Vas Népe, 1986. május (31. évfolyam, 102-127. szám)

1986-05-19 / 116. szám

xxxi. Évfolyam 1­6. szám , 1986. május 19. hétfő­i ára 1,80 forint Válasz az importkorlátozó intézkedésekre A Közös Piac nemrég be­jelentett import­korlátozó­­intézkedéseiről, ezek kihatá­sairól és a magyar válaszlé­pésekről nyilatkozott a­­Ma­gyar Rádió 168 óra című műsorának An­talp­ét­er Ti­bor, a Külkereskedelmi Mi­nisztérium főosztályvezető­je. " Számítani lehetett ar­ra, hogy a Közös Piac kül­ügyminiszterei megerősítik az import­tilalmakat a szo­cialista országokkal szem­ben? — Jellemző a Közös Pia­con belül kialakult helyzet­re, hogy a miniszteri ta­nács és a különböző egyéb bizottságok közel egy hétig vitatták az elkészített ja­vaslatot. A vita során tulaj­donképpen két kérdésre koncentráltak az import tekintetében. Az egyik, hogy milyen országokra terjesszék­­ki a tilalmat. A másik pe­dig az, hogy milyen termék­kör legyen bevonva. Végül is úgy döntöttek, hogy Ju­goszláviát bevonják az érin­tett országok körébe, a ter­mékek tekintetében pedi­g egy annyira bizonytalan ha­tározat született, hogy pél­dául az még ma sem telje­sen világos: a zöldség- és gyümölcsfélék közül melye­ket érintenek ezek az intéz­kedéseik.­­ Úgy értsem ezt, hogy nem érkezett meg egy élel­miszer-jegyzék mondjuk hazánkba, amely tartalmaz­ta volna, hogy mit nem vesznek át, vagy pedig ez a jegyzék nem egyértelmű? — Az elfogadott határozat és az ennek alapján kiala­kított rendelkezés megje­lenik a Közös Piac hivata­los lapjában és ahhoz mellé­kelnek egy árulistát. De pénteken még azt tapasztal­tuk, hogy egyes országok ezt a tilalmat friss zöldségre és friss gyümölcsre alkalmaz­zák csak, míg más országok, például a tartósított zöld­ségre és gyümölcsre is ki­terjesztik. — Mit ért azon, hogy „úgy tapasztaltuk”? Próbáltunk eladni? indultak útnak szállítmányok? — Egyrészt voltak szállít­mányok a határon, másrészt pedig beszéltünk az egyes országok illetékes képvise­lőivel. Dániában például kö­zölték velünk, hogy mélybe­­hűtött zöldségre és mélyre­­hűtött gyümölcsre nem al­kalmazzák a stilalmi űrt. Egyébként teljesen logiku­san, hiszen ezek a termékek tavalyi termésből készültek. Más országokban közölték, hogy a teljes zöldség- és gyümölcskategóriára kiter­jesztik — bár, a szöveges részekben mindig csak friss zöldségről és friss gyümölcs­ről beszélnek. — Ezek szerint ez az in­tézkedés módot nyújt arra, hogy ki-ki, akár önkényesen is átértelmezze és értelmez­ze? — Egyelőre még igen. De mi erre felhívtuk az egyes tagországok hatóságainak a figyelmét és a Közös Piac bizottságánál interveniál­tunk emiatt. — A Közös Piacon belül milyenek a belső erőviszo­nyok? Lehet-e tudni azt, hogy ki volt az embergó mellett és ki volt ellene?­­• Ez teljesen világosan látható. Először Olaszország, majd Dánia vezetett be még nemzeti­­hatáskörben ilyen korlátozó intézkedésekért. Később, a külügyminiszte­ri értekezlet hosszú vitáját látva, Franciaország ugyan­csak nemzeti hatáskörben lépett. A mezőgazdasági protekcionizmus, a mező­­gazdasági érdekek ezekben az országokban a legerőseb­bek. Olaszország exportjá­ban a zöldségféleségek érté­ke megközelíti a személy­gépkocsik exportjának az értékét. Dánia — ugyan­csak köztudottan — egy nagy hústermelő és húsex­portőr. A francia mezőgaz­daságii érdekekről pedig — az­t hiszem — nem is érde­mes külön beszélni.­­• Tény az is, hogy a kö­zös piaci termelők közül elég sokan szenvedtek el veszteségeket. — Ezeknek a veszteségek­nek az egyik oka az, hogy a tömegtájékoztató eszkö­zök egyrészt felkorbácsol­ták a közvélemény hangu­latát. Elég erős tartózkodás tapasztalható ma a nyugat­európai országokban a zöld­ségfogyasztással szemben. Ugyanakkor a szükségesnél talán szigorúbb követelmé­nyek is szerepet játszhatnak, mert például Kanadában elkoboztak szennyezett olasz zöldségféléket. — Ha már Kanadánál tar­tunk — hogyan reagált az embergóra az Európán kívü­li világ? — Európán kívül a fejlett országokban sehol nem ve­zettek be import­tilalmat, azonban mindenhonnan só­(Folytatás a 2. oldalon) Kemenesalja! Napok Kiss István szobrai Celldömölkon Celldömöllkön látható, de a megye kulturális életének eseménye a Kossuth-díjas Kiss István szobrainak be­mutatója. Köztéri szobrai­ról ismert a művész, a fel­­szabadulás utáni emlékmű­szobrászat egyik kiváló sze­mélyisége. Ötvennyolc bronzszobra áll ma már az ország városaiban, köztere­in, a leghíresebbek, a Ta­nácsköztársaság, a Pest-Bu­da, a Mántíremlékmű is megtalálhatók a Kemenes­aljai Művelődési Központ­ban, mert kicsinyített má­sokat elküldte a művész. A kiállítást vasárnap dél­előtt nyitotta meg Zsámboki Árpád, a megyei tanács közművelődési csoportveze­tője. — Nemzeti múltunkhoz, hagyományainkhoz, közös­ségi élményeinkhez kap­csolják a szobrok a szem­lélőket — mondta. — Kiss István tudatos törekvése ez, határozott, tiszta eszmeiség jellemzi munkásságát. Meglepetést is bőven tar­togat a szépen megrendezett tárlat. Sorozatokat küldött Celldömölkre Kiss István. Sokoldalúságát jellemzi, hogy portrékat, aktokat, hí­res emberek alakjait (Bo­lyai János, Bolyai Farkas, Puskin, Petőfi, Vak Bot­­­tyán) készítette el több mint háromévtizedes szobrász­pályáján. Nagyon­ hatásos, sajátos atmoszférája a Bal­lada sorozat. Példát ad ar­ra is, hogyan lehet újszerű­en megoldani hagyományos feladatokat (Mátészalkáért, Újpestért kisplasztika). A bemutató leghatásosabb da­rabjai azonban az emlék­művek kisplasztikai válto­zatai. A historizmus túl dí­szes, patetikus hagyománya­it elvetve, de a közérthető­séget, az érzelmi hatást vállalva folytatja és újítja meg a magyar köztéri szob­­rászatot Kiss István. Kiállítása, amely a Ke­menesaljai Napok nyitánya, június 17-ig tekinthető meg. b. r. Fotó: B. S. Ú­j szalag indul a Styl körmendi gyáregységében A Styl Ruházati Vállalat a közelmúltban kapta meg a SZOT és a Minisztertanács Vörös Zászlaját a termelésben elért eredményeinek elismeréseként. A közös asztalra a körmendiek is letették a magukét. A napokban jártunk az ottani gyáregységben, ahol beszélgettünk Balogh Tamással, a gyár vezetőjével. Tőle tudtuk meg, hogy a gyárban je­lenleg teljes kapacitással folyik a munka, tőkés exportmeg­rendeléseket teljesítenek. Kuvaitba szőrmekabátokat, angol és francia piacra női velúr- és szövetkabátokat, az USA-ba pedig férfijelöltőket gyártanak, s jelenleg van folyamat­ban nyugatnémet piac meghódítása. Az exportmegrendeléseik minél jobb teljesítése érdeké­ben harminc szak- és betanított munkással július elejétől új egyműszakos kör beindítását is tervezik Körmenden, ör­vendetes jelenség, hogy az idei tanév végén a gyárból ki­kerülő végzős szakmunkástanulók 80 százaléka itt, a kör­mendi gyáregységben kíván elhelyezkedni, munkát vállal­ni. Előzetes számítások szerint 19—20 forintos órabérrel a havi négyezret is megkereshetik majd. Képeink a gyárban készülte­k. T. L. Utolsó simítások a kuvaiti szőrmekabátokon. Készülnek a női velúrkabátok és a férfifelöltők. Folklórnap Velemben Nagy sikerű folklór­napot rendeztek tegnap Velemben. Népdalének­lési verseny, kézműves bemutató, mesterségek tanulása, cuki kirándulás is szerepelt egyebek kö­zött a programban. Ezekről s a Szelestei Ar­borétumban megrende­zett megemlékezésről szól képes tudósításunk a 4. oldalon. Fotó: Benkő Sorkikápolnai és vépi színjátszók sikere Vasárnap Moson­magyaró­váron, a városi művelődési központban ünnepélyes eredményhirdetéssel ért vé­get a falusi színjátszó együt­tesek országos találkozója. A fesztivál fődíját a jász­­fényszarui Fortuna együttes és a sorkikápolnai Keszőce Színpad nyerte el. A legjobb rendezés díját a vépi Parázs Színpad rendezője, Gergye Jenő kapta. A háromnapos sereg­szemlét ezúttal második al­kalommal rendezték meg. Elemes gyermekbútor Jánosházáról Sorozatban gyártják Já­r­­osházán, az Iskolabútor és Sportszergyár helyi üzemé­ben a „Marci” fantázianevű elemes gyermekszoba-bútort. A vállalat új terméke a ta­valyi Budapesti Őszi Vásá­ron szerepelt sikerrel, a Do­­mus Lakberendezési Áruház Vállalat ajánlott kizárólagos forgalmazási szerződést a gyártóknak. Az év első felé­ben 320 garnitúrára kaptak megrendelést, de a növekvő kereslet hatására a második félévre már négyszázat kért a kereskedelem. A Nyugat­magyarországi Fagazdasági Kombinát laminált bútorlap­jából készült korszerű termék előnye, hogy variálható és tetszés szerint­­bővíthető. Az elemenként is megrendelhe­tő termékből — a kész gar­nitúrák mellett — havonta félmillió forint értékben szállítanak részegységeket is a Domusnak. Az új termék gyártásából 1986-ban 22 mil­lió forintos árbevételre szá­mít a lakossági bútorgyár­tásban szerény tradíciókkal bíró, elsősorban iskolabúto­rokat és sporteszközöket ké­szítő üzem.

Next