Vas Népe, 1989. szeptember (34. évfolyam, 206-231. szám)

1989-09-01 / 206. szám

Ülésezett a Minisztertanács A Minisztertanács csütörtöki ülésén politikai konzul­tációt folytatott időszerű belpolitikai kérdésekről. A kor­mány előterjesztést hallgatott meg a menekültté nyilvání­tási eljárásról és a menekültek jogállásáról. Javasolta az Elnöki Tanácsnak a menekültek jogállásáról szóló törvény­­erejű rendelet megalkotását. A Minisztertanács áttekintette a tölgyerdők tömeges elhalásából származó kár csökkentésének lehetőségeit. Ma megkezdi tanácskozását az MSZMP Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Intéző­ Bizottsága szeptember 1-jére összehívta a Központi Bi­zottság ülését. A testület­ ja­vasolja, hogy a Központi Bizottság hallgasson meg tá­jékoztatót a háromoldalú politikai egyeztető tárgyalá­sok eddigi tapasztalatairól, az ott képviselendő állás­pontokról. A Központi Bi­zottság e napirend kereté­ben megvitatja a békés po­litikai átmenet jogi kereteit jelentő törvénytervezeteket, így az alkotmánymódosítás­ról, a pártok működéséről és gazdálkodásáról, vala­mint az országgyűlési kép­viselők választásáról szóló javaslatokat. A testület tá­jékoztatót­ hallgat meg az október 6-án kezdődő párt­­kongresszus előkészítéséről is. Új tanév kezdődik — Egyelőre maradnak a körzetek? — Hétfőn kezdődik a tanítás az iskolákban Ma: ünnepélyes tanévnyitók Az idén kicsit „fellélegezhetnek” az általános iskolák: a demográfiai hullám csillapodott, pontosabban elérte a kö­zépiskolákat. A megye vidéki iskoláiban átlagosan húsz fős osztályok indulnak, nagyobb zsúfoltság várható a megyeszékhelyen és a lakótelepi iskolákban. De tanteremhiány sehol sem lesz, a nyári karbantartási munkákat is mindenhol elvégezték. Nem jellemző Vas megyére a tanárhiány sem, a képesítés nélküli pedagógusok aránya két százalék. Nyelvtanárokra azonban itt is szükség lenne. — Az oktatást felkészületlenül érte a szabad nyelvvá­lasztás — mondta dr. Kovács Péter, a megyei tanács mű­velődésügyi osztályának vezető-helyettese. — Nincsen elég tanár, nincs megfelelő tankönyv. A megye 87 általános is­kolája közül 35—10-ben terveznek nyelvváltást, de végle­ges adatainak egyelőre nincsenek. Még ezekben a napok­ban is változik a helyzet, a tanévkezdés után készítünk pontos felmérést Biztató viszont a számítástechnikai képzés helyzete. Az idén tíz iskolát szerelnek fel számítógépparkkal a megyé­ben. Ezek a „bázis-iskolák” szerveznek majd számítástech­nikai továbbképzést, fogadnak programozó tanárokat, diá­kokat Eddig Budapesten és Debrecenben lehetett csak szá­mí­tás­technikai-tanári képesítést szerezni, de tárgyalások folynak a szombathelyi tanárképzővel számítástechnikai ki­egészítő szak indításáról. Vas megyében is van igény az összevont iskolák „vis­-­­szakörzetesítésére”, de talán kevesebb, mint máshol az or­­­szágban. A magyarázat az aprófalvas településszerkezetben (egy-egy faluban nagyon kevés az iskolás korú gyerek), és a pénzhiányban kereshető. A tanács nem zárkózik el egy kérés elől sem, de alapelve, hogy a gyerekek nem kerül­hetnek rosszabb körülmények közé. Az idén Répceszent­­györgyről költözik vissza egy 4. osztály Bőbe. Megteltek a folyók — A Rába apad, a Csörnöc kilépett — Nem kellett elrendelni az I. fokú árvízvédelmi készültséget — Nagy területek víz alatt Napsütésért kiált a természet A földművelő ember ag­gódva figyeli az eget: ki­­derül-e valahára vagy foly­­tatódik az egyre veszélye­sebbé váló időjárás? Auszt­riában is sok csapadék hul­lott, ami mindig meghatáro­zó a vasi folyók vízkészle­tére. Tegnap megírtuk, hogy nem kizárt megyénkben az árvízveszély. Legnagyobb fo­­lyónk, a Rába teljesen tele van, és ahhoz a határhoz ért, ahol el kell rendelni az I. fokú árvízvédelmi ké­szültséget. De ha lassan is, megkezdődött az apadása, és a készültség elrendelésére nem került sor. A Csörnöc a felső szaka­szán kilépett a medréből, és egyelőre néhány száz hek­tárat tart fogságában. Tele van a Gyöngyös, a Cinca, erősen megduzzadt a Mar­cal, a Kőris, csupán a Rép­­cén szaladt le a víz elég gyorsan. A sok eső miatt a határ mentén, az őrségben, a Hegyhát bizonyos részein, mint lefolyástalan területe­ken összefüggő belvizek ke­letkeztek, mert sokkal több volt az égi utánpótlás, mint amennyit képes volt elnyel­ni a talaj. A kukorica, a cukorrépa, és a takarmány­­növény szenved a víztől. Meleg, napsütés, és száro­­gató szél kellene egyszerre, ami után szinte kiált a ter­mészet ...­ ­. Bányászok, napok... Talán nem egyedül szorongtam, hallván nemrég a hírt, hogy kísért minket a benzinhiány. Magam nem annyira az autó, az esetleges komfortcsökkenés miatt, sokkal inkább a váratlan ténytől. Meg hogy mit érnek a mi államközi szerződéseink, a bilaterálisnak mondottak. Fagga­tom a hiányos tényeket: ugyan kinek az érdeke ez a hiány, vagy annak falra festése. Aztán nekem hiteles emberek — hajdani diáktársak — nyugtatnak a képernyőről: „csak” a vegyipari benzinből lesz az országban kevesebb. A gyenge minőségű, autóba alkalmatlan, mert igen alacsony — jó, ha ötvenes­­— oktánszámú motalkóból, azaz a lepárlók ma­radékából lesz kevesebb. Olyan ez a maradék (vegyipari) benzin, mint a pálinkafőzésnél a „rézalja”. Ám talán nem oktalanul gondolom, hogy ahol kevés a „rézalja”, ott előbb­­utóbb gondok lesznek a „pálinkával”, a főpárlattal is... Nyugtatnak most megint fentről, semmi lényeges gond a villannyal, bár ha bajok vannak is a tápláló forrásnál.. A hitemre bizatik a mérlegelés, hiszem, nem hiszem. Tíz­­százalékos kiesés a magyar villamos rendszerben egy fél Paks, ha jól emlékszem a korabeli diadaljelentésekre. Fag­gatom a hiányos tényeket például arról, hogy tények-e egyáltalán. Forgatom ezt a villany­hínt is: az ember ésszel szeretné elhárítani magától a gyanúokat, mindenfajta gya­núokokat. Amit nem ért az ember, az szorongást kelt ben­ne. Aki érzelmeinket háborgatja, talán szorongásunkat akarja. Azt szeretné, hogy féljünk valamitől. Hogy mitől? Valaki mondja nekem, hogy „Gorbacsovtól, öreg”, más meg azt, hogy Nagymaros sem dőlt el még igazából! Sem­mi nem dőlt el. Húsz éve egyszer már bebizonyították ebben az ország­ban a szénbányák legtöbbjének gazdaságtalanságát is. Az­­u­án következett a mea kulpázás kora. S mintha mi sem történt volna, most újra kezdődik az egész. Kinek az ér­deke? Kinek az érdekében?... A harminckilencedik bányásznap előestéjén Pécsre fi­gyelt az ország. Az uránbányászokra, akikért ide utaztak az öt éve volt angliai bányászsztrájk vesztes kárvallottjai is. Abból az országból jöttek, amely az emlékezetes hada­kozás óta szinte hajdanvolt birodalmi fényében pompázik. (Folytatás a 2. oldalon) fi faluért Az évtized második fe­lében lelassult a megyé­ben a kereskedelmi fej­lesztések üteme. Ezzel örvendetesen ellentétes, amit falvaink jelentős részében látunk: egymás után újultak meg a kis települések boltjai, taka­rékszövetkezeti kirendelt­ségei. A fogyasztási szö­vetkezetek beruházásairól tárgyalt tegnap Szombat­helyen a Mészöv elnök­sége. Megállapították, hogy a főleg falvakban, városok peremkerületei­ben működő áfész-üzle­­tek alapterülete az utób­bi három évben több mint négy és félezer négyzetméterrel növelték a boltok alapterületét. E beruházásokat csak kül­ső támogatással, tanácsi és szövetségi hozzájáru­lással tudták megvaló­sítani. Ám — mint az el­nökség hangsúlyozta — ehhez a majdnem öt­venmillió forinthoz igen sok saját erő is kellett még. Csak az idén majdnem ötvenmillió forintot for­dítanak beruházásra az áfészek. Nemrégen Kör­mend külvárosában ké­szült el egy szép nagy vegyesbolt, rövidesen To­ronyban adnak át új vendéglőt. Kőszegdorosz-tón vegyesbolt, Táplán­­szentkereszten vegyes- és italbolt készül. Rábahid­­végen és Őlimagyarósdon a tanács is hozzájárul az áfész új létesítményeinek építéséhez. A beruházások egy ré­sze idegenforgalmi szem­pontból is nagyon fontos, ilyen például néhány sö­röző, a velemi ABC, a csákánydoroszlói vegyes­bolt-vendéglő. A szövet­­kezeti kereskedelmi háló­zat megújulása kiterjed az elmaradott térségekre is, e program támogatási alapjából a pácsonyi és a csipkereki boltok építé­sére hárommillió forintot adott a megyei tanács. Befejezéséhez közeledik a kistelepülések második rekonstrukciós program­ja; öt év alatt 162 áfész­üzlet újul meg, korszerű­södik a megyében. Az el­nökségben hangsúlyoz­ták: a csinosodással, a technikai fejlődéssel jó lenne, ha az igényesség, a belső tartalom is min­denütt lépést tartana. Az egyik hozzászóló így vélekedett: az új pártok közül jó néhány tűzte zászlajára a falu feleme­lését, az áfészeknek előt­tük sem kell szégyenkez­niük. kt ! ! Régóta végeznek izotópdi­agnosztikai vizsgálatokat Szombathelyen, a Marku­­sovszky Kórházban. Az osz­tály hosszú éveken át — három kicsiny helyiségben — a régi főépület földszint­jén fogadta a kórház, vala­mint Vas megye és Veszp­rém megye betegeit. Most új helyet kapott az Izotópdiagnosztikai Osztály: a belgyógyászati tömb diag­nosztikai komplexumában — gálát céljára alkalmas, az egészségre nem káros. A másik vizsgálati módszerünk a szcintigráfia: ilyenkor a számítógépen kirajzolódik a vizsgált szerv képe. (Felvé­telünkön egy számítógépes vizsgálat látható.) — Hány beteg fordul meg itt évente? — Tavaly 4600 beteget vizsgáltunk meg a két me­gyéből összesen. Egyharmad részük ambuláns beteg volt. Hatvanéves a megyei kórház — Bővült az acsádi Szociális Otthon — Könyvtárrá alakították át a volt Pető-villát A Videoton Elektroni­ka Kereskedelmi és Szolgáltató Leányvállalat szombathelyi szervizében a javításra váró tele­víziókészülékek 80—90 százaléka már színes tévé. Itt végzik a Vide­oton elektronikai eszkö­zök és az osztrák Quelle által forgalmazott elekt­ronikai árucikkek ga­ranciális javítását is. Ké­pünkön egy magyar gyártmányú készüléket javítanak. Fotó: H. Cs. Szervizben Új helyen az izotóplabor EKG-vizsgáló és a többi szakvizsgáló helyiség mellett­­, a volt belgyógyászati röntgenrészleg helyiségeit alakították át számukra. A változásokról dr. Virág Lajos osztályvezető főorvos tájékoztat: — Körülményeink szinte összehasonlíthatatlanul meg­változtak. Két — más-más típusú — vizsgálóhelyisé­günk van. Az egyikben a szervekről, sugárzó anyagok segítségével, fényképfelvé­teleket készítünk. Fontos tudni, hogy ez a sugármeny­­nyiség alacsony szintű, vizs­ Holnap új, nagy esemé­nyek várnak a 60 éves kór­házra, ünnepélyes létesít­­ményátadások lesznek. Dél­után két órakor a Megyei Audiológiai Rehabilitációs Állomást, 3 órakor a kór­ház Computertomográfiáját adják át, 4 órakor pedig az Orvosi Könyvtár és az Egészségügyi Dolgozók Re­gionális Oktatási Központja és az acsádi Szociális Ott­hon új részlege kerül át­adásra. A rendezvényeken dr. Csehák Judit szociális és egészségügyi miniszter is jelen lesz. N. L

Next