Napló, 1990. március (Veszprém, 46. évfolyam, 51-75. szám)

1990-03-15 / 64. szám

Krimibe illő tragédiák írók pusztulása Figyelemmel olvastam Tömö­­ry Péter Anekdotika sorozatát, mel­y­vek legutóbbi részlete („Kormányzó úr, nem bírják már sokáig!") némi „kiegészí­tésre” szorul. Lévén szó java­részt Szőcs Kálmán marosvá­sárhelyi költőről, akit szemé­lyesen­ is jól ismertem. Főleg a halála körülményei tisztázat­lanok a mai napig, és az azt megelőző, valamint az utána történt események. Tudnunk kell, hogy akkor (1974-ben) egy Bánik nevezetű „elvtárs” volt a megyei első titkár, akit mindig a „legfor­róbb” helyekre küldtek megol­dani a nemzetiségi kérdése­ket... Ő szorgalmazta, hogy tulajdonképpen a helyi magyar nyelvű napilap (akkor Vörös Zászló) hű tükre kell legyen a román nyelven megjelenőnek, magyarán, minden írást le kell fordítani, és azt közölni a Vö­rös Zászlóban. Ez ellen Szőcs Kálmán személyesen és erélye­sen tiltakozott. Akkor kezdőd­tek körülötte a bonyodalmak. Állandó jelleggel megfigyel­ték, és egy közlekedési ellen­őrzésnél elvették jogosítványát, mely után pert akartak indí­te­ni ellene. Ezek után „talál­ták” meg 1974. augusztus 20- án (tehát „figyelmeztetőül" Szent István napján) felakaszt­va a fürdőszobájukban. Fele­sége „bevallása”, és feltétele­zéseink szerint nem öngyilkos­ságról volt szó. Akkor Szőcs Kálmán 32 éves volt. Később felesége Magyar­­országra szándékozott áttele­pülni, de egy alkalommal Bu­karestből, a magyar nagykö­vetségről való visszatérésekor kigyulladt és elégett autója, alig tudta megmenteni éle­tét (?!). Emlékszem: Szőcs Kál­mán temetése után rögtön egy író barátommal „elzarándokol­tunk" Ady Endre szülőfalujá­ba, Érmindszentre (ma Adyfal­­va). Egy év múlva mögöttem zárult be az enyedi börtön ka­puja, majd pedig következtek az ismeretlen és közismertebb áldozatok, főleg a '80-as évek­ben. Visky Árpád színész bará­tom 1986-ban történt felakasz­­tatásától Sütő István költő ha­láláig folytathatnám a sort. Emléküket talán úgy tudjuk a leginkább megőrizni, hogy az apróbb részleteket, körül­ményeket is megvizsgáljuk, fel­idézzük, így kapunk teljesebb képet egy a fasizálódásig „el­jutó” rendszerről, melyet vörös zászlók lengetése közepette „adtak el” Nyugaton, és saj­nos, itt Közép-Keleten olyan sokáig eltűrtünk. Vajon milyen folytatása kö­vetkezik? Mintha mostanában véres kardokkal hadonászná­nak ... Pethő László Tőkés László Sepsiszentgyörgyön Karácsonytól kitavaszodott A társadalmi tavasz nem igazodik a naptárhoz, lám, Erdélybe és egész Romániába tavaly karácsony­kor jött el a tavasz. Több év­tizedes telet - társadalmi te­let! - kergetett el országból és lélekből. Most márciust ünnepel Er­dély magyarsága, s azon be­lül Sepsiszentgyörgy székely népe. A Romániai Magyar De­mokrata Szövetség sepsiszent­györgyi szervezete elhatározta, hogy idén ismét megünnepli március 15-ét. Megkoszorúz­zák a városi központ parkjában lévő 48-as emlékművet, mely­ből több mint tíz éve kivésték a „magyar szabadságharc” fel­írást. Kivonulnak? — jut eszembe. Mert az utolsó nyilvános ün­neplésen, 1946-ban, amikor a Székely Mikó Kollégium diák­­serege kivonult az emlékmű­höz, magam is ott voltam, kis­diákként. Mondták a nagyok, hogy nem engedélyezett a „tüntetés”, de mi megyünk, és én is beálltam a sorba, bará­taim közé, félve-lesve, vajon nem csap-e közénk a rendőr­ség. Csendben zajlott az ün­nepség, s amit a főtéri felvonu­lás és éljenzés után föllélegez­ve siettünk be az „alma ma­ter”, a gimnázium nagykapu­ján. A védettségbe. Ez volt az utolsó március 15-ei ünnepség. És idén — 44 évi csend után — ismét felkél a nép a már­ciusi tavasz ünneplésére! Idén volt már két olyan megmozdulás, mely eme már­cius jegyében, a szabadság és nemzetiségi jog kinyilvánításá­val zajlott. Az egyik február 25-én volt, amikor Tőkés László, a romániai nemzetiségi politi­ka nagy „reformátora” és ige­hirdetője istentiszteletet tartott. Se­reg lett a nép (a képen jól látható), hogy átérezze eze­ket a szavakat: „Isten szaba­dító kegyelmét ritkán élte át az ember oly valóságosan, mint hazánkban múlt év de­cemberében. Ezek azok a rit­ka pillanatok, amikor Krisztus szabadító kegyelme egészen történelmivé válik, a maga tényszerűségében jelenik m­eg a történelmi időben. Hatalma­san cselekedett velünk az Úr, ezért örvendezzünk!" - hirdet­te Tőkés László. Amint a Háromszék című napilap írja, a sepsiszentgyör­gyi­­ kisstadionban sok tízezer ember hallgatta a hős lelkészt. Az újságíró így tudósít a lel­kész igehirdetéséről: „... úgy közvetíti, adja át az Evangéli­um üzenetét, hogy a hitüket veszítettek visszanyerik­­ azt, mások megerősödnek benne, a tévelygők utat keresnek szavai nyomán. Hit és nemzetiség, hit és megértés - íme, ezek vol­tak Tőkés László hatalmas ere­jű prédikációjának gondolati pillérei.” A másik nagy esemény idén február 10-én volt, amikor a békés tüntetés jelszava az volt: „Anyanyelvi oktatást min­den fokon!” A néma tüntetés jelszavai közül néhány: „Ma­gyarul a­karunk tanulni!”, „Egyenlő esélyeket minden nemzetiség számára", „Ma­gyarul akarunk álmodni, sírni, nevetni!" És a­­híradás szerint ezúttal magyar és román egyetértett abban, hogy az „anyanyelv" természetes juss. A tudósító így ír a Romániai Magyar Szó című újságban: „Több mint 40 ezer sepsiszentgyörgyi magyar, az itt élő románság képviselői és­­a környező települések kül­döttei tüntettek, példát mutat­ván, miként kell békésen, ci­vilizáltan, európai módon kiáll­ni egy igaz ügyért, j­ogos kö­vetelésért." Nos, küzd március, küzd ez a télűző tavasz, hogy minden­hová eljusson az éltető társa­dalmi napsütés. (be) fotó: Albert Levente Gyün Kosút! Gyüjjön! Hájjá, nem Kosút az! Tuggya, meg. Rákóci! Hájjá, mint mond? Rákóci. Meghalt az­tán jó száz éve! Bo­lond öreg ember. Bolond, aki mondja, Rákóci! Azért is Rákóci. A fia kisnemerusába került öreg Dalmadi mondja. Rákóci gyün! Nem érti? Nem. Rákóczi nem halhatott meg, őt az Isten küldte a magyarnak, hogy megszabadítsa! Azt mondja kend, gyün? Szóval gyün Kosút! Gyüjjön, hájjá, gyüjjön, még nem késő. Jönne, jönne az, ha tudna. Elég régóta várom. Eddig nem mondta! Nem volt minek. Gyün Kosút!­­ -Amoda már verbuválnak, állj be Ko­­sút-katonának! Csak gyünnek ide is.­­ Gyülnek azok, ne féljen kend. Hát. Jól mondta az öregapám, egyszer meg­jön. Eccercsak. Hadd el. Máshol évente bont szerződést az uraság, Verzárék nem. Közhírré téte­tik, a szabadság kihirdettetik! Kihi­rdettetett. Előbb csak Aradon, majd itten is. Nem messze van ide Arad város. A magyar Golgota. Pedig milyen jó hely ez az Arad. Már az úrfélének. Na, azért Arad mindenen túltesz. Gyulát csak úgy mondtam. Hogy más­ba kössek. Hallja, Aradba harmincez­ren élnek! Mint égen a csillag. Húsz­szor annyian, mint mink. Rác, tokos, zsidó, olaj, leginkább csak magyar. Már hogy lassan a másfajta is csak magyarul szól az emberhez. Jó hely az. Hát, jó piaca van. Ez még jobb. Ez az ő falujuk. Arad csak ünnepre. Sátoros ünnep­re. Mint mostan is. Hallja, igaz ez? Igaz? Már hogyne lenne az. Magam lát­tam. Talpra magyar! A pesti postakocsis hozta a hírt, hogy szerdán kitört a forradalom. A pénteki hetipiac népe is hamar meghallotta, az aradiak a színháznál tüntetnek. Mert hogy vége a rabságnak. Lássunk csudát! Vége? A föld a miénk? Lassan, hallja, lassabban! Mondja mégegyszer! Nem álmodta kend? En­gem ne ugrasszon, hallja! Azt mondják, hogy Talpra Magyar! Itt az idő! A jobbágy tökéletesen szabad, még dézsmát se kell fizetni! Éljen! Éljen! A jobbágy, de mink azok vagyunk? Hallja, mindenki szabad! Ezt ordít­ja egész Arad. Hallja, idehallik! Napjába beszalad valaki Aradba, máskor is majd mindennap bement valaki a városba, valami dolga vala­kinek mindig akadt arrafelé, de most aztán szinte megszervezik, hozzák a hírt! A jó hírt. Igaz, amit mondanak, igaz-e? Hát az igaz. Arad már: piros-fehér-zöld. PIROS­­FEHÉR-ZÖLD lobogók, piros-fehér-zöld festés a falakon, szerdán már tördeli a nép a kétfejű sast, az úri asszony­nép által osztogatott selyemszalag ró­zsakokárdából Nagyfaluba is jut. Majd idehallik az esti zenés, fáklyás vonu­lás, némely kerge falusi is beáll, mel­­jen neki is keresztbe széles selyem­trikolór, a magyar trikolórba szerelmes aradiakon, nagyfalusiakon, mindene­ken PIROS-FEHÉR-ZÖLD! Kovács Istvány nagyfalusi kertész megfeledkezvén magáról, nem­ ültette el az asszonyság harminc szöllővessze­­jét, emiatt negyvenkét öt árok ásására és az elmaradt búza dézsmájának két­szeri megadására szoríttatott. Közhírré tétetik. Micsoda, a csalás? Akad, hol széttépik a szerződést. Kerül, hogy abban a szent esztendő­ben akkor nem ültetünk dohányt, ki­lincselnek a vármegyénél, valameny­­nyinél, erre a mi Alföldünkön, dohá­nyos szerencsétlenség. Kosút, Kosút, hogy engedi? Igen, ez nem Rákóci, csak Kosút. Hallja, gondolja meg. Mert a Kosút megírta a levélbe, csak ide Apácára: azt akarom, hogy a ker­tészek boldoguljanak és gyarapodja­nak! Isten engem úgy segéljen, ígé­rem, hogy a legközelebb összeülő nemzetgyűlés elé terjesztem! Abba a törvénybe az fog állni, hogy Éljen a magyar! Hallja, fogja be! Abba a törvénybe az fog állni, hogy az ilyen, mint mi, a dohánytermelő haszonbérlők is az eddig általuk ha­szonbérlett földeknek tulajdonosai va­gyunk! Leszünk vagy vagyunk? Még nem vagyunk, de leszünk! Arra a zsidó se ad. Ez ad! Adna is, ha lenne neki miből. Az a kicsi csöndes hite ennek a paraszt­zsidónak. Nem paraszt ez, csak hát velük él, nem úri zsidó. Akkor most mienk a föld vagy nem a mienk?! Jani sehogy se érti, egyik se érti. Ha egyszer mindenki. ■ Megint csak a remény. De az aztán hatalmas. Azért most mégiscsak több a re­mény, mint eddig lehetett. (Részlet a szerző regényéből.) Sarusi Mihály Magyar Krisztus Anekdotika UNIO TRIUM NA­TIONUM A történelmi Erdély állami­ságának egyik alappillére volt ez a latin mondás. A három nemzet egysége. Persze a ne­­­mesi rendek ezt nem a valós lakosságira értették, hanem a kiváltságos nemzetekre, a ne­mességre, így a három­­nemzet a magyart, a szászt és a szé­kelyt jelentette. A történelem azonban a jogos mondásokat nemhogy kiürítené, hanem mindig új és igazságos tartal­makkal tölti meg. Hiszen a há­rom nemzet akkor is, ma is létezett Trranssylvániában. Ma már különbséget nem kell ten­­­­nünk a magyar és a székely között, mind etnikumában, mind kultúrájában, mind nyel­vében egy ez a kettő. S hogy a sajátos közép-európai politi­kai mozgások a szászok és magyarok mellé a harmadik nemzetet is az erdélyi egység­be vonták, az nemcsak ma, hanem már három-négy év­százada realitás. A transsyl­­vanisták, Kós Károlyok, ennek a realitásnak alapján próbál­ták mind a három erdélyi nép­csoportban tudatosítani az együvé tartozás szép érzését. Ki akarták kerülni - a területi hovatartozás óhatatlanul több­­ség és kisebbség viszonyrácsá­­ba záró törekvései ellenére - a megalázó, százalékokba nyo­morítható léttér meghatározóit. De az az ember, aki ezen a szellemi jóindulaton túllépett először, a politikus, aki ebben a vonatkozásban az első al­kalommal merte kinyilatkoztat­ni az új vonást, az Király Ká­roly volt. Ő nem beszélt töb­bé együtt élő nemzetiségekről, nem próbálta a már meglévő politikai sémák szerint létszám­arányokban kifejezni e népek politikai ismérveit. Ő volt az, aki a Magyarországon sza­­mizdatként megjelent Beszélő­ben első alkalommal a három erdélyi nemzetről beszélt. Oko­san, higgadtan, történelmi tra­díciót, néplélekben rejlő sajá­tosságokat, kulturális egységet, számszerűséget és anyai nem­­zetektől való különbözősége­ket elemezve. És így jogos ön­­rendelkezésük reális lehetősé­gei közé visszahelyezve a^,,er­­délyi nemzeteket. Hiszen ki­sebbség, nemzetiség csak többség vagy anyanemzet vi­szonylatában mozgásképes, míg a nemzeteknek önálló akaratuk lehet, maguk kell le­gyenek urai és alakítói sorsuk­nak. A kisebbség vagy nemze­tiség kapja, ajándékként, vagy a többség érdekei szerint a jogot, míg a nemzetnek ez szuverén életéből fakadó, ön­szervező létérdeke. Főként olyan területen, ahol ennek a három nemzetnek a történe­lemből meríthetően a leghala­dóbb hagyományai vannak Eu­rópában az együttélés meg­szervezésére anélkül, hogy au­tonómiájuk sértené az egysé­get, anélkül, hogy különböző­ségük egyik vagy másik ellen lenne negatív vagy pozitív. Ki­rály Károly és Cornea asz­­szony, vagy az immáron Nyu­gaton élő Richard Wagner és társai nem álmodozó felelőt­lenséggel beszélnek ma már a három nemzet hazájának, Er­délynek, új és végleges meg­oldást adó, konfliktusokat táv­latban is időtállóan feloldó esé­lyeiről. És nem nyugati vagy keleti modellek alapján. Ha­nem a történelmi Erdély kiala­kította sajátos viszonyokból merítve ... Király Károly, miután elvált sepsiszentgyörgyi feleségétől, egy erdélyi szász nőt vett fe­leségül. És intenzíven tanult németül. Arra gondoltam én már akkor, amikor ez megtör­tént, hogy saját személyes éle­tével is példázni akarja, hogy a közeledést csak a különbö­zőségek elismerésével lehet megvalósítani. Aminek első mozzanata a megismerés, az elismerés, az egymásról való tiszteletteljes tudás méltóság­ba helyezése. Hogy Erdély né­pe — a három nemzet: román, magyar és német — ne úr vagy szolga, de polgár lehessen sa­ját hazájában. Ehhez világos, az Egésztől és Részletig egyforma realitásér­zékkel kutató szem és felelős­ség szükségeltetik. Politikusi és emberi tisztesség. Mint ami­lyen az övé. Tömöry Péter Csanády János: " O­RKÁN ORDÍT ... forgatja csáklyáját a vérpiros este, mint vitorla fátylát, egy-egy felhőt ránt le - nem fújja szél fent, a lobogó selyme kókadozik, pedig hej-de-égrekelne! A zászlórúd orra Nyugat felé mutat, Keletnek integet, recseg-ropog a tat, a komp forgolódik visszavágyva egyre mondát morzsolgatva a mesés keletre! De nem, nem lehet ezt, arrafelé nincs nyom viharok seprője elverte-törölte, lelked-szived-lelked ha oda is húzna az éji Hold-fényben, visszatérsz reggelre, itt kell tusakodni, itt kell hadakozni, a két roppant part közt lánccal horgonyozni, mesés napnyugatról új verset koholni... itt kell, itt kell, itt kell... míg viharos este göngyöli be felleg vásznait vörösbe, orkánját ordítva a fülünkbe fújja, lobogót vitorlát bont és szaggat ujja! v _______ NAPLÓ - 1990. március­ 15., csütörtök -

Next