Napló, 1993. október ( 49. évfolyam, 229-253. szám)

1993-10-16 / 242. szám

Antall műtété A Miniszterelnöki Sajtóiroda közleménye szerint az október 6. óta a Kölni Egyetem 1. Számú Belklinikáján tartózkodó, non- Hodgkin simphoma megbetege­désben szenvedő Anta// 107.se/* miniszterelnök egészségi álla­­potáról az őt kezelő Vo/ter Dre/i/ professzor a következő tá­jékoztatást adta: A kormányfő megérkezése után végzett első vizsgálatok eredményei kielégítőek voltak. Néhány napon keresztül erőtel­­jes kemoterápiás kezelést ka­pott, ami előkészítése volt a kö­vetkező orvosi beavatkozásnak. A miniszterelnököt steril szobá­ban helyezték el, ahol október 14-én autológ törzssejt-transz­­plantációt hajtottak végre. Ez azt jelenti, hogy a saját vérből szeparált törzssejteket visszaül­­tették. A kormányfő állapota a körülményekhez képest kielégí­­tő. A kezelés sterű­ körülmények között folytatódik. A közlemény - amelyet Ju-­AJ­SZ Judít a kormányszóvivői tájékoztatón ismertetett - tudat­ja, hogy Antall József folyama­­tos kapcsolatot tart telefonon helyettesével, valamint a kor­mány tagjaival. Juhász Judit mindehhez annyi kiegészítést fűzött: mindazok a találgatások tehát, amelyek csontvelő-átülte­­tésre vonatkoznak, nem felelnek meg a valóságnak. /A C3%terí­%í Jormányo/ás Jóníáscírrí/ a 3. o/Ja/on o/va­s- Raína/..) Kirekesztésmentes jövőt szeretnénk Sajtótájékoztató Alakuljon ki újfajta pár­beszéd az állampolgárok és a demokráciában őket képviselő szervezetek, pártok vezetői között, hogy a valós problémáikat az érintettek fogalmazhassák meg - mondotta Hegedűs Zsuzsa szocilógus azon a budapesti sajtótájékozta­tón, ahol bejelentették: a Tégy a gyűlölet ellen moz­gatom az országban első­­ként Zircen rendez állam­­polgári fórumot. Október 23-án, a Magyar Köztársaság kikiáltásának nap­ján délelőtt a gyerekeket, dél­­után a felnőtteket várják a zirci Békefi Antal Általános iskola tornatermébe, itt találkozhatnak a pártok, szakszervezetek, ön­­kormányzatok, egyházak veze­tőivel, a megye országgyűlési képviselőivel, hogy bármilyen kirekesztettségüket, érzéseiket, a zirci fórumról problémáikat meg­fogalmazhas­sák. Ezzel remélhetőleg a köze­­ledő választási kampány tartal­mához is hozzájárhatnak. S hogy miért éppen Zircen kezdődik a várhatóan országos rendezvénysorozat? Itt szerve­ződött meg egy csapat, amelyik hasonló célkitűzésekkel rendez eseményeket. A mostani ren­dezvényt egyébként az US Tele­com East és az Alcatel egymillió forinttal támogatja. Nincs ötös a lottón 7,74,79,87,90 t ' *+ **--Ró­rt k­b. 1 -­4 g ^ KÖZÉP-DUNA­NYU­L­I NAPILAP Díszpolgárok avatása Megkezdődtek a Várpalotai Napok Szakadó esőben, de for­ró szívvel és lelkesedéssel érkeztek a közreműködők és a közönség tegnap este a palotai sportcsarnokba, ahol a nyolcadik Várpalotai Napok megnyitóünnepsé­gét tartották. Tibor polgár­­mester keresetlen szavakkal szólt a megjelentekhez, kiemel­ve, hogy a rendezvénysorozat a város életéhez ma már szorosan kötődő hagyomány, sikeréért kicsik és nagyok dolgoznak hosszú hónapokon keresztül. Tíz napon át közel ötven prog­ram várja az érdeklődőket: sport, kultúra és egy szelet a tu­dományból. Serviglianóból 80 olasz, Wolfsbergből 32 osztrák vendég érkezett az eseményre - viszonozva a palotaiak küldött­ségének korábbi látogatását - azzal a szándékkal, hogy tovább szőjék az együttműködés és ba­rátság szálait. Zúgó vastaps közepette adta át a polgármester az okleveleket és az emlékplaketteket a város új díszpolgárainak. Idén Bak­os Sándor nyugalmazott tanár, //orvas/, /.mán nyugalmazott pétfürdői iskolaigazgató, Nádi Ferenc nyugalmazott plébános és Tenczer Károly nyugalmazott művelődésiház-igazgató része­sült a kitüntető címben. Vala­mennyien évtizedeken át mun­kálkodtak Várpalota kulturális, oktatási és közéletének fellendí­téséért. Egyéb elfoglaltsága miatt nem lehetett jelen tegnap este .Schwe­ster Mare/eine A//eni­­pac/: svájci nyugdíjas ápolónő, aki több millió forint adományt gyűjtött és adományozott az Inota gyártelepi kápolna felépí­téséhez. A jövő héten azonban személyesen veszi majd át a vá­ros köszönetét kifejező Várpa­lota Városért érdemérmet. A megnyitóünnepség a 6., az 5. és az 1. számú általános isko­lák, valamint a Thuri György Gimnázium diákjainak, Palota legifjabb polgárainak látványos sportbemutatójával ért véget. Akárcsak maga a rendezvényso­rozat, ez is példaértékű hagyo­mány:­teret adni, bemutatkozási lehetőséget teremteni a fiatalok­nak, hogy kötődjenek, hogy egyszer majd a mai felnőttek he­lyébe lépjenek. - sbe -­Fotó: Áfrány Nobel-békedíjasok Frederik de Merk dél-af­rikai államfő és Me­son Alande­a, az Afrikai Nemze­ti Kongresszus elnöke kap­ta a fajgyűlölet ellen kifej­tett tevékenységéért az idei Nobel-békedíjat - jelentet­­te be pénteken Ostobán a díjat odaítélő bizottság el­nöke, Francis S­ersted. Az indoklás szerint mindkét politikus sokat tett a dél-afrikai fajgyűlölő rendszer felszámolá­sért. Konstruktív béke- és meg­békélési politikájuk utat mutat a hasonló, mélyen gyökerező problémák békés megoldására az egész világon - hangzott az öttagú bizottság állásfoglalása. A két politikus különböző okok­ból egyezett meg az átmenetben, amely az általános és szabad szavazati jogon alapuló új poli­tikai rendszert tűzte ki célul. Előre tekintettek, a megbékélés felé, ahelyett, hogy a múlt mély sebeit nézték volna. Ezáltal sze­mélyes tisztességről és nagy po­litikai bátorságról tettek tanúbi­zonyságot. (MTI) Eternit tetőfedő pata. Közel és távot azonos áron! Nagyszerű megoldás az Eternit tetőfedő pata. Elér­hető ara, gazdag szín és formaválasztéka, köny- B nyu kezelhetősége igen népszerűvé teszi az építkezők körében. Nem csoda, ha a házépítők időt és fáradságot nem sajnálva kutatják fel azt a helyet, ahol az Eternit patát a leg­­olcsóbban kínálják. Hiszen az ár, amely a gyár és az értékesítő hely közötti szállítás költségeit is magában foglalja, városonként igen különböző. Vott! 1993 október 1 jétől a helyzet megváltozott. A 150 m* feletti meg­rendelés esetén az Eternit Kft. ingyen házhoz szállítja tetőfedő ter­mékeit. Az Eternit pata mindenütt az országban azonos áron kapható, ami a végső fogyasztónál az eddigihez képest ata­t­.A valóban nagyszerű hír azoknak, akik a házuk te­tejére Eternit tetőfedő patát szeretnének vásárolni. Is­!­H ETERNIT - BIZTOS FEDÉL! ETERNIT KFT. 2533 NYERGESUJFALU, PF. I. TELEFON: j33l 353-3 ] t. FAX.: ]33) 335-0)7 MA Csendben búcsúzott el Szűkszavú gyászjelentés közölte, hogy dr. //ícro /rí­ván ny. kölni és párizsi plé­bános, pápanyőgéri lakos é­­letének 67. évében váratla­nul elhunyt. 5. oldal Valami bűzlik A riporter azt javasolta a közművek igazgatójának, hogy alkalmazzon három munkanélküli fiatalt, afféle szimatbrigádként. 6. oldal Mi lesz a kisgazdákkal? Minket is elért a villám, ami már itt csapkodott a kör­nyékünkön. Ennek eredmé­nyeként sorba váltják le az eddigi vezetőket. 6. oldal Afganisztán: előzmények és következmények Olyan esemény történt, amely párját ritkítja a szov­jet hadsereg történetében. Amin egyik testőre lelőtte a szovjet tábornokot. 6-7.oldal Segítség telefonon Ha a telefonos segítség­­nyújtással csak egyetlen em­ber életét sikerül évente megmenteni, már nem dol­goztunk hiába. 7. oldal Csonkig égő költő A napi penzummal pár­huzamosan olykor a múzsa is megérinti a költőt, és a megszülető versek kortárs irodalmunk legkiválóbbjai közé emelik Vademát. 9. oldal C !) ELE - A [! Sió szűrt üdítőitalok 49 Ft kompótoskészletek) széles választékban, kedvező VÁLLATTUK SZŐRME ^ _________ Sió rostos üdítőitalok 59 Ft áron kaphatók! ÉS BŐRKABÁT, SAPKA ! Balatonalmádiban és Veszprémben: Garden szűrt üdítőitalok 54 Ft TISZTÍTÁSÁT, 5 kg-os KEL mosópor 599 Ft-os Fórum-áron! Garden rostos üdítőitalok 69Ft Balatonalmádiban: IRHAÁRU TISZTÍTÁSÁT 1,5 literes KEL mosogató 139 Ft-os Fórum-áron! Olasz üvegáruk (pohárkészletek, 50 literes üvegballon 1190 Ft 4 literes KEL öblítő 285 Ft-os Fórum-áron! * .. .­­ , FGIMmDI(!M Dobozosüdtő alakvásá­r A FORUM EGY UTAT ÖNNEK !S FELTÉTLENÜL MEGÉR! bőrdíszműüzlet ]

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék