Farkas Gábor (szerk.): A Dunántúl településtörténete IV. 1867-1900 - Településtörténeti konferencia anyaga (Veszprém, 1982)

II. TELEPÜLÉS- ÉS IGAZGATÁSTÖRTÉNETI SZEKCIÓ

Még hosszabb ideig tanított Balog Dávid, 1902-től 1939-ig. Szolgálatának utolsó 13 évében ő volt az iskola igazgatója.Mint igazgatót a városi kezelésbe vétel után is a helyén hagyták.N­yil­­vánvalóan az 1939. évi zsidótörvény címén küldték nyugdíjba. De több ilyen nagyon hosszú szolgálati idő a rendes taná­rok körében nem akadt. Ellenkezőleg, az iskola működésének el­ső két évtizedében majdnem minden tanévben elment egy-két tanár, ha máshol jobb állást kapott. Mert az iskola tanárainak fizeté­se kevesebb volt mint az állami tanároké. Csak 1906-tól kezdve kaptak államsegélyként fizetéskiegészítést, mely fizetésüket az állami tanárokéval egyenlő összegűvé tette, és csak 1912-től kezdve lettek tagjai az állami nyugdíjintézetnek /ami némi újabb terhet jelentett az iskolafenntartó hitközségnek/. Addig bizony­talan jövő elé néztek a tanárok. Ezért ment el 1899-ben Kárpáti Em­ánuel a győri, 1910-ben pedig Markovics Dávid a pécsi kereske­delmi iskolába. Utóbb javult a helyzet, 1906-1909-ig és 1911- 1914-ig egyetlen tanár sem távozott, a tanári testületben nem volt változás. Persze 1914-től 1918-ig az első világháború ide­jén sok tanárt, főleg óraadót be­hívtak katonai szolgálatra.En­nek következtében a háborús években többen tanári képesítés nél­kül is tanítottak óraadóként, így polgári iskolai tanárt kereske­delmi tárgyat vállalati cégvezető stb. Egyébként azonban már a háború előtt is ügyeltek arra, hogy csak képesített tanárok ok­tassanak. Persze a jogi ismereteket nem tanár hanem diplomás ügy­véd tanította. 1893-tól kezdve, amint a felső osztály is megnyílt, az is­kolának önképzőköre is működött, mely Deák Ferenc nevét viselte. Teljes ifjúsági vezetősége /elnök, két alelnök, jegyző, aljegy­ző, pénztáros, könyvtáros/ a középső és felső osztály tanulói­ból került ki. Az önképzőkör évi 4-12 rendes /felolvasó/ ülést és 3-4 díszközgyűlést tartott, ami egyben iskolai ünnepélynek is számított, rendszerint ifjúsági szónokokkal. Hirdettek pályáza­tokat is, hol kisebb, hol nagyobb eredménnyel. Domány Ármin, mint vezetőtanár sokat panaszkodott az iskolai értesítőben,hogy a "mai ifjúságból" hiányzik a lelkesedés, és nem érdeklődnek e­­léggé irodalmi kérdések iránt. Az azonban - mint magyar tanár­nak - úgy látszik nem jutott eszébe, hogy az előadások és pályá­zatok témáit jobb volna közgazdasági, gazdaságföldrajzi témák­ból venni, az jobban érdekelné a kereskedelmistákat. Pedig a ta­nárok mutattak erre példát. Egyik iskolai értesítőben Buxbaum Dezső tanár írt 25 oldalas cikket a fafeldolgozásról, másikba Baumgarten Zsigmond Románia földrajzáról. Ez utóbbi ugyan gyen­gébben sikerült, több történeti hibával, de a témaválasztást be­folyásolhatta volna. Később persze iskolai segítőegyesület is alakult, de kevés anyagi alappal, így működése inkább formális volt. Az iskola szellemét elég jól jellemzik az iskolai ünnepé­lyek, melyekről az értesítők szintén beszámolnak. Igyekeztek a különböző centennáriumokat /Kossuth, Deák, később Arany, Petőfi, Jókai/ méltón megülni, de az évente ismétlődő ünnepélyek világo­san bizonyítják, mennyire igyekezett az iskola egyrészt az 1848- as hagyományokat - melyeknek Kanizsán voltak helyi alapjai is -

Next