Napló, 1988. szeptember (Veszprém, 44. évfolyam, 209-234. szám)

1988-09-26 / 230. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! |jö­­­tt . AZ MSZMP VESZPRÉM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1983. szeptember 26., hétfő ÁRA: 1,80 FORINT XLIV. évfolyam 230. szám Szermértékelés: Kiegyensúlyozott ellátást biztosítottak az áfészek A szövetkezetek tudósítói jelentik Megyénk általános fogyasztási és értékesítő szövetkezetei Balatonvilágostól Balatonedericsig 84 kiskereskedelmi és 42 ven­déglátó-ipari üzlettel vettek részt a Balatonhoz érkező vendégek ellátásában. A Balaton-parti nyári főszezon tulajdonképpen két hónapig tart, ami megfeszített munkát igényelt az ellátásban részt vevőktől, a kereskedelem valamennyi dolgozójától. A nagy kánikulai melegben a munkaerőgondokkal is küszködő boltokban és vendéglőkben a túlterheltséget nem volt könnyű elviselni. A Balaton-parti ellátásban érdekelt szövetkezetek tudósítói az idegenforgalmi szezon tapasztalatairól számolnak be. Tapolca Az idegenforgalmi és üdülé­si szezon nagy feladatot je­lentett a Balaton-parton mű­ködő kereskedelmi hálózat dol­gozói számára. A Tapolca és Vidéke Áfész Balatonederics­­től Zánkáig érdekelt a több­szörösére növekedett vásárlási igények kielégítésében. A sze­zon nyitására Badacsonytoma­jon és Balatonszepezden új boltok és vendéglátó helyek várták a turistákat. Tapolcán is gazdagodott a bolthálózat. A központi raktárak zsúfolá­sig megteltek sörökkel és üdí­tőitalokkal. A tejellátással kap­csolatos zökkenőket a főbol­tok magasabb készleteivel igyekeztek kiküszöbölni. Az el­látás színvonala nem romlott az előző évekhez viszonyítva. Az áfész éves forgalmának 40—45 százaléka a nyári sze­zon időszakára jut. Növeked­tek a gondok az áremelkedé­sek miatt a készletezéssel. A forgalomhoz szükséges áru­készletet csak nagy összegű hi­telek igénybevételével tudta biztosítani a szövetkezet, a ka­matterhek pedig rontják a (Folytatás a 2. oldalon) A szigligeti ABC-áruház egyaránt kényelmes bevásárlóközpontja az ott lakóknak és nyaralóknak Tanácstestületek tárgyalták Balatonalmádi: csatornamű-társulatok Az utóbbi negyven évben a települési ivóvízhálózat fejlő­dését nem­­követte ilyen mér­tékben a szennyvízelvezetés, a csatornázottság — állapítja meg a városi jogú nagyközsé­gi közös tanács végrehajtó bi­zottság ülése elé került jelen­tés. Kezdetijén egyedi szennyvíz­­tisztító berendezések működ­tek a településen. A nyolcva­nas évek elején megszületett a terv, amely szerint Alsóörs­től Balatonfüredig kiépül­­egy átemelőkkel működtetett szennyvízelvezető csatorna. A fűzfői tisztítótelep után a tisz­tított szennyvíz a Sédtbe, on­nan pedig a Sió-csatorna Exi, majd a­ Dunába ömlik. Tekin­(Folytatás a 2. oldalon) Látványos programok Döbröntei napok ’88 A huszonhatodik döbröntei napok szombaton kezdődtek, amikor is a tiközség kultúrhá­­zában a szocialistabrigád-ve­­zetők találkoztak. Vasárnap a Himnusz elhangzása után a szép számú közönséget Kovács László döbröntei elöljáró kö­szöntötte. Az ünnepi beszédet Antal Ferenc, Pápa város or­szággyűlési képviselője mond­ta, aki napjaink társadalmi életéről szólt, majd külön meg­említette, hogy a Magyar Hon­védelmi Szövetség ez évben ünnepli megalakulásának 40. évforduló­ját. A színpadon­­fellépett a vá­­roslődi Rozmaring nemzetisé­gi tánccsoport, a zenéről a Pápa városi és az Úrkúti Bá­nyász fúvószenekar gondosko­dott. A pályán a középiskola­(Folytatás a 2. oldalon) Antal Ferenc, Pápa országgyűlési képviselője méltatja az ünnep jelentőségét Fotó: Péterfay Endre A katonai alakulatoknál ezen a hétvégén mindenütt megrendezték az ünnepélyes eskütételt. Erről szól képes beszámolónk lapunk 4. oldalán. Országos körkép Folyamatos az olajos Növények és a cukorrépa betakarítása Több megyéből érkezett je­lentés a hét végén a mezőgaz­daság, illetve a feldolgozó­­ipar időszerű tennivalóinak el­végzéséről. Nagyüzem volt vasárnap a martfűi Növényolajgyárban: 1600 tonnányi napraforgóból sajtolták ki az olajat és több mint 600 tonna nyersolajat ál­lítottak elő. A nyersanyag fo­lyamatosan érkezett a környék­beli gazdaságokból, jelenleg 12—13 ezer tonnányi mag van a tárolókban. A termés egy ré­szét a közel-keleti országokba szállítják, de Finnországba és az NSZK-ba is exportálnak olajat. A vasi földeken az olajos növény betakarításának három­negyedével végeztek. A nyári aszály, illetve az elmúlt hetek­ben hullott sok eső következ­tében mintegy tíz százalékkal kevesebb termést ad a várt­nál, a magas nedvességtarta­lom miatt mindenütt szárítani kell a magvakat. Jelentősen előrehaladt a napraforgó betakarítása a Kis­alföldön is. Az ország legna­gyobb — 25 ezer hektárnyi — szántóterületű gazdaságában, a Lajtahansági Állami Tan­gazdaságban vasárnap estig a napraforgó 80 százalékát taka­rították be. Folyamatosan szállították a répát a hajdú-bihari cukorré­pa-termelő gazdaságok a ká­bai Hajdúsági Cukorgyárba, ahol szombaton megkezdődött a cukorgyártási kampány. Az idén több mint 13,5 ezer hek­táron — a tavalyinál kisebb te­rületen — termelnek cukorré­pát, azonban a termésátlag 15 százalékkal magasabb a ta­valyinál. Gépek tucatjai szedték a cu­korrépát a Szolnok környéki gazdaságokban a Tiszazugban és a Jászságban. A hét köze­pén ugyanis megkezdték a cukorgyártást a Szolnoki Cu­­korgyárben. A hétvégén 1000 vagonnyi répát dolgoztak fel. Megkezdték a rizstáblák le­­csapolását Karcag-Kisújszállás -Mezőtúr térségében. Néhány helyen hozzáláttak az öntözés­sel termesztett rizs betakarítá­sához, mivel a 3-400 hektár­nyi kísérleti ültetvények gyor­san megszikkadnak, hagyomá­nyos gabonakombájnokkal aratják és csépelik a termést. Őszi mélyszántás Káptalantóti határában „Magyar aranyeső” Csütörtök óta megszakítás nélkül tart a szöuli „magyar aranyeső", mind a négy napot sikerült bajnoki címmel zárni. Vasárnap újból az úszók tettek ki magukért, Darnyi Tamás má­sodik aranyérmével és újabb világcsúcsával bizonyította, hogy most változatlanul a világ legjobb vegyesúszója. Hatalmas meg­lepetés viszont Egerszegi Krisztina hátúszó győzelme, aki Ma­gyarország 120. aranyérmét nyerte az olimpiák történetében. Egerszegi a maga 14 évével minden idők legfiatalabb magyar olimpiai bajnoka, s bravúrjával az úszók megismételték az 1952- es helsinki olimpiai teljesítményt, amikor ugyancsak négy arany­érem megszerzése sikerült. A nap magyar mérlegéhez tartozik még Storczer Beáta tornász és Buda Attila súlyemelő 5. helye­zése. Az érmesek listáján már 34 ország sportolói szerepelnek, úgy tűnik, a Szovjetunió és az NDK külön versenyfutásába egyetlen más nemzet sem tud beleszólni. A Szovjetunió vezet (30, 15, 23), az NDK (25, 19, 18), az Egyesült Államok (12, 15, 11) és Ma­gyarország ( 8, 4, 2) előtt. (Összefoglaló az olimpia szombati és vasárnapi eseményei­ről a 7. oldalon.) A 200 m-es férfi vegyesúszás olimpiai bajnoka, Darnyi Tamás az eredményhirdetéskor A 200 m-es női hátúszás eredményhirdetése. Középen Egerszegi Krisztina Szállítás, rakodás Peremartonban Évente növekvő mennyiségű, immár több mint 800 ezer ton­na alapanyagot, kész műtrá­gyát forgalmaznak a Peremar­­toni Vegyipari Vállalatnál. Mindez egyebekben az elmúlt évek műtrágyagyártó kapaci­tásbővítésének köszönhető. Az áruforgalom 90 százaléka vas­úton bonyolódik. Az ismert vasúti szállítási, rakodási ne­hézségek kiküszöbölésére a gyár a nyolcvanas évek köze­pén nagyszabású rakodás­fejlesztési beruházást valósított meg. A napokban felkereste a vegyipari vállalatot dr. Tóth László, a Közlekedési Miniszté­rium államtitkára, valamint Semsei György, megyei tanács­elnök-helyettes, a megyei szál­lítási bizottság elnöke, hogy a központi forrásokból is támo­gatott beruházás gyakorlati hasznáról tájékozódjon. A ven­dégeket Horváth Imre vezér­­igazgató tájékoztatta a gyár munkájáról. Videofilmről mu­tatták be a vagonkezelés, be­rakodás, kitárolás mozzanatait, majd helyszíni szemlére vitték a vendégeket, akik elégedetten vélekedtek a Peremartoni Vegyipari Vállalat szállítási, rakodásfejlesztési beruházá­sáról.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék