Vas Népe, 1986. június (31. évfolyam, 128-152. szám)

1986-06-02 / 128. szám

Washington kilépését tervezi a Salt-2 szerződésből Szovjet kormánynyilatkozat Válaszolva Reagan elnök május 27-i bejelentésére, a szovjet kormány szor­baton Moszkvában nyilatkozatban tette közzé, hogy mihelyt amerikai részről bármilyen mó­don túllépik a SALT-megállapodásokban megszabott korlá­tokat, a Szovjetunió is felmentve érzi magát az 1972-es ideiglenes egyezményben és a SALT-2-ben vállalt kötele­zettségek alól, s megteszi a hadászati egyensúly megőrzé­séhez szükséges intézkedéseket. A szovjet kormánynyilat­kozat emlékeztet rá, hogy az Egyesült Államok kormánya olyan lépés­t tett, amely újó­lag teljesen nyilvánvalóan feltárja a jelenlegi amerikai külpolitika lényegét. E poli­tika célja a mindenre kiter­jedő fegyverkezési hajsza, a világűr militari­zálása, a nemzetközi feszültség foko­zása. Reagan elnök ez év má­jus 27-én bejelentette, hogy az Egyesült Álla­mok a továbbiakban nem kívánja betartani­­a hadászati támadó fegyver­zet korlátozására vonatkozó szovjet—amerikai szerződé­ses és jogi dokumentumok — az 1972-es ideiglenes meg­állapodás és az 1979-es SALT—2 szerződés — elő­írásait. Közölte, hogy az Egyesült Államok a jövőben, az amerikai hadászati erők fejlesztésére vonatkozó dön­tések meghozatalánál nem fogja tartani magát a SALT- megállapodásokban előírt korlátozásokhoz. Ily módon bekövetkezett az, amire a Szovjetunió fi­gyelmeztetett. Az Egyesült Államok kormányzata a ha­dászati fegyverzetet korlátozó szerződésekkel és megálla­podásokkal kapcsolatos cse­lekvési lehetőségei közül ép­pen azt választotta, amely aláássa az ilyen fegyverzet korlátozása és csökkentése folyamatának alapjait. Az elnök döntése azt je­lenti, hogy a jelenlegi ame­rikai vezetés rendkívül ve­szélyes lépésre szánta el ma­gát — mutat rá a kormány­­nyilatkozat. Az Egyesült Államok konkrét kilépését a SALT—2 szerződésből ez év végére tervezik, amikor a fegyverzetfejlesztés során — egyebeik között a manőverező robotrepülőgé­peket hordozó nehézbombá­­zók tekintetében . Wa­shington túllépi a többe­kit­­(Folytatás a 2. oldalon) ENSZ: az Afrika-vitáról Péntek este befejeződött az általános vita az ENSZ közgyűlésének rendkívüli ülésszakán, amelyen a dele­gátusok az afrikai konti­nens súlyos gazdasági hely­zetét tekintették át. A ta­nácskozáson, amelyet az Af­rikai Egységszervezet in­dítványára hívtak össze, 91 ENSZ-tagállam képviselői vettek részt. Az ülésszak szombati — a tervek szerint utolsó — munkanapján a részvevők megpróbáltak tető alá hoz­ni egy közös zárónyilatko­­zatot. Az Afrikai Egységszerve­zet jelentést terjesztett az ülésszak delegátusai elé, amelyben leszögezi: a feke­te kontinensnek nem ke­vesebb, mint 80 milliárd dollár új segélyre lesz szük­sége az elkövetkező fél év­tizedben. Az afrikai országok se­gélyezésének összehangolá­sára alakult ENSZ-iroda ezzel egyidőben napvilágot látott felméréséből azonban kiderül: még annak a 600 millió dollárnyi pénzügyi segélynek is csak mintegy negyede gyűlt össze eddig, amely elengedhetetlenül szükséges lenne az aszály sújtotta területek azonnali megsegítésére. Az iroda szó­vivője szeriint a szárazság következményeképpen nap­jainkban 15 millió afrikai lakos szenved szükséget, sokat közülük a közvetlen éhhalál fenyeget. A Közös Piac országaiba Újra megindult a zöldségexport A szentesi korai zöldség­­termesz­tési rendszer köz­pontjából szombaton is­mét megindultak a primőrszál­lítmányok a Közös Piachoz tartozó országokba. Szom­baton három vasúti vagont tölteni való paprikával, egyet pedig paradicsommal raktak meg, s valamennyit a Német Szövetségi Köz­társaságba továbbították a HUNGAROFRUCT Külke­reskedelmi Vállalat közre­működésével. Egy hónapos kényszerszünet után ez volt az első közös piaci or­szágba irányított zöldáru­szállítmány. A szentesi korai zöldség­termesztési rendszer tag­gazdaságaiból júniusiban húsz vagonnyi korai ká­posztát és nyolcvan vagon tölteni való zöldpaprikát szállítanak a közös piaci or­szágokban lévő megrende­lőknek. Vasutasok vetélkedői Tavaly hirdette meg elő­ször az új típusú vetélkedő­­sorozatot a szocialista bri­gádok számára a Magyar Államvasutak. Ennek lénye­ge, hogy a brigádok, majd később az egyes munkahelyi kolleratívák csapatainak ér­tékelésénél a legfontosabb szempont az egyes szolgálati helyeik gazdasági eredmé­nye. Az egyéni elismerésen túl, jelentős anyagi támoga­­tást kapnak a jó helyezést elért csapatok munkahelyei is. Az idén a MÁV Szombat­­helyi Igazgatósága területén dolgozó 404 szocialista bri­gád közül 305 nevezett a küzdelmeikbe. A munkahe­lyi elődöntők után 17 főnök­ség csapatának tíz-tíz játé­kosa indulhatott az igazga­tósági döntőkön. Külön-kü­­lön rendeztek döntőt a szer­tári, a pályafenntartási és az üzemviteli kollektívák­nak. Az utolsó döntő a múlt szombaton volt, ezen vasi sikerek is születtek. Az üzemviteliek és a szertársak csoportgyőztesei szombathe­lyi csapatok lettek, ezek ke­rültek a fővárosban meg­rendezendő országos döntő­be. A legeredményesebb csa­pat 40 ezer forintot, munka­helye dolgozónként 300 fo­rintot vihet majd haza az országos döntőről. Érdemes hát készülni. J. I. Kőszegen a vasútállo­más átépítésével egyidő­­ben az állomás épületé­nek közelében megnyílt a felújított minibüfé. Az utasok itt szendvicset és üdítőitalt fogyaszt­hatnak. Mint a képen is látható, a forgalom nagy, amihez hozzájárul az is, hogy az átépítési munkák miatt a váróter­met most nem vehetik igénybe az utasok. Fotó: B. I. Minibüfé XXXI. ÉVFOLYAM 128. SZÁM ■ 1986. JÚNIUS 2. HÉTFŐ ■ ÁRA 1,80 FORINT Kiváló vállalat a Vetőmagtermeltető Ünnepség Szombathelyett A tavalyi eredményes munkája alapján immár ti­­zan­harmadszor nyerte el a kiváló címet a Vetőmagter­­meltető és Értékesítő­ Válla­lat. Létezése óta pedig elő­ször a nemzetközi szocialis­ta munkaverseny győztese­ként a KGST országok szak­­szervezeti központjai dísz­oklevelét is megkapta. Az elmúlt tervidőszakban — az előzőhöz képest — 33 száza­lékkal volt nagyobb a for­galma, míg az exportját 44 százalékkal tudta növelni 1980-dik évihez viszonyítva. Elsőrendű feladata volt a hazai igények vetőmaggal való jó kielégítése, azon túl az export hányad növelése. Az országos vállalat szép si­keréhez dicséretesen járult hozzá a vállalat Szombathe­lyen lévő és három megyé­re kiterjedő területi köz­pontja, melynek dolgozói a múlt hét végén emlékeztek a szép sikerre. Bensőséges ünnepségükön részt vett Kis Emil, az országos vállalat vezérigazgató helyettese, Ka­tavics Sándorné, a szombat­­helyi városi pártbizottság titkára, dr. Síkos László, a megyei pártbizottság osz­tályvezető helyettese, s ott voltak más irányító szervek vezetői is. Márton József, a szom­bathelyi területi központ igazgatója a többi között el­mondotta: a három megyé­ben dolgozó kollektívájuk tavalyi termelési értéke meghaladta az egymilliárd forintot. Az eredményes munkavégzést jól segítette a kilenc szocialista brigád. A területi központ rendszer­­gazdája a Dunántúli Fű- és Aprómag Termelési Gazda­sági Társaságnak is, amely koordinálja a dunántúli me­gyék fű- és aprómag ter­mesztését. A vállalatnak a Zala, Veszprém és Vas me­gyékben termeltető — és forgalmazó — vezetői, dol­gozói korrekt együttműkö­dést alakítottak ki mind a nagyüzemi gazdaságokkal, mind a kistermelőkkel, mind más partnereikkel. E jó együttműködés további fon­tosságát hangoztatta felszó­lalásában Katavics Sándor­né, aki a megyei pártbizott­ság, a MEDOSZ, a KISZ megyei bizottsága és a városi pártbizottság nevében, azo­k megbízásából mondott elis­merő szavakat a vállalat, és a szombathelyi kollektíva munkájáról, hangoztatva a jó vetőmagellátás további fontosságát is. Több felszólaló dicsérte meg­­ a három megyére ki­terjedő területi központ dolgozóinak hozzáértő mun­káját, majd kitüntetéseket, jutalmakat adta­k át a leg­jobban dolgozóknak. Zsámár Józsefné boltvezető Kiváló Munkáért miniszteri kitün­tetést kapott. U. Gy. Fotó: K. Z. Katavics Sándorné, a városi pártbizottság titkára gratulál a vállalat dolgozóinak. Díszpolgári cím, városi címer és zászló Jóváhagyták Szentgotthárd VII. ötéves tervét A szentgotthárdi városi tanács csütörtökön délután tar­tott ülésén értékelték az elmúlt középtávú terv végrehaj­tását és jóváhagyták a város VII. ötéves tervét. A tanácsülés azt állapít­hatta meg, hogy Szentgott­­hárd a VI. ötéves terv évei­ben is dinamikusan fejlő­dött. A tanácsi feladatok el­látására eredetileg 296,9 millió forintot irányoztak elő, a teljesítés 485,2 millió forint volt, amelyből 40 szá­zalékot fejlesztési kiadá­sokra, 16 százalékot intéz­ményi és lakóházfelújításra, 44 százalékot az intézmé­nyek működtetésére és egyéb feladatok ellátására fordítottak. Az anyagi lehe­tőségek bővítéséhez a vál­lalatok, intézmények dol­gozói a lakosság és a tanuló­­ifjúság 67 millió forint ér­tékű társadalmi munkával járult hozzá. A tervezett 250 lakás helyett 280 épült fel az elmúlt 5 évben, s a 134 felújított lakásból 89-et korszerűsítettek. Rendkí­vül nagy eredményként ér­tékelik a városban, hogy Rábafüzes, Jakabháza és Farkasfa városrészeken is megvalósult a vezetékes vízellátás, ezzel a város egész lakossága egészséges ivóvízhez jut. A tanácsülésen jóváha­gyott VII. ötéves terv egyik fő célja a város és a von­záskörzet lakosságának tel­jes foglalkoztatása, külö­nös tekintettel a tervidőszak végére várható nagyobb lét­számú munkaerő-kínálatra. A teljes foglalkoztatottság feltételeinek megteremté­sét segíti a Rába MVG új üzemének beindulása és a Fővárosi Szociális Otthon szentgotthárdi intézményé­nek bővítése. A tervezett bevételek teljesítése esetén 579 millió forint egységes pénzalappal gazdálkodhat a tanács. Ennek 64,3 szá­zalékát a költségvetési szer­vek működtetésére, 8,7 százalékát intézményi fel­újításra, 6 százalékát lakó­házjavítás támogatására, 21 százalékát pedig fejlesz­tési kiadásokra tervezték. A tanács anyagi erőforrá­sainak kiegészítéseként a VII. ötéves tervidőszakban is számít a vállalatok, üze­mek, intézmények és a la­kosság közreműködésére, tá­mogatására. Az eddigi ered­ményekre alapozva, évente növekvő mértékben 5 év alatt 120 millió forint érté­kű társadalmi munkával és helyi anyaggal számol a­­terv. A tanácsülés rendeletet alkotott díszpolgári cím alapításáról és adományozá­sáról, valamint a városi cí­mer és zászló használatáról. Szentgotthárd Város Dísz­polgára cím adományozható a jövőben annak a nem Szentgotthárdon élő ma­gyar, vagy külföldi állam­polgárnak, aki a hazai, il­letve nemzetközi politikai, társadalmi, gazdasági, tu­dományos, vagy művészeti életben kiemelkedő tevé­kenységet fejtett ki, és munkásságával , közvetve, vagy közvetlenül hozzájá­rult Szentgotthárd fejlődé­séhez. Megkaphatja továb­bá a címet az a külföldi ál­lampolgár is, aki tevékeny­ségével a nemzetközi békét, a népek barátságát, az em­beriség egyetemes érdekeit a város lakosságával kiala­kított kapcsolatában is méltóan szolgálta. Rendeletet alkotott a ta­nács a lakásgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok végrehajtásáról is, majd jóváhagyta a város felül­vizsgált általános rendezési tervét. Szentgotthárd város — akkor még nagyközség — eddig érvényben lévő ál­talános rendezési terve 1977- ben készült. A településfej­lesztésben időközben be­következett változások, a megváltozott gazdasági kö­rülmények, valamint az 1983-ban történt várossá nyilvánítás és ennek kap­csán a társközségek vá­roshoz csatlakozása szük­ségessé tette az általános rendezési terv felülvizsgá­latát, illetve átdolgozását. A terv a többi között előirá­nyozza a város vezetékes gázellátását is. F. M.

Next