Vas Népe, 1986. december (31. évfolyam, 282-307. szám)

1986-12-01 / 282. szám

Washington felborítja a SALT-II megállapodást A Pravda washingtoni tu­dósítója megjegyzéseket fű­zött az amerikai kormány­zatnak ahhoz a döntéséhez, hogy hadrendbe állítja a nukleáris töltetű manőve­rező robotrepülőgépekkel el­látott B-52-es bombázók közül a 131-diket, de ezt a lépését nem szándékozik el­lensúlyozni az elavult Posei­don atomtengeralattjárók ki­vonásával, s így túllépi a SALTA II megállapodásban megszabott korlátokat. Mint a hírmagyarázó rá­mutat, Reagan elnöknek ezt a hadügy- és külügyminisz­terének bevonásával hozott döntését, amely a fegyver-­­zetkorlátozási megállapodás megtorpedózásával egyenlő, „a szovjet katonai fenyege­tésről” szóló olyan rágalmak­kal próbálták alátámasztani, amelyek szerint a Szovjet­unió állítólag megsérti a SALTA II-t. E hazugságok áradatával szemben a dön­tés indítékai nagyon is át­látszóak: a SALT—II, amely mindig is dühöt keltett az enyhülés ellenfeleiben, nincs ínyére a katonai—ipari komplexumnak és politikai képviseletének, mert aka­dályozza, hogy teljesen sza­bad kezük legyen a végelát­hatatlan fegyverkezési haj­sza folytatásában. Amint azonban ismertté vált Washingtonnak az a döntése, hogy felborítja a SALTA II megállapodást, máris éles hazai bírálatok hangzottak el az elnök cí­mére, s a kormányzatnak minden jel szerint még sok elfogulatlan véleményt kell hallania a kongresszus ré­széről. A törvényhozás ugyanis a katonai költség­­vetés vitájában külön fel­szólította a Fehér Házat a SALTA II további tisztelet­ben tartására, mert az, mint mondták, „megfelel az Egyesült Államok nem­zetbiztonsági érdekeinek”. A mostani döntés tehát azt jelenti, hogy a kor­mányzat dölyfösen vissza­utasítja a kongresszus kö­veteléseit, és a szerződés felborításával ismét a mili­­tarizmus képviselőjének mutatkozik az egész világ előtt — hangoztatja a Prav­da hírmagyarázata. Veress Péter - Dél-Amerikában Veress Péter külkereske­delmi miniszter hivatalos államközi tárgyalásokra Uruguayba és Argentínába utazott. Zastavákért Ganz-mozdonyok A Mogürt Külkereskedel­mi Vállalat a napokban szerződést kötött a jugo­szláv Zastavaimpex céggel járműipari termékek jövő évi kölcsönös­­ szállításáról. A megállapodás alapján a jugoszláv partner 1987-ben 4300 gépkocsit szállít Ma­gyarországra, ellentételként a Ganz-Mávagtól dízelmoz­donyokat, valamint más iparvállalatoktól különféle gépkocsi-alkatrészeket vá­sárolnak. Ez utóbbiakat egy korábban kötött kooperáci­ós megállapodás alapján gyártják a Zastava sze­mélygépkocsikhoz. Népi kollégisták 40 éves találkozója A Népi Kollégiumok Or­szágos Szövetsége (NÉ­­KOSZ) megalakulásának negyvenedik évfordulója alkalmából a hét végén Szombathelyen megren­dezték az egykori Vas me­gyei népi kollégisták két­napos találkozóját. Pénteken este az Alkot­mány utcában, a Hám­án Kató Kollégium díszter­mében dr. Sütő Kálmán országgyűlési képviselő, a Budapesten élő Vasiak Ba­ráti Körének elnöke — alapító népi kollégista — köszöntötte a találkozó résztvevőit. A megye ve­zető testületeinek üdvöz­letét Zsámboki Árpád, a megyei tanács vb közmű­velődési csoportvezetője adta át. Ezután órákon át tar­tott a visszaemlékezés. Fel­olvasták azok leveleit, akik betegség miatt nem tudtak eljönni. Mindenki elmond­ta, hogy négy évtized alatt hogyan alakult a sorsa. A résztvevők között volt egyetemi professzor, vezér­­igazgató, minisztériumi főosztályvezető, orvos, mérnök és pedagógus. Egy­öntetű volt az a vélemény, hogy a népi kollégisták a viharos időkben megállták a helyüket és nagy több­ségük vezető beosztásban ma is megbecsült tagjai társadalmunknak. Szombaton a megyei ta­nácsházán folytatódott a találkozó programja. Itt Szabó László tanácsel­nökhelyettes, Sutyinszky Mihály, a megyei pártbi­zottság és Stefanik Károly, a megyei tanács vb osz­tályvezetője találkozott az ország minden tájáról ér­kezett egykori népi kollé­gistákkal. A résztvevők tájékoztatást kaptak a me­gye fejlődéséről. A találkozó résztvevői elhatározták, hogy legkö­zelebb öt év múlva jönnek össze hasonló eszmecseré­re. F. L. Fotó: B. I. Népi kollégisták a mostani Hámán Kató Kollégium dísztermében. Embert formáló programok, korszerű formák A TIT szombathelyi közgyűléséről Szombathelyen 86 ezren laknak, a városkörnyéken 31 200-an. A megyeszékhe­lyen dolgozik az ipari mun­kások 45 százaléka, a város­környéki munkaadók zöme termelőszövetkezet. Nem vé­letlen tehát, hogy a Tudo­mányos Ismeretterjesztő Társulat 1982. évi közgyűlé­sén munkája fő vonulatába a munkásművelődést, a szakmai át- és továbbképzést állította, de éppoly nagy fi­gyelmet szentelt az ifjúság­nak, az idősebb korosztály­nak, s arra törekedett, hogy a megnövekedett szabadidőt lehetőleg mindenki hasz­nosan, saját és a köz épülésé­nek szentelje. Az elmúlt négy esztendő munkájáról hallottunk ösz­­szegzést szombaton, a váro­si tanács nagytermében meg­tartott tisztújító városi köz­gyűlésen, amelyet dr. Gomb­kötő Ottóné, a TIT szombat­­helyi városi alelnöke veze­tett. Pável Ágoston A cso­dák idelenn születnek című szép költeményének elhang­zása után Fáy József, a vá­rosi szervezet elnöke (ké­pünkön) köszöntötte a 9. köz­gyűlést, s tette meg szóbeli kiegészítését. Az elmúlt időszakban a taglétszám 673-ról 746-ra nőtt, a szervezet tevékeny­ségi köre negyven község­gel gyarapodott. A négy év­vel ezelőtt megnyílt új TIT- székház kedvezően hat a munkára. A­­kibővült terüle­ti hatáskörrel azonban ne­hezedtek a gazdasági körül­mények, s mérhető eredmé­nyeket a társulat saját szer­vezésű, tanfolyam jellegű, valamint szabadegyetemi rendezvényeinél tudott fel­mutatni. Nagy gondot for­dít a társulat tagjainak tá­jékoztatására és képzésére, ehhez új formákat is terem­tett. Különösen sikeres ezek között a HÉTFŐI TALÁLKOZÁSOK RENDEZVÉNYSOROZAT, amelyet a megyei szervezet­tel közösen gondoz, s ame­lyen a közélet és a tudomány jeles képviselőivel személye­sen találkozhatnak az érdek­lődők. Vonzóak a szabad­­egyetemek, s a Savaria Ur­banisztikai Nyári Egyetem, amelynek rendezéséből a városi szervezet is besegít. A városi szervezet tagjai 23 szakosztályba tömörül­(Foly­tatás a 3. oldalon) A szombathelyi vasútüze­mi KISZ-bizottság két fon­tos eseményt rendezett egy napon. Reggel esküt tettek azok a fiatalok, akik most léptek be a KISZ-szervezet­­be, majd ezt követően a MÁV Igazgatósághoz­­tartozó szolgálati helyek csapatai vetélkedőn mérték össze szakmai tudásukat és ügyes­ségüket. A két eseményt Németh László, a vasútüzemi KISZ- bizottság titkára nyitotta meg és bejelentette, hogy megalakult a tizenharmadik KISZ-alapszervezet. Ezután felsorakoztak (a képen lát­hatók) azok a fiatalok, akik most léptek be a szervezet­be. Az esküt Németh Lász­ló olvasta fel, majd a fiata­lok hangosan ismételték: „Tudásommal és munkám­­mal becsülettel szolgálom népünk, pártunk, szocialis­ta hazánk ügyét.” A fogadalomtétel után La­dó Miklósné, a szombathelyi városi KISZ-bizottság titká­ra adta át a tagkönyveket az új belépőknek. Ezután rendezték meg a szakmai, politikai és ügyes­ségi vetélkedőt, két kategó­riában. Az első kategóriában a helyezés a következő: 1. Szombathely 39, 2. Celldö­­mölk 37, 3. Tapolca 31 pont­tal. A második kategóriá­ban: 1. Szombathely 60, 2. Zalaegerszeg 44, 3. Tapolca 43 ponttal. A zsűri elnöke, Kapron­­czai János, a MÁV Igazga­tóság vezetője adta át a dí­jakat. Kérte, hogy a fiata­lok minél jobb munkával, teljesítéssel kapcsolódjanak be a vasutasok nagy család­jába, kísérje minél több és jobb eredmény tevékenysé­güket. A vetélkedőn elhangzott az a javaslat, hogy 1987-ben országos vetélkedőt rendez­zenek Szombathelyen, ahol az igazgatóságokat egy-egy csapat képviseli majd. Fotó: B. L A KISZ eskütételére felsorakozott fiatalok.

Next