Vas Népe, 1989. július (34. évfolyam, 153-178. szám)

1989-07-01 / 153. szám

PROLEIURJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP VAS MEGYEI LAPJA Befejeződött az Országgyűlés A honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény módosítására benyújtott törvényjavas­lat feletti szavazással folytatta munkáját pénteken reggel 9 órakor az Országgyűlés so­ros ülésszaka. Az elnöklő Jakab Róbertné bejelentette, hogy a csütörtökön kialakult patthelyzet után a honvédelmi bizottság ülésén sikerült kompromisszumos megoldást találni a polgári szolgálat időtartamát illetően. Mivel azonban a konszenzus alapján lét­rejött megoldás kihatással van a csütörtökön már elfogadott módosításokra, így az utóbbiak ügyében is újra kellett szavazni. Ezután a honvédelmi bi­zottság jelentése alapján először arról szavaztak a képviselők, hogy a katonai szolgálat együttes időtarta­ma ne haladja meg a 28 hó­napot. Az indítványt az Or­szággyűlés k­ét ellenszava­zattal és két tartózkodással fogadta el. Ezután egy el­lenszavazattal és tizenegy tartózkodással elfogadták azt, hogy a polgári szolgálat­ időtartama 28 hónap legyen. Egy mási­ik módosító indít­vány alapján arról döntöt­tek, hogy a törvény a tar­talékos hadköteles katonai és polgári szolgálatának együttes időtartamát 28 hó­napiban határozza meg. Ezt a­z indítványt hat tartózko­dással fogadták el. Vég­ül arról a módosításról szavaz­tak, a­mely a tartalékos ka­tonai szolgálat időtartamát 18 helyett 16, illetve 12 he­lyett 18 hónapiban állapítja meg, valamint a 24 hónapos fegyver nélkül,i szolgála­t le­töltése után 6 helyett 4 hó­napos tartalékos szolgálati időt ír elő. Ezt a javaslatot nyolc tartózkodással fogad­ták el. Végül az Országgyűlés a honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény mó­dosítására benyújtott törvényjavaslatot 1 el­lenszavazattal és 11 tar­tózkodással elfogadta­ tett polgári szolgálat el­végzésének bün­tetőjogi biz­tosítása. A polgári szolgá­lat ellátását is bün­tetőjogi szabály védi, az a szabály, amelyet előterjesztettünk, és amely büntetni rendel min­­denki­t, aki ki kívánja ma­gát vonni a polgári szolgá­lat ellátása alól, illetőleg azokat, akik másokat ennek a szolgálatnak a teljesítésé­ben megakadályoznak. Ezt a gondolatot fogal­maz­tu­k­ meg a benyújtott törvényjavaslatban. A bün­tetés tehát természetesen azokat érinti, akik a tör­vényben megállapított kö­telezettségüket nem telje­sítik. Minthogy a polgári szol­gálattal szemben már semmifajta lelkiisme­reti kifogás nem fo­gadható el, ezért nincs arra mód, hogy büntető­jogi szankciót ne te­remtsünk az ilyen szol­gálatot megtagadók, vagy nem teljesítők szá­mára. Értékelni kell bün­tetőjo­­gilag azt is, hogy megnyílt a polgári szolgálat lehető­sége, így méltánytalan hát­rány érné azokat, akik ko­rábbi törvényi kötelezett­ségek nem teljesítése foly­tán büntetőjogi rendelkezés alapján katonai szolgálat­­megtagadása miatt büntető­jogilag elítélték, maga a törvény mentesíti a bünte­tett előélethez fűződő hát­rányos jogkövetkezmények alól. Továbbá: rendelkezik ar­ról is, hogy végrehajtási kegyelemben részesüljön minden korábban elítélt, de büntetésének letöltését még meg nem kezdett szolgála­tot im­atátgadó, akit e pilla­natban még bizonytalan jogi helyzetben van. Ezeket a büntetéseket tehát nem hajtják vég­re, hanem törvényi ke­gyelem következtében törlik. Eljárási kegyelemben része­sülnek azok is, akik ellen büntetőjogi eljárás van, fo­lyamatban a fenti bűncse­lekmény miatt, de ezt a büntető eljárást egy koráb­bi törvényi rendelkezés folytán e törvény hatályba léptéig felfüggesztették. Nem kerül tehát senki sem olyan hátrányba, amely méltánytalan len­ne az új törvény életbe léptetése folytán. Egy másik büntetőjogi rendelkezés módosítása kap­csán Kulcsár Kálmán in­doklásként elmondotta, minthogy az ország gazda­sági szerkezetének átalaku­lása következtében eddig is és ezután is egyre több em­ber került, illetve kerülhet abba a helyzetbe, hogy nincs átmenetileg munkája, ezért azokat a büntetőjogi ren­delkezéseket, amelyek az úgynevezett közveszélyes munkakerüléssel kap­csolatosan a büntetőjog­ban vagy a szabálysér­tés körében eddig sze­repeltek, ugyancsak tö­rölni kell. Erre egyébként a megvál­tozott gazdasági körülmé­nyeken túl másfajta nem­zetközi szerződésekből faka­dó kötelezettségeink miatt is szükség van, így tehát előterjesztést tettünk ennek a büntetőjogi tényállásnak a Büntető Törvénykönyvből és szabálysértési­ tényállás­nak a szabálysértések köré­ből való törlésére. A végre nem hajtott büntetések ese­tében szükségessé vált meg­felelő átmeneti rendelkezé­seket a törvény ebben az esetben is tartalmazza. Végezetül utalt arra, hogy (Folytatás a 2. oldalon) II Büntető Törvénykönyv módosítása Kulcsár Kálmán igazság­­ügyminiszter tartotta meg expozéját a Büntető Tör­vénykönyv módosításáról. Kifejtette: a honvédelmi törvényből adódó büntető­jogi feladat a most beveze­ Vasi békeküldöttek tizennégy tagú csoportja utazott tegnap a fővárosba a jú­lius 1-jén tartandó XII. Országos Békekonferenciára, ame­lyet a Vas-, Fém- és Villa­mosenergiaipari Dolgozók Szak­szervezete székházában rendeznek. Megyénkből az Országos Béketanácsba 9 főt delegáltak, tisztségükben a holnapi kon­ferencia erősíti meg őket. Felvételünk közvetlenül az eluta­zás előtt készült. K. D. felvétele Tegnap a Nemzetközi Szövetkezeti Nap alkalmá­ból ünnepi megemlékezést tartottak Szombathelyen, a Mészöv székházában. A szö­vetkezeti és szövetségi veze­tők előtt dr. Síkos László, a megyei pártbizottság titká­ra emlékeztetett a nap je­lentőségére, majd arról szólt: a magyar szövetkezeti mozgalom kezdete a múlt század derekáig nyúlik visz­­sza, s mi magyarok szinte az alapítástól kezdve aktív részesei voltunk a Szövet­kezetek Nemzetközi Szövet­ségének. Az 1945 utáni években a lenini elvekre hivatkozva megsértették az alapvető emberi jogokat, és sokszor minden áron a hatalom akarata érvényesült. A me­zőgazdaságban megbántott, megalázott, becsapott embe­rek kezdték el a közös munkát, szakmai ismeretek és anyagi lehetőségek nél­kül. Az ipar és a kereske­delem területén az erősza­kosan szervezett szövetke­zetekkel megölték a haté­kony magánvállalkozáso­kat, és az élet megannyi ágában szolgáltatási űr ke­letkezett. Az első jelentős változást Nagy Imre, majd az MSZMP-nek az 1957-ben kezdődő politikája hozta, szükségesnek tartva a leni­ni elvek következetes be­tartását, a szövetkezeti for­mák sokszínűségét, s az ál­lami irányítás csökkentése mellett az önálló gazdálko­dás, az önkormányzat, a de­mokratikus önigazgatás fon­tosságát. A változó gazdaságpoliti­ka azonban a szövetkezetek­ben is felszabadított olyan energiákat, amelyek az al­kotás, a változás irányába hatottak. Ez a magyarázata annak, hogy külföldről mind többen tanulmányozták a nálunk kialakított mód­szereket. A megye szövetke­zeti mozgalmáról elmondot­ta, hogy az gazdasági és tár­sadalmi téren is figyelemre méltó. Tízezrek találnak bennük megélhetést, és ter­mékeiket nem nélkülözheti sem a lakosság, sem a nép­gazdaság. Az előadó ezután részle­tesen szólt a három szövet­kezeti ágazat helyzetéről, gondjairól, tennivalóiról, el­ismerve azt a nagy jelentő­ségű munkát, amelyet a ne­héz gazdasági helyzetben is végeznek önmaguk építésére és a köz javára. Azt kérte: a szövetkezetek legyenek továbbra is a társadalmi igények kielégítői, a haladás, a korszerűség élharcosai, és valósítsák meg az együvé tartozást, az egymást segítő emberi magatartást. U. Gy. Fotó: K. D. Holnaptól: Szombathelyen az ország legjobb közgazdászai Tizenöt év után ismét Szombathely a házigazdája a közgazdászok országos ván­dorgyűlésének. Akkor a tizenkettediket rendezte, most a huszonhetediket rendezi itt a Magyar Közgazdasági Társaság, az MTESZ Szervezési és Vezetési Tudomá­nyos Társasága, a TIT Közgazdasági Vá­lasztmánya, valamint Vas megyei szer­vezeteik. A vasárnap nyíló kétnapos tanácskozá­son — amelyre neves közgazdászok tár­saságában várják Nyers Rezsőt, az MSZMP elnökét is — a piacosodó magyar gazdaság érdekeltségi és motivációs vi­szonyait járják körül. A Művelődési és Sportházban zajló ese­ménysorozatot Csikós-Nagy Béla, az MKT elnöke nyitja meg, dr. Bors Zoltán ta­nácselnök pedig a megye közgazdái ne­vében mond köszöntőt. Ezt követően mindjárt A piacgazdaság értékrendje a gazdaságpolitikában címmel Vissi Ferenc, az Országos Árhivatal elnöke tart elő­adást. A nyitó ülés másik referátuma sem látszik érdektelenebbnek: Garai Lász­ló (MTA Pszichológiai Intézet) tartja e■ a bürokrácia gazdaságpszichológiájáról. Délután s hétfőn is öt szekcióban foly­tatja munkáját a XXVII. Közgazdász Vándorgyűlés. Kívánjuk, használják köz­haszonra az együtt töltött időt s szabad óráikban is élvezzék szíveslátásunkat, vendégszeretetünket, élvezzék a Szombat­hely nyújtotta „komparatív előnyöket” is. 1989. július 3—7.: Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpozion Mogersdorfban A tudományos együttmű­ködés egyik legszebb példá­jaként emlegetik a hétfőn nyíló kultúrtörténeti szim­­poziont, amelynek munká­jában jugoszláv, magyar és osztrák történészek vesznek részt. A pannon térség kü­lönböző országrészein éven­ként megtartott tudományos tanácskozás helyszíne ez­úttal a burgenlandi Mogers­­dorf, ahonnan a kezdemé­nyezés­e 1969-ben elindult, gyökeret eresztett. Fő témá­ja: A francia forradalom kihatásai a pannon térség polgárságának fejlődésére 1789—1830 között. Az immár hagyományos rendezvény résztvevőit jú­lius 3-án, hétfőn fél négy­kor térzene fogadja Mo­­gersdorf főterén, majd négy órakor dr. Krammer tarto­mányi miniszter megnyitja a dél-burgenlandi képzőmű­vészek kiállítását a nemré­gen épült új községházban. Délután öt órakor ünnepé­lyes keretek között dr. Vra­nitzky osztrák szövetségi kancellár nyitja meg a kul­túrtörténeti szimpoziont. Az ötnapos rendezvényen két magyar tudós előadása is elhangzik: dr. Bácskai Ve­ra „Városok és városi pol­gárok a Dunántúlon 1789 —1830 között”, és dr. Vörös Károly „A francia megszál­lók gazdasági intézményei Nyugat-Magyarországon” címmel. Csütörtökön este nyolc órakor a résztvevő országok együtteseinek folklórestjét tartják a község főterén. Pénteken délelőtt hangzik el a záró előadás és a ren­dezvény értékelésével ér véget a szimpozion. Két Parányi falu Jugoszlá­viában, a Zendvai járás­ban. Az itt élő családok mindegyikének van va­lamennyi földje, amelyet szorgalmasan művelnek, ki főfoglalkozásban, ki csak napi munkáján túl Szinte minden portán ott áll a traktor, mert a munkagéppel mégiscsak könnyebb.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék