önigazgatása továbbfejlesztésének, a bé­ke és a nemzetközi biztonság megszilárdí­tásáért vívott harcnak irányvonalát. Kádár János és Mihail Gorbacsov fon­tosnak nevezte a Varsói Szerződés tagálla­mainak aktív, egyeztetett lépéseit, ame­lyek célja Európa és a világ helyzetének gyökeres megjavítása, amire lehetőséget adnak . Mihail Gorbacsov ez év január 15-i nyilatkozatában szereplő szovjet ja­vaslatok. Kijelentették: Magyarország és a Szovjetunió egyaránt arra törekszik, hogy a nemzetközi biztonság és a szilárd béke érdekében erősödjék a szocialista közös­ség országainak egybeforrottsága, vala­mennyi haladó és békeszerető erő együtt­működése. A magyar—szovjet kapcsolatok néhány kérdését áttekintve Kádár János és Mi­hail Gorbacsov megerősítette, hogy a mar­­xizmus-leninizmus és a szocialista interna­cionalizmus elveire támaszkodva mindkét részről tovább akarják fejleszteni az MSZMP és az SZKP, Magyarország és a Szovjetunió elvtársi együttműködését, ak­tívabbá akarják tenni az együttműködés új formáinak és módszereinek bevezetését, különösen a tudományos-műszaki haladás kiemelt területein. A találkozót az MSZMP és az SZKP kapcsolatait jellemző egység, szívélyesség és testvéri barátság légkörében tartották meg. Barátsági gyűlés Uljanovszkban Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács el­nöke és Rajnai Sándor, az MSZMP KB tagja, moszkvai magyar nagykövet — az SZKP XXVII. kongresszu­sán részvevő magyar párt­küldöttség tagjai — pénte­ken kétnapos látogatásra Uljanovszkba érkeztek.­­ A magyar vendégeket Moszkvából elkísérte Alek­­szandr Bolsov, az uljanovsz­ki területi tanács­ elnöke és Borisz Sztukalin, az SZKP KB tagja, a Szovjetunió magyarországi nagykövete. Az uljanovszki repülőtéren a delegációt Vlagyimir Gu­­rdnovics, a területi pártbi­zottság titkára és más helyi vezetők köszöntötték. Nép­viseletbe öltözött fiatal lá­nyok a vendégszeretet ha­gyományos jeleként kenyér­rel és sóval fogadták a ma­gyar küldöttség tagjait. Pénteken délután a kül­döttség virágkosarat helye­zett el az uljanovszki Le­­nin-emlékműnél. Ezután az SZKP uljanovszki területi bizottságának székházában Alekszandr Bolsov tájékoz­tatta a magyar­ vendégeket a közép-volgavidéki terület politikai és gazdasági életé­ről. (Folytatás a 2., 3. oldalon) Kádár János megtekinti Moszkvában a Kongresszusi Palota csarnokában rendezett kiállítást. Kínai oktatási küldöttség Vépen A nagy nemzetközi hír­nevű és forgalmú vépi Me­zőgazdasági Szakmunkás­képző és Munkástovábbkép­ző Intézetben is különleges eseménynek számított a kí­nai vendégek érkezése. Csü­törtökön este­­ és pénteken délelőtt fogadott Apró Atti­la, az intézet igazgatója egy háromtagú kínai delegációt. A vépi intézet munkáját a vezetők­kel beszélgetve, a videofelvételeket nézve és a technikailag kiválóan felsze­relt oktatótermeket járva ismerték meg a vendégek. A delegáció az oktatással foglalkozó kínai állami bi­zottság (a minisztériumok megszüntetése után létreho­zott államigazgatási szerv) munkatársaiból áll. Zhang Tian-baot, a delegáció ve­zetőjét, az oktatáspolitikai kutató főosztály helyettes vezetőjét kérdeztük láto­gatásuk céljáról­ . — Tanulmányutunk első állomása Magyarország, in­nen Lengyelországba me­gyünk. Tapasztalatokat gyűj­tünk a kínai oktatási re­formhoz. Nemcsak a mező­­gazdasági képzés magyar gyakorlatára vagyunk kí­váncsiak,­­hanem szeret­nénk megismerni a magyar oktatási rendszert az alap­képzéstől a tudományos munkáig. A kínai politikus szívélyes üdvözletét küldte lapunkon keresztül a pedagógusoknak, az oktatásügy dolgozóinak. A tapasztalatgyűjtést a vé­pi általános iskolában foly­tatták. Járt már a delegá­ció Kaposváron, Keszthe­lyen, Gödöllőn, készültek el­látogatni a veszprémi okta­táskutató központba is. b. r. Fotó: B. S. A kínai delegáció tagjai a külföldi diákok egyik oktató­termében. Vizit A Markusovszky Kór­ház II. belgyógyászati osztályán hetvennégy be­teg ápolását végezhetik egyidőben. Mint minden más osztályon, itt is ta­lálkozik betegeivel na­ponta a főorvos, dr. Zsámbéky Pál. A nagy­viziten érdeklődik bete­gei hogylétéről, s tájé­koztatást kap állapotuk­ról orvostársaitól, mun­katársaitól. (Gyógyító munkájukról, az osztály­ról készült képes ripor­tunk a 7. oldalon.) XXXI. LINOI.YAM *1. SZÁM ■ 1989. MARCH'S 1. SZOM­BAT ■ \R \ 2.2­1 FORINT Szombathely Város Tanácsa idei terveiből Energiaellátás, I­Q« «I r r - r közvilágítás A terv egyik fő feladata, hogy az épülő lakótelepeket megfelelően ellássák ener­giával, beleértve a közvilá­gításuk kiépítését is. A la­kótelepi energiaellátás fej­lesztésére a város az előző évek átlagánál nagyobb anyagi fedezetet biztosít, elsősorban az oladi város­rész I—II. üteme kommu­nális és közvilágítási háló­zata fejlesztésének szük­ségessége miatt. Csak az oladi városrész ily módon való kiépítése 3,5 millió fo­rintot igényel. Ebben a tér­ségben a II/1-es építési üzem kommunális hálóza­tának építésére egy transz­formátort is üzembe he­lyeznek. Kiépül a Stromfeld lakó­telep B/2 és a B/3 jelű épü­letének kisfeszültségű kom­munális ellátó vezetéke. A város peremkerületeiben az újonnan kialakított csalá­di házas lakóövezetek ener­giaellátása is folytatódik. (Zanat, Gyöngyöshermán és a Vörös zászló utca.) A Kiskar utcai orvosi rende­lő és a vele egy fedél alatt levő 94 lakás környezeté-y inek közvilágítására 400 ezer forintot költ a város. Régi igény volt, hogy a Puskin parkban levő úgy­nevezett fő gyalogút mentén is kiépítsék a közvilágítás hálózatát. Ez a munka az idén el is készül, s a vilá­gítás közbiztonsági érdeket is szolgál. Folytatódik a lakosság, a tanácstagok, il­letve a társadalmi szervek jogos egyedi igényeinek ki­elégítése is. Ezek sorában egy-egy utcában lámpates­teket szerelnek fel, kivilágí­tanak átkelőket, buszváró­kat és családi házas terüle­teken is kiegészítik az ut­cák, terek hiányos világítá­sát. Az idén ugyancsak na­gyobb ütemben folytatódik a közvilágítás meglevő há­lózatának rekonstrukciója. Így a többi között az Éden Gyula téren, a Lenin úton, a Kőszegi és a Széchenyi utcában, az Alkotmány ut­ca és a Wesselényi utca egy szakaszán kell javítani, felújítani a hálózatot. E munka befejezésével a vá­rosi központban lényegesen javul a közvilágítás állapo­ta. Az energiaellátás része­ként mintegy hétezer mé­terrel tovább bővül a­ gáz­hálózat, elsősorban lakossá­gi összefogással, illetve tár­sulásos formában a kámoni A­ér B lakótelepen, vala­mit a vasúton túli Bártfa utcában. Több mint ezer méter hosszúságban épül gázvezeték a Söptei úton az Égáz, a Bőripari Szövet­kezet, valamint a Gabona­forgalmi Vállalat közös szervezésében. Vezetékes gázellátást kap a Stromfeld lakótelep, valamint az oladi városrész nevelési központ­jának I-es üteme is. A tanács a jól bevált gya­korlatot követve az idén is közmű társul­ást szervez a vezetékes gáz kiépítésére. A feltétel, hogy a lakosság­nak legalább 80 százaléka igényelje­ azt. V. Gy. Meghozta első és jelentős eredményeit az SZKP XXVII. kongresszusa tiszte­letére kibontakozott szocia­lista munkaverseny. Az Al­másfüzitői Timföldgyárban tavaly bejelentették, hogy a kongresszus tiszteletére vi­szonylag rövid idő alatt megteremtik egy újfajta, az eddigiektől eltérő fizikai tu­lajdonságokkal rendelkező , timföld gyártásának feltéte­leit. A változtatást a szovjet kohók környezetvédelmi okokból kérték. Az újfajta, a korábbinál nagyobb szem­cseméretű alapanyag ugyanis a kohósítás közben jobban megköti a gázokat, s így az alumíniumkohók kevésbé szennyezik szörnyezetük le­vegőjét. A verseny eredmé­nyeként a Szovjetunióba szállított összes almásfüzitői timföldnek a fele már az idén nagy szemcseméretű lesz. A közelmúltban meghosz­­szabbított és kibővített ma­gyar—szovjet ,timföld-alu­míniumipari egyezmény va­­lóraváltásából is nagy fel­adatok hárulnak az almás­­füzi­tői gyár dolgozóira. Az egyezmény szerint az eddigi évi 330 0000 tonna helyett a VII. ötéves terv minden esz­­tendejében 530 000 tonna timföldet szállítunk a Szov­jetunióba, s ennek jelentős részét Almásfüzitőről. A Ganz Danubius óbudai gyáregységében megkezdőd­tek egy új konstrukciójú szi­bériai tolóhajó prototípusá­nak üzemi próbái. A gyár 11 szerelő szocialista brigád­ja az almásfüzitőiekhez ha­sonlóan már korábban fel­ajánlást tett az SZKP XXVII. kongresszusa tiszte­letére, s ebben egyebek kö­zött arra tettek ígéretet, hogy a hajót már az első negyedév végéig átadhatják szovjet partnerüknek. A to- 1­óhajót már a múlt év de­cemberében vízre bocsátot­ták. Gyors ütemben elvé­gezték a még hátralevő vas­­szerkezeti szereléseket, he­lyükre kerültek a különféle berendezések, most pedig megkezdődött a körülbelül egy hónapig tartó üzemi próba. Ezt követően befestik a hajót és előkészítik a szál­lításra. Az új típus elődeinél erősebb szerkezeti egységek­ből készült, motorjának tel­jesítménye is nagyobb, mint a korábban gyártott talóha­­jóké, a vezérlése pedig elek­tronikus.

Next