Vas Népe, 1987. március (32. évfolyam, 51-76. szám)

1987-03-02 / 51. szám

EXPRESSZ Gorbacsov az európai leszerelésért (Folytatás az 1. oldalról) Ez tényleges és jelentős lé­pés lenne Európának a nuk­leáris fegyverektől való tel­jes mentesítése irányába. Javaslatainkat az Egyesült Államokkal folytatott genfi tárgyalások asztalára helyez­zük. Nem egyszer próbáltak meggyőzni bennünket arról, hogy ha a Szovjetunió ki­emeli a közepes hatótávol­ságú rakéták kérdését a reykjavíki csomagból­, akkor nem lesz nehéz megállapod­ni e rakéták európai fel­számolásáról. Most lehető­ség nyílik arra, hogy ezt a gyakorlatban is bizonyítsák. Ezt várják az európaiak és a többi kontinens népei, ezt követelik meg a jelen és a jövő érdekei. Különválasztva most az Európában telepített kö­zepes hatótávolságú ra­kéták problémáját, a szovjet kormány to­vábbra is rendkívül fontosnak tartja, hogy megállapodás szülessék a hadászati fegyverek jelentős korlátozásáról, majd azt követő felszá­molásáról. . Mint azt többször hangsú­lyoztuk, egy ilyen megálla­podásnak — a problémák szerves összekapcsolódása miatt — természetesen fel­tétele az, hogy döntés szü­lessen a világűr fegyverek­kel való betelepítésének megakadályozásáról. A Szovjetunió újból de­monstrálja azt a szándékát, — hogy a meglévő nehézsé­gek és a mesterségesen lét­rehozott akadályok ellenére — oldják meg a nukleáris leszerelés problémáját. Az új gondolkodásmód az euró­pai és a világközvélemény hangja meghallásának ké­pességét is jelenti, továbbá azt, hogy ebben a kölcsönös függésekre épülő világban ne válasszák külön a saját biztonságot a szomszédok biztonságától. A történelmi lehetőséget nem szabad elszalasztani! Gyors és kedvező választ várunk — mondotta Mihail Gorbacsov. je A festékgyártó és -forgalmazó vállalatok (szövetkezetek) tájékoz­tatják vásárlóikat, hogy március 2-től — a kül­földi alapanyagok deviza árváltozása miatt — egyes festékipari ter­mékek fogyasztói ára módosul, emelkedik, il­letve csökken. Trinát 11,8 százalékkal, a Tila­­tex 17 százalékkal, a Diszperzit 18,6 százalék­kal drágul, míg a Neolux hígítók ára 6,6 százalék­kal, a Nitrolakkoké 13,8 százalékkal, a Celloxin hígítóé 21,8 százalékkal csökken. A fogyasztói árak módosulása a festé­kek árszínvonalát ösz­­szességében mintegy 7 százalékkal növeli.­­( „A békéért és lesze­relésért, a fajüldözés és az erőszak ellen” jelszó­­val gyűlésekkel, felvonu­lásokkal és más rendez­vényekkel emlékeztek meg szombaton Svédor­szág 150 városában és falujában Olof Palme meggyilkolásának első évfordulójáról. je A dél-afrikai fajüldö­ző rendszer elleni haté­kony gazdasági szankci­ókra szólítottak fel az A­ESZ tagországainak külügyminiszterei szom­baton véget ért Addisz- Abeba-i értekezletükön. ítélet Párizsban A párizsi különleges bíró­ság életfogytiglani elzárásra ítélte Georges Ibrahim Ab­dal Sahet. A hét bíróból állló testület 70 perces vita után azt állapította meg, hogy a vádlott közvetlenül bűnré­szes egy aimer dead és egy iz­raeli diplomata öt évvel ez­előtti meggyilkolásaiban és a strasbourgi amerikai fő­­konzul elleni merényletben. Mivel enyhítő körülményeket nem­­talált, a legsúlyosabb ■büntetést szabta ki. lAbda'Bash az ítéletthirdetés­­re sem jelent meg a vádlot­tak padján. Ügyvédije közöl­te, hogy védence hatalmas kacajjal fogadta az ítéletet. Az ítélet legalább akkora m­eglepetést keltett Párizs­ban, mint előző este a fő­ügyész vádbeszéde, amiben,­ábra kérte a bíróságot, ne szabjon ki tíz évnél súlyo­sabb büntetést, nehogy „f­ranciaország tússzá vál­jak”. Az új szovjet kezdeményezés ifiíl­ világvisszhangja : ■ A Fehér Ház szóvivője, Dan Howard szerint „az Egyesült Államok kész igen gyorsan letenni a genfi tár­gyalóasztalra javaslatát a ■közepes -hatótávolságú nuk­leáris eszközök felszámolásá­ról”". A szóvivő azonban nem volt hajlandó részletekbe menően nyilatkozni Mihail Gorbacsov új javaslatáról. A közepes hatótávolságú eszközök felszámolására vo­natkozó javaslat igen nagy érdeklődést keltett az Egye­sült Államokban. A televí­ziós állomások híradói, a rá­dió híradásai szombat dél­utántól vezető helyen fog­lalkoztak azzal, hogy a Szov­jetunió kész a megállapo­dásra és hajlandó a kérdést a leszerelés egyéb kérdései­től elválasztva akár azonnal megoldani. Az első kommen­­tárok azt hangoztatták, hogy­­a szovjet javaslat minden­képpen megérdemli az azon­nali komoly megfontolást, s egyúttal igen fontos lehet a Reagan-kormány számára is: az Egyesült Államok jelen­legi helyzetében kiutat je­lenthet a teljes kátyúba ju­tott amerikai külpolitika számára. A Fehér Ház egy magát megnevezni nem kívánó tisztségviselője ennek elle­nére óvatosan nyilatkozott az új, nagyhorderejű szervá­jet javaslatról. Az Egyesült Államok 108 ,Pershing—II. típusú közepes hatótávolságú nukleáris ra­kétát és 464 — nukleáris robbanófejjel felszerelt — manőverező robotrepülőgé­pet kíván elhelyezni Nyugat­Európában és a telepítés gyors ütemben folytatódik. Egyes amerikai politikusok ellenzik a nukleáris eszkö­zök eltávolítását, azzal az indoklással, hogy ez esetben ,,Nyugat-Európa védelme ki­zárólag a hagyományos fegy­verzetű erőktől függene, s e téren a Szovjetunió fölény­ben van”. Az NSZK kormánya üd­vözölte Gonbacsovnak azt a javaslatát, hogy a Szovjet­unió és az Egyesült Államok — a fegyverzet más problé­májától elkülönítve — kös­sön szerződést a közép-ható­távolságú európai rakéták felszámolásáról. Friedhelm Ost, a kabinet szóvivője nem sokkal a szovjet indítvány is­meretessé válása után re­ményét fejezte ki, hogy a felek erről a kérdésről most már lendületes, eredményes tárgyalásokat folytatnak. Friedhelm Ost külön üd­vözlendőnek nevezte Gorba­csov főtitkárnak azt a beje­lentését is, amely szerint a közép-hatótávolságú rakéták tárgyában szorgalmazott szovjet—amerikai megálla­podás aláírása után a Szov­jetunió hajlandó haladékta­lanul tárgyalásokat kezdeni a rövid hatótávolságú eszkö­zök eltávolításáról is. Brüsszel: Mihail Gorba­csov főtitkár legutóbbi ja­vaslata „fontos és pozitív” lépés — mondta vasárnap­­Lee Tindemans belga kül­ügyminiszter a belga tv-nek adott nyilatkozatában. Ez a javaslat — amely teljesen megfelel a­­belga kormány óhajának — öröm­teli ajánlat és arra is al­kalmas, hogy lendületet ad­jon a más kategóriájú és más fajtájú fegyverekről egyelőre akadozó tárgyalá­soknak — mondta a minisz­ter. Nyilvánvaló — tette hozzá —, hogy­ a szovjet javaslat új fejleményeket hozhat a középhatótávolságú eur­ora­kéták helyzetét illetően­­(amelyek egy részét Belgi­umban telepítették), de kí­vánatos, hogy megállapodás jöjjön létre a rövidhatótá­­voliságú rakéták visszavoná­sáról is. Leo Tindemans a közös piaci tagországok külügymi­niszteri tanácsa soros elnöki minőségében kijelentette: nem kételkedik abban, hogy a tagországok mindegyikét meg lehet győzni az euro­­rakétákról való tárgyalás el­fogadásáról. Kifejezte azt a reményét, hogy hasonló tár­gyalásokra nyílik lehetőség a rövid hatótávolságú rakétá­kat, a vegyi- és a hagyomá­nyos fegyvereket illetően is. Jaszuhiro Nakaszone ja­pán miniszterelnök vasárnap újságírók előtt kijelentette: elviben támogatja a szovjet kezdeményezést, amennyiben az nem mond ellent az ő, januári belgrádi látogatása során előterjesztett javasla­tainak. Nakaszone arra a ■beszédére hivatkozott, ame­lyet a belgrádi egyetemen mondott, s amelyben síkra­­szállt a nagyhatalmak „glo­bális erőegyensúlyáért”, el­utasította Európa és Ázsia biztonságának különválasz­tását és sürgette a hadászati, valamint a középhatótávol­ságú rakéták teljes felszá­molását. „Kártyamenni, papírétel, filmtízórai” Ebéd a pénztárcában A leleményes japánok, akik tökélyre fejlesztették a hitelkártya és a mág­neskártya hasznosítását, rájöttek, hogy ezek­­a kártyácskák csaknem mindenre jók. Fizetni le­het velük,­­telefonálni, metrón utazni, fizetést felvenni, zsebmagneto­fonhoz csatlakoztatva hangos szótárként alkal­mazni és még hosszan lehetne sorolni, mi min­denre jó a 9 centiméter hosszú, 5,5 cm széles és általában 1 milliméter vastag kártya. Van viszont egy súlyos hátránya: nem lehet meg­enni. Ezen a fogyatékos­ságon változtatott a kio­tói Kogasa élelmiszeripa­ri cég, amely kikísérle­tezte a „kártyaételt”. Az eljárás rendkívül egysze­rű: az eredeti recept alapján elkészített enni­valót pasztává őrlik, majd kinyújtják és szárítják, végül pedig kártyaméret­re vágják és csomagolják. Az így nyert étek az ere­detivel azonos tápértékű, csupán állaga, formája és mérete egy kicsit más. A furcsaságok iránt rendkívül fogékony japá­nok az első hirdetések megjelenése után megro­hanták az üzleteket és pillanatok alatt elkapkod­ták az első szállítmányo­kat. Természetesen rögtön elkeresztelték kártyame­­nünek, papírételnek, film­tízórainak a pénztárcában akár fél évig is tartható elemózsiát, amiből két­­három lapocska felér egy komplett ebéddel. Egysé­gesen 200 jenért (kb. 55 forintért) 14 féle étel vá­sárolható. Előételnek mondjuk rák, vagy he­ring, főételnek marhahús, utána egy kis alma, vagy banán. A divat elmúltával majd kiderül, piacképes-e az új japán menü. Egy azonban biztos: úgyneve­zett túlélőkosztként töké­letesen alkalmas hegymá­szók, katonák, tengerészek és általában olyanok szá­mára, akik hosszabb idő­re nem tudnak konyha­közelbe kerülni, s összes holmijuknak el kell férni a zsebükben. Washington Baker Donald Regan utóda Új főnöke van a Fehér Ház politikai apparátusának péntek délu­tán óta: Donald Regantől Howard Baker vet­te át a kabinetfőn­öki tisz­tet. Baker, aki 1966-tól 1984- ig volt Tennessee állam sze­nátora, több éven át pedig a Republikánus Párt szená­tusi csoportjának vezetője, még ma átveszi az ügyek irányítását. Az iráni fegyver­szállításokkal kapcsolatos botrányba nyakig belemerült elődje, Donald Regan, már csak Baker kinevezése után értesült arról, hogy helyét betöltötték, s csak ez,után mondott le — egymondatos levélben. — tisztéről. A fehér házi kabinetfőnök leváltása az első intézkedés, amelyet Reagan elnök a sú­lyos és a Fehér Ház helyze­tét megrendítő politikai bot­rány nyomán hozott — a To­­wer-bizottság jelentésének közzétételle után. A bizottság elmarasztalta a Fehér Ház politikai apparátusának egé­szét, s különösen keményen szólt Donald Regan felelőssé­géről A vollt bankár, aki 1981- ben pénzügyminiszterként lépett be a kormányba, 1984- ben lett a Fehér Ház politi­kai apparátusának vezetője. Vezetési stílusa sok bírála­tot váltott ki. Regan abban a fhiszemben élii, hogy az elnök — koráb­bi me­gál­lapodásoo­­knak meg­felelően — legalább a jövő hétig megtartja tisztében, hogy „becsülettel távozzék” a Fehér Házból. Regan szó szerint egy televíziós adás­ból­­tudta meg: útonazdíttat­­ták helyéről. A 61 éves Howard Baker még 1966-ban Tennessee ál­lam szenátoraként került be a Kongresszusba. A Repub­likánus Párt mérsékeltebb irányzatának egyik vezetője­ként hamarosan nagy befo­lyásra tett szert, megszerez­te a párt sz­enátusi csoport­jának vezetését, s amikor 1980-ban a republikánusok elhódították a szenátusi több­séget, a többség vezetője lett. Ebben a m­inősé­géb­en szorosan együtt dolgozott Reagan elnökkel. Baker kiválasztását egye­lőre megelégedéssel fogadták politikai körökben: a szená­tusban népszerű volt, s mi­vel a Fehér Ház számára most alapvető fontosságú a jó viszony a törvényhozás­sal, a választást a Kong­resszusban szerencsésnek tartják. s­iáit­l­ét­­épesti Moszkvában XVIII. kongresszusukat tartották a szovjet szakszervezetek. A képen: az elnökség, a meghívott ven­dégek egy csoportja. A küldöttek megválasztották a szovjet szakszervezetek új központi tanácsát és központi revíziós bizottságát. A záróülésen bejelentették, a központi tanács elnöke ismét Sztyepan Sarajev lett. Az újra megválasztott elnök 57 éves, tagja az SZKP Központi Bizottságának és a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa elnökségének. Pártküldöttség élén Helsinkiben tett látogatást Németh Ká­roly, az MSZMP főtitkár-helyettese. A képen: a magyar politikus megbeszélést folytatott Kalevi Sorsa finn kor­mányfővel is. Magyar—jugoszláv gazdasági tárgyalások Marjai József, a Minisz­tertanács elnökhelyettese és Janez Zemljanics, a Jugo­szláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Szövetségi Vég­rehajtó Tanácsának (Kor­­mányainak) elnökhelyettese Iszo­m­baton a­­ Zala megyei Lentiben folytatott­­tárgyalá­sokat. Áttekintették a két szom­szédos baráti ország gazda­sági és műszaki-tudományos együttműködésének alaku­lását, egyeztették teendőiket az MSZMP főtitkára és a JKSZ KB elnöke e heti ta­lálkozójából adódó gazdasági feladatok végrehajtásával kapcsolatban. Marjai József és Janez Zemljanics értékelték az 1986. évi kétoldalú árucsere­­forgalom alakulását, és meg­vitatták az ez évi kölcsönös szállításokkal összefüggő kormányszintű teendőket. A találkozón eszmecserét folytattak a világgazdaság és a nemzetközi kereskedelem időszerű kérdéseiről is. A tárgyalásokon jelen volt Györke Sándor, hazánk belg­rádi és Milovan Zidar, Ju­goszlávia budapesti nagykö­vete. ............. Nyolcvannyolc kilométer Tavasztól épül az Éppen három éve kezdődd­tek meg a tárgyalások a Vi­lágbankkal arról, hogy a közlekedés miként részesül­hetne a hazánknak nyújtott hitelekből. Mindkét fél kez­dettől fogva támogatta az M0-ás autópálya-gyűrű épí­tését. Sok minden történt a három év alatt, s most már csak napok vannak hátra az építkezés megkezdéséig. A részletekről Katona Andrást, a Közlekedési Minisztérium műszaki fejlesztési főosztály­vezetőjét kérdeztük. " A fővárost elkerülő, ■legalább lazítóút jellemzőkkel rendelkező körgyűrű megépí­tése régóta esedékes — tájé­koztat Katona András. — Ebbéli elképzelésünk találko­zott a Világbankéval, amely a magyarországi átutazó­­forgalmat kívánta gyorsítani. A hetedik ötéves terv előké­szítő munkáiban, a Világ­banknak ezt a törekvését i­s mérlegelve, a közlekedési kormányzat az építés meg­kezdését ajánlotta a gazda­sági döntésekben illetékes állami szerveknek. A támo­gató intézkedések eredmé­nyeként 1985 nyarán meg­született a 100 millió dollá­ros hititelegyezmény, benne a megállapodással az M0-ás autópálya mintegy 15 kilo­méteres szakaszáról­, a hozzá­való Duna-hidakkal. — A kivitelezésre nemzet­közi pályázatot írtak ki, amelyet magyar vállalatok nyertek meg Kedvezőbbek voltak az ajánlataik, mint a többieknek? — A Világbank előírásai­nak megfelelően még 1985-­­ben kiírtuk az úgynevezett előminősítést, amelyre öt­vennyolc hazai és külföldi vállalkozó jelentkezett. Kö­zülük a minősítőbizottság negyvennégyet talált alkal­masnak a tervek megvalósí­tására. A fele külföldi cég volt, tizennégy magyar—kül­földi közös vállalkozás,, nyolc pedig hazai vállalat.­ A pá­lyázatot végül két magyar cég nyerte: a­­hidakat a Hídépítő Vállalat, az utat az Aszfaltútépítő Vállalat fogja építeni. Air, határidő és sok minden más játszott szere­pet a pályázat elbírálásában, amelyre a végső­­szót a Vi­lágbank mondta ki. Később pedig - mindvégig a kivite­lezés folyamán -­- ellenőrize­ni fogja a minőséget, az anyagokat, a gépeket, a számlákat. Vállalásuk alap­ján a magyar cégeket vá­lasztották ki a bonyolult munkára. Magas minőségi színvonalat kell majd mind­végig produkálniuk, nem el­feledve, hogy munkájuk most exporttevékenységnek számít, hiszen dollárt „ter­melnek”, és egyúttal olyan világbanki tapasztalatra te­hetnek szert, amely a későb­biekben más külföldi mun. 1987. március 2. Hétfő

Next