Napló, 1994. február ( 50. évfolyam, 26-49. szám)

1994-02-01 / 26. szám

4 -NAPLÓ Autóbusz, távirat, víz- és csatornadíj Februári áremelkedések Február 1-jétől 14 száza­lékkal emelkednek a belföl­di menetrend szerinti távol­sági autóbusz-közlekedés tarifái, 25 százalékkal a bel­földi távirat-szolgáltatás díjai, és ugyancsak 25 szá­zalékkal az állami vízi köz­művekből szolgáltatott ivó­víz- és csatornadíjak - tájé­koztatta a Közlekedési, Hír­közlési és Vízügyi Minisz­térium az MTI-t. A távolsági autóbusz-közle­kedés viteldíjának növelése az üzemanyag árának emelkedé­sét, a dolgozók bérfejlesztését és az autóbuszpark rekonstrukció­jához szükséges források növe­lését ellentételezi majd. Ugyan­akkor a vasúti menetjegyek árai nem emelkednek, így a távolsá­gi menetrend szerinti személy­­szállítás vasúti díjai 15-20 szá­zalékkal lesznek alacsonyabbak az autóbusz tarifáinál. A távirat-szolgáltatás díjai át­lagosan 25 százalékkal emel­kednek. Egy ötszavas távirat a korábbi 95 forint helyett 115 lesz. A posta új szolgáltatása­ként az ügyfelek ezentúl minden táviratfajta hétvégi kézbesítését kérhetik, ezért a korábbi 400 fo­rint helyett csak 300 forint külön szolgáltatási díjat kell fizetniük. Szombati napokon a posta min­den településen vállalja a kézbe­sítést, vasárnap és munkaszüne­ti napokon azonban csak a mi­niszteri rendeletben felsorolt 51 nagyobb helységben. Továbbra sem kell megfizetni a hétvégi külön szolgáltatás díját az egészségügyi intézményeknek, amennyiben a feladott távirat véradásra szólít fel vagy halál­eseti értesítést tartalmaz. Az önkormányzati tulajdonú vízművek szolgáltatásainak dí­ját január 1-jétől az önkormány­zatok határozzák meg. Tovább­ra is a vízügyi tárca hatásköré­ben maradt azonban az ország hét vízműve vízdíjának megál­lapítása. Ezek között található a Dunántúli Regionális Vízmű­vek is. Ezen állami tulajdonú vízművek más vízi közműnek átadott ivóvízdíjai átlagosan 12 százalékkal, a lakossági díjak át­lagosan 23 százalékkal, a lakos­sági csatornahasználati díjak pe­dig átlagosan 30 százalékkal emelkednek. A lakosság és a vállalatok által fizetett díjak a költségvetési támogatás miatt nem mindenütt azonosak. Az állami költségvetésben erre a célra elkülönített, 1,5 milliárd forintos támogatási keret lehe­tőséget ad arra, hogy a lakossá­gi vízdíjak áfa nélkül ne halad­ják meg köbméterenként a 60 forintot, a csatornázott területek víz- és csatornahasználati díja pedig a köbméterenkénti 100 forintot. A lakossági víz- és csator­nadíj a 10 százalékos áfával 1994. február elsejétől a Dunán­túli Regionális Vízmű területén 66 illetve 44 forint köbméteren­ként. (MTI) Brutális gyilkosság a hodályban Keresik a gyanúsítottat A Nemesvámoshoz tar­tozó Vilma-pusztán a múlt hét végén brutális gyilkos­ság áldozata lett a 63 éves K. János. Az állatgondozó holttestére munkaadója bukkant rá pénte­ken reggel, amikor szokása sze­rint az élelmet vitte ki emberei­nek, illetve szerette volna velük megbeszélni a napi teendőket. A juhhodályból lerekesztett kis­­szobában nem találta a nála egy hete alkalmazásban lévő 32 éves Bakos Csabát, aki együtt lakott K. Jánossal. A rendőrség emberölés bűn­tette elkövetésének alapos gya­núja miatt keresi Bakost, aki 180-185 cm magas, erős testal­katú, szőkésbarna, vállig érő egyenes hajú, kék szemű, bo­rostás arcú, ápolatlan külsejű férfiú. Utoljára hosszú, fekete műbőr kabátot, kék munkás­­nadrágot, munkásbakancsot vagy gumicsizmát viselt. Valószínű, hogy felbukkan állattartók, mezőgazdasági kis­termelők telephelyein, vagy juhhodályok, istállók, elhagyott tanyák környékén. Feltehető az is, hogy ilyen tevékenységet folytató személyeknél alkalmi munkát keres, vállal, vagy szál­lást kér. A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható személyt január 27-ét követő napokban látta, vagy tudja, hol tartózkodik, értesítse a megyei rendőr-fő­kapitányság bűnügyi osztályát a 428-022 telefonszámon, vagy szóljon a legközelebbi rend­őrnek. (m) KRÓNIKA Pedagógusindulatok Várpalotán A „nincs”-ből ígérni tisztességtelen Ülésezett a képviselő-testület Önálló indítvánnyal igyeke­zett csökkenteni a közalkalma­zottak és az önkormányzat kö­zötti feszültséget a várpalotai képviselő-testület tegnapi ülé­sén Papp Gyula képviselő (szin­tén pedagógus), aki azt javasol­ta: a testület biztosítson lehető­séget az intézményvezetőknek arra, hogy a, Acell” kategórián fe­lül legalább a besorolható közal­kalmazottak tíz százalékát (30 főt) átsorolják F kategóriába. Ehhez a város idei költségveté­séből 6,272 millió forintra lenne szükség. A vita során Leszkovsz­­ki Tibor polgármester kijelentet­te: a város idei gazdálkodásában 110 milliós költségigényre ma még nem látszik bevételi fede­zet, a „nincs”-ből ígérni pedig tisztességtelen. Emlékeztetett arra a testületi határozatra is, amely szerint működtetésre az önkormányzat nem vesz fel hi­telt. A problémára a februári tes­tületi ülésen visszatérnek, de még ezt megelőzően sor kerül a képviselők és az érdekvédelmi szervezetek egyeztető tárgyalá­sára. Oktatás volt a témája egy má­sik előterjesztésnek is, amely nem először szerepel a testület napirendjén. A képviselő-testü­let és a Várpalotai Képesség- és Tehetségfejlesztő Magániskola oktatói munkaközössége között ezúttal megköttetett az a tíz évre szóló közoktatási megállapo­dás, amelynek értelmében az is­kola kötelező önkormányzati nevelési-oktatási feladatok ellá­tására kapott megbízást a meg­állapodásban rögzített feltételek szerint. Egyhangúlag szavazták meg a képviselők Vékey Zoltánná, az 1. sz. általános iskola igazgatója kinevezésének meghosszabbí­tását, valamint Hegedűs Géza tűzoltó ezredes, városi parancs­nok nyugdíjazás miatti felmen­tését, aki munkássága elismeré­seként a Várpalota Városért Érdemérmet veheti át. Utódja március 1-jétől az ugyancsak egyhangúlag bizalmat kapott Somogyi László tűzoltó főhad­nagy lesz, a mostani parancs­nokhelyettes. Március 1-jétől lépnek életbe Palotán a kismértékben meg­emelt víz- és csatornadíjak is. Előbbiért 44,50-et (jelenleg 44 forint), utóbbiért 26,60-at (most 26 forint) kell majd fizetni. (l. bonnyai) Kárpótlási jegyek Csökken a tőzsdei ár Kárpótlási jegyekre 117 üz­letet kötöttek a január 24-től 28- ig tartó héten a brókercégek, s ez 280 millió forintos - az előző hetinél mintegy 153 millió fo­rinttal nagyobb - forgalomnak felel meg. Az átlagár az előző héthez képest ellentétes tenden­ciát mutatott: a hét elejétől fo­lyamatos csökkenéssel a január 24-i 730 forintról január 28-ára 699 forintra esett vissza. (MTI) A MAGYAR NEMZETI BANK ÁRFOLYAMAI VALUTÁK DEVIZÁK Pénznem vételi közép eladási Pénznem közép árfolyam 1 egységre árfolyam 1 egységre forintban forintban angol font 151,07 152,57 154,07 angol font 152,68 ausztrál dollár 71,74 72,41 73,08 ausztrál dollár 72,27 belga frank (100) 280,88 283,63 286,38 belga frank (100) 283,81 dán korona 14,91 15,06 15,21 finn márka 18,25 finn márka 18,04 18,21 18,38 francia frank 17,24 francia frank 17,07 17,24 17,41 görög dr. (100) holland forint 51,69 52,21 52,73 holland forint 52,23 ír font 144,45 145,85 147,125 ír font 146,37 Japán yen (100) 92,17 93,10 94,03 Japán yen (100) 93,46 kanadai dollár 76,32 77,08 77,84 kanadai dollár 77,07 kuvaiti dinár 339,11 342,44 345,77 kuvaiti dinár 341,93 német márka 57,89 58,49 59,09 német márka 58,52 norvég korona 13,46 13,60 13,74 norvég korona 13,61 olasz líra (1000) 59,31 59,92 60,53 olasz líra (1000) 59,96 osztrák sch. (100) 823,63 831,98 840,33 osztrák sch. (100) 832,42 port. esc. (100) 57,59 58,16 58,73 port. esc. (100) 58,12 spany. pes. (100) 71,62 72,35 73,08 spany. pes. (100) 72,42 svájci frank 68,83 69,49 70,15 svájci frank 69,58 svéd korona 12,66 12,78 1 2,90 svéd korona 12,83 USA-dollár 100,98 101,98 102,98 tr. és cl. rubel 27,50 ECU (Közös Piac) 112,52 113,64 114,76 USA-dollár 101,93 tr. és cl. rubel - ECU 113,74 görög dr. (100) 40,34 40,74 41,14 dán korona 15,09 1994. február 1 kedd Nagy az érdeklődés Borásztanfolyam Füreden Százhúszan gyűltek ösz­­sze tegnap délelőtt Bala­­tonfüreden a Hotel Uniban, hogy részt vegyenek a ti­zenhatodszor megrende­zett szőlész-borász to­­vább­képző tanfolyamon. A várakozások szerint még legalább harmincan érkez­nek a mai nap. Az ország valamennyi törté­nelmi borvidéke képviselteti magát. Müller István, a Pelsovin Trade Bt. üzletvezetője elmond­ta, hogy sokan vannak a hallga­tók között olyanok, akik a kár­pótlás során jutottak kettő-, öt­vagy akár tízhektárnyi szőlőül­tetvényhez, és ennek szakszerű műveléséhez akarnak ötleteket meríteni. Kertészeti, mezőgaz­dasági szakiskolák tanárai, föld­művelésügyi hivatalok munka­társai is eljöttek a tanfolyamra, sőt, Villány borvidékéről egy polgármester is jelentkezett. Tegnap délelőtt dr. Varga Gyula, az Agrárgazdasági Kuta­tóintézet igazgatóhelyettese tar­tott előadást a magyar agrárgaz­daság helyzetéről. Részletesen elemezte a volt szocialista or­szágokban tapasztalt válság okait. A helyzet megoldását el­érhető hitelekben, támogatások­ban látja. Kifejtette, hogy a ma­gyar mezőgazdaság állami tá­mogatás nélkül képtelen fel­venni a piaci versenyt azon or­szágok termékeivel, amelyek­ben ötven-hatvan százalék is le­het az agrártermékek állami tá­mogatása. A mai naptól eszköz- és gép­­kiállítás színesíti a programot, csaknem húsz vállalkozás mu­tatja be a termékeit. Elsősorban a borkezelés eszközei láthatók, különböző szűrőberendezések, szivattyúk és jó minőségű para­fa dugók. Gyűlnek a borminták a csü­törtöki házi borversenyre. Az egyik különteremben pedig me­gyénk négy borvidékének pa­lackozott borait állították ki. Magántermelők és borászati szakszövetkezetek egyaránt be­mutatkoznak. A kiállításon a tanfolyam hallgatói meg is ízlel­hetik azokat a borokat, amelyek­nek csomagolása megnyerte a tetszésüket, vagy éppen külön­leges minősége miatt ismerked­nének meg a palack tartalmával. V. L Az új kriminalisztikai évkönyv szerint Hazánk a harmadik „pénzmosoda” 1962-ben jelent meg elő­ször az Országos Krimino­lógiai és Kriminalisztikai Intézet tanulmánykötete. Az 1993-as évkönyvet a legfőbb ügyész felügyelete alatt működő bűnügyi kuta­tóintézet igazgatója, Pusz­tai László mutatta be. Az igazgató elmondta: az év­könyveket a szakemberek is jól hasznosítják, de elsősorban a laikusoknak készülnek. Az idei kiadványban 12 tanulmány ol­vasható: a kriminológiai írások mellett foglalkoznak a büntetés­végrehajtás kérdéseivel is, és helyet kapott a kötetben a tudo­mányág új szakterülete, a vikti­­mológia (áldozatkutatás) is. A legnagyobb érdeklődésre Krá­­nitz Mariann korrupcióról szóló tanulmánya tarthat számot. A szerző elmondta: nemzetközi ta­pasztalatok szerint a korrupció „internacionalizálódik”, és egy­re jobban összefonódik a fegy­ver- és kábítószer-kereskede­lemmel, a prostitúcióval. A kor­rupció legveszélyesebbnek tar­tott ága a pénzmosás. Ebben különösen érintettek vagyunk, mivel szakemberek szerint ha­zánk - Wales és Olaszország után - Európa harmadik „pénz­mosodája” lett. (MTI) Tihanyi revízió Január végén szokatlan csend fogadta a ritka látogatókat a tihanyi révnél. Tavaly november 25-én jártak utoljára, majd a jégkásás Balatonon innen indultak téli „pihenőhelyükre” a kompok. Jelenleg a négy hajó szokásos felújítása folyik, hogy-a tervek szerint- március 12-én ismét szolgálatba állhas­sanak, jelentősen megrövidítve ezzel az autósok útját. A tó a meglepően enyhe időjárásnak köszönhe­tően nem fagyott be. Ennek ellenére nagyon kockázatos és költséges lenne a járatokat ideiglenesen újraindítani - tudtuk meg Kapocs Ferenctől, a Mahart Balatoni Hajózási Kft. munkatársától Korbély

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék