Napló, 1969. február (Veszprém, 25. évfolyam, 26-49. szám)

1969-02-27 / 48. szám

proletárjai, pgyssüljeteV ! Auróra, Marina, Helikon A megye építkezéseiről jelentjük Hetenként jelentkezünk ezzel a tudösitääsorozattal, hogy beszámoljunk a megye na­gyobb és fontosabb építkezé­seinek helyzetéről. Csupán az úgynevezett „kiemelt” és „célcsoportos” beruházások­ról szólunk, tehát a vállala­tok és intézmények által „fi­nanszírozott” építkezésekről ezúttal nem esik szó. Több mint négyezer ven­déggel gyarapodik az Észak- Balaton-parti szállodák láto­gatóinak száma annak a nagyszabású szálloda beru­házási programnak az ered­ményeként, amelynek kere­tében ez évben két szálloda, — o balatonalmádi Auróra, s a balatonfüredi Marina-szál­­ló — nyitja meg kapuit. Az Auróra befejezésének eredeti határideje 1968. december 31. volt. de mivel a szállo­dára csak a szezon kezdete­kor lesz szükség, az épí­tőipar márciusig haladékot kapott, hogy kifogástalan munkát végezhessen. Az ÉVM Veszprém megyei Ál­lami Építőipari Vállalat e szerint most közeledik a Kürti László által tervezett szálloda építésének befejezé­séhez. A mintegy 40 millió forin­tos költséggel épülő, 12 eme- j letes épületben jelenleg kö­zel félszázan dolgoznak. Va­lamennyi szakma képviselve van, hiszen a különböző szín- 1 teken asztalosok, üvegesek padlóburkolók, liftszerelők,! lakatosok szorgoskodnak. A 240 kétágyas szobában már szerelik a „lambériákat”, az-j az a faira akasztható bútor­darabokat, s a „mobiliák”, az ágyak, székek, asztalok is már készen vannak. A beren­dezést a Szigeti József Fa­­árugyár készítette. A föld­szinten gyors ütemben be­fejezéshez közelednek a por­tálok, a recepció, és a társal­gó építése is. Az időjárás vi­szont meghiúsította a regge­liző terasz határidőre történő megépítését, de márciusig itt is elkészül a szükséges kő­burkolat A tereprendezést a Kőfaragó Vállalat vállalta magára. Gondot okoz az építőknek, hogy mindezideig nem érkez­tek meg a szállodai zárak, így nincs biztosítva a társadal­mi tulajdon megfelelő védel­me. Egyébként rendkívül ..kényes” is a berendezés, kü­lönösen a habalátétes „gra­­boflex” padlóburkolat sérül meg könnyen, mindenképp szükséges hát a szobák lezá­rása. Az ELZETT gyár azon­ban csak március végén szál­lítja a szükséges zárakat. Míg aránylag kedvező hely­zetben van az Auróra-szálló építése, a balatonfüredi Ma­rinánál már annál több a probléma. A mintegy 84 mil­lió forint értékű 900 ágyas szállodát ez év májusában kell átadni az üzemeltetőnek, a Hungária Szálloda és Étter­mi Vállalatnak. A határidő rendkívül szoros, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy jelentős létszámhiánnyal küszködik az építésvezetőség. A gépi berendezések nagy része, az alvállalkozók ké­sedelmes szállításai mialt, a mai napig sem érkezett meg. Hiányoznák a transzformáto­rok, a hűtőberendezések, a ventillátorok, s a szükséges primer kábelcsövek sem áll­nak az építők rendelkezésére. Szinte hetenként követik egymást az egyeztető tárgya­lások és a megyei építőipari vállalat a legkülönfélébb módon igyekszik pótolni a hiányzó gépeket. A győri ÉDÁSZ-tól például kénytele­nek voltak kölcsönkérni egy trafót. mindaddig, amíg a végleges meg nem érkezik. Az épületen jelenleg 250-en colgoznak a szak. és szere­lőipari részlegek munkásai, A májusi határidő betar­tása érdekében az építésve­zetőség külön, úgynevezett .vonalas” ütemtervet készí­tett. vagyis minden szakmá­nak, minden brigádnak hét­­ről-hétre meghatározza eme­letenként a feladatát, s en­nek teljesítését hetenként el­lenőrzik a tervező, a beruhá­zó és az építőipari vállalat képviselői. Kéthetenként pe­dig a szükséges operatív in­tézkedések érdekében az építőipari vállalat igazgatója, főmérnöke is ellenőrzi az építkezést. Érdeke is a vál­lalatnak a határidő betartá­sa, hiszen túl azon, hogy a szezonban már megnyithatja kapuit a Marina-szálloda, a beruházó részt vállal az épít­kezés téliesítési költségeiből, ha időben átadják a szállo­dát. Az Északi Balaton-part harmadik új, 480 ágyas szállodáját, a keszthelyi He­likon-szállót a Zala megyei Építőipari Vállalat építi. Je­lenleg a vasbetonváz betono­zási munkáinál tartanak, s tegnap érték el a második Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára több napos látogatásra Győrbe érkezett. Képünkön: szívélyes fogadtatás a győri pályaudvaron l Kádár János: „Erősebbé kell lennünk társadalmunk szocialista vonásait” Műnk »»nagygyűlés a győri vagongyárban Kádár János, a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságának első titkára szerdán délelőtt Győrött a Magyar Vagon- és Gépgyárba látogatott. Társaságában volt Pullai Árpád, a Központi Bizottság titkára, Tóth Mátyás a KB osztályvezetője és Ka­tona István, a KB osztályveztő helyettese. A vendégeket elkísérte Pataki László, a KB tagja, a Győr-Sopron megyei Pártbizottság első titkára, Jankovits István, a Győri Vá­rosi Pártbizottság első titkára, továbbá a megye és a város több más vezetője. A gyár bejáratánál az üzem vezetői fogadták. Az igazgatósági tanácsteremben Horváth Ede vezérigazgató részletesen beszámolt a gyorsan fejlődő gyáróriás életéről, majd Kádár János és a társaságában levő szemé­lyiségek gyárlátogatásra indultak. Kádár János a Magyar Vagon- és Gépgyár vagonszereldéjében rendezett munkásgyűlé­sen találkozott a gyár dolgozóival. A mun­kásgyűlés mintegy ötezer résztvevője meleg szeretettel fogadta a párt Központi Bizott­ságnak első titkárát. Balatonfüred harmadik szállodája: a Marina (MTI foto — Kovács Sándor felv.) de sok más vállalat emberei is megtalálhatók. Itt dolgozik többek között a Székesfehér­vári Közúti Vállalat, mely a szálloda előtti utat készíti, a Győr megyei és Fejér megyei építőipari vállalat a burko­lásban segít, a felvonószerelő vállalat, a dombóvári faipari ktsz, a gyárkémény építő vállalat, a Veszprém megyei Vasipari Szolgáltató Vállalat, a kőfaragó vállalat és a me­gyei építőipari vállalat kő­művesei is itt vannak még. szintet. A Tolnai Lajos által tervezett Helikon-szállót 1970- ben kell átadni. A. A. A Központi Bizottság el­ső titkára emlékeztetett a IX. kongresszus nagyfontosságú határozataira. Kijelentette, hogy a párt nyugodt lelkiisme­rettel adhat számot a kong­resszus határozatainak vég­rehajtásáról. Életbe lépett az új gazda­ságirányítási rendszer, szá­mottevő eredményeket ér­tünk el a 44 órás munkahétre való áttérésben, a mezőgaz­dasági dolgozók munkafelté­teleinek javításában, a tez­­tagok nyugdíjainak fejlesz­tésében. A kongresszusi ha­tározatok nyomán került sor a gyermekgondozási segély bevezetésére és tartja állan­dóan napirenden a Központi Bizottság a lakáshelyzet ja­vításával összefüggő felada­tokat. Hangoztatta: az 1968- as év tapasztalatai azt bi­zonyítják. hogy a gazdaság­­irányítás reformja megfelel rendeltetésének, jól szolgálja szocialista céljainkat és meg­felelően működik. A továb­biakban a feladatokkal fog­lalkozott. A napirenden levő feladatok közül kiemelte: Még erősebbé kell tennünk társadalmunk szocialista vo­násait. továbbra is napiren­den kell tartani az állami élet demokratizmusának fej­lesztését. a szocialista de­mokrácia még szélesebbkörű kibontakoztatását. Utalt ar­ra. hogy a pártvezetés fog­lalkozik a tudománypolitika az ifjúság, a nők problémái­val és — a kongresszusi ha­tározatoknak megfelelően — a lakásépítéssel, elosztással kapcsolatos gondokkal. További fejlődésünk kulcs­kérdése. hogy gazdasági feladatainkat az eddiginél jobban, maga­sabb színvonalon oldjuk meg. Örvendetesek a reform beve­zetésében eddig elért sike­rek. de elő kell vennünk a gazdálkodás javításának régi. s ma Í6 időszerű tennivalóit, azaz behatóan foglalkoznunk kell a műszaki fejlesztéssel, a munka termelékenységének növelésével, a termelés szer­vezettebbé tételével, az ön­költség csökkentésével ter­mékeink minőségének javítá­sával, azzal. hogy valóban azt termeljünk, amit a hazai' és a külföldi piacokon ke­resnek, s gyártmányaink — a minőség és az előállítás költ­ségei szempontjai egyaránt — versenyképesek legyenek. Kitért felszólalásában Ká­dár János a megye és a vá­ros fejlődésére, s elismeréssel beszélt a vagongyár mun­kásgárdájának' nagyszerű eredményeiről is. Részletesen szólt a szocialista közgondolko­dás további erősítésének fontosságáról, és arról, hogy közéletünkben találkozhatunk a szocializ­­(Folytatás a 2. oldalon) Víz alatt az országút A mellékfolyókon levonult árhullám hétfőn—kedden meg­­duzzasztotta a Marcalt. Kilépett medréből a folyó és Nemes­­gürzsöny—Marcaltő között elöntötte az országút 400—500 méteres szakaszát. Tegnap késő délutáni jelentés szerint a gyors hóolvadás és a bő eső miatt tovább emelkedik a mel­lékfolyók szintje. Lakott területet ez ideig nem veszélyezte­tett a víz. Az időjárástól függ, hogy számíthatunk-e apadásra a napokban , (Foto; Borbás Jánosi A102. névnapon Vasárnap a hét gyerek, a tizenöt unoka és a tizenhét dédunoka köszöntötte a 102. névnapját ünneplő családfőt. Tegna-i délután pedig — jel­képesen szólva — Pápa la­kossága tisztelgett Pénzes Géza, a város, de az egész megye korelsö, és az ország egyik legidősebb embere előtt. Megkapó és semmihez nem hasonlítható az ilyen matu­zsálemi kort megért ember­rel való találkozás. A múló iáo elvette látását, kikezdte hallását, de kisimult arca, ápolt bajusza, a körülvevő csend és nyugalom, a nem jel­lemezhető derű arra mutat, hogy a jó környezet épp úgy hozzátartozik a hosszú élet titkához, mint amiről ő maga beszél: sok tejet inni és sok főzeléket fogyasztani. A mindig csendes lakást valósággal elfoglalták a ven­dégek. A textilgyár talán leg­szebb kelméjét küldte, a hús­­gyár konzervjeiből kóstolót, a tsz-ek boltja gazdag ajándék­­kosarat készített, a tanács, a kisiparosok szövetsége (cipész vc't, és mint mondja. 87 esz­tendős koráig „kalapált”, pé zzel, ajándékkal kedves- Ji&dett, a v&adéglátóipar tem-Nem hallja, hogy is hall­hatná, valaki megjegyzi: egy­re hosszabbodik a házasélet, talán ez is a „titokhoz” tar­tozik? ... — Hogy is volt a Fehér Ló­ban? — kérdezi miaki egy korábban hallott emléket idézve. — Nem ott volt, a Csóká­ban — helyesbít, de aztán el­hal az emlékezés. — Nem tágítunk, tovább kutatjuk a hosszú élet titkát: — Az ital, a bor? — Csak mérsékelten!.. I Ha már a bor szóbakerült, megkérjük, énekeljen vala­mit, és hozzákezd csendes­halkan: „Cserebogár, sárga cserebogár ... azt sem kér­dem, sokáig élek-e...” Nem :s Géza bácsi, hanem 60 éves lánya érzékenyül el a kedvenc dal hallatán. Géza bácsi nem lát, rosszul hall, de radar módján reagál a „jány” megérzett gyengeségére. — Augusztus 19-én lesz a születésnapom. A 103. Meg­ünnepeljük azt is... Keze fehér, de szorítása ra­gaszkodón erős. Százkét év. Tisztelgünk a kor, a hosszú élet, a fáradt ember előtt. Mi­lyen mrázslatos erő az élet. Még nézni is szép ... (t. 1.) Pénzes Géza — 102. neve­­napján tavai. Botka Márta, a kisdiák, az úttörők üdvözletét hozta és égőpiros szegfűkből csok­rot tett Géza bácsi ülébé. Fénykép-emlékeztető is ma­rad a családnak — a szövet­kezet fotósa gondoskodott róla. Mit lehet és szabad kérdez­ni? Nem fárasztjuk-e? — ta­nácstalanul téblábolunk kö­rülötte. Mire emlékezik leg­inkább? — faggatjuk végül is az élő múltat. — Drága feleségeimre — válaszol ellágyultan. — Az elsővel három évet éltem, a másodikkal tizenötöt, a har­­maaikkal harminckilencet. .1 Pápa város képviselői köszöntik az ünnepeltet . (Foto; Borbás) XXV. évfolyam 46. szám CSÜTÖRTÖK 1969. február 27. Ara 70 fillér NAPLÓ MjHjSZMPVESZPRÉM MEGYEI BIZOTTStáfl ÉS fl MEGYEI TflMáCS LAPJA |

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék