Napló, 1987. szeptember (Veszprém, 43. évfolyam, 205-230. szám)

1987-09-26 / 227. szám

Szombat, szeptember 26. Jusztina A NAP KÉL 5.36 - NYUGSZIK 17.35 ÓRAKOR A HOLD KÉL 10.38 - NYUGSZIK 19.05 ÓRAKOR Vasárnap, szeptember 27. Halben A NAP KÉL 6.35 - NYUGSZIK 18.37 ÓRAKOR A HOLD KÉL 10.20 - NYUGSZIK 19.38 ÓRAKOR Vasárnap ügyeletes újságíró: LANG GYÖRGY GÉZA Hírek, tudósítások, információk, események közölhetők 8 és 17 óra között a 13-250-es telefonon, valamint a 32-355-ös telexszámon, 17 és 19 óra között a 12-629-es telefonon. Időjárás Változó idő Előrejelzés az ország terüle­tére ma estig: Nyugat felől lassan csökken a felhőzet, de eleinte főként délkeleten még többfelé vár­ható eső. Nyugat felől időn­ként ismét erősebben megnö­vekszik a felhőzet és elszórtan záporral, zivatarral lehet szá­molni. Mérsékelt változó irá­nyú, időnként élénk délnyugati szél várható. Zivatar idején vi­haros széllökések is előfordul­hatnak. Hajnalban többfelé pá­rás lesz a levegő, helyenként köd képződik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen férjem, édesapánk, nagy­apánk Dr. SZAKÁL LAJOS temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és mély gyászunkban osztoztak. A gyászoló család Veszprém, Adorjánháza. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett férjem HAVASI LÁSZLÓ temetésén részt vettek, utolsó útjára el­kísérték, sírjára koszorút, virágot helyez­tek, fájdalmunkat bármily módon enyhí­teni igyekeztek. Külön köszönetet mon­dunk a MÁV dolgozóinak, a Stadion u. 3. számú ház lakóinak. A gyászoló család. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik nagybátyánk NAGY GÁBOR temetésén megjelentek, sírjára koszorút vagy virágot vittek. Nagy István és csa­ládja, Magyarpolány. Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Özv. EIGNER KÁLMÁNNÉ temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban együtt éreztek. A gyászoló család. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk BOKOR LÁSZLÓ temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek. A gyászoló család Pá-P.___________________________ Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, volt munka­társaknak, lakótársaknak, akik felejthe­tetlen halottunk NAGY TIBOR ny. főkönyvelő végső búcsúztatásán részt vettek, sír­jára a szeretet virágait helyezték vagy bármely módon fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik felejthetetlen férjem, édesapánk, testvérem, apósunk, nagy­apánk VARGA LŐRINC hentesmester végső búcsúztatásán részt vettek, sír­jára a szeretet virágait helyezték vagy bármilyen módon fájdalmunkat enyhí­teni igyekeztek. A gyászoló család. NAPLÓ Az MSZMP Veszprém Megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Főszerkesztő: ERDÉLYI GYÖRGY. Főszerkesztő-helyettes: KOVÁCS JÓZSEF. Napló szerkesztőség, Veszprém Szabadság tér 15. Pf.: 161. 8201. Telex: 32-355. Telefonszámaink: Szerkesztőségi alközpont (ugyanitt információ- és hirdetésfelvétel, panaszügyek) 12-339 13-138 13-250 13 251 13-252. Főszerkesztő, főszerkesztő-helyettes, titkárság: 11-255. Ügyeletes szerkesztő: 12-649. Sportrovat: 11-244. Esti szerkesztés: 12-629. Kiadja a Veszprém Megyei Lapkiadóvál­­lalat, Veszprém, Szabadság tér 15. Pf.: 161. 8201. Felelős kiadó: DOMJÁN GÁBOR igazgató. Telefonszáma: 11-245. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest V., József nádor tér 1., 1900, közvetlenül vagy posta­­utalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy hóra 43, negyedévre 129, fél évre 258, egy évre 516 forint PANNON Nyomda Veszprém. Felelős vezető: DANÓCZY BALÁZS igazgató, telefon: 12-139. Telefonközpont: 11-446, 12-673, 12-724, 12-733. Telex: 32-619. Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Index: 25 061. ISSN: 0133—2104 Ételbár reggeli nélkül Bizony sajnálom a sümegi álészt, amiért a tapolcai ételbár kirakatainak díszes felirataira annyit költött. Ugyanis az ételbár ma már a felét sem szolgáltatja mindannak, ami a kirakat­üvegen olvasható, amit szívesen fogyasztana a betérő vendég. De hát hiába, amikor kora délelőtt, úgy kilenc óra körül csak szendvics van rántotthússal. Pedig a vendég rendelne hot-dogot, valami meleg reggelit, például rántottát, vagy mást,­­amit - is­métlem - a kirakat üvege messziről hirdet. De hát mit tehetünk!? Ital van, étel nincs, ,,hiánycikk­" a tapolcai ételbárban. Vala­mit kellene, lehetne tenni ellene! Ha mást nem, megváltoztatni a nevét italbárra, és lekaparni a már felesleges reklámokat az ablaküvegről. Ez is megoldás... g. b. ÖT FORRÁS TÚRA elnevezéssel egész napos prog­ramot kínál a KISZ balatonfü­redi városi bizottsága szeptem­ber 27-ére, vasárnapra. A vá­ros legszebb részein áthaladó mintegy 15 kilométer hosszú túra végállomása a Koloska­­forrás lesz. A háromtagú csa­patok közül az első 8 órakor indul a szívkórház elől, a szintidő 4 óra. A LAKÓHELY KOMFORTOSSÁGÁT Ajkán is a tanács és a lakos­ság összefogásával fokozzák. Az utóbbi két és fél évben 650 ingatlant érintően valósult meg közműfejlesztés. Ezekben a lakosság társulás keretében, il­letve önkéntes pénzügyi hoz­zájárulással vett részt. KIS MATEMATIKUSOK, KIS KÉMIKUSOK jelentkezhetnek a veszprémi csoportokba, melyet a TIT megyei szervezete indít az idei tanévben, együttműködve a város iskoláival. Az érdeklő­dő kisdiákokat szeptember 28- án 15 órára várják a Lovassy gimnáziumban. CSALÁDI KÖZLEMÉNY Kopnyik Teréz és Kovács Csa­ba ma tartják esküvőjüket Veszprémben, gyászjelentések Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy munkatársunk SZOMBATHY GYÖRGY fúrómester 1987. szeptember 23-án tragikus hir­telenséggel elhunyt. Temetése 1987. szeptember 29-én, 15.30 órakor lesz a pápai alsóvárosi temetőben. Az elhunytat vállalatunk saját halottjá­nak tekinti. Vízkutató és Fúró Vál­lalat, Győrszemere. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TAKÁCS MIHÁLYNÉ szül.: Hegedűs Anna életének 46. évében elhunyt. Teme­tése 1987. szeptember 29-én, délután fél 4-kor lesz az ajkai új temető­ben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk mind­azokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR. KOVÁTS KÁROLY a Helikon Kastélymúzeum jogtanácsosa, a Zala Megyei Tanács keszthelyi járási hivatal ny. osztályvezetője elhunyt. Temetéséről később törté­nik intézkedés. Elhunyt kollégánkat saját halottunknak tekintjük. Heli­kon Kastélymúzeum és gyászoló fe­lesége, dr. Kováts Károlyné. A VESZPRÉMI VIDEOKLUB a nyári szünetet követően foly­tatja tevékenységét. Szeptem­ber 28-án, hétfőn 17 órai kez­dettel dr. Kiss Zoltán, a Mű­velődési Minisztérium film fő­igazgatóságának munkatársa lesz a klub vendége. Előadá­sának címe: Helyzetkép a magyarországi videózásról. „A HÁZUNK TETEJÉN ZSUPFEDÉL VAN" címmel Gyulai Erzsi és Pere János nótaénekesek műsorát szeptember 28-án, hétfőn este 6 órai kezdettel tartják meg Pápán, a helyőrségi klubban. JÁTSZÓHÁZAT SZERVEZ gyermekeknek 26-án 10 órától a vörösberényi művelődési ház. Szövés, fonás, táncház, tánc­tanulás, videoprogram várja az érdeklődőket. 13 órától sakkverseny kezdődik. NEGYVENÉVES ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓT rendeznek ma 9.30 órai kez­dettel Veszprémben az 1. sz. általános iskolában a Buda­pesti úton. A Kerkápoly Ká­roly Kereskedelmi Középiskola egykori diákjai találkoznak. KŐSZEGRE KIRÁNDULNAK szombaton a veszprémi peda­gógus sportkör tagjai. A cso­port reggel 7 órakor indul a Báthory iskola elől, a prog­ramban 4—5 kilométeres gya­logtúra is szerepel, Velemből Cókra. INGYENESEN ÁTÁLLÍTJA a kvarcórákat a téli időszá­mításra a Skála Vár Áruház­ban dolgozó órásmester, szombaton 8 és 12 óra között. VÁRPALOTA ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE, Szatmári Lajos tart október 6-án 16 órai kezdettel foga­dóórát Várpalotán a városi tanács elnökének irodájában. Tanácsülés Zircen Zirc Városi Tanács a városi tanács székházában 1987. szeptember 28-án hétfőn 9 órai kezdettel tartja meg so­ron következő ülését. Ezen megvitatják a lakosság élel­miszer- és közszükségleti cik­kekkel történő ellátását, vala­mint a fogyasztók városi ta­nácsának tájékoztatóját. Elő­terjesztik a szervezeti és mű­ködési szabályzat módosítási javaslatát, végül személyi ügyek tárgyalására kerül sor. A tanácsülés nyilvános. Rendőrségi felhívás Az M7-es autópályán júli­us 6-án történt, több ember halálával végződött közúti bal­eset felderítéséhez kéri a rendőrség azoknak a személy­gépkocsi-tulajdonosoknak a jelentkezését, akik 1987. ja­nuár 1-jétől július 1-jéig Bu­dapesten a XIII. kerület Rad­nóti uca 19. szám alatt mű­ködő gumiszerelő gmk-nál személygépkocsikhoz használt gumiköpenyt vásároltak. Első­sorban azok jelentkezését vár­ják, akik GOOD YEAR típusú 185/70 SR 13 méretű, vagy hasonló gumiabroncsokat sze­reltettek fel. Jelentkezni lehet személyesen a székesfehérvári rendőrkapitányságon, telefo­non a 06-22 körzetszám 12- 700/238-as mellékállomáson, vagy bármelyik rendőri szerv­nél. MAGAS KITÜNTETÉSBEN részesült a fegyveres erők napja alkalmából Egyed László­­né, a tapolcai vámhivatal pa­rancsnokhelyettese, valamint Pintér­­ Ferenc, a veszprémi vámhivatal parancsnokhelyet­tese. Az előbbi a Haza Szol­gálatáért Érdemérem bronz fokozatát kapta meg, az utób­bi ,,A testületért” szolgálati érdemérem kitüntetést. IFJ. MAROSÁN GYÖRGY, AZ MSZMP KB munkatársa tart előadást szep­tember 30-án 14.30 órai kezdettel a Bakony Művek oktatási központjában „Tech­nológiai generációváltás és társadalmi fejlődésünk” cím­mel. Ezt követően időszerű gazdaságpolitikai témákról is szót vált az érdeklődőkkel. A Petőfi Színház műsora Ma, este 7 órakor MÁGNÁS MISKA: Pápa, bérletszünet. Va­sárnap FŐPRÓBÁK. Nehézvegyipari Kutató Intézet Veszprém, Wartha V. u. I. felvételre keres kiemelt bérezéssel: — vegyipari szakmunká­sokat, a betanított munkásokat. Jelentkezés a termelési osztályon. ' ' Dózsa Mg. Tsz. jutási baromfitelepén vágásra -----és továbbtartásra egyaránt­­ alkalmas tojótyúk I l#UZlA kiárusítását megkezdi, ^ M£T$Z szePterróber 19-től, amíg B ' VlSIPHtM J ° k®5Z*et tart 1 40 forint/darab egységáron. Árusítás munkanapokon 7-16 óráig, munkaszüneti napokon 7-13 óráig. M­a: Nyilvános katonai eskü Veszprémben A megyeszékhelyen ma 8 és 9 óra között zenés éb­resztő szórakoztatja a lakos­ságot a Stromfeld, a Haszko­­vó, a Munkácsy és a Felsza­badulás út által határolt la­kókörzetben, valamint a Chol­­noky lakótelepen. A már hagyományos nyilvá­nos katonai eskü 10 órakor kezdődik a Felszabadulás úton felállított tribün előtt. Több katonafiút nevelt édesanyák kitüntetése (Tudósítónktól) Több éves hagyomány nép­hadseregünkben, hogy a fegy­veres erők napja alkalmából, a Magyar Népköztársaság honvédelmi minisztere elisme­résben részesíti azokat az édesanyákat, akik öt vagy en­nél több katonafiút neveltek a haza fegyveres szolgálatára. Ebben az évben három édesanya részesült megyénk­ben ebben a megtisztelő elis­merésben. Borda Antalné zánkai la­kos, a Magyar Tenger­ész dol­gozója kilenc gyermeket ne­velt fel. Közülük már a hato­dik fiú teljesíti sorkatonai szolgálatát. Fiai a kiképzés során elérték az élenjáró, il­letve kiváló katona címet és tisztesi rendfokozattal szereltek le. Lajos fia leszerelése után hivatásos rendőr lett. Tóth Kálmánná csabrendeki lakos nyolc fiút nevelt fel. Va­lamennyien letöltötték sorka­tonai szolgálatukat, élenjáró, kiváló katonaként szereltek le. Miklós fia elnyerte a kiváló határőr címet. Fodor Jánosné ajkai la­kos, a városgazdálkodási vállalat dolgozója, gyermekei közül ötödik fia teljesít katonai szol­gálatot. Valamennyien élen­járó, kiváló katonák lettek. Jó­zsef fia tiszthelyettesként sze­relt le. Az elismerésben részesült anyák fiai nemcsak a néphad­seregben tanúsítottak példa­mutató magatartást, de több­ségük ma is aktív közéleti te­vékenységet végez. A három édesanyát, gyermekei nevelése, a haza fegyveres szolgálatára való felkészítése terén végzett példamutató tevékenysége el­ismeréseként a Magyar Nép­­köztársaság honvédelmi minisz­tere a Haza Szolgálatáért Ér­demérem arany fokozatával tüntette ki. A kitüntetéseket a lakóhelyük szerinti tanácsnál a helyi párt-, állami és társadalmi szervek vezetői, valamint népes csa­ládjuk jelenlétében a Veszp­rém Megyei Hadkiegészítési és Területvédelmi Parancsnokság szaktisztjei adták át. Halálos szipózás A békéscsabai temetőben szerdán délután holtan találták Harmati Zoltán 21 éves, foglalkozás nélküli csorvási lakost. A vizsgálat eddigi adatai szerint a fiatalember halá­lát a nejlonzacskóba töltött és be­szívott ragasztó oldószerének mérge­zése okozta. A rendőrség szakértő bevonásával folytatja a vizsgálatot. Lottónyeremények A Sportfogadási és Lottó­igazgatóság közlése szerint a 39. játékheti lottónyeremények — a nyereményilleték levonása után — a következők: 5 ta­­lálatos szelvény nem volt; a 4 találatos szelvényekre egyen­ként 92 564 forintot; a 3 ta­lálatos szelvényekre egyenként 606 forintot, a 2 találatos szelvényekre pedig egyenként 30 forintot fizetnek. A közölt adatok nem végle­gesek. Az ÉD­­MÉH Nyersanyaghasznos­ító Vállalat Ajkai Telepe értesíti Kedves Ügyfeleit, hogy 1987. szeptember 28-tól október 12-ig éves áruelszámoltató leltár miatt az áruátvétel szünetel. . ............................................... Gyémántdiplomások Füreden Tegnap délután a bala­tonfüredi városi tanács há­zasságkötő termében peda­gógusköszöntő ünnepélyt ren­dezett a városi tanács és a pedagógus-szakszervezet. Az új tanév kezdetén elbúcsúztatták a nyugdíjba vonuló pedagó­gusokat. Némethné Káposzta Mária tanácselnök-helyettes gyémántdiplomát adott át Be­leznay Józsefnek, aranydip­lomát Havas Erzsébetnek. A pedagógus-szakszervezet meg­ajándékozta az ünnepelteket, majd 20 pályakezdő tett es­küt. KÖZLEMÉNY Értesítjük Balatonfüred ebtar­tóit, hogy szeptember 28-án 15—16 óráig a Huray utcai piacon veszettség elleni pót­oltást tartunk. A be nem ol­tott ebek tulajdonosai ellen szabálysértési eljárást indí­tunk az ebek egyidejű el­kobzásával. Városi Tanács V.­B Balatonfüred termelés-, ellátásfelügyeleti osztály A CLUB TIHANY RT. külföldi érdekeltségű ve­gyes vállalat felvesz kö­zépfokú végzettséggel, szakirányú gyakorlattal rendelkező munkatársat PÉNZÜGYI ELŐADÓ feladatok ellátására. Munkásszállást igény szerint biztosítunk. Jelentkezéseket az alábbi címre kérjük: CLUB Ti­hany Rt. Tihany, Rév u. 3. 8237 A Balatonfüredi Városgazdálkodási Vállalatnál (Fürdő u. 15.) mixerrel vagy teherautóval történő szállítással megrendelhető kavicsbeton és murvabeton

Next