Vas Népe, 1989. augusztus (34. évfolyam, 179-205. szám)

1989-08-01 / 179. szám

Ma nemzetközi értekezlet Brüsszelben Magyarország és Lengyelország megsegítésére Kedden Brüsszelben 24 nyugati ország ■szakértői ülnek össze, hogy egynapos érte­kezleten megvitassák: miként segíthetnék a magyar és a lengyel reformokat. Két héttell ezelőtt a hét leggazdagabb ipari ország párizsi csúcsértekezletén meg­bízták a Közös Piac végrehajtó szervét, a bizottságot a segítség szervezésével. A ked­di értekezletet a bizottság hívta össze az EK székhelyére. A résztvevők: a Közös Piac 12 tagállama, az EFTA hat tagja, az Egyesült Államok, Kanada, Japán, Auszt­rália, Új-Zéland és az időközben ugyan­csak meghívott Törökország. Teljes jogú rész­tvevő az EK bizottsága is, amelyet Horst Krenzler, a külkapcsolatokért felelős főigazgatóság vezetője képvisel, ő is fog elnökölni a keddi értekezleten. A tanácskozás napirendjén a Lengyelor­szágnak nyújtandó élelmiszersegély szere­pel, valamint elképzelések és ötletek arra, hogyan bővíthetnék a „24-ek” gazdasági és kereskedelmi együttműködésüket Magyar­­országgal és Lengyelországgal. Az első na­pirendi pont ügyében az EK már megadta az alaphangot: a napokban 140 millió dol­láros élelmiszersegélyt utalt ki Lengyelor­szágnak két évre azzal a feltétellel, hogy az élelmiszer egy részének értékesítéséből származó bevételt a lengyel kormány ki­zárólag az ottani mezőgazdaság és az élel­miszerelosztás fejlesztésére fordítja. Brüsszeli diplomáciai körökben az érte­kezlet előtt senki sem várta, hogy az egy­napos „ötletrohamon” valamiféle nemes versengés alakulna ki a résztvevők közö­tt abban, hogy ki „ad többet”. Ezt a megbe­szélés politikailag viszonylag alacsony szint­je sem teszi lehetővé. A tanácskozás a hét­fői vélemények szerint inkább óvatos ta­pasztalatcserének ígérkezik, amelyen a résztvevők főként azok szavára lesznek ki­váncsiak, akiknek már van gyakorlatuk Kelet-Európában: az NSZK-éra, Ausztriáé­ra, Japánéra, vagy az EK bizottságáéra. Eleve kizárták a témák közül az adós­ságok ügyét és a pénzügyi együttműködés más, hitelezési jellegű kérdéseit. Elsősorban arról lesz szó, hogy beruházásokkal, vegyes vállalatok alapításával, tapasztalat-átadás­sal, szakmai és gazdasági vezetőképzéssel (menedzserképzéssel) hogyan lehetne segí­teni a piacgazdaság infrastruktúrájának­, esetleges kereskedelmi könnyítésekkel pe­dig a gazdaságnak a fejlődését a reformos kelet-európai országokban. VOSZ-SZOT párbeszéd az érdekvédelemről Az utóbbi napok SZOT­­kontra VOSZ vitája után a két érdekképviseleti szerve­zet között hétfőn tárgyalá­sok kezdődtek. Mint isme­retes, a Vállalkozók Orszá­gos Szövetsége tiltakozott a SZOT július 20-ai felhívása ellen, amelyben a Szakszer­vezetek Országos Tanácsa arra szólította fel a szak­­szervezeteket, hogy fogjanak össze a magánmunkáltatók­nál dolgozók érdekeinek védelmében. (Mintegy fi­­­gyelmen kívül hagyva azt, hogy létezik az érdekeiket képviselő szervezet.) A VOSZ, illetőleg annak nevé­ben Palotás János elnök ne­hezményezte azt is, hogy a SZOT minden korábbi kö­zeledési szándékuk ellenére nem vette fel a kapcsolatot a vállalkozók érdekvédelmi szervezetével. Hétfőn végre sor került az első megbeszélésre. Erről Palotás János az MTI mun­katársának a következőket mondotta: — A vita segítette a kap­csolatok kiépítését, erősí­tését s félreértést is tisztá­zott. Kiderült, hogy a SZOT nem a VOSZ nélkül, hanem azzal együttműködve kíván maga is hozzájárulni az érdekképviselethez. Egyet­értés volt abban is, hogy a vállalkozóknál foglalkozta­tottak szociális problémái nem elhanyagolhatók. Igaz, hogy összességében a tár­sas magánvállalkozóknál foglalkoztatottak jövedelmi viszonyai mintegy 30—40 százalékkal jobbak az álla­mi vállalatoknál dolgozóké­nál, és így lehetőségük van bizonyos szociálpolitikai ellátások megvásárlására, de tény az is: a vállalkozók szívesen költenek alkalma­zottaik munkahelyi körül­ményeinek javítására, hi­szan tudják, ez hosszú tá­von megtérül. Csintalan Sándor, a SZOT szervezetpolitikai osztályá­nak megbízott vezetője, a hétfői megbeszélés egyik résztvevője a témához kap­csolódva elmondta: szerinte új fejezet kezdődött a VOSZ és a SZOT viszonyában. Mindkét fél felismerte, hogy az érdekegyeztetés alapvető fontosságú. A hét­fői megbeszélés eredménye­ként várhatóan még augusz­tusban vezetői szintű tár­gyalásokon alakítják ki az együttműködés feltételeit és rendszeres eszmecseréket tartanak a problémák tisz­tázására. Vegyesvállalat csiga­tenyésztésre Csigatenyésztésre és for­galmazásra Hungaro-Helix néven vegyesvállalatot ala­pított Gyomaendrődön a fertőszentmiklósi, a szentba­­lázsi, a gyomaendrődi tsz és az olasz Euro-Helix s. r. l. (kft). A 11 millió forintos alaptőkéből 51 százalékkal a magyar partnerek, 49 szá­zalékkal az olasz fél része­sedik. Az olasz partner gon­doskodik a termék piaci el­helyezéséről is. A csiga ke­resett exportcikk, Nyugat- Európában biztos piaca van, ezért a kft. joggal számít arra, hogy a produktum maradéktalanul vevőre talál külföldön. A képen Báthori Gyula, az éticsigák gondozó­ja. MTI fotó: B. Fazekas László (Fotó: N­. Cs.) Fuga­ ­njainkon a felező pá­lyán a két asztal Werk­­es között rés, fuga van. Nemcsak a közlekedők érdekében, hanem az út minőségének védelmében is jobb ezt eltüntetni. Az Aszfaltút Építő Vál­lalat Wirgen-fugajavító­­ja ezért rója az ország útjait. Idén ismét Vas­ban van. Szombathelyen a Körmendi úton dolgoz­nak. Megújul Szombathely belvárosa Sorra újulnak meg Szom­bathely belvárosában a régi, patinás épületek. A szakem­berek „elmaradt kategóriá­jú” lakóházakként tartják nyilván ezeket a hajdan többnyire jómódú polgárok által lakott épületeket. Azért nevezik így őket, mert leg­alább 30 éve egyikben sem volt belső felújítás. Csak némi külcsínt kaptak a 70- es években, ami nem állt másból, min­t egy utcafront felőli meszelésből. Ezáltal kívülről egészen jól mutat­tak, miközben az udvari ré­szek, a lakások eléggé le­romlott állapotban voltak, vannak. Most az újakkal azonos értékű, komfortos lakások készülnek ezekben a régi házakban. A Köztársaság tér épületeinek rehabilitálá­sa sorában legutóbb a 24-es számú ház készült el az Or­szágos Műemléki Felügyelő­ség kivitelezésében. Ebbe az­ egyik lakó már visszaköltö­zött, a másik­ba költözik be. Az udvar felőli lakást szanálták, helyén különféle üzletek kaptak alapterületü­ket bővítő helyiségeket. A Vasép újítja fel a téren a 8-as és a 9-es számú házat. Kívül tetőt, belül csőveze­tékeket cseréltek, válaszfala­kat helyeztek át. A 8-as szá­mú házat augusztus köze­pén, a másikat az év végén adják majd át. A Köztársaság tér házai­nak teljes rehabilitálása a 90-es évek első felében fe­jeződik majd be. Még az idén elkezdik a 7-es számú ház felújítását, 1990-ben a 6-os következik, azután a Forgó­köz házait és a Cent­rum Áruház épületét hozzák rendbe. Ezzel párhuzamosan foly­nak a felújítások Szombat­hely történelmi városmag­­vában is, így a Kőszegi és a Hollán Ernő utcában. Az Alkotmány utcában a volt papi szeminárium épületét (ma a Hámán Kató Leány­­kollégium és az egyházme­gyei könyvtár van benne) az Országos Műemléki Fel­ügyelőség állítja helyre. Az idén 6 millió forintot költ erre az épületre a városi tanács. Befejezése nagyrészt a jövő évi költségvetéstől, vagyis attól függ, mennyi pénzt tud rákölteni a ta­nács. N. M. Fotó: H. P. Nemzetközi eszperantó nyelvtanfolyam Szombathelyen Orosz szakos tanárok átképzése A Magyar Eszperantó Szövetség Vas Megyei Bi­zottsága az idén augusztus 6—15. között Szombathe­lyen rendezi meg hagyo­mányos nemzetközi nyelv­­tanfolyamát, immár kilen­cedik alkalommal. A hall­gatók több mint félszázan öt országból érkeznek: Ausztriából, Bulgáriából, Jugoszláviából, a Szovjet­unióból és hazánkból Kü­lönösen nagy számú je­lentkezőt várnak Bulgári­ából és Jugoszláviából. A magyar jelentkezők között pedig több orosz szakos tanár is található. Jelentkezésük összefügg az orosznyelv-szakos pe­dagógusok átképzésével. A művelődési miniszter ren­delete alapján az eszpe­rantó nemzetközi nyelv is tanítható minden iskolafo­kon kötelező nyelvként, így már most szeptember­től az általános iskolák­­4. és 5., a középiskolák I. év­folyamától felmenő rend­szerben. Ehhez az általános iskolában tanító pedagó­gusok részére közép, a középiskolákban dolgozók részére pedig a felsőfokú nyelvvizsga megszerzése szükséges. A tanfolyamon részt vevők folytatásként a Magyar Eszperantó Szö­vetség és az Országos Pe­dagógiai Intézet Idegen nyelvi Kollégiuma közös szervezésében megrende­zésre kerülő tanfolyamon egy éven belül megszerez­hetik a rendeletben előírt állami nyelvvizsgát. Tud­valevő, hogy az eszperantó igen alkalmas az indoeuró­pai nyelvek (angol, német, francia, olasz, orosz) mind­egyikének alapozására. Könnyebbségéből kifolyó­lag pedig a gyenge tanu­lók is sikerélményhez jut­hatnak. Az eszperantónak ezenkívül közvetlen kom­munikációs értéke is van: alig van a földön olyan ország, amelynek ne lenne eszperantó szervezete. Szé­les körű levelezések, tu­risztikai és szakmai ren­dezvények, könyvkiadás, számítógépes fordítóprog­ram, kulturális rendezvé­nyek, rádióadások folynak eszperantó nyelven szerte a világon. Újdonságnak számít, hogy ebben az évben elő­ször a különböző szintű tanfolyamokon külföldi vendégtanárok is taníta­nak. A délelőtti kötött fog­lalkozások a Megyei Mű­velődési és­ Ifjúsági Köz­pont nyelvi laboratóriumá­ban és a Hámán Kató Le­ánykollégiumban lesz­nek. Délutánonként egyéni tanulás, közös séták, stran­dolás, városnézés, kirándu­lások és múzeumok láto­gatása szerepel a program­ban. Esténként vidám nyelvi játékok, táncest, baráti találkozások — helyi eszperantistákkal — sze­repelnek a programban. Szombathelyen kívül — autóbuszkirándulások ke­retében — a hallgatók megismerkedhetnek Kő­szeg, Kőszeg-Hegyalja, Sárvár és Ják nevezetes­ségeivel is. A szervezők szívesen lát­nak kezdő helyi jelentke­zőket is a délelőtt 8—12 óra között tartandó tanfo­lyami foglalkozásokon. • Vas megyei orosz szakos tanárok részére kedvezmé­nyes részvételt biztosíta-­­­nak. Az érdeklődők a kö­vetkező címen jelentkez­hetnek: Eszperantó Bizott­ság, Szombathely, 9701. Postafiók 45.

Next