Napló, 1993. június ( 49. évfolyam, 125-150. szám)

1993-06-30 / 150. szám

1993. június 30., szerda Székgyárból udvari szállító Bútorgyári tőkeemelés Tegnap délután tartot­ta első közgyűlését a múlt év decemberében vagyonügynökségi segéd­lettel részvénytársasággá alakult Balaton Bútorgyár. A befektetők először Kormos Ernő beszámolójából a '93-as gazdasági év terveiről tájéko­zódhattak. A piaci előrejelzé­sekből megtudhatták, hogy a belföldi vásárlások ebben az esztendőben vélhetően tovább csökkennek, a közületi piac újabb termékösszeállításokat kér, s a jelenlegi 30 százalékos exportarány fenntartása is to­vábbi áráldozatokat kíván. Ezen nyereséggátló tényezők mellett csak úgy tudnak a bútor­piacon felszínen maradni, ha to­vább növelik az eladást és új hazai és exportpiacok után ku­tatnak. Mindehhez a tulajdono­soknak -azaz a részvények 75 százalékát birtokló Vebu Kft.­­nek (amely mögött a Fotex-cso­­port áll) és a 25 százalékon osz­tozó dolgozóknak és az ÁVÜ- nek­­ új partnereket, új vevő­kört kell keresniük. Ebben az évben sikerrel mu­tatkoztak be a kölni nemzetközi kiállításon, az IFABO-n, a kije­vi vásáron, de már összeállt a dá­niai szakkiállítás kollekciója is. Belföldön a legnagyobb siker, hogy pályázat útján elnyerték a Magyar Köztársaság Belügymi­nisztériumának Hivatalos Szál­lítója címet, de nem feledkeztek el a kisebb bútoráruházakról sem, akiknek már az év elején legyártották és eljuttatták a leg­sikeresebb bútorcsaládokat. A múlt év értékelése után a jelen következett, melyben az igazgató elmondta, hogy befeje­ződött a norvég partnerrel a múlt esztendőben elindított közel 15 millió forint értékű beruházás. Ennek keretében skandináv stí­lusú hajlított székeket, asztalo­kat gyártanak norvég tervek alapján. A piacot már ehhez is felkutatták és a prototípusok a legnevesebb belsőépítészeknél vannak. A következő napirendi pont elfogadása a vállalkozás jövőjét biztosította, hisz a tagság úgy határozott, hogy az eddigi 268 millió forintos alaptőkét további 187 millió forinttal emelik. Ezáltal két új tulajdonos lép a részvénytársaságba, 50 millió forinttal a Fotex Rt. és 137 millió forinttal a Blackburn In­ternational amerikai befektető­cég. Az alaptőke-bővítés segít­ségével az eddigi kedvezőtlen kamatozású rövid lejáratú for­góeszközhitelek kiválthatók, vegyes vállalat lévén adóked­vezményekben részesül a rész­vénytársaság, termékeik beke­rülhetnek a Fotex-csoport által „vezényelt” Domus áruházlánc­ba, és megvalósíthatják régi ál­mukat, az önálló budapesti be­mutatótermet is.­ ­ Kovácsi­ Mikor mond le egy bankvezér? A napokban bejárta a vi­lágsajtót a hír: lemondott Jacques Attali, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank elnöke. Az ok: a bankot a volt keleti országok gaz­dasági támogatására hoz­ták létre, ám sokkal több pénzt költöttek a pénzintézet működésére, az épület car­­rarai mánkányburkolatára, a fényűző berendezésekre, a luxusfogadásokra, mint amennyit szegény régiónk megsegítésére. Ennek a hírnek a nyomán több mindenen elgondolkod­hatnánk. Például azon, hogy a Nyugat látványos gesztu­sai bizony csupán talmi ígér­getések, nincs mögöttük va­lóságos segíteni akarás. Vagy inkább azon, hogy az utóbbi években nálunk is gomba módra szaporodtak el a bankok, épültek a bank­­székházak. A márványbur­kolat itt sem hiányzik, a fényűző berendezéseket itt is a legfontosabbnak tartották bankvezéreink. A hitelek folyósításában azonban ők sem buzgólkod­­tak. A magas hitelkamatok a magyar gazdaság legádá­zabb fékezőerői, az alacsony kamatú hitelek folyósítása (mint például a kétmilliár­dos japán egzisztenciahitel­­keret) pedig nem kifizetődő számukra. Vagyis bankjaink többsége megbukott. Ám bankvezéreink nem mondanak le. Jól érzik ma­gukat bársonyszékeikben és fényűző székházaikban. Hogy mikor kell lemon­dania egy bankvezérnek? Jacques Attali legalább tudja,­­mér KRÓNIKA „Sportnap” Várpalotán Döntött a képviselő-testület Békés hangulatban, néhány lejárt határidejű határozat végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásá­val kezdődött tegnap reg­gel fél kilenckor Várpalotán a képviselő-testületi ülés. Döntés született a világkiállí­tási tanácsadó szervezet szemé­lyi összetételéről. Az 1996. dec­ember 31-ig megbízott grémium feladata lesz az expóhoz való csatlakozás lehetőségeinek ki­munkálása, megszervezése, az ügy folyamatos gondozása. Egy-kettőre odalett azonban a nyugalom, amikor a város költségvetésének idén már so­kadik módosítása került teríték­re. Leszkovszki Tibor polgár­­mester hiába figyelmeztetett - emlékeztetve a jelenlévőket az egy hónappal ezelőtti önkor­mányzati ülés késhegyig menő vitájára-,hogy lehetőség szerint ne váljon újra „sportnappá” a testületi ülés, a VBSK kézilab­dacsapatának támogatási kérel­me ismét elszabadította az indu­latokat. Élsport vagy tömegsport? Szociális segélyezés vagy az NB I-es csapat életben tartása? Szabad-e egyáltalán több mil­lióval támogatnia az önkor­mányzatnak olyan egyesülete­ket, amelyekhez jogilag semmi köze és működtetésük nem kö­telező feladata, miközben a szo­ciálpolitikai kiadások terén a je­lenlegi kalkuláció szerint nyolc­millió forintos fedezet hiánya mutatkozik? Körülbelül a déli harangszóra mondatott ki az el­ső döntés: nem! Majd tíz perc múlva a következő: igen. A VBSK az első félévi 3,6 millió után a második félévre (egyelő­re, a kért 5,5 millióval szemben) 1,8 milliót, a Péti Munkás Test­edző Klub 1,2 milliót, az Inotai Gyártelepi Sport Klub 100 ezer forintot kapott. Ezzel szemben nem kapta meg az igényelt 400 ezer forintos támogatást az evangélikus óvoda és elutasítot­ták a péti közösségi televízió 200 ezer forintos kérelmét. A sportvitának augusztusban foly­tatása következik. Megtörtént a munkahelyteremtő vállalkozá­sok számára kiírt pályázat elbí­rálása. Ennek eredményéről is tájékoztatást kaptak tegnap a képviselők. 33 pályázó felelt meg a feltételeknek, ők mind­annyian az önkormányzat 100-100 ezer forintos, vissza nem térítendő támogatásában részesültek. Az esti órákban kitüntetések odaítéléséről is határozott a tes­tület. A holnapi Semmelweis­­napon dr. Máthé Valéria pszi­chiáter főorvos és dr. Baricza Sarolta sebész főorvos munkája elismeréseként Várpalota Város Nívódíját veheti át. Októberben, a Várpalotai Napokon Nádi Fe­renc katolikus plébánost, Ten­­czer Károly nyugalmazott mű­­velődésiház-igazgatót, Bartos Sándor nyugalmazott tanárt és Horváth István nyugalmazott iskolaigazgatót Várpalota Város Díszpolgára címmel tüntetik ki, míg Madeleine Allenspach sváj­ci állampolgárságú ápolónőnek a Várpalota Városért Emlék­érmet adományozzák. -sbe­ Kizuhant az emeletről Több kisebb-nagyobb bal­eset történt tegnap a közutakon, sajnos közülük egy halállal vég­ződött. Délelőtt fél tízkor Veszprém­ben az Ofotért előtt egy járókelő figyelmetlenül lépett egy a sárga jelzésen áthaladó személygép­kocsi elé. A gyalogost bokatö­réssel a veszprémi kórházba szállították. Nem sokkal 12 órá sán Csabrendek külterületén egy helyi lakos gépkocsijával kisodródott egy jobbra ívelő ka­nyarban, majd fának ütközött. A 22 éves fiatalember a helyszínen életét vesztette. Délután 3 óra előtt Várpalo­tán egy személy kizuhant egy második emeleti lakásból, a mentők életveszélyes sérüléssel a helyi kórházba, majd Veszp­rémbe szállították. Nem sokkal később fának ütközött egy sze­mélygépkocsi Devecser külte­rületén. A­z utas a balesetet szerencsére könnyű sérüléssel megúszta. A nap második gya­logosgázolása délután 5 órakor történt Vörösberényben az ABC áruháznál. A gyalogost könnyű fejsérüléssel a veszprémi kór­házba szállították. NAPRÓL NAPRA Romlott hazánk fizetési helyzete januárban a kereskedelmi mérlegben. 200 millió dollá­ros, februárban 176 millió dolláros deficit alakult ki, így a kereskedelmi mérleg­hiány elérte a 376 millió dol­lárt. Az MNB június végén nyilvánosságra hozott adatai szerint romlott a fizetési mérleg helyzete, a deficit 423 millió dollár volt az év első két hónapjában. A mér­leg szerint a közvetlen kül­földi befektetések értéke ja­nuárban 118 millió dollárral, februárban pedig újabb 44 millió dollárral növekedett. A közvetlen külföldi befek­tetések február végére meg­haladták a 3,5 milliárd dol­lárt. A bruttó adósságállo­mány kismértékben növeke­dett, s elérte a 22,03 milliárd dollárt. Szlovákia: a tények döntenek A magyar kormány támo­gatja a Cseh Köztársaság mielőbbi felvételét az Euró­pa Tanácsba - szögezte le a külügyi szóvivő tegnapi tá­jékoztatóján. Ugyanakkor Szlovákia politikai intéz­ményrendszere fejlődési irányáról és jellegzetessé­geiről vita folyik az ET tag­államai között. A magyar kormánynak növekvő aggá­lyai vannak a kisebbségi jogalkotás és garanciák ügyében, tekintettel a Szlo­vákiában élő magyar kisebb­ségekre - tette hozzá Her­man János. Mint mondta: számunkra a felvétel kérdé­se nem elvont politikai for­mában, hanem a tények, a napi gyakorlati tapaszta­latok alapján jelentkezik. A szlovák diplomácia irá­nyítójának kezdeményezé­sére létrejött szlovák-ma­gyar külügyminiszteri meg­beszélés során kiderült, hogy Szlovákia nem mutat készséget az ET ajánlásaival összhangban megfogalma­zott feltételek teljesítésére. Mindezek alapján a magyar kormány azt a következte­tést vonhatja le, hogy a szlo­vák kormány a korábbi ígé­reteihez képest is visszalé­pett az emberi jogok, így kü­lönösen a szlovákiai magyar kisebbség jogainak biztosí­tása terén. SZDSZ-Fidesz tárgyalások A két liberális párt poli­tikai együttműködésének kritériumairól, az erről kö­tendő megállapodás részle­teiről és a törvényhozói munka egyeztetéséről tár­gyalt egymással kedden az SZDSZ és a Fidesz elnöke, Pető Iván és Orbán Viktor, valamint a két párt frakció­­vezetője, Kuncze Gábor és Kövér László. A megállapo­dás nem született még meg, a két kampányfőnök azon­ban hamarosan tárgyalóasz­talhoz ül, hogy a liberálisok választási együttműködésé­nek feltételeit kimunkálja. NAPLÓ-3 Sára Sándor a Duna TV élén A Hungária TV Alapít­vány kuratóriuma június 23-i ülésén, féléves kísér­leti szakasz után létrehozta a Duna TV vezető testületeit. A testület munkájának irányításával Sára Sándort bízta meg. A Duna TV új igazgatósága — amelynek tagja dr. Lux László, Hanák Gábor, Illés György, dr. Kellermayer miklós, Lu­­gossy László és Szekeres László - megtartotta első ülését. (MTI) Emlékfa Vetésinek Mint arról már lapunkban beszámoltunk, hétfőn este Veszprém­ben, a Vetési gimnázium udvarán emlékfát ültettek az intézmény névadójának tiszteletére a honismereti akadémia résztvevői

Next