Vas Népe, 1987. február (32. évfolyam, 27-50. szám)

1987-02-02 / 27. szám

XXXII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM ■ 19*7. FEBRUÁR 2. HÉTFŐ • ÁRA 13* FORINT Csepegett a Nádasdy Ferenc szak­középiskolában öt évvel ezelőtt vásárolták az el­ső személyi számítógépet. Azóta nemcsak a Kép­­park bővült ki: a diákok sikeresen vesznek részt a megyei számítástechni­kai versenyeken. Bal ol­dali képünkön Herczen Péter negyedikes, én." Primot, a jobb oldalin pedig Futó István köz­­gazdász,-tanár egy Olivet­tit ..faggat". (Benkó S. felvételei) Befejezte munkáját a XI. békekonferencia Pénteken az Építők Rózsa Ferenc Székházában ülést tartott az Országos Béke­tanács, megválasztották az OBT tisztségviselőit és el­nökségét. Az ülésen Sebes­tyén Nándorné felmentését kérte az Országos Béketanács elnöki tisztségéből. Az OBT tiszteletbeli elnöki címet adományozott Sebestyén ■Nándornénak. Az Országos Béketanács új elnöke dr. Stanyik B. László,­az országos Frederic Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregés­zségügyi Kuta­tóintézet főigazgató-főorvosa, egyetemi tanár lett. Az Or­szágos Béketanács főtitkára továbbra is Barabás Miklós, titkára Fodor István és Hor­váth Éva. A számvetés és az előre­tekintés jegyében kezdte meg munkáját szombat reg­gel az Építők Rózsa Ferenc művelődési házában a XI. országos békekonferencia. A magyar békemozgalom veze­tő­­fórumán csaknem 1200 küldött és meghívott ven­dég vett részt. A tanácsko­zás elnökségében foglalt helyet Németh Károly, a Magyar Szocialista Munkás­párt főtitkárhelyettese, Cse­­hák Judit, a Minisztertanács elnökhelyettese, továbbá je­len voltak a politikai, társa­dalmi és tömegszervezetek, a kulturális és a tudományos élet, valamint az egyházak jeles képviselői. A konferencia résztvevőit Sztanyik B. László, az Or­szágos Béketanács elnöke üdvözölte. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt években a b­ékemozgalom ereje világ­szerte tovább növekedett, s ma már mindenütt számot­tevő tényezője a háborús veszély elhárítását célzó kez­deményezéseknek, a világbé­ke megőrzésének. Vitaindítójában Barabás Miklós, az Országos Béke­tanács főtitkára hangsúlyoz­ta : nagy változások jellem­zik az előző békekonferencia óta eltelt időszakot. Olyan leszerelési program született, amely az ezredfordulóra az egész világot, annak minden szögletét meg kívánja sza­badítani az atomfegyverek terhétől. Moszkva mellett Genf, Budapest, Stockholm és Reykjavik neve jelzi a kedvezőbb nemzetközi lég­áramlatot. Ebben a jó irá­nyú és felgyorsult mozgás­ban vált napjainkra nemzet­közileg is elfogadott köve­teléssé az atomfegyverek megsemmisítése, az űrfegy­verkezés megakadályozása — mondotta. A békemunka aktivistái kezet nyújtanak mindenki­nek, aki jó szándékkal fo­gadja közeledésüket. Nem­zetközi munkájában a hazai békemozgalom méginkább a bizalom erősítésére, az együttműködés lehetőségei­nek megsokszorozására tö­rekszik. Ennek jegyében vesz­­részt a Békevilágtanács munkájában — hangsúlyoz­ta egyebek között Barabás­­Miklós. Beszédét követően a ple­náris ülésen megkezdődött a vita. A tanácskozáson felszólalt Csehák Judit is, aki az MSZMP Központi Bizottsága és a Minisztertanács nevé­ben üdvözölte a résztvevő­ket.­­ Pontosan nem mérhető, hogy tágabb hazánk, Európa legutóbbi négy évtizedének szélcsendes történelmében ■mekkora szerepet játszottak a sokszínű, eltérő ideológiai és politikai nézeteket valló békemozgalmak — mondotta bevezetőben. Az azonban bi­zonyos, hogy egyetlen olyan kormány sincs ma kontinen­sünkön, amelyiknek ne kel­lene döntéseinél számba ven­ni­e hatalmas erőt. A délelőtti plenáris ülést követően a békekonferencia küldöttei nyolc munkabizott­ságban tanácskoztak. A szek­ciókban élénk vita, tartal­mas eszmecsere folyt; ösz­­szesen 154-en kaptak szót. A XI. országos békekon­ferencia szombat este ple­náris üléssel fejezte be mun­káját. A tanácskozás tapasz­talatait Barabás Miklós fog­lalta össze. A küldöttek ál­lásfoglalást fogadtak el a békemozgalom szerepéről és további feladatairól. A békekonferencia Sta­nyik B. László zárszavával ért v­éget. Elkötelezetten a párt, a nép szolgálatában A Magyar László nevét viselő szombathelyi munkás­őr egység zárta a megyei egységgyűlések sorát szom­baton Szombathelyen a Ha­ladás Sportcsarnokaiban. A méltó külsőségekhez méltó volt a tartalom is. Az elnökség tagjai sorá­ban köszöntöt­ték Horváth Miklóst, a megyei pártbizott­ság első titkárát, Domonkos Lászlót, a KISZ KB titká­rát, Bartha Gyulát, a mun­kásőrség országos parancs­nokának helyettesét, Horváth Lajost, a szombathelyi vá­rosi pártbizottság első tit­kárát, Takács Józsefet, a megyei munkásőrség pa­rancsnokát, Magyar László, rendőr őrnagyét, a névadó mártír fiát, a párt-, állami- és ifjúsági szervezetek veze­tőit, a társ fegyveres testü­letek, üzemek, intézmények képviselőit. Az egység parancsnoka, Nagy Károly beszámoló je­lentésben a harmincnyolc alapító tag nevében köszö­netet mondott a pártnak, a munkásőrséget mindi­g segí­tő gondoskodásért.­­ Az ünnepi megemlékezés perce­iben is szeretnénk kifejezés­re juttatni, hogy a munkás­­őrök jelenleg is és a jövő­ben is elkötelezetten szolgál­ják a párt po­litikáját, tel­je­sítik feladataikat a gazdasá­gi építésben, a társadalmi közéletben és a fegyveres szolgálatban egyaránt — mondotta egyebek között, majd áttekintette az egység harmincéves történetét. A következőkben felolvas­ták az országos parancsnok level­ét az alapító tagokhoz, akik átvették a 30 éves hű­ség emléklapját. Kitünteté­sek, elismerések átadására is sor került és Nagy Ká­roly egységparancsnok át­vette a szocialista verseny­ben hosszú éveken át telje­sített kiemelkedő munkáért az egység számára az orszá­gos parancsnok állttal ado­mányozott különdíjat. Domonkos László szólalt fel ezután. Elmondta, hogy a munkásőrség megalakulásá­nak 30. évfordulója méltó alkalom a történelmi vissza­emlékezésre, tisztelegni az akkor a szocializmus ügye mellé állott hű, öntudatos emberek előtt. Horváth Lajos üdvözlő be­szédében kiemelte, hogy a harmincnyolc alapító tag ma is köztünk él, kohézis ere­jüknek, példamutatásuknak része van abban, hogy né­pünk elfogadja, követi pár­tunk politikáját. Új munkásőrök — köztük öt nő — eskütétele után az ünnepi egységgyűllés az In­­■tennaci áriáséval zárult. (várhelyi) Fotó: H. P. „Fegyverrel, munkával, felvilágosító szóval” Eredményes évet zártak Körmenden és Egyházasrádócon Szombaton két mezőgaz­dasági termelőszövetkezet­ben tartottak zárszámadó közgyűlést, Körmenden és Egyházasrádócon. A két kö­zös gazdaságban — Kör-,­menden és Egyházasrádó­con a gátló tényezők: bel­víz, aszály stb. ellenére eredményes évet zártak. Az egyházasrádóci zár­számadó közgyűlésen a múlt év gazdálkodásáról Hor­váth Gábor elnök számolt be a tagságnak. A szövetkezet eredményei­re meghatározó a növény­termesztés. Ezért jelentősen rontotta eredményüket, hogy az általuk termesztett háromféle gabonából és a kukoricából a termés el­maradt a tervezettől. Egye­dül a napraforgóból takarí­tottak be többet, mint azt tervezték, így lemaradásuk ebben az ágazatban megha­ladja az ötmillió forintot. Az állattenyésztés nagy erőfeszítéseket tett a tervek teljesítésére. Nőtt a szarvas­marha és a tehén létszám, az előbbi 2, az utóbbi 5,7 százalékkal, így ez az ága­zat el is érte a kitűzött célt. Növekedett az egy tehénre jutó tejtermelés, értékesítési tervüket túlteljesítették. A megyei tej-, és hús­termelési versenyben III. helyezést értek el, és az Üllőn tartott állatbemuta­tón egy magyar­tarka vemhesüszőjük máso­dik helyezett lett. Sajnos a sertéstenyésztésben az év folyamán különféle egész­ségügyi problémák miatt nem tudták teljesíteni a ki­tűzött tervet. Sok múlik minden gazda­ságban a műszaki ágazaton. Az egyházasrádóciaknak er­re nem lehet okuk panasz­kodni. Gépállományuk élet­kora 2 és 5 év között van, és folyamatos, tervszerű ja­vítással a lehető legmaga­sabb használhatósági szintet érik el. Egy nagyteljesít­ményű Rába traktort vásá­roltak tavaly, így folyama­tosan végezhették az alta­laj lazítást. De az egyes üzemekben könnyen elfelejtett agro­technikai műveletekre, eljá­rásokra is gondot fordítot­tak, mint a talajok mesze­­zése, és a meliorációs léte­sítmények karbantartása. Alaptevékenységen kívüli munkáikból az asztalos és építőipari részleg eredmé­nyesen dolgozott, míg a ru­házati üzem elmaradt a vá­rakozásoktól. összességében 30,6 millió forint bruttó jövedelmet ér­tek el, ebből a tiszta nyere­ség 12,5 millió forint. Az idei terv elkészítésé­hez adottságaik számbavé­tele, reális feladatmeghatá­rozás ad szilárd alapot. Biz­tató, hogy a központi intéz­kedések célja is lendületbe hozni a már kritikus hely­zetben lévő mezőgazdaságot. De jól tudják a rádóci gaz­dák, hogy a központi in­tézkedések segítő szándéka nem elég, terveik valóra vá­­lásáért nekik is tenniük kell a maguk dolgát. C sibinger — Fotó: Horváth Pál „Hóműszak” a Rábában Az iparban 1,5—2, a köz­lekedésben 3 milliárd fo­rintnyi kárt okozott az idei tél. A veszteségek csökken­tésére országosan számos gyárban és üzemben hét­végi műszakokat szerveztek, így tettek a Rába MVG szombathelyi Futóműgyárá­ban is. Szombat délelőtt, erős hi­deg, elnéptelenedett utak. A két csarnokban viszont élénk munkazaj. A hófúvá­­sos napok okozta kiesést dolgozzák le a munkások. — Egy hete hetvenöten, jelenleg ötvenhárman pótol­ják a kiesést a szombati „hóműszakban” — mondta Vindczay Árpád gyáregy­ségvezető. — Akik most itt vannak, azok korábban is teljesítették a műszakot, megértették a gyár gondját. Háromnegyed hattól kettőig dolgozunk, a rendes munka­napokon elvárt teljesít­ménnyel és fegyelemmel. A gyáriak­ban-motor al­katrészeket, egyebek között dugattyúkat, haj­tókar­okat, futóművekhez való egysége­ket készítettek a rendkívüli műszak során. A hajtás munkának köszönhetően gyorsan letudták a hátrányt, újabb műszakra nem lesz szükség. Rövid körséta a 15 ezer négyzetméteres csarnokban. Az egyik esztergagépnél fi­atal munkás ügyködik. — Vaskurányi vagyok — (Folytatás a 2. oldalon)

Next