Vas Népe, 1988. május (33. évfolyam, 103-129. szám)

1988-05-02 / 103. szám

Május elsejét ünnepeltük Kádár János nyilatkozata Az egész világon a béke, a biztonság jegyében ünnepelték a dolgozók május elsejét. A nemzetközi munkásszolidaritás jeles napjának hosszú évek óta központi eseménye a budapesti dolgozók felvonu­lása. Az ünnepien díszített felvonulási téren a fővárosi dolgozók május elsejei seregszemléje 10 órakor az úttörők kö­szöntőjével vette kezdetét. Pirosnyak­­kendős pajtások százai futottak át a Dó­zsa György úton, hogy virággal köszönt­sék a tribünökön helyet foglaló közéleti személyiségeket, a párt és állam vezető­it, a kormány tagjait, a társadalmi és tömegszervezetek képviselőit, a munkás­­mozgalom veteránjait, a termelésben élen járó munkás kollektívák küldötteit, az ünnepre hazánkba érkezett külföldi szak­szervezeti delegációkat. Kádár János — immár hagyományosan — ezúttal is nyilatkozott a Magyar Tele­vízió munkatársának, a Központi Bizott­ság nevében, szívből köszöntötte a fel­vonulókat. Megyénk városaiban, nagyközségeiben ugyancsak megünnepelték Május elsejét. Szombathelyen a felvonulók élén érkez­tek a dísztribünre megyénk párt-, állami és szakszervezeti vezetői, valamint a ki­tüntetett munkáskollektívák képviselői, hogy megszemléljék a hagyományos má­jusi seregszemlét. Szombathelyen Májusnak varázsa van. Szívmel­engető a tavasz, az örök megújulás ígérete és valósága. Május első va­rázslatos napja a munka ünnepe. Helye van a felsza­badult vidámságnak, a jól végzett munka feletti, öröm­nek, a bizakodásnak. Ezt tapasztalhattuk tegnap Szombathelyen, a kavargó, színes felvonuláson. Ha­gyomány már, hogy a me­gye párt-, állami, szakszer­vezeti és társadalmi veze­tői nyitják meg a dolgozók felvonulását, meghívott vendégeinkkel. Ezúttal is így történt: a menetben ott láttuk Horváth Miklóst, a megyei pártbizottság első­­titkárát, dr. Bors Zoltánt, a megyei tanács elnökét, Nagy Lajost, az SZMT ve­zető titkárát, Horváth La­jost, a városi pártbizottság első titkárát. Később az emelvényről figyelhették a május elseji ünnepség moz­zanatait. Elsőiként iskolá­sok tartottak bemutatót, majd kezdetét vette a vál­lalatok, intézmények, s más szervezetek ünnepi menete. A dolgozók élén a Fakom­­binát kollektívája haladt, majd az ugyancsak kiváló címet elért kertészeik és parképítőik. Kijárt az elis­merés a többieknek is: a vasutasoknak, a szövetke­zeti dolgozóknak, az épí­tőknek, a különféle intéz­mények felvonulóinak. Taps köszöntötte a hazánkban ta­nuló külföldi diákokat. köz­tük etióp, angolai, nicara­­guai, laoszi, kambodzsai hallgatókat. A Szépszámú és egyre gyarapodó nézősereg a műsorközlők jóvoltából megtudhatta a megye leg­jobb szocialista brigádjai­nak nevét. Hallhatta azt is, hogy mely dolgozók értek el jó munkájuk elismerése­képpen kitüntetéseket. A délelőtt tíz órától délig tartó felvonulásra a fegyel­mezettség, a vidám hangu­lat volt a jellemző. Miköz­ben sorra haladtak el a me­(Folytatás az 5. oldalon) Az ünnepi menet élén a megye vezetői. Az édesanyákat köszön­tötték szombaton a Parla­ment kongresszusi termében. A Magyar Vöröskereszt or­szágos vezetősége és a Ma­gyar Nők Országos Tanácsa közös, az anyaság társadal­mi megbecsülését­ jelképező rendezvényére hatszáz ven­déget hívtak meg: több­gyermekes anyákat, a má­sok gyermekeit nevelő ne­velőanyákat és sok nehéz­séget vállaló nagymamákat. A központi ünnepséget megnyitó beszédében Han­tos János, a Vöröskereszt főtitkára emlékeztetett ar­ra, hogy 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kez­deményezte az anyák nap­jának megünneplését Ma­gyarországon. Azóta hagyo­mány, hogy május első va­sárnapján országszerte meg­emlékeznek az édesanyák­ról. Ezt követően Berecz Já­nos, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a KB titkára a Központi Bizott­ság nevében köszöntötte az anyákat, a nagymamákat.­­ Az anya a legfőbb ka­paszkodó az ember számára — mondotta. — Felnőttként is jó néhány alkalommal visszagondol arra: szeret­tem-e eléggé, megmutat­tam-e eléggé, hogy szere­tem, s­­ visszagondol arra, hogy mennyi örömtől fosz­tódott meg azáltal, hogy korábban elment, mint kellett volna, és hogy ter­heket viselve is mennyi öröme lenne az életben, ha még láthatná a gyermekeit. Mert az anya számára a gyermek a minden. A családról szólva kifej­tette: sokan megjósolták annak válságát, de szerepét nem válthatja fel másik sejt: család volt, van és lesz, nemzetünk alapja, al­kotó sejtje. Hibát követünk el, ha nem gondolkodunk, nem gondoskodunk eléggé a családról. ..Május hó a munka ha­vas, szavalja a verset a kis­dobos. Az ünneplő közönség persze bizonyosan azt gon­dolja, hogy a május is, a másik tizenegy hónappal együtt. A szónok is erről­, be­szél : az egész éves összefo­gásról, szorgoskodásról. Bük, a művelődési ház ud­vara, majálisi délelőtt. Elé­gedetten mosolyognak­­az egybegyűltek. Van rá okuk. Szabó Miklós, a Hazafias Népfront nagyközségi bizott­ságának elnöke — ő mond­ja­ az ünnepi beszédeit —­büszkén említi, hogy csak­nem egymillió üdülni, pihen­ni, gyógyulni vágyó idegent fogadott tavaly Bük-fürdő, s tisztességes vendéglátónak bizonyult a nagyközség. Az­tán így szól: „Most a hol­nap a szét. Benne rejtőzik múltunk, jelenünk, s a gye­rekeink majdani májusa is”.» Nemcsak a munka ünne­pét és anyák napját köszön­tik a résztvevőik, s a meg­hívott vendégek: dr. Szele Ferenc, a megyei tanács ál­talános elnökhelyettese, Pé­ter­fi Ferenc, a kőszegi Vá­rosi pártbizottság első titkár­­a, Mayer Bertalan, ország­­gyűlési képviselő. A Haza­fias Népfront Országos Ta­nácsának Nemzeti Zászlaját adja át dr. István Lajos,­­a HNF megyei bizottságának elnöke a nagyközség tanács­elnökének, Tekli­cs Istvánnak, rajta keresztül pedig a büki intézmények dolgozóinak, s a falu lakosságának. Méltató szavai így szólnak: — Ta­valy­­kiemelkedő eredményt ért el a nagyközség. 39,1 millió forint értékű társa­dalmi munkát végeztek a helybeli kollektívák és az itt élők. Ez azt jelenti, hogy egy főre több, mint 13 és fél ezer forintnyi jut. Az új egészségházat, a katolikus plébánia épületét, a takarék­szövetkezet létesítését, a szennyvízcsatorna és csatla­kozásainak megépítését em­líti, s arra buzdít, hogy a település lakói a jövőben is töretlen lendülettel dolgoz­zanak együtt Bükért. A tanácselnök megköszöni az elismerést, s a lakosságot további együttgondolkodás­ra,­­munkálkodásra biz­tatja. Ne feledjük: a Nemze­ti Zászlóval másfél millió forint is „jár” a bükieknek, akik egyébként a megyei ta­nács végrehajtó bizottságá­nak, a Szakszervezetek Me­gyei Tanácsának és a HNF megyei bizottságának elis­merő oklevelét is megkap­ták, s hozzá négyszázezer fo­rintot. Sz. P. Fotó: Horváth Pál A zászlóátadás ünnepélyes pillanata. Majálisi könyvvásár büki gyerekeknek. Elismerések a jó munkáért Május elseje alkalmából többen részesültek me­gyénkben színvonalas szak­­szervezeti munkájuk elis­meréseként kitüntetésben. A Szakszervezeti Munká­ért arany fokozatát kap­ták: Czeczeli József, az ÉDOSZ Vas Megyei Tit­kárságának tagja, Farkas József, a Tanácsi Építőipa­ri Vállalat nyugdíjas bi­zottságának vezetője, dr. Kajcsos Teréz, az Egész­ségügyi Dolgozók Szakszer­vezete Vas Megyei Bizott­sága orvos és gyógyszerész retegbizottságának vezető-­je, Meiszner Ferenc, a MÁV Szombathelyi Igaz­gatósága vontatási főnök­ségének szb-elnöke, Molnár József, a Sárvári Állami Gazdaság szakszervezeti főbizalmija, Óra Mariann, a Vas Megyei Vendéglátó és Szálloda Vállalat sza­­lagja, a KPVDSZ Vas Me­gyei Bizottsága szociális bizottságának Vezetője, Perjész Zoltánná, a Szak­­szervezetek Vas Megyei Tanácsa pénzügyi és gaz­dasági osztályának vezető­je, Sabáli László, az SZMT Madrigál Kórusának tagja, Szabó Lajosné, a Vízügyi Igazgatóság szakszervezeti bizottságának gazdasági felelőse, Takács Lajos, a MÁV celldömölki körzeti üzemfőnöksége pártbizott­ságának titkára, Telekes Lászlóné, a Helyiipari és Városgazdálkodási Dol­gozók Szakszervezete me­gyei titkárságának nyug­díjas pénzügyi revizora, Hantó Elemér, a Latex Vállalat Fonó- és Szövő­gyára szakszervezeti bizott­ságának munkaügyi dön­tőbizottsági elnöke. A Szakszervezeti Munká­ért ezüst fokozatát kapták: Altmajer Ferenc, a Vas Megyei Vegyesipari Válla­lat szb-titkára, a HVDSZ megyei titkárságának tag­ja, Boros Lászlóné, a szentgotthárdi rehabilitá­­ciós kórház szb-titkára, Borsos Ferenc, a Közúti Igazgatóság szakszervezeti vezető főbizalmija, Csenár Ferencné Vas Megye Taná­csa szb-elnöke, Gaál Ferenc, a szentgotthárdi városi szakszervezeti bizottság tit­kára, Gárdonyi Lászlóné, a Fagazdasági Kombinát (FALCO) szakszervezeti bi­zottságának gazdasági fele­lőse, Kőhalmi Vilmos a MÁV Szombathelyi Igazga­tósága körzeti üzemfőnök­­s­égének szb-elnöke, a SZOT tagja, Kőhalmi Ti­bor, a Remix szombathelyi leányvállalatának vszb­­tagja, Maár Józsefné, a Sabaria Cipőgyár szak­­szervezeti bizottságának adminisztrátora, Major Lászlóné, a Nyugat-ma­gyarországi Vetőmagter­meltető és Értékesítő Vál­lalat­ szb-jének gazdasági felelőse, Márkus Imre, a Szakszervezetek Vas Me­gyei Tanácsa és az SZMT agitációs és propaganda bi­zottságának tagja, Pintér József, a MÁV Szombat­­helyi Igazgatóságának szb­­titkára, Rávolt Lászlóné, az EG­IS körmendi gyárá­nak szakszervezeti főbi­zalmija, Rettegi Csaba, a Szombathely és Vidéke Áfész szb-titkára, Sándorfi Imre, a HVDSZ Vas Me­gyei titkárságának tagja, Schimmer András, az ÉDOSZ Vas Megyei Bi­zottsága gazdasági bizott­ságának tagja, Szabó Lász­ló, az SZMT munkavédelmi bizottságának tagja, a Vas Megyei Tejipari Vállalat szb-elnöke, Temmel János, a Vasi Volán Vállalat szakszervezeti bizottságá­nak szvb elnöke. Szakszervezeti Munká­ért bronz fokozatú kitünte­tést százkilencen kaptak. A szakszervezet kitüntetettjei

Next