Napló, 1991. szeptember (Veszprém, 47. évfolyam, 205-229. szám)

1991-09-23 / 223. szám

__________­____________ Képviselő-testületi ülés Várpalotán (Folytatás az 1. oldalról.) A régi kórházépület hasznosí­tásához a dr. Nagy László orvos­igazgató által igényelt 2,5 millió forint egyszeri támogatás helyett a testület csak 0,5 millióval járult hozzá, s kezdeményezni fogja, hogy a további 2 milliót a kórházi szolgáltatásokat igénybe vevő környező települések önkor­mányzatai, illetve a megyei ön­­kormányzat biztosítsa. 50 ezer forintot szavaztak meg a képvise­lők a Tési-fennsík Környezetvé­delmi Alapítvány támogatására, viszont elutasították a Péti MTE Kosárlabda Szakosztály támoga­tási kérelmét. Végleg lezárult a Várpalota- Csőr, illetve utóbb már csak Vár­palota térségébe tervezett veszé­­lyeshulladék-kezelő telep létesí­tésének kérdése. Név szerinti voksolással, 3 igen mellett 18 nem szavazattal született meg a végső döntés: ne legyen a város terüle­tén még egy veszélyes üzem. Október elsején lép életbe a polgármesteri hivatalról, annak új szervezetéről alkotott rende­let. Az új hivatali felállás az ön­­kormányzati típusú helyi köz­­igazgatás követelményeihez iga­zodik. A döntés következtében megszűnnek az eddigi osztályve­zetői státusok, az egyes irodák élére pályázat útján nevezik ki az irodavezetőket. Ennek lebonyo­lításáig megbízott irodavezetők irányítják az önkormányzati szervezési, a pénzügyi, költség­­vetési és revizori, a lakosságszol­gálati hatósági, a humán közszol­gáltatási és a városgazdálkodási iroda munkáját. A jövő évtől bevezetendő helyi adókról folytatott vita eredmé­nyeként 17 ellenszavazattal és 5 tartózkodással úgy határozott a testület, hogy építményadót nemcsak a lakosságra, de a vállal­kozókra, illetve vállalatokra sem vet ki. Leszkovszki Tibor polgár­­mester felhívta a figyelmet arra, hogy a városatyák a vállalkozók és vállalatok építményadó alóli mentességének megszavazásával 69 millió forintnyi bevételtől „szabadították meg” a város jövő évi költségvetését. Az iparűzési adóról szóló rendelettervezetet első olvasatban tárgyalták a kép­viselők, az elhangzott módosító javaslatok alapján az anyag át­dolgozásra, majd újbóli megvita­tásra kerül. A Péti Nitrogénművek Rt. ok­tóber elsejétől használatbavé­telre ajánlotta fel a városnak a József Attila Munkásművelődési és Oktatási Központot, mond­ván, nem tudják tovább üzemel­tetni. Heves vita bontakozott ki arról, hogy a tulajdonjog meg­szerzése nélkül szabad-e az ön­­kormányzatnak átvállalnia az év végéig több mint 1,5 millió forint­nyi működtetési költséget. A képviselők nem jutottak meg­egyezésre, így az előterjesztést döntés nélkül levették a napi­rendről. A „nem döntéssel” egy­ben az rt.-re hárították a felelős­séget: egy hét múlva valóban megszüntetik-e a több évtizede működő kulturális központ ener­giaellátását, s lakat kerül-e emiatt a kultúra házának kapu­jára? Az ülés végén személyi ügyek­ben hozott határozatot a testület. A Krúdy Gyula Városi Könyvtár igazgatójává október elsejétől Koncz Józsefnét nevezi ki a pol­gármester, a péti városrészi ön­­kormányzat elnöke Angyal Pé­­terné lett. A Palotai Napok meg­nyitó ünnepségén átadásra ke­rülő „Várpalota Városért” kitün­tetést Csajági Dezső, az inotai református egyházközség elnö­ke, Neményi László volt városi könyvtárigazgató és Szelestey László, nemrégiben elhunyt fes­tőművész-tanár munkásságának elismeréseként szavazták meg a képviselők. KSH-összeírás Négyezer kistermelőt keresnek fel a számlálóbiztosok­ ra, mezőgazdasági termelési cé­lú épületekre és a termelés költségeire vonatkozó kérdése­ket tesznek fel a számlálóbiz­tosok. Az összeírásban közre­működőket a KSH igazolvánnyal látja el. Megbízatásuk kizáró­lag erre az adatfelvételi munkára szól és 1991. október 15-ig érvé­nyes. Az összegyűjtött egyedi ada­tokat a KSH titkosan kezeli. A számlálóbiztossal közölt adatokat - a törvény előírásai­nak megfelelően - kizárólag a megyei, majd az országos adatok kiszámításához használ­ják fel. Az összeírások a kisterme­lők érdekeit is szolgálják, mint­hogy a jövőben egyre nagyobb szerephez jutnak az ország me­zőgazdaságában. A kistermelést szolgáló intézkedések megalapo­zásához szükséges adatokat csak rendszeres adatfelvétellel lehet biztosítani. Kérik ezért az érin­tett lakosságot, hogy megyénk 119 településén, október első két hetében a mintába került címe­ken kopogtató számlálóbiztost fogadják bizalommal. Legyenek segítségére az adatfelvételi mun­kában, a feltett kérdésekre jó válaszokat adjanak, hogy az összesített adatok minél ponto­sabban tükrözzék a mezőgazda­­sági kistermelés jelenlegi hely­zetét. A Központi Statisztikai Hiva­tal októberben folytatja a mező­­gazdasági kistermelők áprilisban elkezdett összeírását. A mostani összeírás reprezentatív jellegű, így a teljes körű áprilisi felvétel során felkeresett hetvenezer ház­tartással szemben mindössze négyezer kistermelőt keresnek fel a számlálóbiztosok. A reprezentatív felvételbe kerülő adatszolgáltatók kivá­lasztása véletlenszerűen, szá­mítógép segítségével történt. Egy-egy kiválasztott körzetbe huszonnégy egymást követő ház­számon szereplő háztartás ke­rült. Az adatfelvétel során a nö­vénytermelésre, állatállomány­ Gabonatanács alakult A szűk körű propaganda ellenére mintegy kétszáz szak­ember vett részt pénteken Mar­­tonvásáron azon az értekezleten, melyet a gabonatermelők és -fel­dolgozók gondjainak orvoslása céljából hívott össze a Magyar Agrárkamara. A maratoni érte­kezlet első óráiban úgy tűnt: nem születik megállapodás. Vé­gül az a tábor győzött, ame­lyik kezdettől fogva hangoztat­ta: ha gyors döntés nem szüle­tik, akkor az idei vetéssel egy­úttal a jövő évi válság magjait ültetjük el. Rég elharangozták a delet, mire megállapdtak abban, hogy létrehozzák az Országos Gabona Termék- és Szabványtanácsot, s megválasztották annak elnöksé­gét is. A huszonegy tagú elnök­ségben tízen a termelőket, tízen a feldolgozókat és kereskedőket képviselik, egy tagja pedig a fo­gyasztók érdekeinek védelmére hivatott. A termelők közül heten a MOSZ gabonaválasztmányát, ketten az állami gazdaságokat képviselik és egy hely jut a ma­gántermelőknek. A feldolgozók még nem döntöttek arról, mely csoportjaiknak hány szavazatot adnak. A tanácskozáson több, nagy mennyiségben gabonát termelő gazdaság Veszprém megyei kép­viselője is részt vett. A tanács megalakulásában annak remé­nyét látják, hogy megoldódik a gabonaválság, segítséget kapnak ,a vetésterületek és a fajták kivá­lasztásához, hiszen az ígéretek szerint az agrárkormányzat ha­marosan tárgyalni kezd az új szervezet vezetőségével. PIACI JELENTÉS Megnevezés Veszprém Várpalota B.füred Pápa Tapolca Sümeg Ajka tojás (db) 4,20-5 4,50 3,60-3,80 4,50 4-4,50 4-5 3,50 burgonya 20-25 16-20 20-25 16-18 15-20 10-26 15-20 sárgarépa 20-30 30-40 26-40 15-18 22-26 30-40 18-22 petrezselyem 30 30-40 26-40 15-18 35-40 30-52 35-40 hagyma 15-28 16-20 25-30 20-22 25 30-50 25-10 fejes káposzta 10-16 10-12 12-16 20 10 10-15 15 paradicsom 15-18 10-15 13-16 15 12-16 20-30 16-25 paprika 16-50 20-46 25-58 25-27 14-34 15-60 20-30 zöldbab 35-50 40-50 40 30-35 30 40-50 20-30 uborka 30-50 35-15 24-45 20-28 20-10 10-40 25-40 karfiol 42-50 40-50 20-50 - 38-40 - 30-40 görögdinnye 8-10 10 10 12 10 5-10 5-10 őszibarack 25-70 26-80 85-120 50-70 50-70 20-60 40-60 körte 35-55 35-80 40-60 35 42-50 20-40 20-60 alma 15-50 30-40 26-55 25 28-35 20-45 20-40 szőlő 28-60 30-50 30-50 40-45 40-50 30-50 30-40 szilva 28-46 25-30 24-60 35 40-50 30-40 30-45 2 - NAPLÓ - 1991. szeptember 23., hétfő MV’91 A SZÉPSÉG VÁSÁRA (Folytatás az 1. oldalról.) Mindezek mellett elsősorban a vásár használati értéke a fontos. Különösen manapság, amikor a külföldi nívós, gusztusos fogyasz­tási cikkek mellett mind több ki­váló minőségű, mutatós, igényes magyar termék jelenik meg, akár a szórakoztató elektronika, akár a játékok, a bútor, a gépgyártás, a ruházkodás vagy éppen a ház­tartásvegyipar, a kozmetikumok piacát nézzük. Különösen ez utóbbi, de az egyéb látnivalók kapcsán is elmondható, hogy az őszi BNV kifejezetten a szépség vására ezúttal. A Veszprém megyei kiállítók köre sajnos „olvad, mint vaj a nap alatt”, hogy a kisgazdapárti politikust idézzük, így aztán az eleddig reprezentatív bemutat­kozási területnek számító B-pa­­vilonban, ahol a kémia és a vegy­ Hogy mit hoz jövőre egy régi szállító, megláthatjuk a HungaroLada kiállításán, ahol a 21099-es, négyajtós, ötsebességes, nyújtott csomag­terű családi autót ott helyben meg akarta venni egy magyar-osztrák kft. Jövőre ezer darab futhat belőle nálunk is Szeretne olcsón, gyorsan, pontosan adatrögzítést, hozott rendszerének feldolgozását operátori és műszaki felügyelettel megoldani? A Lignidata Kft. ezt kínálja önnek, tisztelt vállalkozó, a nagy helyigényű, drága géppark beruházása helyett! Vegye igénybe Novell-hálózatunkba beépített modernkapcsolatunkat az ország bármely területéről! Telefon: 06/1/11-10-616 Fax: (36-1)06/1/13-22-181 1054 ipar termékeit, fejlesztéseit vo­nultatják fel, ezen az őszön csu­pán egyetlen kiállítónk van. Tá­volmaradtak a vegyipari vállala­tok, csupán a szépség piacának jelentős hányadát magáénak mondható veszprémi Anaconda Kozmetikai Kft. vett magának bátorságot és 60 négyzetmétert a bemutatkozásra. Ezt a négy éve tartó folyamatos részvételt dr. Lindler György ügyvezető igaz­gató azzal indokolta, hogy szá­mukra feltétlenül jó alkalom a BNV a piaci kapcsolatok ápolásá­ra. Ez érvényes mind a folyamato­san bővülő kozmetikai és fodrá­­szati termékcsaládjuk értékesíté­sére, mind pedig a nekik beszál­lító cégekkel való tárgyalásokra. „Hiányoznak Magyarországon a minket is érintő szakvásárok, így szinte ez az egyetlen lehetőség a szakmai, üzleti kapcsolatok ápo­lására, továbbépítésére” - mondta az Anaconda igazgatója. A gazda­sági recesszió, a fogyasztók piacá­nak szűkülése természetesen őket is érinti, hiszen amellett, hogy kevesebb pénzt költenek az em­berek például a kozmetikumokra is, ráadásul eddig példátlan mó­don a kozmetikai készítmények importja idén azonos mértékű lesz a honi gyártással. Ami jó hír egy „földi” számára, hogy mind­ezek ellenére ez a veszprémi kft. értékesítésében megőrizte ko­rábbi részarányát a kozmetiku­mok piacán. Ezt a jövőben bi­zonnyal még növelheti is, hiszen a most bemutatott három új­­ éjsza­kai, nappali és szemránc - krém mellett karácsony előtt világszá­mokkal is előállhat. Küszöbön áll ugyanis egy amerikai vegyes válla­lat megalapítása. A szépségnek egyébként szó szerinti piaca is van a BNV-n. Hiszen miként az Anaconda, úgy a Bakony Művek, a Bramac, a Lasselsberger s mások is árusít­ják a termékeiket. Bráz János­Fotó: Kovácsi Miklós Az Anaconda Kozmetikai Kft. jól tartja magát, és még többet ígér Veszprémi vállalkozók! Nincs munkája, kevés a megrendelése? Hívja a 06/80/29-083-at! Egy telefont önnek is megér!­­ 2075 NAPLÓ REKLÁM Házigazda lehet nálunk, lebonyolít­juk elképzelése szerint rendezvényeit! Három szeparálható és egybenyitható (20- 100 személyes) különteremben. Drinkbár­­eszpresszó, étterem, hotel szolgáltatással rendelkezünk. Konferencia, bankett, érett­ségi és egyéb találkozók, ünnepségek, párt­rendezvények, tanfolyamok eseti vagy folya­matos megrendezését vállaljuk. Jövendő partnereinknek jelentős ked­vezményt biztosítva várjuk érdeklő­désüket Hotel Manuela rendezvényszolgálat Balatonfüred. Telefon: 06/86/43-504 1689

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék