Vas Népe, 2011. október (56. évfolyam, 230-255. szám)

2011-10-17 / 243. szám

------------------------------------------------------------------------------------- VASVÁR ---------------------------------------------------------------------------------- 12-VAS NÉPE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2011. OKTÓBER 17. HÉTFŐ A kismamákat köszöntötték Vasvár (mt)­­ A szoptatós kis­mamákat és az anyatejes ba­bákat köszöntötték október 12-én, szerdán délelőtt a Vé­dőnői Szolgálat és a Babai mama Klub szervezésében, amelyhez a vasvári önkor­mányzat is csatlakozott, vi­rágot vettek és adtak át az édesanyáknak. A Szentkút további rehabilitációja Vasvár (mt) - Folytatódik a Szentkút rehabilitációja az er­dészet, az önkormányzat és az egyház összefogásával. Tájé­koztatók kerülnek ki a hely­színre, és megújul a felső színpad környéke is. Közmunkások a patak tisztításáért Vasvár (mt) - Közmunka program keretében tisztítják a Szentkút patak árkát, mert bu­ja növényzet nőtte be, és a hordalék gátakat képezett a patak medrében. Hét köz­munkás irtja a növényi bur­jánzást, és felszabadítja a medret, hogy akadálytalanul folyhasson a víz. Jótékonysági bálokat rendeznek Cersekarát (mt)­­ Az Öröksé­günkért Egyesület szervezé­sében megtartották október 15-én, szombaton az első olyan jótékonysági bált a mű­velődési házban, amely a több mint 10 ezer négyzetméter nagyságú plébániákért beépí­téséhez beadandó pályázat önrészéhez gyűjtötte a támo­gatásokat a belépőjegyek ré­vén. A következő jótékonysá­gi bál november 26-án lesz. A költő hazatér - versek, prózák Vasvár (mt) - Az 5. Vers- és prózamondó találkozót ren­dezik 2012. január 14-én Nagy Gáspár tiszteletére. A rendezvényt a Nagy Gáspár Kulturális Központ, Vasvár, Bérbaltavár, Nagytilaj önkor­mányzatai és a Vasvári Színi Egylet közösen szervezik. Nem hivatásos vers és próza­mondók jelentkezését várják december 17-ig az alábbi kor­csoportokban: I. 6-10 évesek, II. 11-14 évesek, III. 15-18 évesek, IV. 18 év felettiek. Két művet kell előadni: a kö­­telező:Nagy Gáspár műveiből választott vers, próza, vagy részlet; a szabadon választha­tó: Kányádi Sándor, Nagy László, Weöres Sándor, Ta­mási Áron, Kormos István, Ágh István műve. Egy mű előadása maximum 5 perc le­het. A jelentkezéseket elekt­ronikus levélben vagy postai levélben fogadják.Cím: Nagy Gáspár Kulturális Központ 9800 Vasvár, Bartók B. u. 4., gergyeneszakaly@ngkk.hu. A béke követei IMIDZS A városarculathoz fontos ez a történelmi esemény Vasvár- A szlovákiai Trencsénben jártak Vas­vár „kulturális követei" a híres békekötések váro­sainak találkozóján. Most megfigyelőként vettek részt, de hosszú távon egy turisztikai projektbe léphet be ezáltal a város. Amint ismert, az 1664-es vasvári béke a kétéves török elleni háborút zárta le. A ma­gyar történelem egyik kérdé­ses megítélés alá eső esemé­nye. Hogy „szégyenteljes” volt-e valóban, azt a történé­szek dolga megítélni, ma min­denesetre magát a béke gon­dolatát kívánják megragadni. Portugáliából indult egy kezdeményezés, hogy fogja­nak össze a világ jeles béke­kötéseinek városai, és alakít­sanak ki egy közös turisztikai kínálatot. Szövetségük egy éve alakult. A szervezet hiva­talos neve European Network of Places of Pace (Békekötési Helyek Európai Hálózata). Magyar tagjuk még nem volt, így idén kinyomozták, hogy Magyarországon is volt híres békekötés 1664-ben, ezért szólították meg a vasváriakat, hogy vegyenek részt trencsé­­nyi találkozójukon.­­ A vasvári béke az egyet­len olyan jelentősebb békekö­tés, amely a mai Ma­gyarország határain belül esik. Hasonló kaliberű volt például a karlócai, a zsitvato­­roki vagy a nagyvára­di, de ezek a települé­sek ma már határain­kon kívül esnek - mondta dr. Zágorhidi­gány Balázs múzeumigazga­tó, aki dr. Tóth Ferenc törté­nésszel együtt vett részt a bé­kekötések városainak tren­­csényi találkozóján, ahol spanyol, portugál, német, len­gyel, bolgár, holland kisváro­sok fogtak össze, hogy kidol­gozzák egy (a Szent Márton úthoz hasonló) európai kultu­rális útvonal pályázati anyagát. Vasváron, dr. Tóth Ferenc szakmai szervezésében, aki­nek ez a fő kutatási területe: a 17-18. századi diplomácia története, így ő is eljött a talál­­___ kozóra, ahol a résztve­vők bemutatkoztak, így a vendéglátó Tren­csén is. Jelentősebb béke ott nem volt, csu­pán az 1335. évi vi­segrádi királytalálkoz ____ tó előkészítései foly­tak a várban. A közös pályázati anyag előkészítésén túl ismertette szakmai prog­ramját a németországi Huber­­tusburg, ahol 2013-ban ké­szülnek egy nagy nemzetközi békekötés 250. évfordulójá­nak megünneplésére. Vasvárnak is nagy jubileu­ma lesz hamarosan: 2014-ben ünnepük a vasvári béke 350. évfordulóját. Dr. Zágorhidi Czigány Balázs felveti, hogy az jó alkalom lenne majd arra, hogy ide is meghívják a béke­kötések városainak képvise­lőit. A Tretter-ház helyreállí­tásának az egyik célja is az volt, hogy a vasvári békének is egy magyar történelmi em­lékhelye legyen. A „békekö­tés városa” gondolat Vasvár arculatának megrajzolásában is jelentős szerepet kaphat. 2014-ben ünnepük majd a vasi városban a vasvári béke 350. évfordulóját Özi­­ Egyelőre csak megfigye­lők voltunk, mert először hív­tak minket, ilyen gyorsan nem tudtunk belépni, de hosszú tá­von van az elképzelésben sze­repünk. Épp jókor érkezett a meghívás hozzánk, mert ak­kor volt a Béke-konferencia A békekötések városainak találkozóján a résztvevők - köztük a vasvári béke „követei" -megnézték Trencsén városát, a várat is Merkun Tímea merklin.timea@vasnepe.hu A háttérről beszélt A békekötések városai­nak szövetsége 2009- ben a portugáliai Evora­­monte kezdeményezésé­re jött létre, a jelentős eu­rópai békekötések helyszíneit fogja össze. Trencséni találkozójukon bemutatkozott Vasvár is: dr. Tóth Ferenc rövid elő­adásban ismertette az 1664. vasvári békekötés történelmi hátterét. további képek, információk vasnépe Öregdiákok találkozója Alsóújlak (mt)­­ Ötven­éves általános iskolai osztálytalálkozót tartottak az alsóújlaki iskolában, budapesti szervező erők­kel. Helyi és kámi öreg­diákok jöttek, hogy fel­elevenítsék emlékeiket. Az 1961-ben végzett al­sóújlaki és kámi öregdiákok tartottak osztálytalálkozót nemrégiben. Az összejövetelt a ma már Budapesten élő Soós János és Varga Péter szervez­te. A hívó szóra boldogan jöt­tek az egykori diáktársak. Kö­szöntötték Sejber Istvánnét, mindenki Gitta tanító nénijét, majd részt vettek az elhunyt osztálytársak és pedagógusok emlékére tartott szentmisén - tudtuk meg az alsóújlaki Mol­nár Lajosáétól, aki arról is be­számol, hogy végül késő estig beszélgettek, felidézték a régi közös emlékeket is. Búcsú­zásként ígéretet tettek egy­másnak, hogy az eddigi gya­korlattal ellentétben­­ a 25 és az 50 éves találkozó után - nem várnak újabb negyed év­századot a találkozással. Az osztálytalálkozó résztvevői megegyeztek: nem várnak évtizedeket a legközelebbi alkalomra Köszöntik az arany- és gyémántdiplomásokat Az 56-os forradalom ünnepének programja Vasvár (mt) - Az 1956- os forradalom és szabad­ságharc évfordulójának tiszteletére rendezendő ünnepséget október 22- én szombaton tartja a vá­ros az önkormányzat és a Nagy Gáspár Kulturális Központ közös szervezé­sében. A megemlékezés koszorú­zással kezdődik az 56-os em­lékműnél 17.30-kor. A meg­­emlékezők ezután részt vesz­nek Orosz István grafikusmű­vész kiállításának megnyitóján, ami 18 órakor kezdődik a művelődési ház­ban Tóth Csaba festőművész bevezetőjével. Ezután a szín­házteremben mond ünnepi beszédet dr. Gulyás Gergely országgyűlési képviselő, majd Kovács Tilda polgár­mesterasszony átadja a Vas­vár város önkormányzata által adományozott kitüntetéseket, és köszönti a város arany- és gyémántdiplomás pedagógu­sait. Az ünnepi műsorban közreműködnek a Városi Ze­neiskola növendékei és taná­raik. Aki a Továrisi konyec! plakátot készítette Orosz István itt ünnepli 60. születésnapját Vasvár (mt) - Ki ne em­lékezne a „Továrisi kony­ec!" plaktára? De azt már kevesen tudják, hogy al­kotója, a Kossuth-díjas grafikusművész Orosz Ist­ván, aki Nagy Gáspár ré­vén kötődik Vasvárhoz is. Orosz Istvánnal október 22-én személyesen is lehet ta­lálkozni a Nagy Gáspár Mű­velődési Központban. A szin­te egész délutánt betöltő prog­ramban bemutatják őt, mint „21. századi reneszánsz em­bert”, aki nem csak rajzol, de lett forgatásban is utilativo, költő, író, sőt animációs fil­meket, 4-5 perces etűdöket, fotókat is készít, kiváló sport­ember, tanít Sopronban a Nyugat-magyarországi Egye­temen, blogokat ír, Tokiótól New Yorkig bejárta a világot. - Nagy Gáspár barátja volt - tudtuk meg Gergye Rezső­től, a művelődési ház igazga­tójától, aki azt is elárulja: Orosz István október 24-én lesz 60 éves. Budakesziről érkezik Pet­­rik Béla, aki „Ki ez az em­ber?” címmel tart előadást ok­tóber 22-én 14 órától a műve­lődési központban, és bemu­tatja Orosz István „A követ és a fáraó” című könyvét. A városi ünnepség — 56-os megemlékezés, ünnepélyes díjátadás­­ után 18 órakor nyílik Orosz István kiállítása. Közreműködik az „Üss a ha­sadra!” Színpad. A „Lépcső” című verset adják elő, amelyet Nagy Gás­pár írt Orosz Istvánnak, aki­nek pedig van egy ilyen film­je. Ezt követően körülbelül 20 órakor vetítés kezdődik Orosz István filmjeiből. Az alkotó­val való beszélgetés során az is kiderül, hogy született a To­várisi konyec! című plakát. A program e részében a Vasvári Színi Egylet működik közre egy meglepetés-performan­­ce-szal. Az az emlékezetes plakát Kalinkó: dínomdánom Vasvár (mt) - A Kalinkó Jubi­leum nagyon jól sikerült: egy időutazásnak lehettek tanúi a nézők, hiszen a műsor az ős- Kalinkó öt tagjával kezdődött és aszerint változott a szín­padkép, hogy épp ki távozott, és ki jött újként a csoportba. A szereplők között a kalinkós lányok férjei a KAN-linkó és gyermekeik együttese, a Kis­­katinkó is színpadra léptett. A nézők soraiban üdvözölhet­tük Sipos Mihályt, a Muzsikás együttes hegedűsét-énekesét, aki egy műsorszám erejéig megmutatkozott a színpadon. A Kármentő népzenei együt­tesben felfedezhettük V. Né­meth Zsolt államtitkárt is. Ők szólóban és a Palotás, vala­mint Nefelejcs néptánccso­port kíséreteként is felléptek. A jubileum alkalmából Ko­vács Ferenc, megyei elnöktől a Kalinka emléklapot vehetett át. Kovács Tilda polgármester hatalmas tortával lepte meg őket. A műsor hajnalig tartó dínomdánommal zárult. A Kármentőben V. Németh Zsolt (jobbról a második) is játszott

Next