Vas Népe, 2012. december (57. évfolyam, 281-304. szám)

2012-12-27 / 301. szám

2012. DECEMBER 27., CSÜTÖRTÖK Ráférne a parkra a felújítás Szombathely (bb) - Meg­újulhat jövőre a KRESZ- park. Az erről szóló előter­jesztés a decemberi köz­gyűlésen került a képvise­lők elé. A szombathelyi Brenner­­parkban levő KRESZ-parkot 1966-ban építették. A létesít­ményt jelenleg a Gyermekek Háza üzemeltette április kö­zepétől október közepéig. A Gyermekek Házától, mint üze­meltetőtől kapott tájékoztatás szerint a KRESZ-Park felújítá­sára a 40 éves fennállása évé­ben, 2006-ban került sor. Ezen munkálatok a park elektromos berendezésének, a jelzőlámpa­­rendszer és irányító szekrény felújítására, a KRESZ-táblák, valamint néhány j­ármű beszer­zésére terjedt ki. A park jelenlegi műszaki ál­lapota az elektromos berende­zések és KRESZ-táblák tekin­tetében megfelelő, bár a táblák pótlásáról rendszeresen gon­doskodni kell. A 75 járműből 41 használható, de minden jár­mű felújított, régi típusú. A park aszfalt burkolatának te­herhordó alap­rétege nincs, ezért az északi bekötő útszaka­sza nyomvályús, több helyen megsüllyedt, töredezett, mo­­zaikszerűen javított, a szegé­lyek leromlott minőségűek. A jelenlegi úthálózatnak — a mai kor követelményeinek megfe­lelően - a kerékpárúnál törté­nő kiegészítése is indokolt e előterjesztés szerint. A park környezetében lévő játszótér a szabványoknak ugyan megfe­lel, de a játszóeszközök még régi, átalakított csővázas esz­közök. A KRESZ-parkkal együtt a játszótér felújítására, új, modern játszóeszközök ki­helyezésére lenne szükség. A park állapotát és a mai kor kö­vetelményeit figyelembe véve a létesítmény fejlesztésének tervezett költségvetése 25 mil­lió forint lenne. SZOMBATHELY Jönnek az új automaták PARKOLÁS Folyamatosan cserélik le a készülékeket a városban Szombathely (pg) - Cseré­lik a parkoló­ automatákat a városban. A „régi" ké­szülékek helyett folyama­tosan jelennek meg az új, még korszerűbb automa­ták­­ tetejükön egy csinos „P" betűvel. A városban működő fizető­parkoló-rendszert 16 éve ve­zették be, a hosszú üzemelési idő alatt a berendezések egyre gyakrabban hibásodtak meg, fenntartásukra egyre több költ­séget emésztett fel. A gyakori meghibásodások az ügyfe­leink számára sok bosszúságot okozott, ezért született meg a döntés az automaták cseréjéről — tudtuk meg Csonka György egységvezetőtől. A fizetőparkolást tizenhat ével ezelőtt vezették be Az automatákat közbeszer­zési eljárás útján szerezték be, a nyertes a DBM Banktechni­kai Kft. lett. A nyertessel kö­tött szerződés nemcsak a be­rendezések és a működteté­sükhöz szükséges távfelügye­leti rendszer, a szoftver leszállítását, hanem a régi au-Az autósok számára nem egyszerű követni, mit történik parkolás­ügyben a városban, hi­szen szinte évente vál­toznak a díjzónák, ter­jeszkedik a fizetőparko­­lós rendszer. Most új automaták jelennek meg - holott, mi úgy gondoljuk, jók bőven voltak még a régiek is, de a szolgáltató azt ígé­ri, ezek többet tudnak. tomaták leszerelését és az újak felszerelését és üzembe helye­zését is magában foglalta. A beszerzés költsége gépenként mintegy 100 millió forint, ez tartalmazza a város további fi­zetőparkoló bővítéséhez szük­séges automaták beszerzési költségét is. A nyertes 2012. december 14-én kezdte meg az 56 automata cseréjét és de­cember hónapban adja át vég­leges üzemeltetésre a SZÓVA rt.-nek. Az új automaták táv­felügyeleti rendszere az üze­meltető számára számos fon­tos információ elérhetőségét teszi lehetővé. A hibaüzenete­ken túl, az automata jegykész­letéről, pénzforgalmi adatok­ról, parkoló igénybevételéről szolgáltat információt, hogy csak néhányat említsek -foly­tatta a szakember. A berende­zés szoftvere lehetővé tesz több opcionális bővítési lehe­tőséget, mint például euró el­fogadását, bankkártyával, bankjeggyel történő fizetést - ezeknek az opcióknak az elé­résének költségvonzata is van. Az új kiépített rendszer fej­lesztésének irányát, most még korai meghatározni, hisz nem rendelkezünk azokkal az in­formációkkal aminek birtoká­ban dönthetünk - tette hozzá az egységvezető. további képek, információk tzoo/P Vas Népe Online Mihalics Iván parkolójegyet vásárol Szombathelyen. Az új készülékek sokkal többet tudnak, mint a régiek M­ég várnak az ágyúval Az időjárás nem kedvez, így még várni kell a csúszkálással Hirdetés További edvezmény mind a termékünkre!* * Érvényes 2012.12.27-31. között minden magyarországi INTERSPORT-ban, a már leárazott termékekre is! KESZTHELY - NAGYKANIZSA - SZOMBATHELY - ZALAEGERSZEG WINTERSPORT SPORT TO The PcoPtc Szombathely (bsz)­­ Még nem tudni, mikor üzeme­lik be a hóágyúkat, az idő­járás ugyanis nem éppen kedvez annak, hogy szán­kózni, csúszkálni lehessen. Pétervári Tibor meteoroló­giai észlelő elmondta, képlé­kenyen alakult az egész időjá­rási időszak az elmúlt napok­ban. Nem lehetett tudni, hogy az észak-keleti hideg anticik­lon, vagy éppen az észak-nyu­gati csapadékosabb idő fogja uralni az ünnepek körüli idő­szakot.­­ A két ciklon érintkezési pontjánál húzódott egy sáv, szinte hatóránként változott az előrejelzési kép. Ebben a né­hány száz kilométeres sávban voltunk mi is, minden képlé­keny volt - mondta az észlelő. A hóágyúkat éppen ezért a múlt héten még csak szinte ké­szültségbe sem állították. Kis­­örsi Ferenc azt mondja, ugyan készen állnak, s ha az időjárási feltételek adottak, azonnal megkezdhetik a munkát.­­ A baj ilyenkor az, hogy hi­ányzik a tartós hideg. A múlt héten sokszor még a nulla fo­kot sem érte el a hőmérő hi­ganyszála. Tartós hidegre len­ne szükség, ami nem egy-két napot, hanem legalább egy he­tet jelent, ahhoz, hogy hóá­­gyúzni tudjunk. Egyébként minden elő van készítve, ha megjön a hideg, azonnal csele­kedni tudunk - tette hozzá Kisörsi Ferenc. Nem olcsó mulatság a hóá­gyúzás, így igencsak át kell gondolni. A tartós hideg azt je­lenti, hogy éjjelente legalább mínusz öt fok körüli, nappal pedig nulla fok körüli hőmér­sékletre van szükség. Kisörsi Ferenc hozzátette, hogy annak nincs semmi értelme, hogy ki­fújják a havat, az eső pedig el­mossa, vagy az őszies időben felolvad. Azt senki sem tudja élvezni, s kárba vész az anyag is. A tavalyi évben is sok örömöt okozott a gyerekeknek a hóágyú VAS NÉPE • 11 Már kitették a konténereket Szombathely (bb)­­ Már kihe­lyezték a karácsonyfa-gyűjtő­ket a vasi megyeszékhelyen. Hétfőtől összesen 135 konté­nert raktak ki a SZÓVA Zrt. munkatársai, az előző évekhez hasonlóan a lakótelepek és la­kóövezetek környékén. Az előző évek tapasztalatai azok, hogy egyre többen használják ezeket a konténereket. A la­kosságot értesítik majd a gyűj­tők beszedéséről, s folyamato­san figyelemmel kísérik azok telítettségét, és ha kell, azon­nal ürítik is őket. A tavalyi év­ben összesen ötvenkilenc ton­na fenyőt gyűjtöttek be az ün­nepek után. Színes lesz az idei felhozatal Vép (lesz)­­ Hatalmas évbú­csúztató zombaparti lesz dec­ember 29-én, azaz szombaton a Vépi Művelődési Házban, méltó módon búcsúztatják majd el az idei évet. Immár második alkalommal rendezik meg, idén azonban kilenc ok­tató képviselteti magát, többek között Herczeg Attila, Novák Viki és Rosta Sándor Susu. Színes lesz a felhozatal, lesz latin aerobik is, és „pihenés­képpen” kangoo-bemutatóval is kedveskednek az érdeklő­dőknek. Kezdés 16 órától, ka­punyitás 15 óra 30 perctől. A szervezők mindenkit várnak, aki a szilveszteri őrület előtt egy még nagyobb őrületre vá­gyik.

Next