Vas Népe, 1986. december (31. évfolyam, 282-307. szám)

1986-12-01 / 282. szám

Libanon — palesztinok: „totális háború” Vasárnap hajnal óta Li­banon minden frontján tel­­jes erővel dúl a siíta Amal­­mozgalom és a palesztinok közötti háború. A Damasz­­kuszban folyó politikai egyezkedések zsákutcába jutottak, a Szíria által tá­mogatott Palesztinai Nem­zeti Megmentési Front — amely eddig Arafat ellenfe­leit tömörítette — most tel­jes egységben cselekszik a PFSZ VB elnökével. Szíriá­ra — az ellene Nyugat- Európában folyó kampány mellett — mind nagyobb nyomás nehezedik az arab világ részéről, hogy tegyen valamit az összecsapások megfékezésére. Libanonban a palesztinok fokozatosan elveszítik eddigi híveiket. Huszeini, a parlament­­siíta elnöke szerint az ország élethalál harcot vív, Katami kormányfő pe­dig ismételten figyelmeztet­te a palesztinokat: Palesz­tina felszabadításához nem Dél-Libanonon keresztül ve­­­zet az út. Vasárnap , éjfél óta Nyu­­gat-Bejrút mellett ismét ki­újultak a harcok. Az Amal azzal vádolja a palesztino­kat, hogy el akarják foglal­ni Nyugat-Bejrútot. A har­cokban tüzérségi nehézfegy­vereket, harckocsikat és kézifegyvereket egyaránt bevetettek. Szombaton a hí­rek szerint a Bejrút környé­ki hegyekben állomásozó palesztin tüzérség is lőtte az Amal állásait. A Népi Front Palesztina Felszabadításáért (PFLP) nevű szervezet Damasz­­kuszban közölte, hogy a bej­rúti Burzs Barazsne tábor­ba vegyi anyagokat tartal­mazó rakéta csapódott be, s ez új fejezete a palesztinok elleni irtóhadjáratnak. Az Amal-mozgalom közlemé­nyei minden felelősséget a palesztinokra hárítanak. Magduse dél-libanoni város­ka elpusztult a harcokban, környéke azonban még mindig palesztin kézben van, bár ezt az Amal cá­folja. Rasidije, Tyr mellet­ti tábort az Amal két hó­napja tartja ostrom alatt. 2 EXPRESSZ is Nyolcvankét eszten­dős korában elhunyt Ca­ry Grant amerikai film­színész. A világhírű an­gol származású művészt szombaton éjszaka érte a halál az Iowa állam­beli Davenportban, a Szent Lukács Kórház in­tenzív osztályán. is A tokiói kormány szombati döntése értel­mében a jövő héten ha­zalátogathat a japán vul­kánszigetről 9 napja ki­telepített lakók egy ré­sze. A Tokiótól 130 ki­lométerre délre levő Osi­­ma félszigeten ugyanis már hatodik napja nyu­godt a Mihara vulkán, is Luandában befeje­ződött az MPLA­ Mun­­kapárt Központi Bizott­ságának ülése. A tanács­kozáson a párt­­vezető szerepének megerősíté­sét szolgáló intézkedé­seket fogadtak el. Tengeralattjáró-üzlet Pretoriával Az ENSZ által 1977-ben Dél-Afrikával szemben meghirdetett fegyverszál­­­lítási embargó ellenére a kieli HDW hajógyár és egy lübecki tervezőiroda ten­geralattjáró-tervrajzokat adott el a pretoriai rend­szernek. Ez a napokban nyilvánosságra került ügy­let egyre messzebb gyűrűző politikai hullámokat ver a nyugatnémet fővárosban, és a sajtó már a kormány fe­lelősségét is firtatja. A Dél-Afrikával megkö­tött illegális üzlet kérdését az az interjú hozta felszín­re, amelyben a foglalkozta­tási nehézségek miatt a nyugatnémet­­fegyverkivitel gondolatát nyíltan pártfo­goló Franz Josef Strauss bajor miniszterelnök a Bild- Zeitung című tömeglap munkatársának kijelentet­te: a dél-afrikai nagykövet­ség kérésére közbenjárt a tervrajzok exportjának ki­eszközlése céljából, és igenlő választ kapott Hel­mut Kohl kormányfőtől. Wolfgang Schäuble, a Kancellári Hivatal minisz­tere egy sajtóértekezleten azt közölte, hogy a kancel­lár csak Strauss kérésének mérlegelésére tett ígéretet. Az említett cégek már 1984 óta kilincseltek az engedélyért különböző kor­mányszerveknél, s amikor 1985 júliusában Martin Bangemann gazdasági mi­niszter figyelmeztette egyik képviselőjüket próbálkozá­saik kilátás­tal­anságára, az illető kész tényként, tájé­koztatta őt: már több terv­rajzot leszállítottak. Schäub­le szavaiból kiderült: a kér­désben nézeteltérések van­nak Kohl és Strauss között, de a kancellár és Hans-Dietrich Genscher külügy­miniszter között is. Utób­bi mindig az egyértelmű elutasítás álláspontjára he­lyezkedett. Az NSZK sajtósa felteszi a kérdést: vajon kizárt-e az a lehetőség, hogy a kor­mányban némelyek hallga­tólagosan mégiscsak hozzá­járultak a törvénytelen úton való szállításhoz, illetőleg e feketepiaci kereskedelem suba alatti támogatásához? A szociáldemokrata ellen­zék azzal vádolja a kor­mányt, hogy csendben clny­kosságot vállalt Pretoriával. Lapjelentések szerint máris küszöbön áll Klaus Ahlers­­nak, a hajógyár felügyelőta­nácsa elnökének leváltása. Ahlers elrejtőzött a riporte­rek elől, akik úgy tudják, hogy jelenleg Münchenben, Franz Josef Strauss szű­­kebb hazájában tartózkodik. VAS NÉPE Befejeződött a DÍVSZ XII. közgyűlése Záró plenáris üléssel fe­jezte be munkáját a De­mokratikus Ifjúsági­­ Világ­­szövetség XII. közgyűlése szombaton este, az Építők Rózsa Ferenc Művelődési Házában. .Az ülésen Cser­vény Vilmos, a DÍVSZ fő­titkára elnökölt. A DÍVSZ legfelsőbb fóru­mán részt vett 136 ifjúsági tagszervezet küldöttei záró tanácskozásukon nyilatko­zatot fogadtak el november 29-e, a palesztin néppel való nemzetközi szolidaritás napja alkalmából. A doku­mentum a világ haladó if­júságának támogatásáról biztosítja a palesztin nép nemzeti jogaiért — az ön­­rendelkezésért és a független állam alapításának jogáért — folytatott harcát. A felhívás hangoztatja: a palesztin kérdés átfogó rendezésére nemzetközi konferenciát kell összehívni az ENSZ égisze alatt, minden érintett fél­nek, köztük a Palesztinai Felszabadítási Szervezet­nek, mint a palesztin nép egyedüli törvényes képvi­selőjének közreműködésé­vel. Ezután a DÍVSZ szakosí­tott szervezeteinek vezetői számoltak be a SIVSAJ, a Nemzetközi Önkéntes Szol­gálat az Ifjúsági Szolidari­tásért és Barátságért, a BI­­TEJ, az Ifjúsági Turiz­mus és Cserék Nemzetközi Irodája, valamint a CIMEA, a Gyermek- és Serdülőkori Mozgalmak Nemzetközi Bi­zottsága tanácskozásáról. A közgyűlés meghallgat­ta a számvizsgáló és pénz­ügyi bizottság beszámolóját, majd tagfelvételekről dön­tött: 17, a világ különböző tájain élő fiatalokat tömö­rítő, új ifjúsági szervezet kapcsolódott be a DÍVSZ munkájába. A XII. közgyűlés része­ként megtartott regionális és tematikus tanácskozáso­kon megvitatták és kimun­kálták a DÍVSZ legfelső fórumának határozatát, s a következő esztendőkre kör­vonalazott munkaprogram­ját rögzítő dokumentumo­kat, amelyeket a záró ple­náris ülésen terjesztettek a küldöttek elé. Az eszmecserék tapaszta­latait összegző előterjeszté­sekben megfogalmazódott: ma az emberiség előtt álló legfontosabb feladat a nuk­leáris háború veszélyének elhárítása. Ezzel összefüg­gésben a résztvevők egy­hangúlag támogatták a DIVSZ kezdeményezését az ifjúsági szervezetek széles körét tömörítő antinukleáris koalíció létrehozására, s szorgalmazták atomfegy­vermentes békeövezetek létesítését a világ nagy tér­ségeiben. A békeharc jegyében ki­alakított akcióprogram ke­retében a DIVSZ tagszerve­zetei részt vesznek az Egye­sült Államokban megrende­zendő „Népek csúcstalálko­zója” elnevezésű rendez­vénysorozaton, amely a nukleáris leszerelés ügyét szolgálja. Ugyancsak ott lesznek képviselőik a dán ifjúsági békemozgalom kez­deményezésére létrehozni tervezett „nemzetközi béke­őrség” tagjai között is, akik az Egyesült Államokban az atomfegyver-kísérletek el­leni tiltakozó akciókon vesz­nek részt. A közgyűlés ta­nácskozásainak fontos té­mája volt a különböző po­litikai erőkkel folytatott együttműködés erősítése. Ennek részeként az európai ifjúsági együttműködés fej­lesztésével összefüggésben számos kezdeményezés szü­letett. Így például a DIVSZ tervei között szerepel, hogy a helsinki folyamat kere­tében most zajló bécsi ta­lálkozó eredményeihez kap­csolódva össz-európai if­júsági rendezvényt szervez­zen Lengyelországban, ame­lyen részt vennének külön­böző partnerszervezetei is. Ez a találkozó jelentősen hozzájárulhatna az európai ifjúsági szervezetek kon­taktusainak erősítéséhez. Igen élénk érdeklődés kí­sérte az ifjúság jogaival és a globális problémákkal foglalkozó tanácskozásokat, amelynek napirendjén olyan átfogó kérdések szerepel­tek, mint a fejlődő orszá­gokat sújtó éhezés, az el­adósodás, a környezetvéde­lem és a kapitalista világ fiataljait érintő munkanél­küliség. A felszólalók fel­hívták a figyelmet arra, hogy a fegyverkezési ver­seny megfékezésével jelen­tős pénzösszegeket lehetne megtakarítani, és átcsopor­tosítani a gazdasági fej­lesztésre. A küldöttek fog­lalkoztak az imperializmus neokolonialista törekvései­vel, s a fejlődő országok törekvéseit támogatva új nemzetközi gazdasági rend kialakítását szorgalmazták. A közgyűlés felhívást tett közzé a világ fiataljai szá­mára. Laoszi—thaiföldi tárgyalások Jó kezdő lépésnek értéke­lik Vientiánéban a szomba­ton véget ért kétnapos lao­szi—thaiföldi megbeszélése­ket. A két fél megállapodott abban, hogy további tárgya­lásokat folytat a vitás kér­dések rendezése, a kapcsola­tok helyreállítása és tovább­fejlesztése érdekében. A thaiföldi szakértői kül­döttséget Arun Phamuphong, a thai kormányfő tanács­adója, a laoszit Souban Sa­­rithilath külügyminiszter­­-helyettes vezette. Ezek vol­tak a legmagasabb szintű megbeszélések 1984, a thai— laoszi viszony megromlása óta. A találkozóról kiadott köz­lemény szerint a két fél egyetért abban, hogy a kap­csolatok alapelveit rögzítő 1979-es laon thai közös nyi­latkozat szellemében helyre kell állítani és tovább kell fejleszteni a két délkelet­ázsiai ország jószomszédi viszonyát. Megerősítették, hogy érvényben levőnek te­kintik az 1978-ban kötött kereskedelmi, kishatárfor­­galmi egyezményét is. Nyílt légkörben tekintették át a kapcsolatok fejlesztését szol­gáló gátló kérdéseket, s meg­állapodtak, hogy ezek ren­dezése érdekében további tárgyalásokat tartanak. Sa­ri­thi lath laoszi külügymi­niszter-helyettes thaiföldi látogatásra szóló meghívást fogadott el. Thaiföld és Laosz viszo­nya főleg akkor romlott meg, — emlékeztetnek a megfigyelők — amikor a kambodzsai kérdés miatti nézetkülönbségeket Bang­kok közvetlenül érvényre juttatta Laosszal való kap­csolataiban is. Előbb keres­kedelmi korlátozásokat ren­delt el, később támogatni k­ezdte a laoszi ellenforradal­már diverzánsokat. 