Vas Népe, 1988. július (33. évfolyam, 156-181. szám)

1988-07-01 / 156. szám

Bátor és nyílt felszólalások az SZKP XIX. pártértekezletén Csütörtökön a Kreml Kongresszusi Palotájában folytatta munkáját az SZKP XIX. országos értekezlete. Viktor Posztyinkovnak, a sztavropoli brojleregyesülés vezérigazgatója felszólalásá­ban röviden elemezte az át­alakítás menetét a mezőgaz­daságban, majd kijelentette: a tudomány nem segíti eléggé a termelést, s ezért a termelésirányí­tóknak nemegyszer „sa­ját kútfőből” kell ráta­lálniuk a legfejlettebb módszerekre. A vezérigazgató a tudomá­nyok és a gyakorlati élet kö­­­ztötti indokolatlanul nagy tá­volsággal magyarázta az át­alakítás szociális programjá­nak lassú megvalósulását. Hangsúlyozta: ideje felhagy­ni a felülről és oldalról való beavatkozás káros gyakorla­tával, amely hátráltatja az anyagi termelést. Végezetül arról beszélt, hogy meg kell szabadulni az átalakítás el­lenzőitől. Bátor és nyílt volt a szverdlovi területről érkezett Venyiamin Jarin gépkezelő felszólalása is. — A rengeteg határozat, a megvalósításuk­ban mutatkozó bizonytalan­kodás, az, hogy mindent egy­szerre akarunk megolda­ni, a kapkodás sok hibá­hoz vezet, amint ezt az iszákosság el­leni harc példáján is tapasz­talhattuk — mondta. Ki kell jelölni az elsődleges fontos­ságú feladatokat, mindegyik­nél megjelölni a végrehaj­tás határidejét és a személy szerinti felelősöket. Az em­berek tudni akarják, hogy például a Politikai Bizottság tagjai konkrétan, szeemély szerint miért felelősek. Anatolij Logunov, a Moszkvai Állami Egyetem rektora felvetette, hogy a párt Központi Bizottságában földrajzi területi egységek vagy szakterületek szerint hozzanak létre részlegeket a társadalom életében felmerü­lő kérdések tanulmányozá­sára. A PB jól támaszkod­hatna a részlegek következte­téseire. A professzor megem­lítette azt is, hogy egyesek felülről beavat­kozva próbálják elnyom­ni a tudományos más­ként gondolkodást, és valamiféle többségi véle­mény elsődlegességét, hangoz­tatva akadályozzák a külön­böző vélemények párhuza­mos létezését vagy adott esetben ütközését. A hatalom mechanizmusá­ban rejlik a fő oka annak, hogy olyan épületet emel­tünk, amelyet most alapjai­ban kell átépítenünk — mondta Dzsumber Patiasvili, a Grúz KP KB első titká­ra. — Aki elválasztja a sztá­linizmus jelenségét Sztálin személyétől, az leegyszerűsí­ti a történelmet, a fejlő­dés törvényszerűségeit, és nem veszi figyelembe a Sztálin halála után is erő­södő, új kultuszokat teremtő hatalmi mechanizmust. Az apparátust meg kell fosztani annak lehetősé­gétől, hogy megvalósít­hassa bürokratikus funk­cióit, megzavarhassa az önigazga­tást — hangoztatta a grúz vezető. Patiasvili állást fog­lalt az értelmiség szerepének növelése mellett is, hangsú­lyozva, hogy jogaikat és le­hetőségeiket éveken át láb­bal tiporták. Vlagyimir Melnyikov, a komi területi pártbizottság első titkára egyebek közt a nemzeti nyelv, kultúra meg­őrzésének fontosságáról be­szélt. Elmondotta: a Komi Autonóm Köztársaság hosszú ideje az ország európai ipari központjainak nyersanyagbá­zisa,­ de a szénért, kőolajért, földgázért és fáért jóformán semmit sem kapott cserébe Komolytalan úgy beszélni az átalakításról, hogy nem nevezzük meg azokat, akik évtizedeken át zavarták éle­tünket és munkánkat — ál­­lapította meg V. Sztarodub­­cev, a tulai terület­ egyik agráripari egyesülésének el­nöke. Javasolta, hogy vizsgál­ják meg, milyen erköl­csi-anyagi felelősség ter­heli a haladás kerékkö­tőit, s ha bebizonyosodik felelős­ségük, feleljenek tettükért. Rézsűkasza A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság két, különleges teljesítményre képes kaszát vásárolt. A dízelmotorral hajtott ön­járó kasza a folyópartok, gátak kaszálására alkal­mas. Széles kerekeik nem csak jól tapadnak, hanem laza, süppedős talajon is „elbírják” a gépet. Hossz- és keresztirányban is ké­pesek 45 fokos dőlés ese­tén is dolgozni. Fotó: H. F. Folytatta munkáját az Országgyűlés nyári ülésszaka Csütörtökön Villányi Miklós pénzügyminiszternek az 1989. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatban tett képviselői észrevételekre adott válaszával folytatta mun­káját az Országgyűlés nyári ülésszaka. Az ülésteremben helyet foglalt Grósz Károly, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára, a Minisztertanács elnöke és Kádár János, az MSZMP elnöke. Az elnöklő Horváth Lajos üdvözölte az országos listán megválasztott két új képviselőt, Tóth Károlyt és Viculen Jánost. A pénzügyminiszter úgy ítélte meg, hogy a beter­jesztett zárszámadás hely­zetértékelése, irányvonala támogatást kapott. Elmondta, hogy a pénz­ügyi kormányzat magáévá teszi az elhangzott javasla­tokat. A pénzügypolitika irányí­tói egyetértenek a költség­­vetés újraelosztó szerepének visszaszorításáral.­ Ez azon­ban csak hosszú folyamat lehet, s igényli a kormány egészének, a Parlamentnek és a társadalmi szerveknek a támogatását is. Alapvető­en ugyanis a jelenleg ész­­szerűtlenül kiterjedt támo­gatások csökkentéséről van szó. Ezt — összes konflik­tusával együtt — magunkra vállaljuk, de az ebből adó­dó következményeket min­denkinek a maga munkate­rületén el kell viselnie — hangsúlyozta. Emlékeztetett arra, hogy eddigi támogatás­politikánknak következ­ményei vannak, ki kell mondani, hogy ekkora össze­geket a vállalatok a haté­konyság javításával gyorsan nem képesek előteremteni, így ha radikálisabb utat választunk, az em­dig elkép­zelt, tervezett alacso­nyabb fogyasztói árszint nem va­lósítható meg. A pénzügyminiszter elis­merte, hogy a fogyasztási árkiegészítések torzulásá­nak megszüntetése, a szintek csökkentése erőteljesen érint egyes társadalmi rétegeket, ezeket az intézkedéseket még­is indokoltnak nevezte. Ígéretet tett arra, hogy a közeljövőben határozottab­ban alkalmazzák a felszá­molási eljárást, és szigorít­ják a szanálás feltételeit a tartósan veszteségesen gaz­dálkodókkal szemben. Egyet­értett azzal a javaslattal, hogy a jövőben veszteség­­rendezésre, gazdaságtalan vállalatok szanálására a kormány ne vegyen fel hi­telt, ne bocsásson ki kötvé­nyeket. Megvizsgálandónak és elfogadhatónak ítélte azokat a javaslatokat, ame­l Folytatás a 2., 3. oldalon) Osztrák-magyar megbeszélés Bécsbe utazik ma dr. Bors Zoltán, a megyei tanács elnöke, ahol az Osztrák— Magyar Területrendezési és Tervezési Bi­zottság ülésén vesz részt. A­ magyar kül­döttséget Somogyi László építési és város­­fejlesztési miniszter vezeti, osztrák rész­ről jelen lesz a tanácskozáson dr. Franz Vranitzky szövetségi kancellár és dr. Heinrich Neisser szövetségi miniszter is. Az ülés napirendjén szerepel egyebek között az 1995. évi Bécs—Budapest szak-­ világkiállítás, a Duna-térség tervezési kér­dései, a határm­enti térségek területren­dezési terv egyeztetése, ajánlások hangza­nak el falufelújításokra is. Megyénk el­sősorban a határmenti területek rendezé­sében érdekelt. Piaci helyzetkép Szombathelyen A nyár elején megszokott bőség van már a szombat­helyi Vásárcsarnokban. Eső elegendő volt, a langymeleget sem kellett nélkülözni, így a szabadföldi növények is gyor­san fejlődtek. Noha a Szombathely környéki nagyüzeme­ken és kistermelőkön kívül a szomszédos Zala és Győr- Sopron megyéből is hoznak árut, a kínálat ellenére drága a piac. Különösen a gyümölcsfélék ára magas, és várható­an az is marad, hiszen sok helyen elfagyott a meggy, a cseresznye, hogy csak a legkorábban érő fajtákra utaljunk, így aztán nem csoda, ha ezek kilójáért 30—40 forintot kérnek. Az eper 40—50 forint között cserél gazdát, és a zöldpaprika kilóját is 40—50 forintért mérik. A zöldhagy­ma, a burgonya, a zöldség és sárgarépa elfogadható áron vásárolható, de még mindig drága a borsó, a paradicsom. Mindezek ellenére számos növényféléből megkezdték a háziasszonyok a bespájzolást. Ennek csalhatatlan jele, hogy a boltokban megélénkült a­­ cukor iránti kereslet. Ké­peink a szombathelyi Vásárcsarnoki néhány jellegzetes piaci mozzanatát örökítették meg a vásárlási forgalomban. U. G.v. Fotó: Kiss Dóra Nem türelmetlenek Romániai áttelepülők A jelentés szerint még csak huszonkilenc, de a rendőrség legfrissebb adatai szerint már harminchárom romániai, többségében ma­gyar nemzetiségű állampol­gár tartózkodik Vas me­gyében — hangzott el teg­nap Szombathelyen, a me­gyei tanácson. Dr. Pintér István, a megyei tanács vb-titkárának vezetésével ülést tartott az áttelepülők segítésére létrehozott koor­dinációs bizottság. Vas me­gyében azért nem jelent­keznek még tömegesen er­délyi magyarok, mert arány­lag távol vagyunk az or­száguktól, másrészt me­gyénkben nincsen olyan nagyipar, ahol nagyobb számban foglalkoztatni le­­hetne őket és kevés a mun­kásszállás is. A nálunk je­lentkező menekültek zöme fiatal, általában húsz és harminc közöttiek, néhá­­nyan családosok, de a több­ség egyedülálló. Rokonok­hoz, ismerősökhöz érkez­nek meg, turistabuszokról maradnak le szándékosan, de akad olyan is, aki ille­gálisan lépte át a román— magyar határt. Sajnos szá­mítanunk kell rá, hogy még többen is áttelepülnek. Szak­munkások, értelmiségiek keresnek helyet magaiknak. Segítséget sokféle helyről kaphatnak. A Vöröskereszt képviselője elmondta, hogy a hétfői budapesti tüntetés óta az eddiginél jóval töb­ben fizettek be pénzt a megsegítésükre, illetve föl­ajánlották bútoraikat, tár­gyaikat új életeik elkez­déséhez. A Vöröskereszt las­san már nem tudja hol tá­rolni az adományokat (ha­marosan kapnak rá helyet). Megyénkben elsősorban a városi és a községi taná­csok kísérik figyelemmel a sorsukat. Segéllyel, átme­neti lakással, munkeahely­­lyel próbálják új életük megkezdését valamelyest megkönnyíteni. Tizenhét munkavállalá­si engedélyt adtak ki, s 31 ezer forint segélyt osztot­tak szét. A megye falvaiban 275 eladó családi ház van, szükség esetén régi és már nem használt iskolák, óvo­dák, kultúrházak és r­ég paplakók is számításba jö­hetnek. Az emberek nagy megértéssel fogadják az át­települőket, akik nagyon türelmesen várják sorsuk megoldását. A vállalatok, munkahelyek is segítőké­szek, például a MÁV Szom­bathelyi Igazgatóságának Vontatási Főnöksége egy szabad szombati munka el­lenértékét fizette be a Vö­röskereszt segélyszá­májá­ra. Az operatív bizottság a jövőben akkor ülésezik, ami­kor szükség­­lesz a munká­jára. — treiber —

Next