Vas Népe, 1987. december (32. évfolyam, 283-308. szám)

1987-12-01 / 283. szám

Iicit PROLFIÍRJAI, EGYESÜLJETEK! Fotó: H .P. XXXII. ÉVFOLYAM 28.1. SZÁM ■ 1987. DECEMBER 1. KEDD­I ÁRA 1,80 FORINT játszóházban Második éve várják esetenként az általános iskolásokat Szombathe­lyen, a Művelődési és Sportházban táncos ját­szóházra. Az országban egyedüli vállalkozás ez, s minden alkalommal több gyerek vesz részt ezen a hangulatos foglalkozáson. Képünkön az egyik tánc­tanár, H. Berta Ágnes készíti fel a kicsiket. Ké­pes tudósításnak az 5. ol­dalon. A MEGTEL PARTBOZOTTSAG IS A MEGYE TANÁCS LAMA­ ­ szovjet-amerikai csúcstalálkozó részletes programja A Fehér Ház ismertette az egy hét múlva kezdődő szovjet-amerikai csúcstalálkozó részletes programját. A bejelentés szerint Mihail Gorbacsov és Ronald Reagan a jövő hét keddjén, helyi idő szerint délután írja alá a kö­zepes hatótávolságú és a hadműveleti-harcászati nukleáris eszközök felszámolásáról szóló szerződést.­ Gorbacsov már hétfőn, december hetedikén dél­után megérkezik az ameri­kai fővárosba. A főtitkárt, feleségét és kíséretét szál­lító gép az Andrews légi­­­támaszponton, Washington mellett száll le, itt George Shultz külügyminiszter üd­vözli majd az elnök és a kormány nevében. Innen a delegáció gépkocsival megy majd a szovjet nagy­­követségen levő szállás­helyére. A nagykövetség mindössze néhány ház­­tömbnyire van a Fehér Háztól. A szovjet vezetőt de­cember nyolcadikán, ked­den ünnepélyes fogadta­tásban részesítik, katonai tiszteletadással köszöntik a Fehér Ház előtt. Mind Gor­bacsov, mind Reagan rövid beszédet mond, majd m­eg­­kezdik a tárgyalásokat. Az első megbeszélés négy­­szemközt lesz az elnöki iro­dában, csupán a tolmácsok jelenlétében, majd bevon­ják a megbeszélésekbe leg­­közelebbi munkatársaikat, tanácsadóikat is. Erre a tanácskozásra abban a te­remben kerül majd sor, ahol az amerikai kormány szokott ülésezni. Rövid ebédszünet után írják alá a szerződést. Este Reagan elnök és felesége ad díszvacsorát Mihail Gorbacsov és felesége, Rai­­sza tiszteletére a Fehér Házban. Szerdán, december ki­lencedikén a szovjet veze­tő látogatást tesz az ame­rikai törvényhozás épüle­tében, a Capitoliumon, ahol találkozik a két ház vezetőivel és tagjaival. Ezt követi majd a második megbeszélés Reagan elnök­kel, majd a külügyminisz­térium épületében Schultz külügyminiszter látja ebé­den vendégül Gorbacsovot. Délután folytatódnak a ta­nácskozások, este a szovjet nagykövetségen Gorbacsov lesz Reagan házigazdája díszvacsorán. Szerdán reggel a szov­jet vezető előbb George Bush alelnökkel találk­o­zik munkareg­gelin, majd újabb, záró megbeszélést tart Reagan elnökkel. A két vezető közös ebédje után kerül sor a tárgyalá­sok befejezésére, a záróbe­szédekre. Mihail Gorbacsov ezt követően még az ame­rikai üzleti körök vezető képviselőivel találkozik és elutazása előtt sajtókonfe­renciát is tart az amerikai fővárosban a jelenlegi ter­vek szerint, így várhatóan csak a késő esti órákban utazik el Washingtonból. A tárgyalásokról — a műszaki személyzettel együtt — a világsajtó mint­egy 5000—7000 munkatársa tudósít majd, részükre a Fehér Ház közelében nyit­nak sajtóközpontot egy szállodában, illetve az egyik minisztériumi épületében. A két küldöttség szóvivői a sajtóközpontban tartanak majd tájékoztatókat. angolai pártküldöttség látogatása hazánkban A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizott­ságának meghívására no­vember 16—29. között Do­mingos Miguel Juniornak, az MPLA-Munkapárt osz­tályvezetőjének vezetésével angolai pártküldöttség tett látogatást hazánkban. A delegációt, melyet Lu­kács János, a Központi Bi­zottság titkára is fogadott, a magyar párt társadalmi és tömegszervezetekkel kap­csolatos politikájának tanul­mányozására érkezett Ma­gyarországra. A vendégek budapesti kerületekben és az ország több megyéjében tettek látogatást és ismer­kedtek a párt- és tömegszer­vezeti munka magyarországi tapasztalataival. Színházi találkozó Zalaegerszegen Az új magyar dráma fóruma A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház és a szom­bathelyi Életünk közös kez­deményezésére harmadik éve találkoznak a drámaírók és a színházi szakemberek Za­lában. A Nyílt fórumnak ne­vezett együttlét több, mint tanácskozás, bár a megbe­széléseknek, a vitáknak fon­tos szerep jut az ötnapos együttlét során. A lényeg azonban a mai magyar drá­ma:­írók, kritikusok, drama­turgok, rendezők elemeznek darabot ezen a fórumon. A színház pedig nyilvános próbaalkalmat teremt és két darab színrevitelével érvel a bemutatás lehetősége mel­lett vagy ellene. Hétfőtől péntek estig Za­laegerszegen és Egerváron zajlanak a nyílt fórum ese­ményei Hétfőn a rövid meg­rás Mandulák és Tolnai Ot­tó A tűzálló esernyő című darabját elemezték. Ezt a két egyfelvonásost állítja színpadra péntek estig a színház. Délelőttönként Egerváron darabelemezés folyik, öt dráma ismertetésére, elem­zésére kerül sor: Kiss Irén, Sárosi István, Zalán Tibor, Sántha József és Sípos András darabjáról monda­nak véleményt a szakembe­rek. Kedden délután a Veszprém Megyei Művelő­dési Központ színjátszóinak előadásában látható a tava­lyi találkozón elemzett da­rab, Esterházy Péter Daisy - je. Délutánonként a színé­szek és a rendezők munká­ját figyelik meg a fórum résztvevői. Esténként a He­vesi Sándor Színház előadá­ Szakszervezeti KV-ülés A Ruházati Dolgozók Szakszervezetének Központi Vezetősége hétfőn ülést tar­tott. Megvitatta a tagdíj­rendszer módosításával kap­csolatos ágazati feladatokat. Ezután személyi ügyekben döntött. A testület Czerván Mártonnét, a szakszervezet főtitkárát a nyugállományba vonulása miatt — felmentet­te e tisztségéből, és az ága­zati szakszervezet elnöké­nek választotta meg. Az új főtitkár Veres Gábor, a szak­­szervezet eddigi titkára lett. A testület a szakszervezet eddigi elnökét, Tóth Tibor­­nét alelnöknek, a szakszer­vezet titkárának Ecsédi Ká­­­rolynét, a Május 1. Ruhagyár vszb-titkárát választotta meg. .Kanadai riportot mutatott be a napokban a tv-híradó: láthattuk, hogy számítógép segítségével szinte tökéletes a közigazgatás, az ügyfél ki­szolgálása. Hazánkban a tanácsok a népgazdasági ágazatok közül az utolsók között kezdték meg a számítástechnika al­kalmazását. A munka bonyo­lultsága, a kevés pénz is közrejátszott ebben. Ahhoz, hogy növekvő feladataikat a tanácsok jobban, kulturál­tabban meg tudják oldani, egyre nélkülözhetetlenebb a számítógépes információrend­szer. A megyében rendszeresen összegyűlnek a tanácsi veze­tők, az ügyintézők, hogy a tanácsi munka korszerűsíté­séről, az új szervezeti és munkamódszerekről cseréljék ki tapasztalataikat. Tegnapi szombathelyi értekezletükön lehetőségeit, programját vol­­­takt­ák meg. Nem „nulláról” indulnak a tanácsok a megyében, hiszen a megyei tanácson és két vá­rosiban már vannak IBM szá­mítógépek, másutt pedig más típusú komputerek. Rö­videsen újabb hét IBM-gép érkezik, azaz lehetőség nyí­lik a számítógépes nyilván­tartások bővítésére, a prog­ram gyorsítására. Számítógépes programok, videofilm­­segítségével mu­tatta be a meghívott előadó, Desics Imre, az Államigazga­tási Szervezési Intézet számí­tástechnikai kutatásvezetője azt, hogy az országban­­már nanpuk írt tana­sztala­tnak a Elmondta, hogy a tanácsi komputerizálás két éve egy hazai számítógép tervezett sorozatgyártására épült vol­na. A program abbamaradt, most az IBM PC úgyneve­zett kompatibilis számítógé­peit terjesztik el a tanácsok­nál. Először három megyében, Nógrádiban, Bács-Kistoun­ban és Somogyban építettek ki számítógépes rendszert köz­ponti támogatással. Volt, ahol a megyék saját pénzük­ből is vásároltak komput­ere­ket. Számítástechnikai me­gyei intézeteket is létrehoz­tak. Mostanára elég nagyok a különbségek a megyék kö­zött: van, ahol it számítógép de Hajdú-Bihar­­megyében például 161. Mint az előadó hangsúlyozta: tapasztalatok már vannak, mások példájá­ból okulva el kell kerülni a számítógépesítés­­kudarcait. E korszerűsítésnek renge­teg előnye van. Számítógép­pel nyilván lehet tartani pél­dául a kisiparosokat, a kis­kereskedőket, az ingatlano­kat, az állampolgárok ada­tait, a szabálysértéseket, sőt magukat az ügyiratokat is. Ahol jól alkalmazzák a gé­pet, ott csökken az ügyinté­zés ideje, költségeket is meg lehet takarítani. Ehhez ter­mészetesen jó szoftverekre és a tanácsi munkához,­­meg a számítástechnikához is értő alkalmazottakra van szük­ség. A számítógép jó eszköz le­het a tervezéshez, a szerve­zéshez, a döntéshez a­­taná­csokon is. Ez nem belső ügy, hiszen ezáltal gyorsabb, jobb­b lehet az. névfélszolgálat is. Számítástechnika a tanácsokon Kopogtat a tél Hol tart a mezei munka december elején? Újból csapadékosra for­dult az idő. Az esőre szük­sége lenne a talajnak, de a munkára alkalmas napok is kellenének, hiszen van még elvégezetlen feladat a határ­ban, jóllehet a múlt héten újabb nagy területeket szán­tottak fel tavasziak alá. Több nagyüzem — amely a saját munkáját elvégezte — kisegítőbe küldött traktoro­kat oda, ahol valamilyen ok miatt késett, vagy késik a szántás. Így például napok óta ikervári és acsádi trak­torok szántanak Ják hatá­rában, nemesbediek Felső­csatáron, sőt Sárvár és Cell­­dömölk környéki nagyüze­mek a tőlük távolabbra eső gazdaságoknak is felajánlot­ták segítségüket. Ez az együttműködési készség azt jelentheti, hogy december első felében az egész megyé­ben befejeződhet a szántás, ami egyféle megnyugvással töltheti el a gazdaságok ve­zetőit. Az állam nyújtotta ked­vezményt is kihasználva az idén a tavalyinál sokkal több meszet — mint növé­nyi tápanyagot és a talaj szerkezetét javító anyagot — munkáltak a talajba. Kár viszont, hogy elég sok he­lyen az állattartó telepek környékén kiszállítatlan és bemunkálatlan maradt nagy tömegű istállótrágya, amit célszerű lett volna a tavaszi vetésűek alá kijuttatni. Sze­rencse, hogy ezt a szántásra is ki lehet szórni, amit arra alkalmas időben betárcsáz­hatnak a gazdaságok. A fagymentes, csapadékos idő kedvezett a vetés fejlő­désének. Kielégítően fejlőd­nek a késői vetésű búzák, és a növény — mondhatni — mindenütt egészséges. To­vábbi ígéret, hogy az ősszel a vetőmagnak mintegy a felét felújították a nagyüze­mek, sőt a kártevők, vala­mint a gyomosodás ellen ugyancsak ősszel is védekez­tek vegyszerezéssel. Több helyen még a cu­korrépa elszállítása ad el­foglaltságot, mert a szedés­kor a termés egy hányadát a táblák végébe hordták ösz­­sze, amit most szállítanak el a gyárba. Tapasztalat, hogy a mezei munkák után egyre több erő- és munka­gépet visznek a mosókba, onnan pedig a javító mű­helyekbe. Noha a gépjavítás és karbantartás már állandó jellegű feladat, a tél jelen­ti a javítás szezonját, ami­kor a gépek kezelői, is részt vesznek ebben a munkában. „Beteleltek” a kistermelők, a munkás kertszövetkezetek tagjai is. Parcelláikat felás­ták, elmunkálták, a fiatal fák törzsét bekötötték, meg­védve őket a vadak kár­tételétől. Téliesítették a ver­meket, s többen megvásá­rolták a tavaszi munkákhoz szükséges szerszámokat, a műtrágyát, a permetező sze­reket ... ti. Gy. Sok még a feldolgozásra váró cukorrépa. Őszi szántás Egyházasrádóc határában.

Next