Vas Népe, 1987. március (32. évfolyam, 51-76. szám)

1987-03-02 / 51. szám

~"T'' :.Z"p-v' .,,r^.y , ,. ...... 1.11MÍWW,?!1' iy ,-u>»..^lwyv.i..v'..v "V •;'! Soproni Talajerő: természetes, hogy természetes ­. ........ ........................... ............. .......................................................................... ............. .......... ................................... ............ ...................................................... ...................................................­ .... ...­ 5?lorasca: aki a virágot szereti, az jól tudja, hogy a név kiváló minőségű virágföldet takar. E terméket és még sok min­den mást egy soproni válla­lat állítja elő. Nem más, mint a Győr-Sopron Megyei Talajerőgazdálkodási Válla­lat (Sopron, Kossuth út 45. 9400 Telefon: 99-14-140). Érdemes egy kicsit köze­lebbről megismerkedni e természetbarát céggel és ter­mékeivel. Alaptevékenységük körébe tartozik néhány kommunális jellegű szolgáltatás. Tisztán tartják, pontosabban meg­szabadítják településeinket a szennyvizektől. A nem csatornázott területeken ösz­­szegyűjtik, majd ártalmat­lanítják a szennyvizet és ezt teszik a veszélyesnek minősített hulladékkal is. Vas megyében egyedül ez a soproni vállalat vezeti el és hatástalanítja a­ piszkos fo­lyadékot, vigyázva és óvva környezetünket. De vállal­koznak másra is. Például az olajos, emulziós, zsíros hulladékok, valamint a gal­­­vániszapok összegyűjtésére és semlegesítésére. Ez utób­bit elsősorban a vasi válla­latok figyelmébe ajánlhat­juk. Úgyszintén a vállalat hatáskörébe tartozik az üze­mi és lakótelepi csatornák tisztítása és karbantartása. Vállalnak közületi szenny­víz-szivattyúzást is. Intéz­mények, óvodák, iskolák és iparvállalatok számíthatnak hatékony közreműködésük­re, elhelyezendő kommuná­lis szennyvizüket. A soproni TALAJEJZŐ­­GAZDÁLKODÁSI VÁLLA­LAT Vas, Győr-Sopron me­gye területén fejti ki sok­oldalú tevékenységét. Négy­­száztizennégy embert foglal­koztat, megbízható, kipró­bált munkásokat és alkal­mazottakat. Termelési ér­téke tavaly megközelítette a 130 millió forintot. Vas me­gyében több helyütt is tart fenn képviseletet. Kőszegen, Körmenden, Celldömölkön kirendeltségük működik, Szombathelyen és Sárváron pedig üzemegységük. Hogy önnek, tisztelt Vásárló, ne­tán leendő Ügyfél, ne kell­jen később a címeket ke­resgetnie, most ideírjuk: — Celldömölk, Kolozsvári út 59. 9500. Tel.: 59. — Körmend, Legény út 3. 9900. Tel.: 35. — Kőszeg, Szombathelyi út 5. 9730. Tel.: 73. Ezek voltak a kirendelt­ségek. A két üzemegység cí­me: — Szombathely, Acsádi Ignác út 1. 9700. Tel.: 12­468. — Sárvár, Sótonyi út 9600. Tel.: 254. A már említett szolgálta­tásokon kívül mással is piacon van a soproni Talaj­erőgazdálkodási Vállalat. Méghozzá kiváló minőségű földikeverékeivel. Ezek révén az elmúlt időben tovább gyarapodott hírneve és te­kintélye. A cég által fenn­tartott boltokban kapható a rendkívül alacsony pH-ér­­tékű (4,5—5) hansági kerté­szeti tőzeg. Ez a pH-érték országosan is egyedülálló! Kisebb csomagban, vagy ömlesztett formában egy­aránt megvásárolható. Ha a tisztelt Vevő megrendeli, akkor a házához viszik a terméket. A földkeverékeik, mint már utaltunk rá, ki­válóan alkalmasak a virá­gok termesztésére. De másra is. Például a zöldségfélék nevelésére. Vas megye min­den egyes virágboltjában kaphatók a vállalat földke­­verékei, hogy csak a szom­bathelyi Gazda Áruház és a Borostyánkő részlegét em­lítsük. E termékekből egyébként az ország más részeibe is jut, a tapasztala­tok kedvezők. Érdemes ta­lán megemlíteni néhány forgalmi adatot. Tőzegből tavaly 10 ezer tonna fogyott. Ez a vállalatot 6,7 millió forint bevételhez juttatta. Földkeverékből 22 ezer ton­nát adtak el, a bevétel el­érte a 35 millió forintot. S ha már a számoknál tar­tunk, nem árt megemlíteni: Vas megyében 1986-ban 73 ezer köbméter szennyvizet gyűjtöttek össze, s ez dina­mikus növekedést jelez. Történetesen azt, hogy to­vább nyílik az a bizonyos közműolló, egyre több he­lyen kötik be a vezetékes ivóvizet, de ezzel nem tart lépést a csatornázás. A ke­letkező szennyvizet zárt de­rítőkbe, aknákba gyűjtik. Itt érdemes néhány pilla­natra elidőzni. Nem csak a szennyvizek veszélyeztetik környezetünket, méghozzá egyre nagyobb mértékben. Egy washingtoni tudomá­nyos intézet, a Worldwatch nemrég jelentést tett közzé. Ezek szerint egyre vékonyo­dik a Föld ózonpajzsa, s egyre nagyobb mennyiségű szén-dioxid keletkezik. Kü­lönösen súlyos gondot jelent a veszélyes hulladékok táro­lása, illetve elhelyezése. A felfokozott ipari tevé­kenység miatt a légkör egy­re szennyezettebb, a termé­szet már-már „haldoklik” — áll az amerikai jelentés­ben. Sajnos, sok ebben az igazság, bár szeretnénk hin­ni, hogy a folyamat megál­lítható és visszafordítható. Az olyan természetbarát vállalatoknak, mint a sop­roni Talajerő — egyre na­gyobb a felelősségük. Ezt át is érzik, de egyedül nem képesek minden, a környe­zetvédelemmel kapcsolatos gondunk megoldására. Ve­gyük például a veszélyes hulladékok ügyét. Gyűjte­nék a megyében is, erre fel­készültek. Technológiájuk megfelelő, embereik képzet­tek, gépeik jók. Tavaly el­kezdték a munkát Vasban, ám a vártnál jóval kisebb megrendelés futott be. Igaz, csupán az olajos hulladék gyűjtésére vállalkoztak. Idén viszont többre, a már em­lített profilokkal bővült a tevékenységi kör. Nos, any­­nyi megkockáztatható: Vas megyében jóval több veszé­lyes hulladék keletkezik an­nál, mint amennyit vállala­taink „bevallanak”. Azaz, amit jeleznek, regisztrál­nak. Gyanítható, hogy né­hány helyen — a rosszul­ ér­telmezett takarékosság je­gyében — azért nem veszik igénybe a szolgáltatást, mert veszélyes folyadékjuktól il­legális módon szabadulnak meg... Ez ugyan olcsóbb megoldás, de a környezetvé­delem szempontjából rend­kívül káros! Az ilyen ten­denciák ellen minden egyes, a természetet szerető em­bernek fel kell lépnie. Térjünk vissza a kevésbé látványos, de mindenképpen eredményes gazdálkodási módhoz. Elsőként azt kell megemlíteni, hogy Szom­bathelyen, a Gyöngyösparti sétány 1. szám alatt műkö­dik a vállalat Florasca min­taboltja. (Telefon: 13­ 062) Itt bármilyen, a témával kapcsolatos megrendelést el­fogadnak, s ha kell, szakta­nácsokkal szolgálnak. Meg kell jegyezni, hogy ebben a mintaboltban a népszerű termékeket igen kedvező áron értékesítik — erről ön is meggyőződhet, ha tavasz­­szal cserélni kívánja a föl­det kedvelt virágai alatt, s egy megbízható partnert keres. Nos, nyugodt szívvel ajánlhatjuk a szombathelyi Florasca mintaboltot! A mi­nőség garantált, a vállalat központi laboratóriumában állandóan figyelik, vizsgál­ják a földkeverékek összeté­telét. S itt lép be egy új fogalom, a Vegasca. Ami ugyancsak jó minőségű zöldségföldet takar. Nézzük meg kicsit részletesebben a soproni TALAJERŐGAZ­­DÁLKODÁSI VÁLLALAT eme termékeit. , A FLORASCA virágföld­ből a lakosság tavaly több mint 2,5 millió forint érték­ben vásárolt. Ez a termék méltán népszerű, erről ön­nek is mielőbb meg kell győződnie! A Florasca föld­­keverékekben az összes vi­rágos és levéldísznövény eredményesen termeszthető. Nagy- és kisüzemi szaporí­táshoz, otthoni növényneve­léshez egyaránt jól használ­ható. Megemlíthetjük a hortenziaföldet, a muskátli-, szegfű-, krizantém-, gerbe­­raföldeket. E speciális ösz­­szetételű földekben kiválóan nevelhetők, még előbb­ ter­meszthetők a növények. A Florasca TÁPLÓ pedig to­vább serkenti a vegetációt. A VEGASCA földkeverék a zöldségnövényeknek való. Az anyag pH-ja (6—7,5) minden hazánkban termesz­tett zöldségfaj számára kedvező. A földkeverék rendszeres használata eme­li a termesztés színvonalát, javítja a termék minőségét, fokozza a növények egyedi teljesítőképességét. Siker­rel nevelhetünk a Vegascá­­ban tápkockás és sima, tűz­del és tűzdeletlen palántát. Használhatjuk a zöldségek ihiajtatásában, izolált ter­mesztésben. Ez utóbbin be­lül a konténeres, tömlős, paplanos elhelyezés mód­ok­kal egyaránt sikeres. A Ve­gasca javítja a gyengébb minőségű talajt, összetevőit tudományos módon dolgoz­ták ki. Átfutva a termékskálán meg kell említenünk még a parkok, kertek, sportpályák ideális földkeverékét, a PLANTASOA és HUMAS­­OA fantázianévre hallgatót. Bármily­en növényi létet ga­rantál e két fajta talaj, ké­pes ellensúlyozni az időjá­rás szélsőségeit. A dísz-, va­lamint gyümölcstermő nö­vényeknél különösen a Hu­­masca vált be. A fenyőfélék és örökzöldek neveléséhez ideális a vállalat egy másik terméke, a SILVASCA. Nagy biológiai aktivitású földkeverékről van szó. A szőlő kiváló tulajdonságai­nak megőrzéséiért, illetve „előcsalogatásáért” pedig a VINASCA elnevezésű föld­­keverék a „felelős”. Ha önt mindez részletesebben is ér­dekli, boltjaikban szívesen adnak prospektust, illetve kérésre szaktanácsokat. Ne feledje, mintaboltunk Szom­bathelyen, a Gyöngyösparti sétányon található! (A Bo­rostyánkő Áruház mellett.) Végezetül néhány szót a vállalat kollektívájáról, az itteni lehetőségekről. A dol­gozók fele törzsgárda, éven­te átlag 79 ezer forintnál többet vihetnek haza. Szá­mos juttatás van a béren kívül. Átlagon felüli mun­káért különösképpen. Aki megbecsüli magát a válla­latnál, jól dolgozik, és túl­munkára is hajlandó, az akár a havi 10—12 ezer fo­rintot is megkeresheti. Fej­lett szociális szolgáltatáso­kat vehet igénybe, hogy csak címszavakban említ­sük: 3—4 váltás védőöltö­zet, étkezési hozzájárulás, utazás támogatása, személy­­szállítás. A vállalat törődik nyugdíjasaival csakúgy, mint a gyesen lévő kisma­mákkal, katonafiataljaival, hozzátartozókkal. Lakásépí­tésre is jut pénz, tavaly pél­dául 1 millió 300 ezer fo­rint. A vállalat többször el­nyerte a kiváló címet, 29 szocialista brigádja — köz­te öt vasi — élenjár a munkaversenyekben. Rév-C­fülöpön üdülőt bérelnek, gondoskodnak a dolgozók nyaralásáról. "Cogasca — zárhatnánk stílszerűen az­ új termék nevével írásun­kat, mint ahogy egy másik sikeressel kezdtük, ön tisztelt Vevő, vagy leendő Ügyfél, talán egy kicsit megismerte a vállalatot, munkáját, ter­mékeit. Annyi bizonyos, a környezet óvásában tovább­ra is élenjár a soproni TÁ-­­LAJERŐGAZDÁLKODÁSI VÁLLALAT, amely megér­demli a vasi partnerek fi­gyelmét, támogatását. S megérdemli az elismerést is. FLORASCA, VEGASCA, — virágföld, zöldségföld, — FLORASCA, VEGASCA, — virágföld, zöldségföld, — FLORASCA, VEGASCA, — virágföld, zöldségföld, — FLORASCA, VEG Rakodó­vágány Jó tíz évvel ezelőtt az ak­kori közlekedési koncepció­nak áldozatul esett több szárnyvonal, többek között az egyházasrádóci állomás rakodóvágánya is. A kör­nyékbeli falvak, a TÜZÉP- telep és az ÁFÉSZ körmendi, illetve balogunyomi be- és kirakodásra kényszerültek. Legsúlyosabban az egyiházas­­rádóci és rádóckölf­edi ter­melőszövetkezeteket érin­tette az intézkedés. Most reménykedhetnek az érintettek, mert rövidesen ismét lesz rakodóvágó , Egyházasrádócon. Tavaly júniusban közel hatmillió forint kivitelezési költségről és 1989-es építésről tárgyaltak, de januárban felgyorsultak az események. A megyei tanács közlekedési osztálya és a MÁV szombathelyi igazgatósága együtt­működésének eredményeképpen még ebben az évben hozzákezdenek az építéshez, és jövő év tavaszára ké­szül el. Az építési költség előzetes kal­kulációk alapján hárommillió forintot tesz majd ki. A korábbi, közel kétszeres költsé­get úgy csökkentették, hogy az eredeti el­gondolásnál rövidebben, a régi vágány nyomvonalán építik meg az új rakodóvá­gányt, már használt, de még jó állapotú anyagokból. Az ÁFÉSZ és a termelőszövet­kezetek közösen egymillió forinttal járul­nak hozzá a költségekhez. A hiányzó pénzt, 2 millió forintot, a MÁV elkülönített fej­lesztési alapjából pótolják. Így lesz több mint tízéves szünet után Egyházasrádócon ismét rakodóvágány. C sibinger — Fotó: Benkő Még áll a raktár és a rámpa, igaz, kicsit elhanyagolt ál­lapotban. Egyelőre köveket tárolnak a régi és az új vágány helyén. 1987. március 2. Hétfő

Next