Vas Népe, 1986. augusztus (31. évfolyam, 180-203. szám)

1986-08-01 / 180. szám

„Jelentőségét igazában csak most fedezi fel a zenetudomány’­ Liszt-emlékü­nnepség Bayreuthban Csütörtök délelőtt Bayreuth város temetőjében Lisztt Ferenc halálának 100. évfordulója alkalmából három­­nemzet képviselői megkoszorúzták a nagy magyar zeneköl­tő sírját. Az Erlanger Strasse-i teme­tőben, a Kriszt Ferenc nyugvóhelye fölé em­en­t sír­­kápolná­ban a Magyar Népköztársaság képviseleté­ben Csehák Judit, a Minisztertanács elnökhelyettese helyezett el koszorút, Horváth István m­agyar nagy­követ kíséretében. Ugyancsak megkoszorúzta a sírit Hans-Dietrich Genscher, az NSZK alkancellárja és külügyminisztere, valamint Theodor Kerg, Ausztria burgenlandi tartományfőnöke. E tartományban van az egykori Dobarján, a mai Raiding, ahol Liszt Fe­renc 1811. október 22-én született. Koszorúzott még Hans Maier bajor oktatási és kulturális miniszter és Hans Walter Wild, bayreuthi főpolgármester. A II. világháború végén rolbadőtt sí­rkápolna helyre­állítása 1976-­b­an fejeződött­­be. Akkor állították fel a síntáblála mellett a magyar Liszt Ferenc Társaság em­léktábláját is, Vörösmarty Mihály Liszthez írott ódá­jának szavaival: „Hírhedett zenésze a világnak, bárhová juss, mindig hű rokon”. A sír mellé Raiding városa i is állított emléktáblát. A csütörtöki koszorúzáson­­részt vett Kiss Kálmán, a Liszt Ferenc Társaság elnö­­­ke, Forrai Miklós profesz­­szor, a társaság főtitkára és Újffallussy József, a Magyar Tudományos Akadémia al­elnöke, a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Fő­iskola rektora is. Küldöttségük előtte szin­tén koszorút helyezett e­l a győri születésű Richter Já­nos karmesternek, Liszt Fe­renc és Richard Wagner kö­zeli barátjának ugyanebben a temetőben levő sírján. A bayreuthi Stadthalle nagy színháztermében dél­­előtírt emlékünnepsége­t tar­­tottattak Liszt Ferenc halálá­nak 100. évfordulója alkal­mából. Ezen Hans Walter Wild főpolgármester köszön­tötte az egybegyűlteket, majd Csehák Judit mondott be­szédet, gejbe hajítsam.” Becsvágya megvalósult, mi sem bizo­nyítja ékesebben, mint hogy halálának 100. évfordulóján itt, Bayreuthban, abban a városban, amelynek annyi­szor volt vendége, ahol vég­ső nyughelyre talált, tisz­telgünk páratlan zsenije előtt azzal a biztos tuda­ttal, hogy zenéjének jövendője viadóban határtalan. Az emberi szellem nagy­jai között keveset isme­rünk, akiinek színesebb, gaz­dagabb életmű, több doku­mentum, élőbb emlék őriznie nevét. Kevés szebb példáját találjuk az önmagéit, életét, művészetét szüntelenül meg­újító, mindig többre törek­vő életpályának, mint az övé. Jelen­tségét igazában cs­ak m­os­t fedezi fel a zenetudo­mány. Új műfajokban ke­reste és találta meg man­csaik korának, hanem a jö­vendő nemzedékeknek zenei nyelvét, kifejezésmódját. Kor­társai közül Richard Wagner vagy Camille Saiint- Saens, a Rubinstein fivérek­, Muszorgszkij vagy Borogyin. Smetana egyaránt sokat kö­szönhettek zeneszerzői pél­dájának, nyílt szívű, nagy­vonalú, adakozó kedvű tá­mogatásának. Liszt Közép-Európa keleti végéről jött. Egy magyar arisztokrata gazdatisztjé­nek a fia, csodagyerekként kezdte zenei pályafutását, Beethoven ihletésével és el­ismerésével sorra aratta a legfényesebb sikereket. Ko­rának művészei, uralkodói és po­iitikusai elragadtatás­sal nyilatkoztak művésze­téről, keresték szellemi él­ményeket nyújtó társasá­gát. (Folytatás a 2. oldalon) Csehák Judit beszéde — A vil­ág elismerő sza­vaihoz csatlakozva a m­a­gyar nép és a Magyar Nép- Ikösztársaság­­kormányának nevében hoztuk el ide az emlékezés és a hála koszo­rúját, a zeneművészet egyik európai központjába, ahol nagyságát, rangját megillető módon ápolják emlékét — mondotta Csehák Judit. Beszédében felidézte, hogy Liszt Ferenc 12 évvel a ha­lála elő­tt azt írta Wittgen­stein hercegnőnek: „Egyet­len zenész­ becsvágyam volt, és volna, hogy gerelyemet a jövendő hatántalan térsé­ Ásatások Tapolcán A Tapolcai Városi Ta­nács és a Bauxitbánya Vállalat támogatásával két éve folytatnak ása­tásokat Tapolcán, a veszprémi Bakony Mú­zeum régészei.­­Épület­­maradványok bizonyít­ják, hogy a meleg vizű Malom-tó partján már a római korban éltek emberek. Később, az Ár­pád korban az épületek elhagyatottá váltak. A templomot a XV. szá­zadban templomerőddé bővítették. A régészek most ezt a területet ku­tatják. Ülést tartott a Minisztertanács A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütör­töki ülésén — figyelemmel az Országgyűlés ügyrendjé­re — határozatot hozott ar­ról, hogy az államigazgatási szerveknek milyen módon kell segítséget nyújtaniuk a képviselői feladatok ellátá­sához. Ennek keretében részletesen szabályozta az államigazgatási szervek tá­jékoztatási, adatszolgáltatá­si kötelezettségét, a képvise­lők által tett javaslatok, be­jelentések elintézésének rendjét. A Minisztertanács jelen­tést hallgatott meg a mun­kaidőalap védelmére és a munkafegyelem javítására az utóbbi években tett in­tézkedések végrehajtásáról. Megállapította, hogy a hely­zet valamelyest javult, de az előrehaladás nem kielégítő. Ezért további, a munkaidő­­alap védelmét szolgáló köz­ponti és helyi intézkedések kidolgozására és életbe lép­tetésére adott utasítást. A kormány megerősítette az Állami Tervbizottságnak az építőipar eredményesebb működése érdekében teendő intézkedésekre vonatkozó határozatát. Ennek értelmé­­ben rendezni kell a veszte­séges és alaphiányos vállala­tok helyzetét, az alacsony­­hatékonysággal működő vál­lalatoknak pedig programot kell kidolgozniuk gazdálko­dásuk megjavítására. Új és felújított iskolák várják ősszel a tanulókat Az iskolákat fenntartó városi és községi tanácsok az idén is nagy összegeket fordítanak új iskolák, tantermek építésére és a meglévő régi épületek felújítására, karban­tartására. Az idén általános iskolák építésére 88 millió fo­rintot, óvodák építésére 13 és fél millió forintot irányoz­tak elő. Ezenkívül az általános iskolák felújítására 10 millió forintot, az óvodák karbantartására 4 millió forin­tot költenek. Az említett beruházások és felújítások keretében a büki általános iskola hat tanteremmel bővül. Gerse­­karáton új általános isko­lát építenek. Az ősszel in­duló tanévre négy tanter­met adnak át és további négy tanterem jövőre készül el Rábapátyom a kastély­ból átalakított általános is­kola mellé hat új tanter­met építenek, hogy kielé­gíthessék a növekvő okta­tási igényeket. Répcelakon az általános iskolához 600 adagos konyha épül. Felső­­szölnökön ugyancsak nap­közis konyhát építenek. Ezen kívül Bőben, Vépen és több más községben fel­újítják az általános iskolát. Óvodák építésére és fel­újítására ugyancsak nagy gondot fordítanak a helyi tanácsok. Csepregen 150 gyermek foglalkoztatására alkalmas új óvodát építe­nek. Szergényben és Söptén úgy bővítik az óvodát, hogy egy-egy új csoport nevelé­sét, ellátását tegyék lehe­tővé. Vasegerszegen és Rá­­batótfaluban, valamint több más községben ugyancsak felújítják, korszerűsítik az óvodát és új berendezése­ket, játékokat vásárolnak a gyermekek jobb ellátása és nevelése érdekében. Az új oktatási év kezde­téig a legnagyobb beruhá­zás Szombathelyen, az ela­dó lakótelepen valósul meg. Itt szakmunkásképzés cél­jára 16 tanterem épül. Az új intézmény neve: 411. számú Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola. Mint ismeretes az Ady téri meglévő szakmunkáskép­ző intézetben már zsúfolt­ság jelentkezett. Innen át­telepítik a könnyűipari szakmákhoz és az építőipar­hoz a szakmunkásképzést. Az új szakközépiskolát is ezeknek a szakmáknak megfelelően alakítják ki. Középiskolai tekintetben is több fejlesztés van fo­lyamatban. Például a csep­­regi szakközépiskola kollé­giumát úgy bővítik, hogy továbbá negyven diákot he­lyezhessenek el. Sárváron a Tinódi Gim­náziumot újítják fel­. Az építkezések folyamatban vannak. Ezenkívül a hete­dik ötéves terv idején még további négy tantermet épí­tenek bővítésként és egy tornatermet alakítanak ki. A felsorolás nem teljes. Az említetteken kívül szá­mos iskolát tataroznak, és ahol szükséges, újra festik a tantermeket, tanulószo­bákat, klubhelyiségeket, foglalkoztató termeket. Jó dolog az, hogy a szülői munkaközösségek, a patro­náló üzemek dolgozói és maguk a diákok is jdentős társadalmi munkában se­gítik a nyári iskolaépítkezé­seket, felújításokat, hogy ősszel még korszerűbb és tisztább körülmények kö­zött tanulhassanak a fiata­lok. F. L Szovjet egyetemisták a Futóműgyárban Háromhetes termelési gyakorlaton ha­zánkban tartózkodik a moszkvai közle­kedési műszaki egyetem (MAD­I) 20 fős csoportja: 16 negyedéves egyetemi hall­gató és 4 egyetemi docens. Itt­i tartózkodásuk "Során a minap ellá­togattak a Rába Magyar Vagon- és Gép­gyár szombathelyi Futóműgyárába is. Major Elek és Góczán László (mindket­ten Moszkvában végezték egyetemi ta­nulmányaikat) fialtal futógyári mérnökök tolmácsolása segítségével — két csoport­ba uszítva — megismerkedtek a korszerű gyár tevéken­y­ségével, gyártósoraival, ter­mékeivel. A gyártójogállás után röv­id beszélge­tésre invitáltuk a moszkvai diákokét és a tanáraikat, s­­kértük őket, mondják el a Rába-gyárban szerzett tapasztalataikat, véleményüket. Elsőiként a számítógépes rendszer irá­­nyításban-termelésben valló hasznosítá­sát említették. Különösen felkeltette az érdeklődésüket, hogy a számítógépet be­vonták a minőségbiztosítási tevékenység­be is. Elismeréssel szóltak az automatizá­lás magas színvonaláról, a korszerűen kialakítot­t munkahelyekről, a modern gyártósorokról, az élenjáró technológiákról éppúgy, mint a dolgozók jó szocil­is kö­rülményeiről, a példás fegyelemről, a te­lephelyek, a gyártócsarnokok rendezett­ségéről, rendjéről, a jó szervezettségről, a teljesítmények szerinti bérezésről. A kor­szerű szerszámgéppark­, a készülék-ellá­tottság, a szakemberképzés, -továbbkép­zés és -utánpótlás ugyancsak hasznos ta­pasztalatokkal­, ismeretekkel szolgált a számukr­a. Külön kiemelték, hogy nagyra értéke­lik a Rába-gy­ár kapcsolataát a KGST-or­szágokkal, jelenlétét, helytállását a világ­piacon, sokoldalú partneri együttműkö­dését. Szerintük mindez a gyár jó mi­nősítését is jelenti. „Korszerű nagyüzemet láttunk, hasznos tapasztalatokkal gazdagodtunk, amelyeket otthon jól tudunk kamatoztatni” — han­­lgoztatták. „Máskor is szívesen jövünk a Rába-gyárba új ismereteket szerezni” — mondták az elköszönéskor. V. P-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék