Vas Népe, 1986. október (31. évfolyam, 231-257. szám)

1986-10-01 / 231. szám

Britsfier 11—12., Izlart: Szíriei— amerikai csúcstalálkozó Megállapodás született ar­ról, hogy Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára és Ronald Reagan, az Egyesült Államok elnöke október 11 —12-én Reykjavikban, Iz­­land fővárosában találkozót tart — jelentette kedden a TASZSZ szovjet hírügynök­ség. A találkozót Mihail Gor­bacsov javasolta, s Ronald Reagan e javaslatot elfogad­ta. A reykjaviki találkozó ré­sze azoknak az előkészüle­teknek, amelyek Mihail Gorbacsov Egyesült Álla­mokban teendő látogatását szolgálják. Ez utóbbiról a felek 1985. novemberében Genf­ben állapodtak meg. A Szovjetunió és az Egye­sült Államok hálásak az iz­landi kormánynak, hogy kész a reykjaviki találkozó megrendezésére — tette hoz­zá a TASZSZ. Baudooin belga király fogadta Lázár Györgyöt Kedden, hivatalos belgiumi látogatásának második napján Lázár György miniszterelnököt tíz órakor a brüsz­­szeli királyi palotában audiencián fogadta Baudooin belga király. Ezt követően a magyar miniszterelnök és felesége H. Brouchen brüsszeli pol­gármesterrel találkozott. A világhírű Grand-Place-ot, a főváros gyönyörű főterén emelkedő nagyon szép góti­kus városházát ez alkalom­ból magyar és belga nem­zeti zászlókkal lobogózták fel. A polgármester bemutatta a magyar kormányfőnek he­lyetteseit, a kollégium és a fővárosi tanács tagjait, majd rövid üdvözlő beszédet mon­dott. Emlékeztetett rá, hogy a belga—magyar kapcsolatok keretében külön fejezete van Brüsszel és Budapest jó vi­szonyának, amelyet mind elődei, mind pedig ő szíve­sen ápol és örömmel ad to­vább. Lázár György válaszában utalt rá, hogy Baudouin ki­rály bátorította a két or­szág vezetőinek törekvését a magyar—­belga kapcsolatok elmélyítésére és intenzíveb­bé tételére. Ezután a polgármester ké­résére a miniszterelnök a város aranykönyvébe tett bejegyzést. A városházáról a vendé­gek Brüsszel híres szépmű­vészeti múzeumának régi képtárát tekintették meg H. Pauweis, a múzeum főigaz­gatója kíséretében. A délelőtti program azzal a díszebéddel zárult, ame­lyet Berman de Croo közle­kedési és külkereskedelmi­­miniszter adott Lázár György, valamint a magyar miniszterelnök kíséretében levő államférfiak tiszteletére az Egmon­t-palotában. Az ebéden a belga és luxembur­gi gazdasági és üzleti élet több neves személyisége, kö­zöttük az elektronikai ipar (Folytatás a 2. oldalon) Az áfészek és szakcsoportjaik kapcsolata Az egész országban, a me­gyében is visszaesett az utóbbi néhány évben az áfész-szakcsoportok tevé­kenysége. Négy éve még 115 millió forint értékű árut értékesítettek az áfészek köz­vetítésével a megyében, ta­valy már csak 91 millió volt a bevételük. Nem az előál­lított termékek mennyisége csökkent elsősorban, hanem a tagok közül mind többen egyénileg, a legkülönbözőbb csatornákon keresztül érté­kesítik termékeiket. A me­gyében jelenleg 73 szakcso­port működik, tagjaik száma meghaladja a hatezret. Teg­napi ülésén azt vizsgálta meg a Meszöv elnöksége, ho­gyan tehetnék még élőbbé, hasznosabbá az áfészek és a kistermelői közösségek kapcsolatát. A kistermelői, szakcsopor­tok a termelés összehango­lására, a termeléshez szük­séges anyagok közös beszer- A Meszöv­elnökség ülése­zésére, a termékek bizton­ságos értékesítésére alakul­tak. Tevékenységük, ered­ményességük igen változó. Az utóbbit erősen befolyá­solja a termékforgalmazás­ban megélénkült konkuren­ciaharc. Egy-egy „slágerter­mék” felvásárlására „betör­nek” a vetélytársak a me­gyébe. Viszont az áfészek nem tudják jobban támogat­ni szakcsoportjaikat, mert felvásárlási jutalékuk nem, vagy csak alig nőtt az el­múlt években. Mint az elnökség megálla­pította, a zöldség- és gyü­mölcstermelő és a kerthasz­nosítási szakcsoportoknak kevesebb a gondjuk, igaz, ezek jobbára saját ellátásuk­ra termelnek. Az áfészek szakcsoportjaik segítségé­vel tudnak előállítani na­­gyobb mennyiségű méretes uborkát, léparadicsomot, vöröshagymát, salátát, leg­utóbb az olajtök termelteté­sét honosították meg. A szakcsoportoknak összesen 45 ezer négyzetméter fóliá­juk van a megyében. Nem szorulnak támogatás­ra a nagy szakcsoportok, pél­dául a szombathelyi Méhé­szeti Szakcsoport, a kőszegi Szőlő- és Gyümölcstermelő Szakcsoport. Ezek nagy lét­számúak, több százezres nye­reséggel zárták a múlt évet, vagyonuk van. E nagy szak­csoportok szinte már „part­nerei” az áfészeknek. A ki­sebb, támogatásra szoruló közösségek és az anyaszövet­kezet kapcsolatainak kedve­ző alakítására több­ ajánlást adott a Mészöv elnöksége. kt Fürdőszobabútor Szombathelyről Ez is szerkezetváltás Egy­­konyhabútorgyár konyhabútort gyártson! — mondtuk volna még néhány esztendeje. Ám az elmúlt négy—öt év­ben nagyot változott a világ, mondhatni, manapság nincsen új a nap alatt. Textil­lel díszíti szekrénysorát a bútorgyár, fá­val ékesíti lámpáit a vasasüzem, és így tová­bb. A Szombathelyen 6-os számú gyárával érdekelt csongrádi Tisza Bútoripari Vál­lalat (az ország legnagyobb konyhabútor­gyára) is változtatta az utóbbi évben ter­mékszerkezetét, ha nem is a fentebb jel­zett radikális módon. Nincs még egy éve, hogy a szombathe­lyi gyárban — ahol az elmúlt évtized ta­lán legsikeresebb magyar konyhabútora, a Deka reklámnévre hallgató készült és készül — fürdőszoba-tartozékokat is elő­állítanak. Falra csavarhatókat és olyano­kat is, amelyek a saját lábukon állnak. Az elemes rendszerű fürdőszoba-berende­zésből havonta átlagban háromszázezer forintnyit adnak el (Valaha drága fuvar­ral Sátoraljaújhelyről hozták.) Szombathelyről származik a TBV új előszobafala is, amely szintén új gyárt­mány. Ebből négy-ötszázezer forintnyit forgalmaznak egy-egy hónapban. A fent mondottak természetesen nem azt jelentik, hogy megszűnt volna itt a konyhabútor-gyártás, sőt Mostanában az új családi­ház-építkezésekkel megint nem győzik. (Csupán a megyeszékhelyen lévő mintaboltjukban egymillió forint körül van a havi forgalom.) A két új gyártmánnyal azonban el­mozdultak a holtpontról: a termelés tíz százalékát már ezek adják. Az új vállalati irányításról tárgyalt a megyei párt­végrehajtó bizottság Tegnap délelőtt Horváth Miklós első titkár elnökletével ülést tartott a megyei párt-végrehajtó bizottság. Széles körű tá­jékozódás alapján megtárgyalta az új vál­lalatirányítási formában működő gazdál­kodó szervezetek tevékenységének a ta­pasztalatait. A gazdaság új rendszerű irányítása szé­les körben érinti a dolgozókat és nagy az érdeklődés iránta. A megyei székhelyű 44 vállalat közül 28-nál vállalati tanács, küldött­ közgyűlés, illetve közgyűlés látja el a vállalatok általános vezetését. Az igazgatókat az említett vállalatoknál tit­kos szavazással, zömmel ötéves időtar­tamra választották meg. Három vállalat­nál külső pályázó nyerte el a választás­ra jogosult testületek bizalmát. A szer­­vezet-korszerűsítési kezdeményezések alapján két vállalat önállósodott. A Sa­­varia Cipőgyár pedig növelte gyáregysé­geinek önállóságát. Társadalmi rendszerünk megújulásának még friss intézménye, nemrégen kezdték el tevékenységüket. Éppen ezért a me­gyei párt-végrehajtó bizottság elsősorban megalakulásuk körülményeit, mintsem tevékenységük tartalmának értékelését tudta számba venni. Az elmúlt másfél év során a vállalati tanácsok, közgyűlések működésük szabályait, a hetedik ötéves terv és az éves tervek, valamint a jöve­delemelosztás elveit dolgozták ki. Ezen túlmenően a jelentősebb fejlesztésekkel, az export­ösztönző pályázatokon való részvétellel, a munkaerőfoglalkoztatás ha­tékonyságának növelésével foglalkoztak. A vállalati tanácsok, küldöttközgyűlések tagjainak az újszerű feladatokra történő szervezett felkészítésére is nagy gondot fordítottak. A pártszervek, a szakszerve­zetek mindenütt aktívan segítették a ki­bontakozásukat. Elsősorban arra töreked­tek, hogy az új irányító testületek az egyéni, vállalati és a népgazdasági érde­keket összhangban juttassák érvényre. A megyei párt-vb hangsúlyozta, hogy a vállalati tanácsok, közgyűlések a na­gyobb önállósággal elsősorban a szoci­alista tulajdon gyarapítására kaptak jo­gosítványokat A továbbiakban az új irá­nyító szervek figyelmébe ajánlotta a vál­lalatok belső irányításának korszerűsíté­sét, a munkaidő hatékonyabb kihasználá­sát és a munkafegyelem javítását. Mind­ezekkel a demokratikusabb irányítás, mindenekelőtt a gazdálkodás fejlődését segítse elő. A végrehajtó bizottság úgy döntött hogy a vállalati tanácsok, a kül­döttgyűlések és a közgyűlések működésé­nek tapasztalatait összefoglaló jelentést a párbizottságoknak és vállalati pártszer­veknek megküldi. Cs. Gy. Versenyben a tehetségért Villanyszerelő fiatalok ügyködtek tegnap nagy buz­galommal a szombathelyi­­ Villamossági és Vasipari Szövetkezet tanműhelyében. Az e szakmában meghirde­tett országos ifjúsági szak­mai-politikai vetélkedő te­rületi döntőjére került sor. Harmincnégyen jelentkez­tek, huszonhárman indultak (hova lettek a többiek?). A zsűri szerint a szakmai szín­vonal jó közepesnek minő­síthető. Ugyanakkor az is igaz: akadtak kiemelkedő tehetségek, műszaki megol­dások. A versenyt két kate­góriában rendezték meg. A pályakezdők maximum öt­éves gyakorlattal, a haladók pedig minimum ennyivel kellett, hogy rendelkezzenek. Az első három helyezettet pénzjutalomban részesítet­ték, illetve a legjobb indul­hat majd az országos verse­nyen. De mi a célja ennek a vetélkedőnek? Ezt a szer­vezők, a­­KISZ KB, a SZOT, a Minisztertanács Tanácsi Hivatala, az ÉVM az érin­tett főhatóságokkal és orszá­gos kisipari érdekképvisele­ti szervekkel egyetértésben, jó előre meghatározták. Ezek szerint a versenynek a fia­tal szakmunkások tovább­képzését kell szolgálnia, gya­rapítva műveltségüket, ki­bontakoztatva tehetségüket. Jobb munkára is ösztönöz­nek a vetélkedők, amelynek során az általános művelt­ségről is számot kell adni. Fontos a munkavédelmi és biztonságtechnikai ismere­tek alaposabb elsajátítása. Tegnap a kezdő csoport lép­csőházi automatákat állított össze. A haladók pedig irányváltó kapcsolókat szer­kesztettek. Ma tovább folytatódik a szakmai-politikai vetélkedő. A Berzsenyi Dániel Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola falai között szóbeli vizsgát tesznek az ifjú villanyszerelők. Ezt kö­veti majd az eredményhir­detés. Képeinken a tegnapi, gyakorlati vetélkedő két mozzanata látható. Helyszín a Jászai Mari utcában levő tanműhely. O kor Fotó: Kaczinarski Z.

Next