Vas Népe, 1986. július (31. évfolyam, 153-179. szám)

1986-07-01 / 153. szám

Magyar-szovjet tárgyalások A Magyar—Szovjet Gaz­dasági és Műszaki-­tudomá­nyos Együttműködési Kor­mányközi Bizottság hétfőn, Moszkvában, a KGST szék­házában megkezdte 35. ülés­szakát. Az ülésszakon részt­vevő tárgyalóküldöttsége­iket Marjai József, a Mi­nisztertanács elnökhelyet­tese és Alekszej Antonov, a Szovjetunió Minisztertaná­csának elnökhelyettese, a bizottság két társelnöke ve­zeti. A magyar küldöttség tagja Kapolyi László ipari miniszter. Az ülésszak központi fel­adata, kon­krét intézkedé­sek kidolgozása az ez év júniusi budapesti legfelső szintű megbeszéléseken megfogalmazott célkitűzé­sek megvalósítására. II családjogi törvény módosításáról Az Országgyűlés jogi, igazgatási és igazságügyi, valamint szociális és egész­ségügyi bizottsága hétfőn együttes ülést tartott a Par­lamentben: a családjogi tör­vény módosításának elvei­ből fejtették ki véleményü­ket a képviselők. A téma vitaanyagához —­­amelyet a törvényhozó tes­tület tagjai előzetesen kéz­hez kaptak — dr. Petrák Ferenc igazságügyminisz­­ter-helyettes szóbeli kiegé­szítést fűzött. Utalt a miniszterhelyettes arra, hogy az eddigi vitá­kon — a Hazafias Nép­frontban, a KISZ KB Intéző Bizotságánál, a Magyar Nők Országos Tanácsában és a Magyar Jogász Szövetség­ben — egyetértéssel fogad­ták a családjogi törvény módosításának fő céljait. Azt, hogy tovább kell erő­síteni a család intézmé­nyét, a családi kapcsolatok­ban a felelősség vállalására, a kötelességérzet fokozásá­ra kerüljön egyre inkább a hangsúly, a jogszabályi elő­írások még hatékonyabban szolgálják a gyermekek ér­dekének védelmét, s a há­zastársi jogok és kötelessé­gek szabályai a házasság fennállása alatt, s annak felbomlása után is az eddi­ginél jobban biztosítsák a felek egyenlő teherviselé­sét. Az eddigi viták tapasz­talatai szerint mindenki elfogadja, hogy egységesen 18 éves korban állapítsák meg a házasságkötési kor­határt, abban azonban már megoszlanak a véleményeik, hogy kell-e „szigorítani” az úgynevezett közös megegye­zéses válás feltételein. Ez utóbbi témában, egyáltalán a válásokkal kapcsolatban az a törekvés, hogy a bí­róság csak azután mondja ki a házasság felbomlá­sát, ha meggyőződik a vál­ni készülők közötti kapcso­lat végleges megromlásá­ról, s a felek jól meggon­dolták szándékukat, végle­gesen elhatározták a válást. Módosult ügyfélfogadás Új, az átlagos munkaidő­höz jobban igazodó ügyfél­­fogadási rendre térnek át július elsejétől Pest megye tanácsai. Hétfőtől a megye 130 településén az eddigi fél öt helyett hat óráig fo­gadják az ügyfeleket. Ezzel egyidejűleg több más intéz­mény — az állami biztosí­tók, a földhivatal, a rendőr­ség, a bíróság, az OTP-fiók és a takarékszövetkezet is alkalmazkodik az új rend­hez. Tizennégy városi és vá­rosi jogú nagyközségi tanács a szombati ügyeletet is meg­erősíti: reggel nyolctól déli 12 óráig vesznek át beadvá­nyokat, adnak ki hatósági igazolásokat, veszik fel a panaszokat, s adnak felvilá­gosítást a legkülönfélébb ügyekben. Csütörtökön a kö­vetkezőkben az élelmiszer­üzletekhez hasonlóan az iparcikk- és a ruházati üzle­tek, továbbá a vegyesboltok is legalább hat óráig nem húzzák le a redőnyt. Kettévált biztosító Az Állami Biztosító ter­veiről tartott sajtótájékozta­tót hétfőn a Pénzintézeti Központban Deák Andrea, az intézet vezérigazgatója. Mint ismeretes, az eddigi egyetlen biztosító kettévá­lásával július 1-jétől két biztosítóintézet működik az országban,­­közülük az egyik továbbra is az Állami Biz­tosító, a másik pedig a Hungária Biztosító. A kettéválás verseny­helyzetet teremt: ezentúl például bármelyik fióknál bejelenthetik kárukat, nem­csak ott, ahol nyilvántart­ják kötvényüket. Újdonság lesz az is, hogy a kárszak­értők a kár felmérése után a helyszínen 5000 forintig készpénzben fizetnek a ká­rosultaknak. Ugyancsak 5000 forint lesz a felső határa azoknak a kártérítési ösz­szegeknek, amelyeket doku­mentumok nélkül az ügyfél nyilatkozata alapján kifi­zetnek. Betöréses lopás esetén a károsultak a jövőben gyor­sabban jutnak hozzá a kár­térítés összegéhez: az eddi­giektől eltérően nem kell megvárni a rendőrségi nyo­mozás végét, 5000 forintig már a feljelentéskor fizet a biztosító. Az ügyfelek ad­minisztrációs teendőit egy­szerűsíti, hogy a különféle iratok, igazolások beszer­zését a jövőben nem rájuk bízza a biztosító, hanem sa­ját maga intézi. Többek kö­zött így tudják majd megol­dani azt is, hogy a panelhá­zakban oly gyakori csőrepe­désekre 2000 forintos összeg­határig a kártérítést hely­színi szemle nélkül is kifi­zetik. Kádár János üdvözlő távirata Kádár János, az MSZMP főtitkára táviratban üdvö­zölte Miladko Renovicát ab­ból az alkalomból, hogy a JKSZ XIII. kongresszusán a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége Központi Bizott­sága Elnöksége elnökévé választották. Újabb gyorsposták A Magyar Posta július 1- től az Ausztriával és Svéd­országgal való kölcsönös forgalomban is bevezeti a Gyorsposta (EMS) szolgá­latot. A szolgáltatást a két ország valamennyi helysé­gében igénybe lehet venni. A küldeményeket a feladási naptól és rendeltetési hely­től függően az osztrák pos­ta 24—48, a svéd posta 24— 72 óra alatt kézbesíti. Meghalt Papp István Megrendülten tudatjuk, hogy Papp István Állami­­díjas, a Videoton Elektro­nikai Vállalat vezérigazga­tója június 29-én, 66 éves korában, közúti baleset kö­vetkeztében meghalt. Te­metéséről később intézked­nek. Az MSZMP Fejér Megyei Bizottsága, A Vas-, Fém- és Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezete, Ipari Minisztérium, A Videoton Elektronikai Vállalat dolgozói MIV helikopter A közvélemény gyorsabb és korszerűbb tájékoztatá­sának, illetve újszerű köz­vetítési formák és­­képi megoldások kialakításának elősegítésére a Honvédelmi Minisztérium egy felújított KA—26 típusú helikoptert adott át a Magyar Televí­ziónak. Az erről szóló meg­állapodást Horváth István altábornagy, politikai fő­csoportfőnök, honvédelmi miniszterhelyettes és Ge­rencsér Ferenc, a Magyar Televízió általános elnök­­helyettese hétfőn írta alá. Érik a búza Befejezés előtt az őszi árpa aratása Hetekig nem lesz vége a közelmúltban megkezdő­dött nyári betakarítási sze­zonnak. Aratásra érett a bíbor, a repce, s helyen­ként még a rétiszéna be­­hordását sem fejezték be. Érik a búza — itt-ott már aratják is — és még az őszi árpa betakarítása is elfog­laltságot ad, bár ennek ara­tása már a közvetlen befe­jezésnél tart. Mint máskor, az idén is az őszi árpa betakarítása volt az aratás főpróbája. A szakemberek egybehangzó véleménye szerint a gépe­ket mindenütt jól felkészí­tették a hosszan tartó nagy igénybevételre, és az üze­mek irányítói a szervezés­ben is újabb tapasztalatokat szereztek. Úgy tűnik, a szalma összetakarítása kö­rül van javítani való, hogy minél előbb szabaddá te­gyék a táblákat az oly fon­tos gyors elmunkálásra. A gabonabetakarításra való felkészülés jegyében a héten aratási bemutatót tart az IKR az ikervári tsz­­ben az új, 108-as, nagytel­jesítményű Claas Domiiná­­torral és a szalmaszecská­zóval. Ugyancsak a héten találkoznak a Gabonafor­galmi és Malomipari Vál­lalat vezetői a felvásárlói körzeteknél érdekelt szö­vetkezeti vezetőkkel, hogy egyeztessék a szállítás, az átvétel, illetve a szárítás so­ron levő tennivalóit. E ta­lálkozókon újra szóba kerül a búza új minősítésével kapcsolatos teendő, köztük az a vállalati igény, hogy a mintavételeknél és a mi­nősítésnél legyen jelen az érdekelt üzem képvisele­te. Az aratás szezonjában ügyeletet tart az Agroker, hogy a szokásához híven akár vasárnap is partnerei az üzemek rendelkezésére álljon. Most, hogy kissé lehűlt a levegő, nem kell attól tartani, hogy a kánikula mi­att megszorul a szem a ka­lászban, ami például a bú­za beltartalmi értékének rovására menne. A kissé hűvös idő tehát a jó érés­nek kedvez, és segíti a gyü­mölcsfélék lendületesebb betakarítását is. Horvátzsi­­dányban például — a cse­resznye után — nagy terü­leten a meggy szedése ad tartós elfoglaltságot, míg másutt a málna, a tüske nélküli szeder vagy más gyümölcs betakarítása van soron. Most, a gabona és más terményfélék betakarításá­nak szezonjában bőven van hát munkájuk a mezőgaz­daság dolgozóinak, akiknek fáradozását a városi lakos­ság is megkülönböztetett figyelemmel kíséri. U. Gy. Fotó: B. I. Aratnak a Kemenesalján. Július 1-től Új komplex érdekeltségi rendszer a vasúton Július elsejétől új komp­lex érdekeltségi rendszert vezetnek be a MÁV Szom­bathelyi Igazgatóságához tartozó munkahelyeken. Ezt hagyta jóvá — élénk vita után, néhány módosítással — pénteki ülésén a Vasuta­sok Szakszervezete szombat­­helyi területi intéző bizott­sága. Az új prémi­ums­zabál­yzat fő célként írja elő a sze­mély- és áruszállítási tevé­kenység továbbfejlesztését. Ezen belül a menetrendsze­rűség és a kulturált utazás színvonalának további javítá­sát, az áruszállítási teljesít­mények növelését és az eredményes gazdálkodást ösztönzi a most életbe lépő érdekeltségi szabályzat. A fentieknek megfelelően döntött a testület a feloszt­ható összeg arányairól. Az összes kifizethető prémium 10 százaléka fenntartási, 30 százaléka a költségtervek teljesítésének a függvénye. Ötödrészt lehet kifizetni a hálózati nyereségterv telje­sítése esetén. 40 százalékot tesz­­ a személy- és az áru­szállítási tervek elérése ese­tére fordítható javadalma­zás. A kiváló, jobb minőség­gel elvégzett munka esetén a prémium mértéke növe­kedhet, ugyanakkor az elő­írt teljesítményektől való el­maradás maga után vonja a kifizethető összeg mértéké­nek a csökkentését. Száz­­százalékos teljesítés esetén 5 millió 750 ezer forintot le­het kifizetni az ,öt megyében élő és dolgozó vasutasok kö­zött. Az érdekeltségi rendszer hatálya kiterjed­ — az utazó­személyzet, a teljesítmény­béres munkakörökben fog­lalkoztatottak és az igazga­tóság központjának vezetői kivételével — az egész szombathelyi igazgatóság központi és végrehajtó szol­gálatainál foglalkoztatott fi­zikai és nem fizikai dolgo­zókra. A szabályzat — amelyet az egyes szolgálati ágak kö­zötti szakmai különbségek és a helyi sajátosságok fi­gyelembevételével dolgoztak ki — külön-külön rendelke­zik a körzeti üzemfőnöksé­gek, a pályafenntartási és az anyagszerkezelési szakszol­gálatok, a Szombathelyi Biz­tosítóberendezési és Fenn­tartás Főnökség, a Soproni Vontatási Főnökség, valamint az egyéb kisebb, önálló szol­gálati helyek érdekeltségi rendszeréről. Az új komplex érdekelt­ségi rendszer hatálybalépésé­vel egyidejűleg 1986. június 30-án hatályát veszti a va­súti igazgatóság területén ed­dig alkalmazott valamennyi prémiumszabályzat. (Jakab)

Next