Napló, 1986. március (Veszprém, 42. évfolyam, 51-75. szám)

1986-03-26 / 72. szám

Szerda, március 26. Emánuel A NAP KÉL 5.36 - NYUGSZIK 18.04 ÓRAKOR A HOLD KÉL 18.42 - NYUGSZIK 5.53 ÓRAKOR a földrengésről A budapesti hivatalos tájékoztatás szerint Berhi­­da és Peremarton-gyárte­­lep térségében március 24- én, hétfőn földmozgást nem észleltek a műszerek. feloldották a kórh­ázlátogatási tilalmat a fővárosban A fővárosban jelentős mér­tékben csökkent az újabb inf­luenzás megbetegedések szá­ma. Az influenzabizottság tá­jékoztatója szerint március 17. és 23. között már csak 17 300- an betegedtek meg influenzá­ban, 45 százalékkal keveseb­ben, mint az ezt megelőző hé­ten. A szövődmény is keve­sebb: 342 esetben lépett fel, jobbára idős embereknél. A megbetegedések száma már nem járványos méretű, ezért március 26-tól újra látogatha­tók a fővárosi kórházakban fekvő betegek. . Az MSZMP Veszprém Megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Főszerkesztő: ERDÉLYI GYÖRGY. Főszerkesztő-helyettes: KOVÁCS JÓZSEF. Napló szerkesztőség, Veszprém Szabadság tér 15. Pf.: 161. 8201. Telex: 32-355. Telefonszámaink. Szerkesztőségi alközpont (ugyanitt információ- és hirdetésfelvétel, panaszügyek) 12-339 13-138 43-250 13 251 Vft ▼ NB « m: 13-252. Főszerkesztő, főszerkesztő-helyettes, titkárság: 11-255. Ügyeletes szerkesztő: 12-649. Sportrovat: 11-244. Esti szerkesztés: 12-629. Kiadja a Veszprém Megyei Lapkiadó Vál’ Imi lm ■■ fi­ai fi­­alat, Veszprém, Szabadság tér 15. Pf.: 161. 8201. Felelős kiadó: DOMJÁN GÁBOR igazgató. Telefonszáma: 11-245. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő svUmJ a postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest V., József nádor tér 1., 1900, közvetlenül vagy posta­utalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy hóra 43, negyedévre 129, fél évre 258, egy évre 516 forint. PANNON Nyomda Veszprém. Felelős vezető: DANÓCZY BALÁZS igazgató, telefon: 12-139. Telefonközpont: 11 -446, 12-673, 12-724, 12-733. Telex: 32-619.­­ Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Index: 25 061. ISSN: 0133-2104 IHIIIIIIIIIBHIIIalllalBIIIIHBIalllBIIIMIaalalBllllail HH II III Balllll B^^ Ma ügyeletes újságíró: HAJBA FERENC Hírek, tudósítások információk, események közölhetők 8 és 17 óra között a 13-250-es telefonon, valamint a 32-355-ös telexszámon, 17 és 20 óra között a 12-629-es telefonon Változékony idő Előrejelzés az ország terüle­tére ma estig: lassanként or­szágszerte felszakadozik a vo­nuló felhőzet. Egyre kevesebb helyen várható záporeső, északnyugaton és a magasab­ban fekvő területeken egy-egy futó hózápor valószínű. Az északi, északnyugati szél gyak­ran erős, néhol időnként viha­ros lesz, majd számottevően mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 fok kö­rül alakul. GYÁSZJELENTÉSEK Mély megrendüléssel és fájda­lommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága jó édesanyánk, nagymamánk, anyó­sunk, OZV. JENEI IMRÉNÉ szül.: Bíró Erzsébet­­ életének 64. évében március 22-én, rövid szenvedés után elhunyt. Te­metése március 28-án pénteken 12.30 órakor az ajkai új temetőben lesz. A gyászoló gyermekei, Káldi és Jenei család. Fájó szívvel tudatjuk, hogy szere­tett rokonunk, DR. RÉVASZ JENŐNÉ sz.: Barna Judit életének 77. évében rövid szenve­dés után elhunyt. Temetése már­cius 28-án 14 órakor lesz a várpa­lotai temetőben. BETEGGONDOZÓ TANFOLYAMOT szervezett a megyei Dimitrov művelődési központ. A soros tanfolyam csütörtökön délután 2 órakor lesz. AZ ÜZEMTÖRTÉNETI KUTATÓK megyei klubjának foglalkozá­sát holnap 13 órától a veszp­rémi Balaton Bútorgyárban tartják. Filmvetítés és üzem­történeti kiállítás megtekintése gazdagítja a programot. A TAPOLCA HÚSZ ÉVE vetélkedő döntőjét március 28- án, délután 5 órától tartják a város szocialista brigádjai a Batsányi művelődési központ­ban. Előző nap nyitják meg a Tapolca című fotókiállítást. COUNTRY ÉS BLUES címmel Muszty Bea és Dobai András mutatja be műsorát március 27-én, este 7-től a veszprémi Kiskukta étterem­ben. A SZAKSZERVEZETI KULTÚRFELELŐSÖK veszprémi klubjában, a Szak­­szervezetek Házában ma dél­után 2 órától időszerű tenni­valókról tart tájékoztatót Tele­­fai Csaba, a vasasszakszer­vezet országos központjának politikai főmunkatársa. VESZPRÉMI KUTATÓKKAL találkozott a napokban a bu­dapesti szovjet nagykövetség másodtitkára, B. J. Razinsz­­kij. A diplomata a Magyar Ás­ványolaj és Földgázkísérleti Intézetben a KGST-tagorszá­­gok tudományos-műszaki fej­lesztési komplex programjáról tartott nagy sikerű előadást. BALATONAKALI LAKOSSÁGA a helyi Vöröskereszt és más tömegszervezetek szervezésé­ben 12 ezer forintot ajánlottak fel a berhidai földrengéskáro­sultak javára. Az összeget nemrégiben adták át az egyik berhidai családnak. KIÁLLÍTÁS NYÍLIK a Veszprémi Vegyipari Egye­tem aulájában, március 26-án, délután 3 órakor, amelyet Ba­logh Zsigmond, a megyei ta­nács elnökhelyettese nyit meg. Tablókon mutatják be a Petőfi Színház és a megyei kórház rekonstrukcióját. A kiállítás áp­rilis 2-ig tekinthető meg. HÚSVÉTI BÁLT rendez a gyulafirátóti KISZ- alapszervezet a helyi kultúr­­házban március 30-án 20 órá­tól, ahol a talpalávalót a Pan­nónia együttes húzza. MAHIR PÁPÁN Kirendeltséget nyit Pápán a Magyar Hirdető, szerdától a Fő utcai helyiségében megkez­di szolgáltatását, várja a pá­pai és környéki hirdetőket. A BAKONYI BAUXITBÁNYA VÁLLALAT műszaki könyvtárában az ál­lomány értéke a múlt év vé­gén megközelítette a 700 ezer forintot. A szakemberek tájé­kozódási, továbbképzési lehe­tőségét bővíti, hogy a könyv­tár immár négy éve tagja az ipari szakkönyvtári hálózat­nak, így a helyben hiányzó, de másutt meglévő dokumen­tumokhoz könnyebben hozzá­jutnak. AZ UTOLSÓ ÖTÓRAI TEA műsorát március 30-án ren­dezik Veszprémben, a Cserhát étteremben délután 5 órától este 10 óráig. A házigazda Rulett együttes vendégül látja Dinnyés József énekest és a tapolcai Gitár-kvartettet. Mű­sorvezető: Jádi Péter. FÖLDRENGÉSEK MAGYARORSZÁGON címmel, március 27-én, csütör­tökön, délután 5-kor a zirci múzeum előadótermében Futó János geológus előadást tart, a múzeumbarátok természet­­tudományi szakcsoportja várja az érdeklődőket. AZ AJKAI VÁSÁRCSARNOK forgalmának növelése, a fel­hozatal bővítése érdekében a városi tanács-vb módosította a piacokról és a vásártartás rendjéről szóló tanácsrendele­tet. Ennek értelmében a vá­sárcsarnok igazgatójának le­hetősége van a helypénzfize­tés mértékét kedvezőbben megállapítani zöldség-gyümölcs árusítás esetén. L 1 iíit li! \ j] |l I : aaaaBaiBiaiBaaiaBaBaaaaaiiaiBaaiBBaaBBaBBaaBaBBaaaaaaaaai BBBBBBBBBIBBBBBBBBBBaBBBBBIBBBIBailIBBBBaBBBBBBBBBBBBBBB ■BIBBBIBBIBBBBBBBBBBIBBIBBIIBIIBBBIIIBBBBBBBBBBBr BIIBBBBBBBBBBBBBBIIBIBBBBBBBBIBBflBIIBIBIBBiBBBBBL 8BB 1M»BBB8BP«*BBB1",b*BBBBP»«*b*bb*«BBP**«*«^BBBBB***««BBB «■I !•»» 1BBBI IBiaar «I ■a BBI laaar aaaa iá aai mmmw at u aa aai aaaa . iaaa iá aai aaat ii >i aa tai iaaa a íaaa bbi ■■■■ a a t ai taai <a íaaa aa b «I laa iái aaa iá >J aa bb i tia — taa •• aai bbbb bi ii aa bb ibv ___ laa -aaai aaai ai n KRÓNIKA KRÓNIKA KRÓNIKA Ifjúgárdisták versenye Veszprémben A Bakony Művek tömeg­sporttelepén rendezték meg a veszprémi Ifjú Gárda-alegysé­gek szakági versenyét, ame­lyen 80 fiatal vett részt. A ve­télkedőt a városi KISZ-bizott­­ság, valamint a munkásőrség, rendőrség, honvédség közre­működésével bonyolították le. A rendőr szakalegységek ver­senyét a közlekedésgépészeti szakközépiskola, a polgári vé­delmi, egészségügyi szakal­egységek versenyét a közgaz­dasági szakközépiskola raja nyerte, míg a munkásőr szak­alegységek versengésének a Bakony Művek alegysége lett a győztese. Építkezik fóruma Március 27-én, csütörtökön az építkezésekről tartanak vi­tafórumot a győri rádióban, a majdnem egyórás beszél­getésen szóba kerül az anyag­­ellátás helyzete, az új hő­technikai szabvány, minőség és árak. A szerkesztő Forgács Sándor szándéka, hogy az építkezők, és építeni szándé­kozók valós gondjairól, kérdé­seiről essék szó a műsorban. Ezért kéri a győri rádió, hogy tapasztalataikat, problémáikat minél többen írják meg cí­mükre: Győr 9002, Postafiók 188. A borítékra írják rá: „építkezünk”. Üzérkedett a sümegi csárdásné? A Veszprém megyei Rendőr­főkapitányság gazdasági ren­dészete eljárást indított a Ba­dacsonytomaji Hegyközség Szakszövetkezet sümegi Vár­csárda szerződéses üzletvezető­je, Bonyai Mária ellen üzérke­dés elkövetésének alapos gya­núja miatt. Bonyai Mária hosz­­szabb időn keresztül jogsza­bályba ütköző módon kiskeres­kedelmi egységekből, Intertou­­rist boltokból felvásárolt áru­kat vitt be és értékesített üzle­tében. A Petőfi Színház műsora Ma, este 7 órakor A SZA­BIN NŐK ELRABLÁSA, Pá­pai Színház. Kulturális fejlesztések Sümegen (Tudósítónktól) A kétéves város, Sümeg mű­velődésügyében eredményesen jelentkezik az a törekvés, hogy a kulturális javakban is városi feltételeket teremtsen lakóinak. A korábbi években 6-8 cso­porttal működő napköziotthon 17 csoporttá bővült, saját kony­hája mellett a helyi áfész ét­termei is segítik a tanulók ét­keztetését. A tanács művelődé­si osztálya a technika oktatá­sának segítésére központi tan­műhelyt hozott létre, amely a jövőben a körzet iskoláit is ellátja az oktatáshoz szükséges anyagokkal. Megszervezték a nevelési tanácsadót, ahol a vezető pedagógus mellett pszichológus, gyermekorvos és főhivatású logopédus segíti az intézményt felkereső szülőket, gyermekeket. A 2. számú óvo­da igen lelkes társadalmi mun­kával új épületszárnyat épített a régi mellé, a településfejlesz­tés megszavazását is az isko­labővítési cél motiválta. Megkezdődött az ősi gimná­zium épületének felújítása, kor­szerűsítése. Emléktáblát kapott egy elfelejtett költő, Sümegi Tót Tivadar szülőháza. Számí­tógépes tanfolyamot szervez a művelődési ház. Készül egy tanulmánykötet a városi tanács kiadásában, ebben a helyi pe­dagógusok a családi nevelés kérdéseiről írnak. Mindez ígéretes gyarapodás a fiatal város közművelődésé­ben. Gépkocsiátvételi sorszámok Trabant Limousin Hycomat 82 Skoda 120 L Budapest 20962 Trabant Hycomat Combi 11 Győr 14709 Trabant Limousin Budapest 2185 skoda 120 GLS Budapest 1394 Győr 1880 Lada 1200 Budapest 40739 Győr 14396 Trabant Combi Budapest 13205 _ . . ..... _ .. Lada 1300 L Budapest 16440 Győr 6664 Wartburg Standard Budapest 25 Lada 1500 Budapest 14753 Győr 162 Győr 4797 Wartburg Special Budapest 26644 Lada Combi Budapest 7214 Győr 359 Moszkvics 13924­ ­ Polski Fiat 126 p Budapest 26494 Wartburg Special tolotetos _ _ . rno. Győr 8411 Budapest 5981 FSO (Polski Fiat) 1500 5410 Wartburg Tourist Budapest 245 Dacio Limousin Budapest 35958 Győr 3738 Dacia Combi Budapest 67 Skoda 105 S Budapest 10284 G»°r 71 Győr 8147 Zastava Budapest 12693 Győr 5605 A szalafői Papszeren él a 76 éves Pethő Imre, akinek kedvenc időtöltése a kópicsonás. Ez nem más, mint a mogyorófa aljnö­vényzetéből készített háncsszerű anyag, amiből a hozzáértők különböző, a háztartásban hasznos használati tárgyakat tudnak fonni. Pethő Imre ezt a régi és hasznos, de egyre inkább fele­désbe merülő foglalkozást igyekszik megismertetni a környék fiataljaival is.A GROC&Z márc.25-ápr.- ig TAVASZI MEZŐGAZDASÁGI VÁSÁR A TAPOLCAI AGROHOBBY SZAKÜZLETÜNKBEN (Piaccsarnok ) SZOLGÁLTATÁSUNK­ a vásár ideje alatt, mezőgazdasági kéziszerszámok díjmentes nyelezése \ EGYES CIKKEK / //. ) ^W ÁRENGEDMÉNNYEL / I A \ mar KAPHATÓKI LjU rwMOOOUS. -----­

Next