1984 nya­rán a thai haderő néhány hónapra megszállt három határmenti laoszi falut. Feltűnt kora délelőtt, ami­kor a Marcal hídján néze­lődtünk a merseváti falu­­végen, hogy tekintélyes, né­pes konda fürkészi a patak — talán folyó — melletti ré­tet. Kevés faluban Látni már rétre andalgó kondát, hát még ennyi anyakocát, mint itt. Megélénkült a társaság a falatozóban, mindenki mond­ja a magáét, felejtik a fér­fiak, miről diskuráltak hár­masban a­ négyesben. —• Nem tudom, mi lesz ez­zel a kétszázötven anyako­cával, ha a pásztorunk nyug­díjba megy. Pedig már nem lehet visszatartani — mond­ja valaki, majd hozzáteszi: — Nem találunk majd pász­tort, legföljebb ha úgy hir­detjük meg az állást, hogy sertésigazgatót veszünk fel. Ezen derülnek néhányan, pedig nagyon komoly az ag­godalom, hiszen a kocákat ki kell hajtani, s ha erre nem lesz vállalkozó, a tar­tásnak befellegzett. — Így voltunk a tehén­tartással is — folytatja Hor­váth Lajos, a téesz brigádve­zetője. — Hagyománya volt itt a faluban a szarvasmar­ha-tenyésztésnek, most meg jó, ha tizenöt marhát össze tudok számolni. Most kocát tartanak sokan, meg a bér­hizlalás is szépen megy, évente körülbelül ezernyolc­száz hízót adunk le. Van olyan család, talán hat vagy hét is, ahol szánnál több sertést tartanak. Ennek ta­lán van jövője, úgy néz ki, kell a sertéshús, tehát ér­demes hizlalni. De leültettek már bennünket a nyulakkal, a zöldséggel, úgyhogy most már óvatosabbak az embe­rek.­­ A zöldségnek is volt piaca egy ideig, aztán ez is halálra ítéltetett — kapcso­lódik a beszélgetésbe ismét egy jelenlevő. —. Szakcso­portot is alakítottunk, sokan megépítettük­ a fóliasátrat, aztán ahogy az ÁFÉSZ ki i­­ adta szerződéses üzemelte­tésre a boltjait, megszűnt a piacunk, mert a maszekok imaguk választották meg a termelőiket. A Pápai Álla­mi Gazdasággal is hasonló­képpen jártunk. — A piacon múlik min­den, a piac pedig bizonyta­lan — próbálja kimondani valaki az igazságot. — Még az a szerencse, hogy meg vagyunk áldva jó paraszti ésszel, így ha csődbe megy egy üzlet, hamar megtanul­juk, hogyan lehet gyorsan és kevés befektetéssel válta­ni. Azt mondjuk, most jól megy a kocatartás, de eh­hez sok mindent meg kellett tanulni. Nem úgy ám, mint egykor, hogy malacozik a disznó, majd csak lesz vala­hogy. Nem bízhatunk sem­mit a véletlenre, pátyolgat­­ni kell a disznót, ha azt akarjuk, hogy jövedelmez­zen. — Gazdaságosabb a hizla­lás — hallom az ellenvéle­ményt. — Kényelmesebb is. A hízódisznó zsákból, vert­­ből él, a hizlaláshoz van most igazán kedv. Úgy hal­lom, jövőre újabb kétszáz sertéssel többet ad le a köz­ség, ebből is látszik, hogy érdemes hizlalni. Még mindig nincs vége a véleménycserének... Mersevát nem A falu főutcája, az autóbusz-leállósávot nemrég készítet­ték el. Képek - események Négynapos látogatást tett Indiában Mihail Gorbacsov. A képen: az SZKP KB főtitkára és felesége fát ültetett el a Mahatma Gandhi-mauzóleumnál. A szocialista párti Franz Vranitzky kapott kormányalakí­tási megbízást a múlt vasárnapi választások eredményekép­pen, s Bécsben egész héten folytak a koalíciós tárgyalások. A képen: a parlamentbe bejutott pártok vezetői, balról jobbra: Vranitzky, Mock (Néppárt), Haider (Szabadság Párt) és Meissner-Blau (zöldek). Év végi telefonálás bejelentése A karácsonyi és újévi ünnepek alatt a külföldi te­lefonforgalom várhatóan je­lentősen megnövekszik. A torlódások elkerülése érde­kében a posta már december 1-jétől elfogadja a nemzet­közi beszélgetések előzetes bejelentését. Budapesten a 09-es, vidéken a 01-es tele­fonszámon lehet kérni az előjegyzést. A posta kéri, hogy a nemzetközi távhívás­ba bekapcsolt előfizetők le­hetőleg közvetlenül — a te­lefonközpont kapcsoló szol­gálatának igénybevétele nél­kül — hívják külföldi isme­rőseiket. 1986. december 1. Hétfő

Next