Vas Népe, 1989. december (34. évfolyam, 285-308. szám)

1989-12-01 / 285. szám

A Az Országgyűlés tisztikara a decemberi ülésszak előkészítéséről tanácskozott A december 18-án kezdő­dő ülésszak előkészítéséről tanácskozott csütörtökön az Országgyűlés tisztikara. A novemberi ülésszakról el­maradt napirendi pontokat, valamint a kormány újabb előterjesztéseit figyelembe véve ugyanis ezen az ülés­szakon 35 napirendi pont tárgyalása várna a plénum­­ra. A megyei és politikai képviselőcsoportok veze­tői, az állandó bizottságok elnökei — Fodor István­nak, a parlament megbízott elnökének vezetésével — azt vitatták meg: miként le­hetne ésszerűen csökkente­ni az elvégzendő munka mennyiségét. Az új parlamenti válasz­tások kiírásával, illetve a jelenlegi Országgyűlés fel­oszlatásával összefüggés­ben Fodor István arról tá­jékoztatta a jelenlévőket: előkészítés alatt áll az e kérdésről folytatandó kon­zultáció a kormány, a poli­tikai pártok és a parlament képviselőivel. A tanácskozáson minisz­tériumok, főhatóságok ve­zető tisztségviselői konkrét törvényjavaslatok beter­jesztéséről adtak tájékozta­tást. o Tűz a megyeházán Háborús állapotok alakul­tak ki tegnap hajnalban a megyei tanács épületében. A lépcsőkön folyt a víz, az udvaron és a házban félig vagy teljesen szénné égett bútorok, hamu, sebtében összepakolt szőnyegek, esz­közök, bútorok, sietség. A tanács hátsó traktusán látható még a nyoma: teg­nap hajnalban kigyulladt a megyei tanács. Négy óra után érkezett a jelzés, hogy ég az emeleten a pénzügyi osztály irattára és az ál­mennyezet. Szombathelyről, Kör­mendről és Sárvárról ér­keztek az állami tűzoltók, készenlétbe helyezték a kő­szegi önkénteseket is. Tíz különféle tűzoltójármű, 46 tűzoltó szállt szembe a lán­gokkal. Két helyen alakul­hatott volna ki tetőtűz, ezt sikerült megakadályozni. Rengeteg vizet használtak (Folytatás a 3. oldalon) Ufó-lázban ég a fél or­szág. Már a gyerekek­­is az eget kémlelik, s aki keres, az előbb-utóbb talál. Hogy mégsem ennyire egyszerű a helyzet, azt az utóbbi na­pokban és tegnap hozzánk jutott észlelések is bizonyít­ják. Az ufó-sorozat egy hete kezdődött, hétfőn, majd szerdán este folytatódott. Szerda este hatkor kaptuk a hívást, huzamos ideje egy igen erős, nagy fényes test áll a nyugati égbolton. Mi is figyeltük a jelenséget, a Vénuszra, az Esthajnalcsil­lagra gyanakodtunk. A hét elején Kosiczky Attila ez­redes, a pápai repülőtér pa­rancsnoka mondta el, hogy az utóbbi napokban kivé­telesen tiszta idő van a Kár­pát-medencében, a Bakony fölött repülőről kitűnően látni Pozsony vagy az Er­­zsébet-híd fényeit is. Azt is tőle hallottuk: szakembert is megtéveszt, ha hosszan kon­centrál egy csillagra, olyan érzése támad, hogy az el­mozdul. Tegnap megkérdeztük Tóth Györgyöt, a szombat­­helyi Gothard Asztrofizikai Obszervatórium igazgató­ját, aki szerint ez a jelen­ség az Esthajnalcsillaggal azonos. — Nagyon gyanítom: eny­­nyire különlegesen tiszta, pára- és pormentes levegő­ben a Vénuszt látták. Ebben a tiszta időben öklömnyiek a csillagok, fényük sem vib­rál. A Vénusz később nyug­szik, mint a Nap, este hét előtt pár perccel, helyzetét az állócsillagokhoz képest másképpen változtatja, óránként 13 fokos eltolódás észlelhető a Vénusznál. Esetleges váratlan „elmoz­dulásai” a magaslégköri szélnek tulajdoníthatók. Süle Ottóné Szombathely szentkirályi részén lakik. — Szerdán délután fél öt után pár perccel déli fek­vésű szobánkból a rádióál­lomás irányában láttam egy fényt az égen, rögtön az volt az érzésem, ez nem csillag, olyan erős fényt adott, öt után újból kinéz­tem, de az ablakból nem látszott, csak az udvarról, tehát elment nyugati irány­ba, és nagyobbnak tűnt. Egy fél óra múlva ismét az eredeti helyen tűnt fel, ilyen mozgásra tudtommal csillag nem képes. Hat óra körül megint nyugaton tűnt fel, még nagyobbnak tet­ ■■■■■■■■■■■■■ Lüktető fénykorong Vasvárnál Az Esthajnalcsillag a „bűnös”? Elektromos berendezések Celldörnölkön felújít­ják a malmot. A mun­kálatokba bekapcsoló­dott a szombathelyi Vil­lamossági és Villamos- Ipari Kisszövetkezet is. Képünkön az elektromos­­ kapcsolóberendezéseket szerelik a szövetkezet­­ szakemberei. A 2 millió 500 ezer forint értékű munkát még ebben a hónapban befejezik. Fotó: K. Z. XXXIV. ÉVFOLYAM 285. SZÁM ■ 1989. DECEMBER – PÉNTEK­II ÁRA 4,30 FORINT Művészeti konferencia Szombathelye A résztvevők előtte megtekintették a Képtárat Pécs, Debrecen, Zalaeger­szeg, Győr, Budapest mű­vészet- és irodalombarátai jöttek el arra az országos művészeti konferenciára, amelynek a Szombathelyi Képtár adott otthont. Teg­nap délután 4 órakor Sa­lamon Nándor, a Képtár igazgatója kalauzolta végig a vendégeket a kiállításo­kon, felvillantva az intéz­mény múltját, jelenét, tö­rekvéseit Dr. Gonda György, a TIT Vas megyei szervezetének elnöke a há­­­zigazda örömével és tiszte­letével köszöntötte ezután a megjelenteket, köztük a kétnapos konferencia neves, tudós előadóit. Elmondta, hogy a konferencia célja részben országos összegzés, kitekintés, felidézni a lehe­tőségek korának, az 1945—■ 48-as korszaknak Vas me­gyei eseményeit is, mert nagy tartozásaik vannak e téren a helyismereti kuta­tóknak. Ez a kor volt az újjáépítésnek, az infláció felszámolásának, a föld­reformnak, a politikai párt­harcoknak a kora, amelyben a művészeti élet mégis ígé­retesen bontakozott ki. Az idő azonban mindent átren­dezett, a pozitív lendület elakadt. Személyes élmé­nyek alapján vázolta e kor Vas megyei rendezvénye­it és apró lépéseit. Nemeskürty István aka­dályoztatása miatt a konfe­renciát Bodnár György akadémikus, az MTA Iro­dalomtudományi Intézeté­nek főigazgató-helyettese nyitotta meg. Elmondta, hogy a konferencia által be­határolt kor valóban a mű­vészetek virágkora volt. Az évszázadok során sokszor megtört normális fejlődés­­menetnek Mohácsa 1948 volt. De 1945-ben Magyar­­ország a depresszió helyett szembesült a feladatokkal, kialakult egy normális hie­rarchia, s példa lehet ez a korszak a mának, amikor ismét a normális művészeti élet helyreállításának remé­nye csillan fel előttünk. Felolvasta Berend T. Iván üdvözlő levelét, majd átad­ta a szót a tegnapi nap el­ső előadójának, Ujfalussy József akadémikusnak, aki A szabadművelődés évei — művelődés és társadalom. 1944—48 címmel tartotta meg előadását. (szabály) Fotó: H. Cs. Ma délután megnyitó Országos Gyermekkönyvhét Tizenkettedik alkalom­mal rendezik meg az Or­szágos Gyermekkönyvhetet, ezúttal december 1. és 8. között. Vidéki megnyitóra másodé­venként kerül sor, Szombathelye­n most elő­ször. A Móra Kiadó anyagi és erkölcsi segítségével a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár gyermekkönyv­tára és módszertani osztá­lya vállalta az országos megnyitó és a megyei prog­ramok lebonyolítását. Ezek­ben a napokban hatvan ren­dezvényt tartanak megye­­szerte, s tíz íróvendéget várnak. Ma, december 1-jén dél­után 2 órakor a megyei könyvtár összes terme az országos nyitóünnepség, a gyermekolvasók rendelke­zésére áll. Ekkor nyitja meg Gaál Éva grafikusművész kiállításét, s egyben a könyvhetet Grezsa Ferenc, a Kincskereső című folyóirat főszerkesztője. Délután 3 órától Sziládi János, a Mó­ra Kiadó igazgatója vezeti azt a kerekasztal-beszélge­­tést, amelyen az ifjúsági irodalom és könyvkiadás örömeiről és gondjairól válthatunk szót a Móra Ki­adó munkatársaival. Amíg a felnőttek tanácskoznak, a gyerekekkel Páli Judit, az (Folytatás a 2. oldalon) ■■■■■□ODDOODG Megyénk és Kőszeg idegenforgalma Tegnap délelőtt Kőszegen ülésezett a Sopron—Kőszeg­hegyaljai Intézőbizottság el­nöksége. Sántha Imre alel­­nök köszöntötte a résztvevő­ket, majd Szigethy Dezső főtitkár tartott beszámolót az eddig végzett munkáról. Nehezményezte, hogy a kor­mányzat tetemesen csökken­tette az idegenforgalmi fej­lesztések támogatását. Szólt a különböző pályázatok el­bírálásáról is. Sz­cz György, a megyei tanács vb ellátás- és szol­gáltatásfelügyeleti osztályá­nak vezetője vázolta Vas megye idegenforgalmi hely­zetét és a továbbfejlesztés lehetőségeit. Hangsúlyozta, hogy a megye aktív idegen­­forgalmának fontos célja az ország devizabevételének a növelése. Ebben a vonatko­zásban igen jelentős volt az elmúlt években a szolgálta­tási devizabevétel. A belföl­di turizmus ugyan vissza­esett, de a bevásárlóturiz­mus és a gyógyidegenforga­­lom dinamikusan fejlődött. Kiemelte a Savaria Tourist szerepét az idegenforgalmi feladatok ellátásában. Szólt a hiányosságokról is. Prei­­ninger Ferenc, Kőszeg Vá­ros Tanácsának elnöke a határmenti kisváros idegen­­forgalmi szerepét hangsú­lyozta. Beszélt a nem kívá­natos jelenségekről is, és nagyobb mértékű anyagi se­gítséget kért az idegenfor­galmi fejlesztéshez, beruhá­zásokhoz. (Az ülésen el­­­hangzottakra még részlete­sen visszatérünk.) L. E. (Folytatás a 2. oldalon)A főtitkári beszámolót hallgatják a résztvevők.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék