Napló, 1994. február ( 50. évfolyam, 26-49. szám)

1994-02-19 / 42. szám

1994. február 19., szombat Tiltakoznak a sümegi pedagógusok Nincs ok izgalomra?! Míg a legtöbb települé­sen a „lehet-F” bérkategó­ria megállapításáról zajlik a kemény harc pedagógusok és helyi önkormányzatok között, megyénk nyugati csücskéből, Sümegről, azt a hírt kaptuk, hogy még az F alatti bérkategória-besoro­lások sem kerültek kifize­tésre. Bóta Géza, a helyi PDSZ ve­zetője így tájékoztat: „A nincs­­ből nem lehet fizetni” — kaptuk a választ a polgármester úrtól nemrég. Egy pedagógusfóru­mon elhangzott: az önkormány­zat hitelt vesz majd fel, s legha­marabb áprilisban várható, hogy a január 1 -jétől esedékes bérkifi­zetéseket visszamenőleg ren­dezni lesz képes. Igaz, a végleges határozatot a béremelésekkel kapcsolatban csak december közepe - az 1994-es állami költségvetés el­készülte - óta kapták kézhez az önkormányzatok, így minden helyen problémákat okozott a szükséges pénzügyi fedezet elő­teremtése. A hitelfelvételig ter­jedő hónapokra azonban - a bér­­kifizetésekhez szükséges anyagi fedezet pótlásához - mindenütt találtak rugalmas megoldáso­kat. Többnyire a helyi költség­­vetések átcsoportosításával, vagy a tartalékból különítettek el erre a célra. - Az önkormányzat megfele­lő hozzáállással bizonyára fel tudná oldani azt a feszültséget, ami városunk pedagógusaiban mára kialakult - mondja Szabó Tamás, a Ramassetter iskola ta­nára. De sajnos úgy látjuk, hogy Tóth Tamás polgármester úr és a városi vezetés kimondottan pe­dagógusellenes. Lekezelő mó­don viszonyul bérkérdéseink­hez. Például még elemi tájékoz­tatást sem adott arról, hogy a bérkifizetéseinkkel kapcsolat­ban probléma merült fel. Az ut­cáról értesültünk erről. Ilyen esetben pedig a hivatal köteles lett volna az érintetteket infor­málni, szakszervezeteinkkel egyeztetni, s nem a fejünk felett intézkedni saját belátása szerint. Sümegen mintegy száz pedagó­gust érint a februártól esedékes bérkifizetések elmaradása. So­kan betervezték már a várható pénzeket családi szintű hiteltel­jesítéseikbe - gázprogram, épü­letfelújítások s most tehetet­lenül állnak s fizetésképtelenül. Tóth Tamás polgármester vé­leménye a témáról: — A pedagógusok fórumán is elmondtam, azon dolgozunk, hogy valamilyen formában az átsorolások feltételeit biztosít­suk. Nincs ok az izgalomra, in­kább örülni kellene annak, hogy a pedagógusok elismerése meg­történik majd. Hitelkérelmünket beadtuk. Hogy a pénzt áprilistól kaphatják csak kézhez, az tény, de a lényeg, hogy megkapják. Összegszerűen a bérkategória­ugrás éves szinten nálunk mint­egy 23 millió forintot jelent áfá­val együtt. Tehát havonta közel 2 millió forintot kellene átcso­portosítani a hitel megérkezé­séig, amelyre képtelenek va­gyunk. Bizonytalanságra pénzt kiutalni nem lehet. — Miért nem fordultak a problémával a pedagógusok ér­dekképviseletéhez? - Elképzelni sem tudtam, hogy ez a kérdés ekkora feszült­séget gerjeszt a pedagógusok körében, hiszen mindenki tudja, milyen bizonytalan a pénzügyi helyzet az országban, s a határo­zat a béremelésekről csak de­cemberben jutott el hozzánk. Egyébként pedig, ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed­nek kell a hegyhez mennie... * A február 16-i képviselő-tes­tületi ülésen a sümegi pedagó­gus-szakszervezetek kérték a hi­vatalt, hogy a költségvetés 16 millió forintos tartalékából kü­lönítse el a megemelt bérkifize­tések fedezetét a hitelfelvételig terjedő hónapokra. A testület ezt elutasította. A pedagógusok til­takoznak jogos járandóságaik törvénytelen elmaradása miatt. Toldi Sarusi Mihály A Pápai Himnusz után távozó magyar katoli­kusok közé vegyülnek az amerikai katolikus pa­pok, egy kicsit misszionáriuskodni. Jesz, meg kell téríteni ezt a vad népet, meg ki tudja, mikor maradnak anyanyelvű lelkész nélkül. Jesz, mert akkor be kell avatkozniuk, nehogy pásztor nélkül elbitangoljon, ne adj' Isten más - még öreganya­nyelvű - gyülekezethez álljon a maradék hun. Lesz, hogy helyrebillenjen a római mérleg Manhattanban? Akár kies Meduában. Második vasárnap is jól tart a Nyolcvankette­­dik Magyar református, tósztot mond és áldást kér a magyar görög katolikus pap. - Járt ide egy szakállas csavargó, Jézusnak hívták. Egyszer-kétszer beültették ebédelni, de aztán megunták és nem adtak neki. A végén azt mondta: Azt mondjátok, Jövel Jézus, légy vendé­günk, és Jézus nem kap enni! Jesz, tesz. - Amikor hetvenben kijöttem, a Hetvenkette­­diktől a Nyolcvanhatodikig alig lehetett mást hallani, mint magyar szót. A boltok többsége is magyar volt. Mára kiköltöztek a kertvárosokba, ahonnan körülményes vasárnap bejönni. A negyedszázada még meglévő csabai üzletet is hiába keresem. - Nagyon long, long-long sztori! Hát, eléggé. Éhes vietnami (Vietnamot járt) veterán a Har­mincnegyedik ucca Második fasori keresztútnál­ jár, hiába járja táblájával a szabad jelzésre vára­kozó kocsisokat - no, csak egy teherfuvaros nyújt üveg ásványvizet neki. - Ezzel szúrnád ki a szemem?- vakarja a fejét. Jesz, nálam valamivel fiatalabb. - Meddig marad? - kérdi tőlem egy úrias kiné­zetű munkásember, aki azóta sem volt otthon, hogy kijött. Jesz, itt a munkás, a paraszt is nyakkendőt köt, ha többre se futja! Polgár akar lenni mindenki. Egy hét múlva utazom haza. - Nem kapott munkát? Nem is akartam, meg hát, vár a család. - A család... És ha tengerész lenne? Van egy barátom Dél-Amerikában, admirális, az évente egyszer megy haza! Igaz, akkor is mindig veszek­­ szik a feleségével, mert az, míg nincs otthon, megcsalja. Mondom neki,csodálod? Nem, neki is van minden kikötőben babája. Hogy a csudába ne! A házunkkal szemben vetett magának ágyat a járdán egy állandóan magában beszélő néger.­­ Magadban beszélsz, magadban beszélsz? — kérdi a mellette elijedőktől. Manhattani Beszélő. Amikor meglátták a bevándorlók a Szabadság­szobrot, így rikoltoztak: - Éljen! Éljen Amerika! Lesz, hol mindent szabad. A Broadway kokottjai (teszik, hogy jókedvük van, pedig - lerí róluk - eléggé kifáraszthatta őket a napi robot) csalnának meztelen­ mulatójuk­ba, a körbe-asztalon már mutatja is magát (mintha ülne bele az öledbe, hátulról, hátát s miegymását rakva feléd), tenné rád magát himbálva a madám­­nyi vászoncseléd. Jesz, majd legközelebb. S avval iszkik­. Gút­bály! Miháj. Holnap reggel tán Connecticut. Az, Konkút, hogy legyen valami értelme. Édes Lelkem! (Tizedjére) Konkút állam tengerparti kikötővárosába, Norwalkba száguldunk, hogy gazdám hazavihes­­se a nevelőnőjüket. A nyolcvanezres városban két-háromszáz magyar, a magyar reformátusok angol nyelvű istentiszteletre nyolcvanan, ma­gyarra húszan járnak. A katolikusoknak angol a plébánosuk, segítője itteni magyar származék, úgy tanulja miséről misére kisded nyája nyelvét. - Valahogy elhanyagolta a katolikus egyház a magyarokat. Jesz, már megint. - Norwalk indiánul A Találkozás Helye. Jesz, a fonyiak - Abaújból - jöttek ide száz éve, a papjukat nem szerették, a kántortanítót hozták ki, ő itt tanulta ki a lelkészséget. '56-os emlékmű. A Városi Emlékfalon (mint egyik alapítóé) ott a magyarok táblája is, Fonyban meg Vonalszaggató Gubis uram szállása. (Folytatjuk.) Hun, ki Manhattani levelek a Kastély-szöllőkbe (12. rész) TÜKOR NAPLÓ-7 Minden kiderül... ✓ Árulkodó szerelmes leveleink A grafológus a párkap­csolat kimenetelét ugyan nem tudja megjósolni, de két ember összel­­őségé­ről valós képet tud alkotni. A kézírás ugyanis tükrözi két ember valódi belső motivációit, érettségét, ér­zelmi differenciáltságát számos más tulajdonság között. Egyebek között ezt írja W. Barna Erika Beszél az írás című könyvében, kü­lön fejezetet szentelve an­nak, hogy voltaképpen a szerelmeseknek ismerniök kellene egymás írását, hogy könnyebb legyen az életük később.­ ­ Az írás alapján bármely szerelmespárról megállapítha­tó, hogy összeillenek-e vagy sem, állítja ön. Ennyire árulkod­na az írásunk? - Igen. Az íráselemzésnek vannak ugyan korlátai, de két, egymás melletti kézírásból a grafológus számos információ­hoz jut. Meg tudja határozni az intelligenciaszintet, az érzelmi nívót, a belső feszültséget. Konfliktusos személy ezt a tu­lajdonságát valameddig palás­tolhatja ugyan, később azonban a vele együtt élő társ már érzi, sőt, torzíthatja is őt. -Mi jellemzi a konfliktusos ember kézírását? - A konfliktusos típusról na­gyon erőteljes, ellentmondásos tendencia árulkodik. Az írása nem homogén, hol jobbra, hol balra dől. Szög, ívelt vonal egy­aránt jellemzi. Ez a díszharmó­nia belső ütközéseket tükröz. - Milyen az írása az indula­tos embertípusnak? - Erős dinamikájú. A hirtelen mozdulatok a kitöréses pillana­tokra utalnak. Az írás ritmusa megtörik, a nyomás egyenetlen. Ez egyértelmű jele, hogy nem képes vezérelni a belső energiá­ját, nem tudja feloldani a konf­liktusait. Az indulatos típus írá­sa vagy nagyon görcsös, vagy nagyon nagy méretű. - Ez mindkét nemre vonatko­zik? - Igen, ezek általános jegyek. Azonban tudjuk, hogy minden ember másképpen indulatos. És ezt az írás is tükrözi, pontosab­ban is azt, hogy kifelé vagy befe­lé éli meg az indulatait. - Hogyan jelenik ez meg az írásban? - A befelé élő típus írása in­kább bal tendenciájú, görcsös. A kifelé élőre a jobb tendencia és a folyékonyabb írás utal. - Gyöngybetűk. Ön is tudhat­ja, hogy ez a szerelmes levelek felértékelő minősítése. Mit kell tudni az íróikról? - Az írást kellene látni. A túl szabályos vagy nagyon rendet­len írásnál mindig újabb mintát kérünk, mert mindegyik gyanús. A túlzott rendezettség, tehát a gyöngybetűs írás mögött több­nyire rejtőzködő embert kell ke­resni, aki olyan képet akar adni magáról, amellyel a látszatot hangsúlyozza a szép, rendezett írással. A belső, a lelki folyama­tok a külső homlokzattal jobban eladhatók. Ez az írástípus utal­hat nagy rendigényre is, még akkor is, ha ez esetleg kénysze­res rend. Továbbá, ha a gyöngy­betűk a tanított írásmintára utal­nak vissza, elmaradott szemé­lyiséget, infantilis jegyeket tük­rözhetnek.­­ Amióta csak párt választ az ember, mindig titkolt valamit. Olyan tulajdonságot állított elő­térbe, amit el akar hitetni. A szép arcát mutatja. Árulkodnak erről a szerelmes levelek? - A kézírás mindent elárul ar­ról, hogy mi van belül. De nem­csak a szerelmes levélnél nyom­ravezető, hanem fontos lehet akkor is, ha az ember nincs tisz­tában az értékeivel. Ha érzi, hogy bajok vannak a házasság­gal, a kapcsolataival, ha elma­radnak a sikerélmények. És többnyire nem magában keresi az okot. Mindez a kézírásból ki­derülhet. - A párválasztásból indul­tunk ki, térjünk vissza hozzá. Ki­alakulnak az írásjegyeink mondjuk 18 éves korunkra? - Tizennyolc évesen korai a párválasztás. - Akkor úgy kérdezem, hogy mikor mondhatja az ember, hogy „igen, ebben az írásban én vagyok”? - Ez változik. Van, aki már 18, van, aki 25-26 évesen jut er­re a szintre. - Ismerte a férje írását, mi­előtt hozzáment feleségül? - Sajnos nem. K.E. (MTI-Press) POLITIKAI HIRDETÉS EGYÜTT MEGOLDJUK! Kedves Olvasó! Ezzel a játékkal mától még 9 hétig találkozhat. A VÁLASZTOTT kérdéseit a hétköznapok vetik fel, a megoldást az SZDSZ kínálja. A játék legfontosabb nyereménye maga az információ, de ha összegyűjti mind a 13 ellenőrző szelvényt, és felragasztva 1994. április 25-ig elküldi címünkre (SZDSZ-VÁLASZTOTT, 1537 Budapest, 114. Pf.: 453/408.), sorsoláson vesz részt. Főnyeremény: egy Volkswagen Golf személyautó, ezenkívül 30 további értékes nyeremény. A sorsolást 1994. április 30-án tartjuk Budapesten. A nyerteseket levélben is értesítjük az eredményről. Jó szórakozást, tanulságos játékot és sok szerencsét kívánunk! MUNKANÉLKÜLISÉG - SZOCIÁLPOLITIKA - NYUGDÍJ 1. Mi volt a rendőrségi elnevezése a munkanélküliségnek az „átkos”-ban? 1. látens 2. kapun belüli X. közveszélyes munkakerülés d 2. Mennyi volt a hivatalosan megállapított minimálbér hazánkban 1993-ban? 1.12.450,-Ft 19.000,- Ft X. 8.000,- Ft □ 3. Hogyan alakult hazánkban a munkanélküliségben töltött idő 1993-ban? 1. kevesebb lett 1 nem változott X.nőtt d 4. Finnországban 12 évet nőtt a születéskor várható élettartam az elmúlt 30 év során. Nálunk mennyit? 1.9 évet 15 évet X. 2 évet d 5. Lépést tartott-e a munkanélküli segély növekedése az inflációval 1993-ban? 1. igen­­ nem X. még meg is előzte­d 6. Magy­arországon 1993-ban a lakosság hány %-a részesült nyugellátásban? 1.18,6%-a 112,5-a X. 27,1%-a □ 7. A pály­akezdő munkanélküliek hány %-a rendelkezett valamilyen szakmával 1993 szeptemberében? 1.77%-a 150%-a X.25%-a □ 8. Melyik képzettségű réteg adta a legtöbb munkanélkülit 1993 októberében: a szakmunkások, a betanított munkások, vagy a segédmunkások? 1. segédmunkások 1 szakmunkások X. betanított munkások 9. Mit tenne az SZDSZ kormányra kerülése esetén a munkanélküliség csökkentése érdekében? 1. emelné a munkanélküli segélyt 2. többlet­adót vetne ki a megszüntetett munkahelyek után X. jelentősen csökkentené az új munkahelyek teremtésének terheit 10. Milyen egyéb programja van az SZDSZ-nek - kormányra kerülése esetén - a munkanélküliség csökkentésére? 1. bővítené a munkanélküli tanácsadói hálózatot 2. korlátozná a munkaadó felmondási jogkörét X. minden eszközzel segítené a részmunya és bedolgozói munkavállalás kiszélesítését . 11. Jelenleg az alkalmazottak hány százaléka dolgozik részmunkaidőben? 1.22,6%-a 2.13,8%-a X.2,7%-a d 12. Ausztriában 25. Portugáliában 56 percet kellet dolgozni átlagban 1993-ban egy kiló karaj áráért Nálunk mennyit? 1.2 óra 18 percet 2. másfél órát X. egy óra tíz percet ! FORDÍTS­­o o !

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék