Vas Népe, 1988. szeptember (33. évfolyam, 209-234. szám)

1988-09-01 / 209. szám

Országos szövetkezetpolitikai találkozó Harkányban Pannónia ’88 elnevezéssel szerdán Harkányiban meg­kezdődött a hazai szövetke­zeti szakemberek hagyo­mányos országos találkozó­ja. A három nagy szövetke­zeti ágazat — a mezőgazda­­sági, az ipari és a fogyasz­tási szövetkezetek — veze­tőinek idei, immár tizenki­lencedik találkozójának köz­ponti gondolata: a szövet­­kezetpolitika megújulása. Erről beszélt megnyitó elő­adásában Köveskúti Lajos, az OKISZ elnöke, az Orszá­gos Szövetkezeti Tanács soros elnöke is. A tíznapos program során előadásokat, konzultációkat, kerekasztal-megbeszéléseket tartanak a szövetkezeti mozgalom és a szakminisz­tériumok szakembereinek, tudományos kutatóknak, egyetemi tanároknak a ve­zetésével. Olyan témákat dolgoznak fel, mint például a szövetkezetpolitika és az agrárpolitika reformja, a szövetkezeti törvény módo­sulása, a gazdasági társulá­sokról szóló törvény terve­zete, a szövetkezeti érdek­képviselet, a gazdasági és pénzügyi szabályozás a szö­vetkezetekben. Tanulmányi kirándulást tesznek Auszt­riában, ahol a szövetkezeti mozgalom és a népfőiskolák tapasztalataival ismerked­­nek. Az ország minden részé­ből körülbelül 130 szövetke­zeti vezető kapcsolódott be a Pannónia ’88 munkájába. A fórum rendezvényei nyi­tottak, előadásain, konzultá­cióin tehát minden érdeklő­dő részt vehet. Az új lakásbiztosítási rendszerről A családi otthon elneve­zésű, új épület-, lakás- és ingóságbiztosítási rendszer részleteit sajtótájékoztatón ismertették szerdán az Álla­mi Biztosító székházában. Deák Andrea vezérigazgató elmondta, hogy 1988. szep­tember 1-jétől már az új szerződéseket kínálják ügy­feleiknek s ugyanekkor el­kezdik a jelenleg érvényben lévő 3 millió 300 ezer lakás­­biztosítás átdolgozását. Ez a munka előreláthatólag a jövő év végéig tart, s addig az Állami Biztosító külön igazolvánnyal ellátott mun­katársai minden ügyfelet felkeresnek. Az új rendszer alap- és kiegészítő biztosításokból áll. Az alapbiztosítást kü­lön lehet kötni a lakásra, valamint a benne lévő in­góságokra. A kiegészítő biz­tosításokat pedig az ügyfe­lek saját igényeiknek és kö­rülményeiknek megfelelően köthetik meg. Az alapbiz­tosítás épületre vagy lakás­bérleményre, ingóságra és felelősségbiztosításra vonat­kozik. Bármely alapbiztosí­táshoz 24, további kárese­ményre kiterjedő kiegészítő biztosítás köthető. A biztosí­tási díj kiszámításának alapja — az eddigi szoba­szám helyett — a lakás, il­letve az ingatlan értéke, amelyet a tulajdonos vagy­­bérlő állapít meg, s a fize­tendő díjat a Biztosító en­nek arányában határozza ■meg. A Családi Otthon biz­tosítási díjai átlagosan négyszerese az eddigi bizto­sítás havi díjainak. A biztosítottak kártérítése minden esetben új érték alapján történik. Az érték­követő lakásbiztosító forma úgy védi ki az infláció ha­tásait, hogy a KSH által évente kimutatott speciális árindex alapján 1991-től rendszeresen emelkedik a­­biztosítási összeg. Ha a vál­tozás 5 százaléknál nagyobb,­­akkor ezt a biztosítási díj arányosan követi. A régi szerződéseket csü­törtöktől a jövő év végéig újra kicserélők 1990. de­cember 31-ig (a hitelhez kötött biztosítások esetén 1990. szeptember 30-iig) — az alap és kiegészítő bizto­sítások számától függően — tíz és harminc százalék kö­zötti díjkedvezményt kap­nak. Az átmeneti időszakra lehetőség van a jelenlegi épület- és lakásbiztosítás emelt díjú fenntartására, továbbá a biztosítás — 1000-től 5000 forintig terje­dő — önrészesed­éses formá­ra is változtatható. Vasúti tanulóbérletek, kirándulóvonatok Megyénkben az előzetes becslések szerint naponta 800—1000 általános, ipari iskolai és középiskolai diák ingázik szeptember elsejétől a vasúton. — Hogyan készültek fel a tanulók utaztatására? — kérdeztük Szandi Tibortól, a MÁV Szombathelyi Körzeti üzemfőnökség helyettes ve­zetőjétől. — Területünkön, tizenhá­rom vonaton lesz külön ta­nulókocsi, illetőleg a diákok részére fenntartott szakasz. Zalaszentiván irányából és oda egy-egy, Sopron és Szombathely között négy vo­naton lesznek fenntartott szakaszok. Kőszeg között há­rom, a Celldömölk—Szent­­gotthárd vonalon, oda és vissza egy-egy szerelvényhez csatlakoztatunk diákkocsit. — Mikor lesz ezeknek a vonatoknak az érkezési és indulási ideje? — Szombathelyre általá­ban reggel 7 óra körül ér­keznek és délután 14—15 óra között indulnak vissza. Kőszegről a délutáni órák­ban, Sopronból a reggeli időben indul és délután is érkezik a vasi megyeszék­helyre vonat, amelyeken kü­lön fenntartott helyei lesz­nek a bejáró diákoknak. — Változnak-e a tanuló­bérletek árai ? — Nem — folytatta Szan­di Tibor! — A szeptember elsejétől érvényes bérletek­kel már augusztus 27-től utazhatnak a tanulók. Megtudtuk, hogy a külön­­kocsikban és a szakaszokban tilos a dohányzás. Amennyi­ben a meglevő helyek ke­vésnek bizonyulnak, időköz­ben kiegészítik őket. A vasút vezetői kérik az ingázó diá­koktól, hogy a szerelvénye­ken kulturált magatartást tanúsítsanak, ne rongálják az úgyis elhasználódott sze­mélykocsikat. A szombathelyi vasútállo­máson várakozók tanulásra, a szabadidő hasznos eltölté­sére igénybe vehetik a kul­­túrvárótermet. Elmondta még az üzemfőnök-helyettes, hogy a tanév beindulása után felkeresik az iskolákat és megteszik ajánlataikat arra, hogy az őszi kirándu­lásokra az olcsóbb vasutat vegyék igénybe. Igény ese­tén különvonatként az úgy­nevezett „Piroskákat”, Bz­­szerelvényeket tudnak biz­tosítani. (J) Mindössze hatvan nap alatt alakították át a­­ szombathelyi Villamossági és Vasipari Kisszövetkezet dolgozói azt az üzemcsar­nokot, ahol rövidesen föl­szerelik az osztrák Packar Művek berendezéseit és megkezdődhet az Opel sze­mélygépkocsikhoz szüksé­ges kábelkötegek szerelése. Miért éppen Szombat­helyt választotta a General Motors, és javít-e valamit ez az üzlet az áldatlan ha­zai gépkocsihelyzeten, kér­deztük Kovács Vincétől, a kisszövetkezet elnökétől.­­ Államközi szerződés alapján a General Motors több magyar céggel is vé­geztet bérmunkát. A ká­belköteggyártás nekünk egy hatékony szerkezet­­váltást jelent, a partne­rünknek pedig a határkö­zelség miatt, könnyebb szállítást. A hazai gépko­csiellátáson is segít vala­mit, hogy ellentételként több száz Opel érkezik majd az országba.­­ Nem lehet érdekte­len az a kérdés sem, hogy átszervezéssel, vagy új munkahelyek teremtésével kívánják elindítani a ter­melést? — A kisszövetkezet ed­digi profilját is megőrzi, ezért inkább új mun­kahe­­lyek teremtésével élünk. Huszonöt újonnan fölvett dolgozónk szeptember ele­jén egy hétig Ausztriában tanulja be a szerelési mű­veleteket, őket még két csoport követi, tehát ösz­­szesen hetvenöt új munka­erővel számolunk. — Önök felvételt hirdet­tek erre a munkára, és fő­leg fiatal lányok jelentke­zését várják. Mitért? — A termelés nem igé­nyel különösebb fizikai erőkifejtést, viszont nagy figyelemre és precizitásra­­ van szükség. Talán nem sértődnek meg férfitársa­im, ha azt mondom, hogy­­ erre a hölgyek igazán al­kalmasak. — Mennyibe került az átalakítás és mit hoz majd a kisszövetkezet­­ konyhájára ez a bérmun­ka? — A teljes felújítás és átalakítás csaknem négy­millió forintba került, a várható bevétel százezer normaórával számolva harminckétmillió forint értékű konvertibilis valu­ta lesz, ami egyben azt is jelenti, hogy a teljesít­ménytől függően egy-egy dolgozó húsz-, huszonhat­­ezer márka termelési érté­ket állít elő évente. Felvételünk az átalakí­tott üzemcsarnok műszaki átadása előtti pillanatok­ban készült. f. s. Fotó: H. P. Startol az Opel Szombathelyen Megkezdődött az új tanév Eredményekről, gondokról tényszerűen Augusztus 20. után lezaj­lottak a nevelőtestületi tan­évnyitó értekezletek, tegnap az általános és középiskolák­ban megtartották a tanév­nyitó ünnepségeket, ma pe­dig már benépesültek az is­kolák. Az 1988/89-es tanév küszöbén a megyei tanács elnökhelyettesével, Szabó Lászlóval beszélgettünk. A beszélgetés egy részét most közöljük, néhány szóba ke­rült problémára visszaté­rünk. — Hány iskola, mennyi diák és pedagógus kezdi meg a munkát? — 87 általános iskolában 33 ezer fölötti tanuló — a tavalyinál 650—700-zal ke­vesebb — tanul. Több mint két és fél ezer pedagógus dolgozik 1322 tanuló- és 563 napközis csoportban. A de­mográfiai hullám közepén vagyunk. Ezért nagyobb a középiskolákban tanulók száma, bár a tanulási kedv csökken. A középiskolákban nem lesz számszerű csökke­nés. Tavaly nappali és leve­lező tagozaton összesen 8837- en tanultak hét önálló gim­náziumban, egy szakközép­­iskolával közös igazgatású gimnáziumban és tizenhárom szakközépiskolában. Három­százöt osztályban, 536 peda­gógus tanított. Emellett ki­lenc szakmunkásképzőben 187 osztályban, 260 szakmai csoportban 5169 tanulót ta­nított 173 pedagógus és 160 szakoktató. — Röviden mondjon va­lamit a tárgyi feltételek alakulásáról. — Váltakozó tanítás csak a 411-es szakmunkásképző­ben lesz. Egyedülálló az or­szágban, hogy a mostani öt­éves tervben szereplő 52 tantermet meg tudjuk csi­nálni. A karbantartásnál túl so­kat kell a szülőkhöz fordul­ni. Ebből pedagógiai gondok is adódnak. Kisebb közössé­gekben egyik-másik szülő azt gondolja, hogy egy-két malteroskannával a gyere­(Folytatás a 2. oldalon) Tanévnyitó az Entzbruder iskolában.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék