Vas Népe, 1986. szeptember (31. évfolyam, 205-230. szám)

1986-09-01 / 205. szám

Békehétvége Vasárnap folytatódott az Országos Béketanács­­„Hét­­­végén a békéért” elnevezés­sel megrendezett kétnapos eseménysorozata. Budapes­ten a Vörösmarty téren, valamint az ország több más településén változatos­­programok vártá­k ezen a napon és az érdeklődőket: politikai­­fórumok, béke­mozgalmi aktivisták —talál­kozói. Bánkon ifjúságii bé­kenapot, Érden béke-tanév­nyitót tartottak, Gödölőn az ország amatőr békedalosai, Sopronban gyermekek, Száz­halombattán pedig a kisipa­rosok adtak egymásnak ran­devút a­­békerendezvénye­ken. Mindenütt kulturális műsorok színesítették a programot. Az Országos Béketanács elsősorban azzal a szándék­­­kal hívta életre ezt a nagy­szabású — nemzetközi és magyarországi béke- és szo­lidaritási akciókihoz is kap­csolódó — rendezvénysoro­zatot, hogy fel­hívja a figyel­met: az emberek sokféle formában fejezhetik ki bé­kevágyukat, ötleteik, kezde­ményezéseik támogatásra ta­lálnak, s a békemozgalom aktivistáinak segítségével meg is valósulnak. Ennek egyik megnyilvánulásaként folyamatosan gyűltek az adományok a Mentőautót Nicaraguának szolidaritási lakáséra, vasárnap délelőttre már mintegy 300 ezer fo­rintot könyvelhettek el. Ez tovább gyarapodott a Béke­korzó című újság árából be­folyt összeggel, a kisiparo­sok szolidaritási bazárjának teljes bevételével, a Havan­na lakótelepi békeklub csekkjével, magánszemé­lyek, szocialista brigádok, munkahelyi közösségek, bé­keklubok felajánlásaival. A békehétvégére hazánk­ba érkezett görög, francia, japán, szovjet, NDK-­beli, holland, osztrák, lengyel és csehszlovákiai békemozgal­mi képviselők mindkét na­pon részt vettek a békehét­­­vége eseményein. A japán békeküldöttség tagja pedig békeoszlopot állított fel Budapesten, Sopronban. A­­békehétvége vasárnapi eseményeinek sorában közé­leti személyiségek — tudó­sok, művészek, egyházi ve­zetők — a televízióban, az ország nyilvánossága előtt fejtették ki véleményüket a béke megőrzésének lehető­ségeiről. Losonczi Pál távirata Hararéba Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke táviratban üdvözölte Robert Mugabe zimbabwei miniszterelnö­köt abból az alkalomból, hogy megválasztották az el nem kötelezett országok VIII. állam- és kormányfői értekezlete elnökévé. A távirat hangsúlyozza: a ta­nácskozás Hararéban törté­nő megrendezése is kifejezi, hogy Zimbabwe Köztársaság a nemzetközi élet, az el nem kötelezett mozgalom meg­becsült tagja, amely sokat tett és tesz a világ békéjé­nek és biztonságának meg­őrzéséért, a nemzetközi megértés erősítéséért. Losonczi Pál egyben kö­szöntötte az el nem kötele­zett országok mozgalmát, amely fennállásának ne­gyedszázada alatt a Világ­­politika­ fontos tényezőjévé vált, és növekvő szerepet tölt be a nemzetközi kap­csolatokban. Az Elnöki Ta­nács elnöke táviratában sok sikert kívánt az értekezlet minden résztvevőjének. Szombaton reggel fél nyalkor robogott be a me­gyeszékhely vasútállomá­sára a miskolci gyors. Nem­­tévedés: valóban a miskolci­ról­­volt szó, ám egy olyan speciális járatról, amely 370 fiatalt hozott, akik vala­mennyien a szolgáltatásban dolgoznak (csaknem 600 ezer hasonló területen te­vékenykedő társaikat kép­viselték). A hangosbemondó köszöntötte a vendégeket, akik ezt követően szakmai programokon vettek részt. Néhányan a Váci Mihály utcai ABC-vel, a Domus, a Borostyánkő és a Centrum áruházzal ismerkedtek, má­sok a repteret, a Volán új üzemcsarnokát, a MÁV Jár­műjavítót, a Markusovszky kórházat keresték föl, illet­ve a Mészövhöz és a KISZSZ megyei szervezete­ihez látogattak el. Valameny­­nyi helyen az adott egység vezetője tartott tájékozta­tót, s az ország különféle tájairól érkezett szakembe­reik néhány helybeli kollé­gával is beszélgethettek, ta­pasztalatokat cseréltek. Ezt követően szekcióülések keretében folytatódott az eszmecsere. A kereskedők és a vendéglátók, a közle­kedési dolgozók, az egész­ségügyiek és a szolgáltatás­ban tevékenykedők szűkebb szakmai körben ismerhették­­meg a társak életét, mun­­­kakörülményeit, szociális helyzetét. Az eseménynek rangot adott, hogy Klézl Róbert közlekedési és dr. Spilák Ferenc belkereske­delmi miniszterhelyettes, valamint Domonkos László, a KISZ KB titkára is részt vett a találkozón, vasi rész­ről pedig Molnár István, a megyei pártbizottság titkára, Artner Tiborné, a megyei tanács elnökhelyettese és Farkas Já­nos, a KISZ me­gyei bizottságának első tit­kára találkozott a fiatalok­kal. Délután a szórakozásé volt a főszerep. A Fedett Uszodában a résztvevők vízivetélkedésen s különféle versenyeken­­mérhették ösz­­sze tudásukat. Este az East együttes koncertjével, illet­ve diszkóval zárult a prog­ram. (Majd irány az állo­más, s a háromnapos ta­lálkozó harmadik színhelye, sn Miskolcon illetve Szom­bathelyen eltöltött egy-egy nap után ugyanis tegnap, azaz vasárnap Szeged látta vendégül a szolgáltatásban dolgozó fiatalok képviselőit. Az indulás előtt Szű­cs Ist­vánt, a KISZ KB .ifjúmun­kás tanácsának titkárát kér­tük rövid értékelésre. " A KISZ nemrégiben megtartott kongresszusa úgy foglalt állást, hogy ki­emelten kell törődni a szol­gáltatásban dolgozó fiatalok­kal. E háromnapos talál­kozó is ezt szolgálja. Ki-ki elmondhatta véleményét, összehasonlíthatta saját helyzetét másokéval. Az ágazatok képviselői pedig továbbítják az itt fölvető­dött észrevételeket. Ez azért is fontos, mert egyre több fiatal dolgozik szolgáltató egységekben s bizonyos elő­rejelzések szerint az ezred­fordulón tíz emberből nyol­can e területen tevékeny­kednek majd. —­szenkó — Fotó: B. I. B Szolgáltatásban dolgozó fiatalok országos találkozója Szombathelyen Divatbemutató a Fedett Uszodában. Kínában Jegyzőkönyv aláírásával­­befejeződtek a kínai és a magyar tervező szervek ve­zetői közötti tárgyalások. A jegyzőkönyvet Faluvégi La­jos, a Minisztertanács el­nökhelyettese, az Országos Tervhivatal elnöke és Szung Ring, a kínai államtanács tagja, az Állami Tervbizott­ság elnöke írta alá. Az aláírók egyetértettek abban, hogy jó lehetőségek vannak a gazdasági kapcso­latok további bővítésére, s mindkét ország vállalatai érdeklődnek az együttmű­ködés fejlesztése iránt. A Minisztertanács elnök­­helyettese a kínai kormány több tagjával és gazdaság vezetőkkel tárgyalt Peking­iben. Ezt követően Kuang­­tumg tartomány és a tarto­mányihoz tartozó Sencseni különleges gazdasági övezet vezetőivel folytatott meg­beszéléseket. Fogadta őt Csao Ce-jang miniszterel­nök és Hu Csi-li, a Poli­tikai Bizottság tagja, a KB titkára. Faluvégi Lajos és munkatársai elutaztak Pe­­­kingből. Csehák Judit Bécsben Szeptember 1—5. között Bécs­ben lesz a II. Hunga­rológiai Világkongresszus, amelynek védnökei között van Lázár György minisz­terelnök és dr. Franz Vra­nitzky osztrák kancellár. Csehák Judit, a Miniszter­tanács elnökhelyettese va­sárnap Bécsbe utazott, ahol­­a magyar kormány képvi­seletében részt vesz a világo ,a kongresszus megnyitóján. Kíséretében van Rátkai Fe­renc művelődési miniszter­helyettes. min­t Iskolaavatás Bükön A ma megszólaló iskolai csengők a tanulók többsé­gének életében szép idősza­kot zárnak le: a pihenés, a gondtalanul, eltöltött vaká­ció időszakát. Megkezdődik egy újabb tanév, amely szin­tén nem kevés élménnyel kecsegtet, ám a következő­­hetekben, hónapokban már­­kemény erőfeszítéseket kell tenni a sikerért. Diákoknak, pedagógusoknak és szülők­nek egyaránt. A legnehezebb lépéseket most is az elsősök teszik meg. A hat-hét évesek, a tizennégy év körüliek s a felsőfokú tanintézetekbe még idegenként belépő Újak. A napjainkban kulcs­szóként használt beilleszke­dés fogalmával alighanem ők kerülnek szembe a leg­­keményebben. S val­óban nem könnyű az első néhány nap, néhány hét. A szoron­gás, a bizonytalanság, a rossz álom érzete azonban oldható: az oktatók, nevelők s a már magabiztos tanu­lók, hallgatók segítségével. Azaz: türelemmel, biztató szóval, nyitottsággal, simo­gató kézzel. Szeretetteljes fogadással. Emígy történt Bükön a legifjabbak köszöntése szom­baton délután, ám ezúttal nemcsak az újdonsült első­sök szülei jöttek el az ün­nepélyes tanévnyitóra, ha­nem a már „korosabb” ne­bulóké is. Iskolát avatott a­­csaknem háromezer lelket számláló nagyközség. Ponto­sabban: hat új tanterem épült a már meglevő nyolc szomszédságában, a régiek közül pedig négyet fölújí­tottak. A terveket a Vasú­­­terv, a kivitelezést a Vasép készítette el. Az anyagi fe­dezetet — összesen 17,5 mil­lió forintot — a helyi ta­nács és a megyei tanács ad­ta. A lakosság 300 ezer fo­rintnál is nagyobb értékű társadalmi munkával segí­tett, a helyi vállalatok szo­cialista brigádjai is értékes munkát végeztek. Avatóbeszédet Szele Fe­renc, Vas Megye Tanácsá­nak általános elnökhelyette­se, Bük nagyközség megyei tanácstagja mondott. Egye­bek között­ arról szólt, hogy a csaknem négyszáz büki tanuló jó néhány éve dél­előtt és délután, azaz vál­takozó tanítási rendszerben járt iskolába. A jövőben erre már nem lesz szükség. Megemlítette az építés kö­rüli gondokat is: 1979-ben elkészültek már a tervek, ám kivitelezőt csak 1984-­­ben sikerült találni. Tavaly, év elején kezdődött meg a munka, ám akkortól már jó ütemben, így sikerült az 1985-ben kitűzött határidőre elkészíteni az intézményt. A vasi helyzetről így szólít a megyei tanács álta­lános elnökhelyettese: — Megyénkben adottak a feltételek a jó színvonalú oktatáshoz, s a hetedik öt­éves tervben is megkülön­böztetett figyelmet fordítunk e területre; pénzeszközeink harmadát oktatási célokra használjuk föl. Elmondta azt is, hogy a büki iskola bővítése nem fejeződött be, (az elsősök je­lenleg még az alsóhidi is­kolába járnak), négy újabb tanterem épül ebben a terv­időszakban, azt követően tornaterem létesül. Köszöne­tet mondott az építőknek, a lakosságnak, a pedagógusok­nak. Ezt követően Gyurácz József, az iskola igazgatója méltatta a segítők tevékeny­ségét, majd az iskolai ta­nulói kulturális műsort ad­tak, a szülőknek, nevelők­nek, vendégeknek és tár­saiknak, akik mától vehe­tik birtokukba a létesít­ményt. Szenkovits Péter Fotó: B. I. Szele Ferenc avatóbeszédjét mondja. A megyei tanácselnök a Vasép építkezésein Dr. Bors Zoltán, a megyei tanács elnöke Schmidt Já­nosnak, a Vas Megyei Álla­mi Építőipari Vállalat igaz­gatójának társaságában az elmúlt napokban több olyan folyamatban levő,­ jelentő­sebb beruházást keresett fel, amelynek a­­kivitelezője (fővállalkozója) a Vasép. Útjük jelentős állomása volt — pénteken — a Rába Magyar Vagon- és Gépgyár Szentgotthárdon épülő új gyára. A megyei tanács el­nöke — dr. Máthé Endré­vel, a városi pártbizottság első titkárával, Bartakovics Ferenc tanácselnök-helyet­tessel és Iván Lászlóval, a Rába fejlesztési igazgatójá­val együtt — végigjárta az építkezést; a helyszínen győ­ződött meg a munkálatok menetéről, a soron követ­kező feladatokról. Az alapos szemlét — a városi tanács épületében — megbeszélés követte, amelyen részletesen szó esett a beruházás min­den lényeges kérdéséről. A 19,2 hektárnyi terüle­ten épülő, csaknem egymil­­liárd forintba kerülő beru­házás túl a Rába, a szent­gotthárdiak, a megye érde­kein, fontos a nemzetgaz­daság számára is, ezért egyáltalán nem mindegy,­­hogy az építkezés üteme, s ettől függően az üzembe helyezés ideje miképp ala­kul, azaz a termelés mikor kezdődhet meg az új gyár­ban. A résztvevők egyetértet­tek abban, hogy az építke­zés menetét gyorsítani kell, ezért különösen fontos a kivitelezői létszám növelé­se. Legalább napi 220—250 munkáskézre van szükség ahhoz, hogy az építkezés megfelelő ütemben halad­jon. Dr. Bors Zoltán hangsú­lyozta a beruházás rendkí­vüli fontosságát, s a me­gyei tanács támogatásáról biztosította a beruházó és a kivitelező vállalatot. (vincze)

Next