Vas Népe, 1988. augusztus (33. évfolyam, 182-208. szám)

1988-08-01 / 182. szám

Grósz Károly hazaérkezett az amerikai látogatás mérlege Grósz Károly, az MSZMP főtitkára, a Minisztertanács elnöke szombaton hazaérkezett tizenegy napos amerikai, il­letve kanadai hivatalos útjáról. Kíséretében volt Tatai Ilona, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Magyar Gazdasági Kamara alelnöke, a Taurus vezérigazgatója, Ka­­polyi László, a Minisztertanács kormánybiztosa, Bartha Fe­renc államtitkár, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Kovács László külügyminiszter-helyettes, valamint Házi Vencel, hazánk washingtoni nagykövete, aki állomáshelyén maradt. A kormány elnökét és a kíséretében lévő személyisége­ket a Ferihegyi repülőtéren Pál Lénárd, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának titkára, Medgyessy Péter miniszter­elnök-helyettes, Kótai Géza, az MSZMP KB külügyi osztá­lyának vezetője, Várkonyi Péter külügyminiszter és Kiss Elemér, a Minisztertanács Hivatalának elnökhelyettese fo­gadta. Jelen volt Mark Palmer, az Amerikai Egyesült Ál­lamok, valamint Robert L. Elliott, Kanada budapesti nagy­követe. Grósz Károly a megérke­zést követően röviden ösz­­szegezte útjának főbb tapasz­talatait a jelenlevő újság­íróknak. Elöljáróban utalt arra, hogy fárasztó napok állnak mögötte, hiszen több mint 50 szervezett program­ról gondoskodtak a vendég­látók. — Arra számítottam, hogy nagyobb lesz a munkameg­osztás. Úgy alakult azonban, hogy a közös rendezvénye­ken mindenütt az én „sze­replésemet” várták a házi­gazdák. Természetesen az út során mindenki végezte a maga dolgát. Bartha Ferenc például több száz bankárral tárgyalt­, Tatai Ilona nagyon sok gazdasági vezetővel, gyárigazgatóval, Kovács László külügyi tisztviselők­kel, Kapolyi László pedig az energetikai, elektronikai ipar vezetőivel folytatott két­oldalú megbeszéléseket. A látogatás eredményéről szólva a miniszterelnök meg­állapította: — Számos sze­mélyes élménnyel gazdagod­va tértem haza. Az Egyesült Államokban és Kanadában is nagy figyelemmel fogadtak. Megbeszéléseinket is az őszinteség, a nyíltság jelle­mezte. Bevallom, meglepett, hogy mennyi lehetőség kínál­kozik a gazdasági kapcsola­tok szövögetésére. Ha a meglevő lehetőségeknek csak tíz százalékát ki tudjuk használni, meggyőződésem, hogy gondjaink jelentős ré­sze megoldódik. Tárgyalása­ink nyomán már a napokban több üzletember érkezik ha­zánkba, hogy konkrét üzlet­kötések szülessenek. Több jelentős amerikai, illetve ka­nadai cég is jelezte, hogy kész magyar vállalatokkal együttműködni. Az amerikai elnökkel tör­tént találkozót méltatva a miniszterelnök elmondta: — A nyílt légkörű megbe­széléseknek keretet adott az a gesztus — amelyet nagyra értékelek —, hogy főtitkárrá választásom után Ameriká­ban megerősítették a minisz­terelnöknek szóló meghívást.­­Meglepődve tapasztaltam, hogy Reagan elnök rendkí­vül tájékozott hazánkról, éle­tünkről. Sok igazság van abban, hogy az amerikaiak nem tudják, hol van Magyar­­ország, de a vezető politiku­sok, különösen az elnök, jól ismeri azokat a kérdéseket, amelyek itthon napirenden szerepelnek, amelyek fog­lalkoztatnak bennünket. — Ismeretes, itthon is, hogy az Egyesült Államok választás előtti heteket, hó­napokat él át. Véleményem szerint ez nem jelentett hát­rányt a látogatásnak, bizo­nyos szempontból szélesebb körűvé tette ismerkedésün­ket. A két elnökjelölttel tör­tént találkozók is meleg han­­gúak voltak. Dukakisz úr ugyan nem rendelkezik any­­nyi ismerettel Magyarország­ról, mint George Bush, bár — mint erre külön is utalt — feleségét rokoni szálak fűzik hazánkhoz. Grósz Károly a program során több alkalommal ta­lálkozott a sajtó képviselői­vel, valamint a magyar emigráció tagjaival. Az e találkozókon szerzett tapasz­talatairól kifejtette: — Itt­hon „borítékoltam” nyolc olyan kérdést, amiről bizto­san tudtam — mint ahogy így is történt —, hogy fel­tesznek. Ezek között szere­pelt az erdélyi magyarság problémája, 1956, a Nagy Im­re évfordulóhoz kapcsolódó tüntetés kezelése, a szovjet csapatok kivonása, a Mihail Gorbacsovval folytatott tár­gyalás eredménye. Volt, ahol a válaszomat elfogadták, volt ahol megfagyott a le­vegő. Ez együttjár a politi­kával. Nem azért mentem, hogy mindenki egyetértsen velem. Az amerikai, illetve kana­dai fogadtatásról érdeklődő kérdésre a főtitkár úgy nyilatkozott: — Nagyon jó hangulatú fogadtatásban ré­szesültem a kint élő magya­rok körében is. Néhán­y he­lyen szerveztek ugyan ki­sebb tüntetéseket, amelyeken feliratokat lobogtattak. Am­i­kor alkalmam kínálkozott rá, meg is mondtam, tudom, hogy nem szeretnek bennün­ket, vezetőket valamennyi­en, de az országot szeressék, ne minket. Rokonszenvel, örömmel fogadtak Torontó­ban is, ahol ellátogattunk a Hungarológiai Intézetbe, találkoztunk a magyar nyel­vű lapok szerkesztőivel. Az volt a benyomásunk, hogy ezt jónéven vették, beletar­tozónak abba a politikai nyíltságba, amit meghirdet­tünk. A bennünket körülve­vő kedvező légkör abból is lemérhető — mint ahogy nagykövetünk tájékoztatott róla —, hogy a Magyar Nép­­köztársaság nagykövetségé­nek fogadásán korábban ennyi neves közéleti szemé­lyiség nem vett részt. Reagan üzenete A Tv-Híradó stábja, amely Grósz Károly főtitkár-mi­­niszterellnök amerikai útjáról tudósított, magával­ hozta Ro­nald Reagannek, az Egyesült Államok elnökének a magyar néphez intézett szavait is. Az üzenet a szombat esti Tv- Híradóban hangzott el. — Köszönöm a lehetőséget, hogy Grósz Károly párt­főtitkár egyesült államokbeli útja alkalmából­ szólhatok a magyar néphez — mondotta elöljáróban Ronald Reagan. — Nemcsak Grósz úr látogatása jelent számomra különös örömet, hanem az is, hogy útja során találkozott az ame­rikai nép legkülönbözőbb képviselőivel és az Egyesült Ál­lamok több tájára is eljutott. Önök is tudják: az ameri­kai—magyar kapcsolatokban tekintélyes múlt előzte meg a viszony jelenlegi javulását. Az amerikaiak rendkívül so­kat köszönhetnek a magyar bevándorlók tevékenységének.­­ Az Egyesült Álla­mokban nagy érdeklődéssel fi­gyeljük azokat a bátor gazdasági reformokat, amelyek a vezetők nagyobb egyéni felelősségét célozzák, szélesebb te­ret biztosítanak a magánvállalkozásnak és segítik az erő­södő versenyt a vállalatok között.­­ Üdvözöljük, hogy Magyarországon egyre nyíltabb eszmecsere folyik­ a demokratizálásról, a pluralizmusról, a parlament és a sajtó­ nagyobb szerepéről. Várjuk e fontos reformok télje® megvalósulását, mert tudjuk, hogy az emberi jogok és a demokrácia megbecsülése kulcs a béké­hez és a­­boldoguláshoz. Kétoldalú kapcsolataink az elmúlt években, számos területen, folyamatosan fejlődtek. Csu­pán­ ennek az évnek az első felében 30 százalékkal növe­kedett a magyaroknak kiadott amerikai vízumok száma. Ez is tisztán mutatja az üzleti és turista forgalom fejlő­dését országaink között. Reméljük még többen jönnek majd el hozzánk hogy saját szemükkel lássák az Egyesült Államokat. Üdvözöljük azokat a magyar utazási könnyíté­seket, amelyek következtében egészen biztosan sokkal több amerikai is ellátogat majd Magyarországra a következő években. — Grósz Károly főtitkár ígéretes periódusban tett lá­togatást az Egyesült Államokban. Biztos vagyok benne, hogy egy sor fontos kérdésben kitűnő lehetőség nyílik a kapcsolatok fejlesztésére. Magyarország mindig is értékes szerepet játszott és játszhat továbbra is a széles értelemben vett kelet—nyugati viszonyban. Reméljük, hogy kapcsolata­ink a magyar néppel tovább gazdagodnak, és sikereikhez a legjobbakat kívánjuk. Köszönöm, és isten áldja önöket! — zárta szavait az elnök. Fotó: K. D. Görgő­készítés Kicsi, de fontos alkat­­részek azok a görgők, amelyeket a körbálázóhoz kell készíteni. Németh László esztergályosnak pontos munkát kell vé­geznie a böki Lenin Tsz javító részlegének eszter­gagépén. Jó a termés gabonából Befejezéshez közeledik az aratás A szárazság változatlanul tovább tart, és egyes része­ken veszélyes helyzet alakult­­ki. A megye keleti felében, a Cseren végéhez közeledik a kapások tűrőképessége, nagyon rövid időn belül eső kellene. A napraforgó, a ku­korica és a cukorrépa leve­lei összesodródtak, az alsó levelek már száradnak. Több­­gazdaságban gondot jelent a zöldtakarmány ellátás is. A száraz időjárás egyedül az aratásnak kedvez. A kombájnok kora reggeltől, késő estig tudnak dolgozni, és jól haladnak a szalma­­lehúzók is. Befejeződött a tavaszi árpa betakarítása, és minden idők legnagyobb termését tudhatjuk a mag­tárakban ebből a kalászos­ból. őszi árpából is jó volt a termés, csak 1984-ben ha­ladta meg az idei átlagot. Várhatóan a héten befe­jeződik a búza aratása, ami­ből szintén nagyon jó ter­més várható. A zabnak ed­dig felét aratták le a gaz­daságok. A bennünket is érintő szá­razság szerencsés fordulatot idézett elő a gabona világ­piaci árában. A korábbi évek nyomott árai hirtelen emelkedni kezdtek, és ke­resleti piac van kialakuló­ban. A szalmalehúzással a gabona vetésterületének majdnem háromnegyedén készültek el, de a talajmun­kákkal le vannak maradva a gazdaságok. A tarlóhántással csak 38 százalékban készültek el. Csak tárcsázni lehet, mert a szántáskor törik, szakad minden. A kemény föld erősen koptatja a talajmű­velő gépeket, jelentősen nö­velve a költségeket, és a munka minősége sem meg­felelő. Nagyon elkelne egy csen­des, negyven milliméternyi eső a határnak. — sibinger —* Fotó: Kiss Ti­ bár a rozsot aratják a nádasdi határban. Programelőzetes Szentgotthárdi jubileum öt évvel ezelőtt emelkedett városi rang­ra Szentgotthárd, az idén ünnepli az öt­éves jubileumot. Az ünneplés nem korláto­zódik augusztusra, hanem egész évben kü­lönféle kulturális eseményekkel emlékeznek meg a jelentős évfordulóról. Kiemelkedik a heiligenkreuzi és szent­gotthárdi zeneiskolások már megtartott ta­lálkozója, és az augusztus 5-től 7-­ig meg­rendezendő terménybemutató, amelyre nem­csak a városkörnyékről, hanem a megyéből is hívnak kiállítókat. Az ünnepség csúcspontja augusztus 20- án lesz. Ekkor ünnepi tanácsülést rendez­nek, és számos kulturális esemény zajlik majd a városban. Határmenti kulturális találkozót szerveznek felvonulással és sza­badtéri előadással. Kishatármenti kézilab­da bajnokság lesz, és tekéből Hármashatár Barátság Kupa. E napon indulnak útra a Rába Jubileumi Vízitúra résztvevői. Este ifjúsági bált tartanak. Tart már a műszaki átadása a Magtár­­templomból kialakított színháznak. Kész a nézőtér, a színpad, az épület külseje, csu­pán néhány apró befejező munkálatot vé­geznek. A jubileumi ünnepségsorozat több rendezvényét tartják az új színházban, de az igazi átadást majd csak szeptemberben, egy színielőadással tartják meg. Az első bérletes előadás szeptember 22-én lesz a szentgotthárdi színházban. (Képünkön.) — sibinger —*

Next