Vas Népe, 1987. június (32. évfolyam, 127-151. szám)

1987-06-01 / 127. szám

Európa biztonságáért és a békéért Most, amikor a nukleáris fegyverektől való megszaba­dulás lehetősége közvetlen közelségbe került, a közvé­lemény nyomásának abba az irányba kell ■hatnia­, hogy a gondolkodásmódból, a kato­nai doktrínákból kiiktassa a háborús „megoldás” felté­telezését — állapította meg az Európai Biztonságért és Együttműködésért Küzdő Nemzetközi Bizottság. Pén­teken és szombaton 23 euró­pai ország és tíz nemzetkö­zi szervezet, köztük az ENSZ összesen mintegy 100 képvise­lője tanácskozott Brüsszelben, ahogy az európai biztonsági és együttműködési bizottság keretében megvitassa: a nukleáris fegyverek Euró­pából­ való visszavonását célzó aktuális javaslatok idején milyen kérdések fog­lalkoztatják a békét akaró nemzetközi közvéleményt, il­letve törekvéseiknek milyen irányba kell hatniuk. Nagy figyelem kísérti Oleg Bi­kovnak, a Szovjet­unió Világgazdasági és Nem­zetközi Kapcsolatok Intéze­te igazgatóhelyettesének felszólalását. Bikov nyíltan beszélt a NATO által oly gyakran felvetett fegyver­zeti egyenlőtlenségről. Ki­jelentette: a Szovjetunió kész figyelembe venni és tárgyalni mind a fegyver­zetből, mind a földrajzi helyzetből fakadó egyen­lőtlenségről, s azok meg­szüntetésére nem zárja ki az egyoldalú lépések lehe­tőségét sem. A skandináv országokból, valamint a Balkán-félsziget­ről érkezettek felszólalásai­ban sok szó esett az euró­pai atomfegyvermente­s öve­zetek létrehozásának szük­ségességéről. E kérdés össze­függéseiben is javaslatot ter­jesztett be az Európai Biz­tonságért és Együttműködé­sért Küzdő Nemzetközi Bi­zottság jövőbeni munkájá­nak és programjának módo­sítására Papp Anna, a ma­gyar nemzeti bizottság tit­kára. A tanácskozás több nyu­­ga­t-európai résztvevője egy­részt arról beszélt, hogy a közepes hatótávolságú nuk­leáris rakétáktól való meg­szabadulás esetén Európa ki lehet téve a két szuper­hatalom hadászati nukleá­ris fegyverei veszélyének. Nyugtalanságát fejezte ki több hozzászóló a vegyi fegyverek jelenléte, illetve egyes országoknak a hagyo­mányos fegyverzet növelésé­re irányuló törekvése miatt. GYSEV-villamosítás Szombaton átadják a Győr—Sopron— Ébenfurti Vasút Győr és Sopron közötti villamosított szakaszát. A magyar—osztrák érdekeltségű vasút­társaság a hetedik ötéves terv időszakára rendelkezésre álló beruházási eszközök döntő részét a Győr—Sopron—Ében­furt kö­zötti több mint 120 kilométeres fővonalának villamosítására költi. A magyar területen, Győr és Sopron között vezető 90 kilomé­teres szakasz villamosítása, a mintegy fél­­mi­lliárd forintos beruházás nem egészen két év alatt valósult meg. Sopronban villamos alállomás, Fertő­­szentmiklóson vonalfenntartó állomás és Sopron térségében 3 kilométer hosszú 120 kilovoltos villamos távvezeték létesült. A beruházásból jutott a hírközlő hálózat kor­szerűsítésére és Sopronban egy aluljáró építésére. Még az idén megkezdik a villamosítási munkákat Sopron és Ebenfurt között is, s 1988-ban már a teljes GYSEV fővonalon villamos vontatás lesz. XXXII. ÉVFOLYAM 127. SZÁM ■ 1987. JÚNIUS 1. HÉTFŐ ■ ÁRA 1­ 80 FORINT Magyar hónap­ Hollandiában Hétfőn kezdődik és június végéig tart Hollandiában a Magyarország Hollandiá­ban elnevezésű nagyszabású kulturális be­mutatósorozat, amely viszonzása az 1986 őszén Magyarországon tartott holland kul­turális hónapnak. A rendezvénysorozat tárlatokat, magyar művészek és együttesek által adott hang­versenyeket, film- és színházi bemutatókat, néprajzi, népművészeti, történelmi, kul­túrtörténeti kiállításokat, irodalmi estéket, egyetemi előadásokat és konzultációkat, ételbemutatót foglal magában. Több ma­gyar­­múzeum küld válogatást anyagából. A Szépművészeti Múzeum például — s ezt a holland rendezők külön figyelmességnek és gesztusnak tartják — a nagy németal­földi mesterek, köztük Rembrandt, Ruis­dael, Jan Steen, Frans Hals 50 alkotását adja kölcsön. Hideg szelek, forró pillanatok „Hidegen fújnak a szelek, azok nem jót­­jelentenek”, ■tartja egyik népdalunk s a hét végén bizony kijutott a hideg szelekből, így aztán Körmenden, a hagyományos más tusfalkitáncolást és az ezzel egy fedél alá hozott békecentrumot a megszokott­nál szerényebb érdeklődés kísérte. A KISZ városi bizottsága péntekre­ egész napos prog­ramot szervezett, gazdag kí­nálattal. Igazán nem raj­tuk múlt, hogy csak keve­sen voltak kíváncsiak, va­jon egyenként mit tehetünk a világbékéért? Irodalmi színpadok váltogatták egy­mást, szóltak a szolidaritá­si dalok, ahogy az már len­ni szokott ilyenkor. Délután a pártszékház nagytermé­ben Farkas János, a KISZ Vas Megyei Bizottságának titkára tartott rövid tájé­koztatót a szervezet meg­újulási törekvéseiről. Az esti ünnepi békemű­­sort Barabás Miklósnak, az Országos Béketanács főtit­kárának köszöntője nyitotta meg, aki méltatta a kör­mendiek békemozgalom­ban elért eredményeit s hang­súlyozta, hogy a politikai életünkben tapasztalható nyitottság csak úgy lesz ké­­­pes előrevonni az igaz ügyet, ha kellő felelősségtudattal és komolysággal párosul. Szombat reggelre a városi KISZ-bizottság véradónapot szervezett, amelyen majdnem negyven fiatal adott vért, közülük többen most első ízben. Kora este került sor az immár két évtizedes hagyo­mányra visszatekintő má­jusiak­ táncolásra, amit Ko­csis László, a városi tanács művelődési osztályának ve­zetője nyitott meg. Az idei gálán nem szerepeltek a népdal- és pávakörök, de a táncosok mindent elkövet­tek, hogy forróvá tegyék a borongós estét. Ez leginkább a Törökországból érkezett együttes tagjainak sikerült, akik jókedvükkel, tempera­mentumukkal, közvetlensé­gükkel, „csatát nyertek” Körmenden. A feléjük irá­nyuló barátság és rokon­­szenv minden ékes szónál méltóbban fejezte ki a bé­kecentrum törekvéseit. Tegnap Nádasdon és Ne­­mesrempehollóson is béke­napot tartottak. Nádasdon dr. Bárány Győző, az Orszá­gos Béketanács tagja mon­dott ünnepi beszédet, majd a szlovéniai Szentlászló tán­cosai adtak műsort, míg a nemesrempéhollósiakat a Fürstenfeldből érkezett tánc­csoport szórakoztatta. — fodor — Fotó: T. t,. Fotó: K. Z. Török táncosok Isztambulból érkezett a körmendi néptáncosok lá­togatásának viszonzásá­ra a Halk Egitimi Mer­­kezi csoport. A fiatal ze­nészek, táncosok pénte­ken Szombathely belvá­rosában adtak műsort a könyvhét megnyitóján. De táncoltak a parkoló­ban is autóbuszuk indu­lására várva, az alkalmi közönség örömére. Bemu­tatót tartottak a májusfa­­kitáncoláson Körmenden. Önkéntes társadalmi segítők tanácskozása Szombathelyen Megyénkben ma is ezrével vannak — és mind többen lesznek — a közéletnek azok az önkéntes társadalmi segí­tői, akik mint határőrök, tűzoltók, rendőrök vesznek részt a nyugodt, békés or­szágépítő munkában, illetve a maguk módján segítik elő a munka feltételeinek meg­teremtését. Ezek az embe­rek: idősebbek és fiatalab­bak, nők és férfiak, mun­kások, parasztok és ér­telmiségiek megtalálhatók az országhatár őrzésében, védik a lakossági és a tár­sadalmi vagyont, részesei a közrend, a közbiztonság megteremtésének, szilárdí­tásának. Ezért az áldozatos ■munkájukért nagy tisztelet övezi őket a környezetük­ben, lakóhelyükön, munka­helyükön és készségüket nagyra értékelik a megye irányító testületei is. Munkájuk elismerését és fontosságát mutatja, hogy évente megrendezik az ön­kéntes segítők tanácskozá­sát, amelyen értékelik a vég­zett munkát és együttesen megbeszélik további közös teendőiket, terveiket. Ilyen tanácskozás volt szombaton Szombathelyen, a Megyei Művelődési és Sportházban, dr. Kuti Béla­ vezérőrnagy­nak, a megyei rendőrfőkapi­tányság vezetőjének elnök­letével. A tanácskozáson ott volt Molnár István, a me­gyei pártbizottság titkára, dr. Szele Ferenc, a megyei tanács általános elnökhelyet­tese, Farkas János, a me­gyei KISZ-­bizottság első titkára, Kiss Lajos vezér­őrnagy, a Belügyminisztéri­um főcsoportfőnök-helyet­tese, és részt vett a megye közéletének több vezetője is. Németh István ezredes, a szombathelyi határőrkerü­let parancsnoka méltatta azt az áldozatos munkát, amit a legutóbbi időben is vé­geztek az önkéntes segítők. Emlékeztetett az MSZMP XIII. kongresszusának ar­ra a megállapítására, hogy a belügyi szervek a lakos­sággal együttműködve gon­doskodnak társadalmunk közrendjéről, közbiztonságá­ról. A tetszéssel fogadott, és gondolatokat ébresztő vita­indítóhoz több önkéntes ha­tárőr, rendőr, tűzoltó mon­dott véleményt, s ismertette tapasztalatait, munkamód­szereit. Felszólalt Kiss La­jos vezérőrnagy is, aki a Belügyminisztérium párt- és szakmai vezetése nevében értékelte és köszönte meg a Vas megyei önkéntes segí­tők munkáját, utalva a to­vábbi feladatokra is. A tanácskozás végén az önkénteseknek kitüntetése­iket, jutalmakat adtak át. Miniszteri elismerést kapott huszonegy tűzoltó, két rend­őr és két határőr. Parancs­noki elismerésben részesült ugyancsak tizenegy tűzoltó, tizenhárom rendőr és tizen­hét határőr. U. Gy­ Fotó: K. Z. A tanácskozás résztvevői. Egyenruhában az önkéntes tűzol­tók. Huszár Kálmán önkéntes tűzoltó százados miniszteri elis­merést vesz át Kiss Lajos vezérőrnagytól. Számítástechnikai szakmai nap Szépen szaporodik a me­gyében azon vállalatok, szövetkezeteik és intézmé­nyek száma, amelyek kü­lönböző számítógépeket üzemeltetnek. Jól segítik ezek a gépek az adminiszt­ratív munkát, gondot most már csak az okoz, hogyan kapcsolják rendszerbe eze­ket az általában egyedi működtetésű számítógépe­ket. Egy-egy vállalat iga­zán akkor venné nagy hasznát a számítástechni­kának, ha a különböző te­lephelyeken más-más fel­adatot végző gépeket össze tudná hangolni. Mivel sok­féle számítógépet használ­nak, nem is egyszerű az összekapcsolásuk. Ebben szeretne segíteni most a Szá­mítás­techni­kai és Ügy­vitelszervező Vállalat egy olyan programcsomag be­mutatásával, amely lehe­tővé teszi a gépek össze­hangolt munkáját. Nem gépi beruházásra van te­hát szükség, hanem egy hálózati programra. A SZÜV szombathelyi számítóközpontja közre­működésével június 2-án, kedden délelőtt tíz órától szakmai napot tartanak a Megyei Művelődési és If­júsági Központban, ahol bemutatják a szakemberek a többmunkahelyes rend­szereket, a hálózati rend­szert az összetett feldolgo­zásiban, hasonló megoldás­ra törekszik a Styl Ruhá­zati Vállalat és a Tüzép is. A szakmai nap másik érdekesnek ígérkező témá­ja lesz egy olyan számlá­zási rendszer bemutatása,­­ amely alkalmas a gazdál­kodókat érintő, s a közel-­­ jövőben bevezetendő álta­lános forgalmi adó keze­lésére. Bár az általános forgalmi adóról szóló tör­vény még nem készült el, a SZÜV már kidolgozott egy általános programot, amely a törvény megjele­nése után kisebb módosí­tásokkal rögtön alkalmaz­ható, használható. Részt vesznek ezen a fórumon a PM Bevételi Igazgatóságá­nak szakemberei is, akik válaszolnak a jelenlevők kérdéseire.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék