Vasuti és Közlekedési Közlöny, 13. évf. (1882)

1882-12-03 / 144. szám

60858/v. sz. Magyar kir. államvasutak. A budapesti fővárosi közraktárakban betárolt és ezekből re­expeditió alá kerülő küldemények elszámolása tekintetében 1882 évi deczember hó 1-én azon eljárási módozat lép életbe, mely szerint az eredeti feladási és végleges rendeltetési állomás között érvényes köz­vetlen díjtételek, és másrészről a Budapestig fizetett és innen tovább a rendeltetési állomásig fizetendő díjtételek közötti különbözet, az eddig alkalmazott vissztérítési eljárás mellőzésével — a Budapestről való továbbküldés alkalmával készpénzben fog a feleknek megtérít­tetni, illetve ezekkel a kiegyenlítés megejtetni. A reexpeditionális kedvezménynek ily módon való érvényesítése a következő kötelék-forgalmakban,m éspedig : az osztrák-magyar, a bajor­osztrák-magyar, délnémet, offenbach-osztrák-magyar, osztrák-magyar­délnémet-franczia, svájczi és vorarlbergi-osztrák-magyar, román-bajor, svájczi és vorarlbergi-román, az osztrák-magyar-román, thüríngi-szász­magyar, hannover-magdeburgi-magyar, német-magyar, keletnémet magyar, németalföldi-osztrák-magyar, északfranczia-belga-osztrák-ma­gyar, magyar-rajnavidéki-vestphaliai és az Elbe átrakodási kötelék­forgalmakban foglalt vasutak állomásairól vagy viszont kocsinként és fuvarlevelenként legalább 10,000 kgr. mennyiségben feladandó gabona stb. efélék,­­ és legalább 5,000 kgr. mennyiségben feladandó aszalt szilva és szilva-iz küldeményeknél, továbbá osztrák-magyar vasutaknak Fiumével való forgalmában, a mennyiben az illető árúczikkre nézve a Fiumével való forgalomban közvetlen díjtételek léteznek, mindennemű árúczikkekre, tekintet nélkül a feladandó mennyiségre fog alkalmaztatni. Végül megjegyeztetik, miként a reexpeditió szervezése iránt és a m. kir. államvasutak által 1881 évi november havában kibocsátott e részbeni­­határozmányok" egyedül a 3-ik pontnak a fentiek által történt módosításával — úgy a reexpeditionális pótilletékek, mint a reexpeditionális viszonylatok tekintetében ezentúl is teljes érvényben maradnak. Ez ügybeli közelebbi felvilágosítások a m. kir. államvasutak díjszabási osztályában nyerhetők, Budapesten, 1882 november hó 30-án. Az igazgatóság. Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : György Endre. Főmunkatárs : Vörös László. Mag­yar királyi államvasutal I. 198 (1—1) HIRDETMÉNY. A budapest-zimonyi vonal budapest-szabadkai vonalrésze és a kis-kőrös-kalocsai szárnyvonal I. évi deczember hó 5-én a közforgalom számára meg fog nyittatni. Ezen vonalrészeken a fenn megjelölt naptól kezdve a már közzétett menetrend lép érvénybe. A vonal megnyitása a következő vonatokkal történik: a 2102. számú személy­vonat indul Budapestről 9 óra 10 perc­kor délelőtt, a 2101. » ¡ » » Szabadkáról 10 »20 » » A fenti megjelölt napon egyszersmind megnyittatik a Taksony és Laczháza állomások között fekvő ,,Hu­llitvarsálly" nevű megállóhely is. Ezen megállóhelyen az alább nevezett vonatok egy perczig tartózkodnak és a következő időben indulnak: a 2101. számú személy­vonat 4 óra 06 perczkor délután, a 2102. ‹ » " » 10 » 32 » délelőtt, a 2111. » vegyes vonat 5 » 19 » reggel, a 2112. ‹ » » 10 » 07 » éjjel. A személy és utipadgyász felvétele valamennyi megállóhelyen utánfizetéssel történik. Budapest, 1882 november havában. Az igazgatóság. sü­­si cs. kir. szab. czégtáblagyár, érczöntöde- és bányaló-intézet. • JB^" Vasuti társulatok, építési vállalkozók figyelmébe. "^7­­ Ajánljuk utiminaló és egyél» r*é»r«:itil.Un­k nagyban és kicsinyben gyártását. Gyárunk újjászervezése alkalmából különös czélszerü vasuti táb­láksil gyárt, melyek fa-alapzattal és bá­doggal vannak ellátva Becses megrendelésekre számítva, ajánljuk fenti gyártmá­nyainkat. 195 (4—1) | Vasútépítés s más közmunka kivitele végett, | || a melyekbe külföldi tőkepénz haszonnal beruházható, a concessio- as' nairek vagy fölhatalmazottjaik, magukat velem érintkezésbe tehe­­li­tik. Reményi Antal ügyvéd irodájához intézett czimb­atom­la alatti levelek által 16. Károly-körut, Budapesten. 1 196 (3-1) Vékey Zsigmond: Cs. kir- szab. kassa-oderbergi vasut. Az 1884-ik, 1885-ik és 1886-ik évekre szükségelt tölgyfából való felépítményi fák szállítása pályázat útján fog kiadatni. A szükséglet a következő: Az ISN-i-ih. évben: 6000 darab szélső talpfa, 45,000 darab közbenső talpfa és 179 köbméter kitérő talpfa. Az 188­­-ik évie­ll : 6000 darab szélső talpfa, 50,000 darab közbenső talpfa és 179 köbméter kitérő talpfa. A* 1§§(1-ik évbeli : 6000 darab szélső talpfa, 52,000 darab közbenső talpfa és 155 köbméter kitérő talpfa. Az ezen szállításra pályázók felhívatnak 50 kros bélyeggel ellátott ajánlatukat lepecsételve a borítékon e fel­irattal: »Ajánlat felépítményi fákra« legkésőbben f. é. deczember 31-ig, déli 12 óráig, titkárságunknál (Budapest, Széchenyi­ utcza 2. sz.) benyújtani. Az ajánlatokban a fent említett három év szükségletének fedezésére teendő ajánlat. A társaság azonban fentartja magának a jogot, az ajánlatot vagy csupán az 1884 évre, vagy pedig csak az­­1884 és 1885 évekre elfogadni. Az ajánlat benyujtásásával egy ideieg külön boríték alatt budapesti főpénztárunknál bánatpénz téte­ményezendő le, mely az ajánlott ár alapján kiszámított szállitási értéknek legalább is 5%-át tegye ki. Elkésve vagy bánatpénz nélkül beérkezett ajánlatok tekintetbe nem vehetők. Szállitási feltételek és ajánlati űrlap budapesti anyagszerkezelőséglinknél 50 krért szerezhetők meg. Kelt Budapesten, 1882 november havában. $ 197 (3-1) (Utánnyomat nem díjaztatik.) A ügyvivő főigazgatóság. Pesti könyvnyomda részvény­társaság (Hold-utcza 7. szám), 800

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék