Napló, 1994. február ( 50. évfolyam, 26-49. szám)

1994-02-07 / 31. szám

1994. február ■■ ■■ 5* ^ WM aM Ife^ L évfolyam, 31. szám ÁRA: 13,80 Ft _____________________________K Q Z É P - D U N Á N TJJ LI NAPILAP,_________” Kövér László lett a listavezető Fidesz-j­elöltek hat körzetben Nem hivatalosan, de be­mutatta Veszprém megyé­ben induló egyéni képvise­lőjelöltjeit a Fiatal Demok­raták Szövetsége. Szombaton folytatódott az egy héttel korábban kezdett, de félbeszakított megyei választ­mányi ülés, amelynek egyetlen feladata a megyebeli képviselő­­jelöltek személyének elfogadá­sa. Mint Szelényi Zsuzsa, a Fi­desz megyei elnöke a sajtó munkatársainak elmondta, a je­lölteket a helyi csoportok java­solták, s végelegesen az orszá­gos választmány hagyja jóvá. Hasonlóképpen az országos tes­tület szentesíti a megyei listákat is, de annyit már tudni lehet, hogy a Veszprém megyeit Kövér László vezeti. Ő egyéb­ként egyéni jelöltként is indul, négy évvel ezelőtti sikere szín­helyén, Pápán. Az Ajkán és vonzáskörzeté­ben induló jelölt nevét nem hoz­ták nyilvánosságra szombaton. Megismerhettük viszont a töb­bieket: Balatonfüreden és kör­zetében dr. Bóka István, Tapol­cán és körzetében dr. Bauer Nándor, Várpalotán és körzeté­ben Lengyel Csaba, Veszprém­ben pedig Varga Bálint és dr. Bősze László indul. Az utóbbi egyébként a megyei lista máso­dik helyén szerepel. Munkatársunk kérdésére vá­laszolva a Fidesz megyei elnöke elmondta: mozgalmas kam­pányra, kemény csatákra számí­tanak, hiszen erős jelöltek in­dulnak, így biztos esélyest sem lehet előre kikiáltani. h. é. Vámakció Szegeden Ötmilliós fogás Mintegy 5,5 millió forint értékű vámárut foglalt le a Vám- és Pénzügyőrség, a rendőrséggel közösen végrehajtott pénteki, illet­ve szombati akciósorozata során Szegeden. A vám- és devizaszabályok miatt 338 - döntően külföldi állam­polgárságú -személyt állí­tottak elő és hallgattak ki - tájékoztatta vasárnapi köz­leményében az MTI-t a Vám- és Pénzügyőrség Or­szágos Parancsnoksága. A komplex közbiztonsági és idegenrendészeti akciósorozat során jelentős rendőri és pénz­ügyőri erők bevonásával lezár­ták a határátkelőhelyeket, a vá­ros bevezető főútjait, a szórako­zóhelyeket és a piacokat. Az ellenőrzések két napja alatt több tonna szeszes italt, tisztaszeszt, cigarettát, ruhane­műt, műszaki cikkeket és gép­kocsialkatrészeket foglaltak le. Egy külföldi állampolgárnál emellett egy golyós vadász­­fegyvert is találtak, a hozzá való 400 lőszerrel együtt. A déli határszakasz határát­kelőhelyein elrendelt szigorított ellenőrzés eredményeképpen csaknem egymillió forint érték­ben találtak olyan vámárukat és fizetőeszközöket, melyeket ille­gálisan kívántak keresztüljuttat­ni a határon. Ugyanakkor az akcióban részt vevő vám- és pénzügyőrök több száz liter benzin és gázolaj illegális kivitelét is megakadá­lyozták. (MTI) A rádiótechnikai fegyvernem napja Tavaly több mint 396 ezer légi célt derített fel és regisztrált a MH rádiótech­nikai fegyverneme. A ma már a polgári légiirányítás­sal szorosan együttműkö­dő, állandó figyelőszolgá­latot teljesítő rádiótechni­kai fegyvernem tegnap ün­nepelte első önálló napját Veszprémben, a Helyőrsé­gi Művelődési Otthonban. A talán legtitkosabb fegyver­nem története Magyarországon negyvennyolc évvel ezelőtt kezdődött. A Bay Zoltán pro­fesszor vezette magyar tudós­­csoport 1946. február 6-án mér­te meg először rádiótechnikai eszközök segítségével a Föld- Hold távolságot. E csoportból ma már csak a 87 éves Budin­­csevics Andor él, az akkori mér­nöki lelemény utolsó tanúja­ként. Az angolszász országokban kifejlesztett technikától, annak titkos kezelése miatt, szinte telje­sen függetlenül dolgoztak a ma­gyar mérnökök, és csak jóval ké­sőbb derült ki számukra, hogy szinte pontosan ugyanazon eredményeket produkálták, mint az amerikaiak, angolok. Hazánkban az Egyesült Izzó volt a radarfejlesztések és kísér­letezések központja, ám oly­annyira a háttérben maradva, hogy ezek lényegéről a gyár ve­zetése sem tudott. A legelső kí­sérlet hatótávolsága mindössze 30 kilométer volt, de az új tech­nika vonzása hallatlan szellemi teljesítményekre ösztönözte a kis létszámú csapatot. Ennek köszönhető az a bizonyos Föld- Hold kísérlet is. A lokátortechnikában rejlő lehetőségeket először a repülő­sök ismerték fel, ám a mai hely­zet eléréséig nagy hullámvöl­gyeket kellett megélniük a rádi­ótechnikával foglalkozóknak. Az éppen kialakuló fegyverne­met például 1957-ben szinte tel­jesen letörölte a színről az akk­ori aktuálpolitika. Hatvankettő­től azonban újjáéledhetett, s hetvennyolcban már a mai rend­szer alapjai is megteremtődtek. Időközben a vietnami háború megismertette a világgal a rá­dióelektronikai harc fogalmát, ami a területeken dolgozókat újabb erőfeszítésekre sarkallta. Ma teljes és állandó a hazai légtér rádiótechnikai eszközök­kel való ellenőrzése, csakhogy az ehhez igénybe vehető eszkö­zök technikai színvonala kissé alacsony. Fejlesztésük, korsze­rűsítésük természetesen pénz­kérdés, a jelenlegi országálla­potok nem kecsegtetnek villám­gyors változásokkal, így az ün­nepély szónoka, Csomós Lajos ezredes, rádiótechnikai szemlé­lő is leginkább további emberi erőfeszítésekre ösztönözte alá­rendeltjeit. (vs.) Megújult a kádártai faluház 1928-ban szinte egész Kádárta felsorakozott Dó­zsa kőművesmester mögé, hogy olyan faluházat épít­senek, amely otthont ad a fiataloknak, a nyugdíjasok­nak, szakköröknek, s hétvé­gén a báloknak. Azóta évtizedek teltek el, s mind az akkori fiatalok, mind a Újfalusy Andrásné köszöntője ház megöregedtek. Az egykori építők szombaton mint az Örömforrás Nyugdíjas Klub tag­jai vettek részt a mintegy 300 ezer forint ráfordítással felújított faluház avatásán. Először Újfalusy Andrásné, a klub vezetője köszöntötte a vá­ros és a művelődési központ se­gítségét a kádártaiak nevében, majd a köszöntők után mindenki koccinthatott az építtetőkkel a gyors munka sikerére. MA Eladják-e idén a Club Aligát? Felmerül a kérdés, vajon mi az elsődleges érdeke a kormánynak: a mielőbbi ér­tékesítés, avagy annak minél távolabbi kitolása, esetleg magasabb értékesítési para­méterek reményében. 6. oldal Bontják a Helkát Mai árakon számítva mintegy harmincmillió fo­rintba kerül majd a felújítás. 6. oldal A lélek jajkiáltásai A grafológia az életvitel­re, a viselkedésre nem tud választ adni, de látjuk az írásból, hogy a szellemi szféra és az ösztönök hol je­lennek meg. A tudatalatti motiváló jelleg nyomon kö­vethető, de mindez másként nyilvánul meg. 7. oldal Hun, ki Mai számunkban kezd­jük meg Sarusi Mihály kis­regényének közlését, mely­nek alcíme: Manhattani le­velek a Kastély-szöllőkbe. 7. oldal Erőszak a japán iskolákban Az áldozat megfulladt, mert társai betekerték egy tornaszőnyegbe, és magára hagyták a szertárban. 7. oldal Környezetpolitika A bírságok rendkívül ala­csony szintje a jogszabályok betartására jelenleg nem ösztönöz, hiszen az alacsony szint mellett 50-60 százalé­kos szennyzőanyag-kibo­­csátására kellene intézkedé­seket tenni. 8. oldal Milyen a jó cégér? Most is elleshettek vala­mi újat és tapasztalhatták, amit külföldön már régen tudnak, hogy jó borhoz is kell cégér, mégpedig nem is egy, hanem annyi, ahány eltérő ízlésű fogyasztói cso­portot akarunk megnyerni. 9. oldal ARD0-1UX AKCIÓ! ’ MOST CSERÉUE Kl! I W =¥^4 16 programos Bármilyen használt csillárját a vásárlási érték 15%-áért beszámítjuk, vagy ha többet ér, ----------------------------------------­automata mosógép 33 990 Ft forgalmi értékén vesszük át Balatonfüred, Kossuth út 16. 16 programos Asztali lámpa-ajánlatunk: - konyhai lámpák már 1290 Ft-tól . Tel.: 06/86/341-635 - mosó-szárító 57 990 Ft - halogén, állítható 2690 Ft-tól - 3 izzós csillárok már 4990 Ft-tól Ajka, sétálóutca. Tel.: 88/312-851 . Páraelszívó 2 méretben, - satus, több színben 1190 Ft-tól -állólámpák már 4190 Ft-tól ELEKTRO CITY, Veszprém, Kossuth u. 6., SI 3 színben 7990 Ft - mennyezeti lámpák 2120 helyett 1790 Ft -szpotlámpák már 890 Ft-tól félemelet. Tel.: 88/323-865

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék