Napló, 1989. október (Veszprém, 45. évfolyam, 232-256. szám)

1989-10-17 / 245. szám

Az Olasz EP és az MSZP vezetőinek tárgyalása vége egyetértett abban: a szocializmus számukra egy­szerre mozgalom és politikai irányzat. A két párt közeledett egy­máshoz, de mindegyik meg­őrzi a maga autonómiáját - hangsúlyozták a megbeszélés résztvevői, hitet téve az euró­pai baloldal egysége mellett. A pártközii együttműködés első ko­nkrét formájáról is megegyezés született a hétfői eszmecserén: az MSZP és az OKP képviselői a jövőben két­oldalú konzultációkat folytat­nak a pártközi kapcsolatokat és a világpolitikát érintő leg­fontosabb kérdésekben, min­­ikrocsoport­­keretében fogják tanulmányozni az európai bal­oldalhoz fűződő viszony kérdé­seit, a nyugat-európai integ­rációnak a kelet-európai tér­ségre gyakorolt hatását, vala­mint a biztonságpolitikával összefüggő témákat. Achille Occhettót és Gior­gio Napolitanót a nap folya­mán fogadta Pozsgay Imre ál­­lami miniszter és Horn Gyula külügyminiszter is. Az olasz vendégek még hétfőn este el­utaztak Budapestről. A Magyar Szocialista Párt és az Olasz Kommunista Párt kapcsolatairól, az együttmű­ködés lehetőségeiről, a két párt politikájában fellelhető azonosságokról folytatott meg­beszélést hétfőn Budapesten Nyers Rezső, az MSZP el­nöke és Achille Occhetto, az OKP főtitkára, aki az MSZP elnökségének meghívására ér­kezett fővárosunkba. Mint arról Déger István, az MSZP elnöke irodájának veze­tője tájékoztatást adott, a tanácskozáson - amelyen részt vett Giorgio Napolitano, az OKP vezetőségének tagja is - az olasz vendégek nagyra értékelték az MSZP kongresz­­szusán történt minőségi válto­zásaikat, amelyek közelebb hozták egymáshoz a két pár­tot. Különösen fontosnak ne­vezte Occhette,­­hogy az MSZP politikájában a demok­rácia szempontjából fontos, alapvető emberi értékek­­kap­ták a legfőbb hangsúlyt. A szocial­izmusfelfogás új­fajta értelmezéséről is szó volt e tanácskozáson. Nyers Rezső szerint a szocializmus egész elméletrendszerét újra kell gondolni, de ezt nem határo­zatok útján,­­hanem szabad, tudományos vélemény és esz­mecsere révén kell megtenni. Mind Nyers Rezső, mind vén­ Nyers Rezső üdvözli Achille Occhettát. Wallenbergről Moszkvában Nincs bizonyíték életben maradására Csaknem három órán ke­resztül tárgyaltak hétfőn Moszkvában Valentyin Nyiki­­forov szovjet külügyminiszter­­helyettessel és Vlagyimir Pi­­rozskoval, a KGB elnökhe­lyettesével a Raoul Wallen­berg Társaság kk­épviselői és a Budapestről a Szovjetunió­ba hurcolt svéd diplomata ro­konai, akik vasárnap érkeztek a szovjet fővárosiba. A moszk­vai találkozón a svéd vendé­geknek átadták Wallenberg személyi tárgyait, amelyekre csak a közelmúltban bukkan­tak a sztálini megtorlásokat kivizsgáló szakértők: a diplo­mata útlevelét, jogosítványát, élelmiszerjegyeit, jegyzeteit, a letartóztatásakor nála talált valutáikat, egyebek között magyar pengőt. Gennagyij Gera­szirit­ov szov­jet külügyi szóvivő és Nyiko­­laj Uszpertszkij, a szovjet kül­ügym­inisztérium osztályvezető­je arról tájékoztatták az új­ságírókat,­­hogy a svéd kül­döttségnek bemutatták azt az eredeti — 1947. július 17-én íródott - feljegyzést, amely­ben a lubjankai börtön egész­ségügyi szolgálatának­­helyet­tes vezetője jelenti felettesei­nek a diplomata elhunytát (a Wallenberg elhunytára utaló egyetlen dokumentum — ha­lotti bizonyítványt nem állítot­tak ki — kópiáját ugyancsak átadták a svéd küldötteknek­. Szovjet részről a találkozón méltatták a svéd diplomata budapesti ember­baráti tevé­kenységét, s tisztelettel adóz­va, mély részvétüket fejezték ki Wallenberg hozzátartozói­nak. Ugyana­kkor közölték azt is, hogy Wallenberg letartóz­tatásának, fogva tartásának körülményeiről nem sikerült semmiféle új nyomra bukkan­ni az archívumokban. SZDSZ: már több mint 100 ezer aláírás A Szabad Demokraták Szö­vetsége már több mint 100 ezer aláírást gyűjtött össze an­nak érdekében, hogy az ál­lampolgárok népszavazáson nyilváníthassanak véleményt a munkásőrségről, a munkahelyi pártszerveződések­ről, az MSZMP, illetve annak jog­utódjának vagyonával való nyilvános elszámoltatásról, va­lamint a köztársasági elnök megválasztásának időpontjá­ról. Haraszti Miklós az MTI érdeklődésére elmondta, hogy újabb 50 ezer aláírást adnak át a parlament elnökének. Hozzátette még: ezután is folytatják az aláírás-gyűjtési kampányt. A Belügyminisztérium vá­lasztási­­irodájának vezető­je, Csiba Tibor elmondta, hogy 100 ezer aláírás esetén az Országgyűlés köteles el­rendelni a­­népszavazást. Az aláírásokat a parlamentnek 8 napon belül­­kell megkülde­nie az országos választási el­­nökségnek, s annak 30 nap áll rendelkezésére,­­hogy meg­vizsgálja­ az aláírások hiteles­ségét Ezt az Állami Népesség­­nyilvántartó Hivatal segítségé­vel, a személyi számok alap­ján végzik el. Ezt követően az Országgyű­lésnek a benyújtást követő legközelebbi ülésszakáé, de legkésőbb 60 napon belül kell döntenie a népszavazás elren­deléséről, s a lebonyolításra 3 hónapon belül kell sort kerí­tenie. Ennek részleteiről azon­ban egyelőre korai lenne be­szélni, mert a népszavazásról szóló törvény úgy rendelkezik, hogy a népszavazás lebonyo­lításánál a választójogi tör­vény irányadó, ez azonban csak most kerül a parlament elé. Annyi azonban bizonyos, hogy a népszavazás akkor ér­vényes és eredményes, ha a választásra jogosult állampol­­gárok több mint a fele érvé­nyesen szavaz, illetve több mint a fele azonos választ ad a megfogalmazott kérdésekre. Figyelembe véve az elbírálás hosszú idejét, s azt a körül­ményt, hogy november végére tervezik a köztársasági elnök megválasztását, felvetődik a kérdés, hogy a benyújtott több mint százezer aláírás ha­lasztó hatályú-e az elnökvá­lasztás megrendezésére. Ezen a­­kérdésen azonban még a jogászok is vitatkoznak. 2 - NAPLÓ - 1989. október 17., kedd Népszavazás lesz a címer és a nemzeti ünnepek ügyében A kormányszóvivő tájékoztatója (Folytatás az 1. oldalról) A kormány hétfői ülésén úgy döntött, hogy a munkás­őrség jogutód nélküli meg­szüntetését javasolja az Or­szággyűlésnek. Az erről szóló törvénytervezetet az igazság­ügy-miniszter terjeszti a parla­­ment kedden folytatódó ülés­szaka elé. A döntésről Bajnok Zsolt tájékoztatta a magyar és a nemzetközi sajtó képviselőit a kormány ülését követő szoká­sos sajtókonferenciáján. A sajtókonferencián részt vett Czipper Gyula ipari mi­niszterhelyettes is, aki a téli energiaellátás helyzetéről tá­jékoztatta az újságírókat. El­mondotta, hogy az ország össz-energiafelhasználása az eddig eltelt 9 hónapban 0,2 százalékkal növekedett, vagyis gyakorlatilag a tavalyival azonos szinten maradt. A vil­­lamosenergia-felhasználás 1 százalékkal növekedett. A prognózisok szerint a kialakult tendencia az év hátralévő ré­szében sem változik alapvető­en.­­ A szénbányászat termelése az idén várhatóan eléri a 20,7 millió tonnát. A bányászat egyaránt ki tudja elégíteni az erőművek és a lakosság szén­igényét. Az idén a választék kismértékben javul, több NDK- brikett - 900 ezer tonna - ér­kezett az országba, mint ta­valy. A hazai kőolajtermelés és -import az év eddig eltelt idő­szakában a terveknek megfe­lelően alakult. Hiány csupán benzinből van. Ezért a kor­mányzat intézkedett 100-120 ezer tonna benzin pótlólagos beszerzéséről. A terveknek megfelelően alakul a földgázellátás is. Ez azt jelenti, hogy mínusz 8 fokos napi középhőmérsék­letig — ami éjszaka mínusz 12-15 fokos hideget is je­lenthet - a termelés, az im­port és a tartalékok biztosítják a korlátozás nélküli ellátást. Ha ennél hidegebbre fordul­na az időjárás, akkor a lakos­sági ellátás biztosítása érde­kében szükségessé válik az ipari fogyasztók korlátozása. A villamosenergia-ellátás­ban a meglévő Paksi Atom­erőmű nagy szerepet játszik, közel a felét adja a hazai termelésnek, a felhasználás egynegyede pedig importból származik. Az erőműrendszer mintegy 800-900 megawatt tar­talékkal rendelkezik, s a nem­zetközi együttműködés révén az ország szükség esetén többletenergiához juthat. Csak akkor várható ellátási gond, ha több váratlan esemény, hi­ba fordul elő egy időben, vagy igen kedvezőtlenre fordul az időjárás. Erre az esetre a minisztérium korlátozási me­netrendet dolgozott ki, hogy a lakossági ellátást minden­képpen biztosítsa. A szóvivő arról is tájékoz­tatta az újságírókat, hogy a kormány a hagyományoknak megfelelően időszerű belpoli­tikai kérdéseket is áttekintett. A kedden folytatódó parla­menti ülésszakkal kapcsolat­ban a Minisztertanács úgy döntött, hogy a törvényhozás elé terjeszti javaslatát nép­szavazás megtartásáról két nagy fontosságú és már huza­mosabb ideje a közvélemény érdeklődésének homlokterében álló kérdésről. Az egyik ilyen össznépi döntést igénylő kér­dés, mi legyen a Magyar Köztársaság címere. Az eddi­gi viták során sokan voltak amellett, hogy a koronás cí­mer legyen az államiság szim­bóluma, többen viszont a Kos­­suth-címerre voksoltak, s ter­mészetesen vannak hívei a jelenlegi címer megtartásának is. Nem­­kevésbé heves viták kereszttüzébe került a nem­zeti ünnepek sorsa. A szóvivő ezzel kapcsolatban nemzetkö­zi tapasztalatokra hivatkozott, amelyek szerint minden or­szágnak egy nemzeti ünnepe van. Az elmúlt hetekben Ma­gyarországon rendkívül f élénk, heves, sőt, indulatos polémia bontakozott ki akörül, hogy október 23. legyen nemzeti ünnep. Esetleg a nemzeti megbékélés napjai, netán nem­zeti emléknap. A kormány e vita kapcsán döntött úgy, hogy e kérdésben is népsza­vazáson kéri ki a lakosság vé­leményét. A magyar állampol­gároknak a népszavazás so­rán arról kell dönteniük, már­cius 15-ét, augusztus 20-át vagy október 23-át választják­­e nemzeti ünnepül. Az elgon­dolások szerint a népszavazást a köztá­rsaságielnök-választás­­sal egy időben tartanák. A Magyar Szocialista Párt kongresszusának állásfoglalása a munkásőrségről 1. A Magyar Szocialista Párt elismerését és köszönetét fe­jezi ki azért, hogy a munkás­őrség tagjai - az MSZMP megbízásából - évtizedeken keresztül esküjük szellemében, a társadalom nyugalmát véd­ve teljesítették szolgálatukat. Számítunk arra, hogy az MSZMP-tag munkásőrök nagy többsége megerősíti tagsági viszonyát a Magyar Szocialis­ta Pártban. 2. A Magyar Szocialista Párt szerint elfogadhatatlan és a demokratikus jogállamba való békés átmenettel összeegyez­tethetetlen, ha a testület tag­jait eddigi tevékenységük mi­att bármilyen politikai vagy egyéb támadás éri. 3. A Magyar Szocialista Párt támogatja a kormány elgon­dolását, miszerint a politikai egyeztető tárgyalásokon részt vevők képviselőivel konzultál­va, a polgári védelem és a katasztrófaelhárítás igényeit és követelményeit figyelembe véve kidolgozza egy új, nem fegyveres, önkéntes és párt­­semleges testület felállításá­nak alapelveit, s az átalaku­lás módját. Ez az új testület a honvédelem integrált rend­szerében, állami irányítással végzi feladatait. Pártunk a továbbiakban nem ad mun­káson feladatra pá­rtmegbízást. 4. A párt szükségesnek tart­ja, hogy az új testület műkö­dését törvény szabályozza. A törvénynek többek közt ki kell mondania az önkéntesség és pártsemlegesség elvét, az alkotmányra történő eskütételt és azt, hogy a szervezetet nem lehet belső karhatalmi fel­adatokra felhasználni. A Magyar Nemzeti Bank devizaárfolyamai Az államközi magállapodásokon alapuló hi­vatalos árfolyamok változatlanul az október harmadiki közlésnek megfelelően vannak ér­vényben. Hivatalos devizaárfolyamok Érvényben: 1989. október 17-én. Devizanem Vételi Közép Eladási árf. 100 egys. forintban angol font 9390,20 9399,60 9409,00 ausztrál dollár 4530,92 4535,46 4540,00 belga frank 152,35 1 52,50 1 52,65 dán korona 821,55 822,37 823,19 finn márka 1394,73 1396,13 1­397,53 francia frank 942,27 943,21 944,15 holland fornt 2841,16 2844,00 2846,84 ir font 8514,51 8523,03 8531,55 japán jon (1000) 421,43 421,85 422,27 kanadai dollár 5055,90 5060,96 5066,02 kuvaiti dinár 19 908,11 19 928,04 19 947,97 noneg korona 857,60 858,46 859,32 NSZK márka 3204,95 3208,16 3211,37 olasz líra (1000) 43,53 43,57 43,61 osztrák schilling 454,36 454,01 455,26 portugál escudo 37,44 37,40 37,52 spanyol posata 50,26 50,31 50,36 svájci frank 3655,44 3659,10 3662,76 svad korona 923,68 924,60 925,52 tr. ás cl. rubel 2747,25 2750,00 2752,75 USA dollár 5934,61 5940,55 5946,49 ECU (K5z6s Pioc) 6560,48 6567,05 6573,62 Valuta (bankjegy- és csekkárfolyamok) Érvényben: 1989. október 17-től 23-ig Pénznem Vételi Eladási árf. 100 egys. forintban angol font 9117,61 9681,59 ausztrál dollár 4399,40 4671,52 belga frank 147,93 157,08 dán korona 797,70 847,04 finn márka 1354,25 1438,01 francia frank 914,91 971,51 görög drachma a/b 34,92 37,08 holland forint 2758,68 2929,32 ir főni 8267,34 8778,72 japán yen (1000) 409,19 434,51 kanadai dollár 4909,13 5212,79 kuvaiti dinár 19 330,20 20 525,00 norvég korona 823,71 884,21 NSZK márka 3119,92 3304,40 olasz líra (1000) 42,26 44,88 osztrák schilling 441,17 468,45 portugál escudo 36,36 38,60 spanyol paiota 48,80 51,82 svájci frank 3549,33 3768,87 svéd korona 896,86 952,34 USA dollár 5762,33 6118,77 ECU (Közös Piac) 6370,04 6764,06 jugoszláv dinár csakk (10 000)/h 13,58 a) Vásárolható legmagasabb bankjegycímlet: 1000-es b) Bankközi és vállalati elszámolásoknál alkalmaz­ható árfolyam: görög drachma 35,96 36,04 jugoszláv dinár csekk (10 000) 13,99 — Nem adják el a Magyar Alumíniumipari Trösztöt Marotay György, a Magyar Alumíniumipari Tröszt (MÁT) kereskedelmi vezérigazgató­­helyettese nem erősítette meg Bartha Ferencnek, a Magyar Nemzeti Banik elnökének az osztrák rádióban elhangzott nyilatkozatát, miszerint ha­zánk osztrák részvétellel kí­vánja privatizálni alumínium­­iparát. Milotay György az MTI-nek elmondta: a MAT nem szere­pel a privatizációs listán, me­lyet a kormány állított össze, megvételre kínálva a külföldi befektetőnek jelentős magyar vállalatokat, és erről a jövő­ben sincs szó. Az más kérdés — tette hozzá —, hogy a MAT- na­k megvannak a saját el­képzelései arról, hogy fejlesz­téseibe az eddigieknél na­­gyobb mértékben von be kül­földi működő tőkét. Erről foly­tat tárgyalásokat japán, egye­sült államokbeli, svéd, dél-ko­reai, NSZK-beli partnerekkel, és ezek sorában van egy osztrák tárgyalófél is. Várpalotai napok (Folytatás az I. oldalról) város ezért, hogy szebb, ott­honosabb legyen, ami a vá­roslakók pénzéből valósul meg, mondotta a tanácselnök. Beszéde végén néhány ki­emelkedő programra hívta fel a jelenlevők figyelmét. A megnyitó után Semsei György, a megyei tanács el­nökhelyettese a Veszprém Megyéért kitüntető jelvény ezüst fokozatát adta át Molnár Ká­roly postai kézbesítőnek, Mó­­rocz Jenőnek, a Jószerencsét Termelőszövetkezet munkavé­delmi osztályvezetőjének és Petrőcz Gézának, a városi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya vezetőjének. Az arany fokozatot Bartos Józsefné, a lakáselosztási társadalmi bi­zottság elnöke, Csővári János tanácselnök, Mórocz László, a Jószerencsét Termelőszövet­kezet műhelyvezetője, Rad­ó Pál, a November 7. Hőerőmű Vállalat lakatos csoportvezető­je, Stalter Kálmánná, az Or­szágos Takarékpénztár lakás­értékesítési főelőadója, Ung­vári Gy­uláné népfrontaktíva, valamint a Péti Nitrogénművek fejlesztési igazgatóság építési kivitelező részlege kapta meg. Csővári János a Várpalota városért kitüntető jelvény arany fokozatát Poór Gyulának, az NB I-es férfi kézilabdacsapat volt edzőjének nyújtotta át. Ezt követően az 1. számú általános iskola diákjai tar­tottak sportbemutatót, majd minifutball-küzdelemmel zá­rult a rendezvénysorozat első napja. Állatorvosi kamara alakult megyénkben (Folytatás az 1. oldalról) Ma, a megyei állategészség­ügyi és élelmiszer-ellenőrző ál­lomás vezetője értékelte az ál­latorvosi szervezet tevékenysé­gét. Az előbbi érthető módon elsősorban a­­kiállító művész számára jelentett eseményt, élményt a résztvevőknek. Az utóbbit a rutinszerű rendezvé­nyek sorából­­kiemelte az a tény, hogy az igazgató főál­­latorvos nyomatékkal hangsú­lyozta az állatorvosok etikus magatartásának a termelés eredményein túlmutató jelentő­ségét. A megyebeli állatorvosok­­kö­zössége a továbbiakban olyan kérdésről tanács­kozott, amely maradandó megörökítésre ér­demes. A részt vevő mintegy 100 állatorvos (háromnegyed részük a közvetlen termelés­ben, egynegyedük a szakigaz­gatásban tevékenykedik, ható­sági feladatot lát el) az érdekképviselet dolgaiban cse­rélt véleményt. A hónapok óta tartó eszmecsere azt a gon­dolatot érlelte meg, hogy hi­vatásuk jobb ellátásához ér­dekvédő, érdekképviselő szer­vezetre van szükségük. A jelenlévők­­közfelkiáltással nemcsak az álla­torvosi kama­ra létrehozása mellett döntöt­tek, hanem az előkészítő bi­zottság tevékenysége nyomán a kamara alapszabály-terve­zetét is megvitatták. A hozzá­szólók számtalan kiegészítő megjegyzést tettek. Az alap­­sza­bályt végül is elfogadták a résztvevők, titkos szavazás­sal megválasztották az érdek­­képviselet héttagú vezető tes­tületét­­is. A választmány ma­ga döntött a továbbiakban. A Veszprém Megyei Áll­­atorvosi Kamara elnökének dr. Barta­­lis Imrét, a tapolcai állator­vosi kerület felügyelő főállat­­orvosát választották. (A kamara megalakulásának körülményeire a Napló későb­bi számában visszatérünk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék