Napló, 1994. június ( 50. évfolyam, 126-151. szám)

1994-06-21 / 143. szám

1994. június 21. KEDD L. évfolyam, 143. szám ÁRA: 16,80 Ft IVAPOIY KÖZE P-D UN A NTÚ L I NA Pl LAP Pártvezetők a köztársasági elnöknél Új politizálási stílust akarnak Az új Országgyűlés megala­kulásáról, a június 28-ra terve­zett alakuló ülés előkészítéséről volt szó hétfőn délelőtt a köztár­sasági elnök és a parlamentbe jutott hat párt vezetőinek meg­beszélésén. A Parlament Nán­dorfehérvár termében lezajlott háromnegyed órás eszmecse­rén az MSZP-t Szekeres Imre ügyvezető alelnök, az SZDSZ-t Pető Iván, a KDNP-t Surján László, az FKGP-t Torgyán Jó­zsef pártelnök, az MDF-et Sala­mon László, az ügyvezető el­nökség tagja, a Fideszt pedig Kövér László frakcióvezető képviselte. A találkozót követő sajtótá­jékoztatón Göncz Árpád el­mondta: az első tanácskozáson megállapodott a pártok vezetői­vel abban, hogy június 20-án tá­jékoztatják az Országgyűlés alakuló ülésének előkészítésé­ről folytatott egyeztető tárgya­lások eredményéről. Az azóta eltelt időben a köztársasági el­nök valamennyi pártelnökkel folytatott négyszemközti be­szélgetést. Tegnap a pártok ve­zetői arról tájékoztatták az elnö­köt, hogy várhatóan kedden születik meg a megállapodás az alelnökök, jegyzők számát, sze­mélyét, az állandó és különbi­zottságok számát, összetételét és vezetőit illetően. Kérdésre válaszolva az államfő összegez­te a négyszemközti megbeszé­lések tapasztalatait, külön ki­emelte az ország sorsa iránt ér­zett felelősségtudatot és kon­szenzusra törekvést, amelyet beszélgetőpartnereinél tapasz­talt, majd hozzátette: az új poli­tizálási stílus meghonosításá­ban mindenki érdekelt, ehhez azonban még idő és - a válasz­tóktól - türelem kell. (MTI) Hom-baleset A korábbi bejelentéssel el­lentétben a rendőrség a Hom­­baleset ügyében nemcsak az MSZP elnökének gépkocsive­zetője, Mosolygó István ellen tesz vádindítványi javaslatot közúti baleset gondatlan okozá­sának alapos gyanúja miatt, ha­nem Majoros Imre ellen is, aki a kivilágítatlan teherautó vezető­je volt. Új fejlemény az ügyben az is, hogy a Mosolygó István által vezetett Saab gépkocsi egy Opel személygépkocsi előzése miatt került át az ellenkező sáv­ba. Egyebek közt ez derül ki az ORFK által közzétett jelentés­ből, amely arról számol be, hogy a rendőrség befejezte a nyomozást az ügyben. (MTI) Testületi ülés Várpalotán BakonyTel-tagság Váratlan fordulattal kez­dődött tegnap a palotai képviselő-testület ülése. A napirendi pontok ismerte­tése után több bizottság vezetője arra szólította fel Csiszár Ernő képviselőt, hogy a Közüzemi Vállalat tevékenységét bíráló és a cég átvilágítására javasla­tot tevő indítványát vonja vissza. A pénzügyi bizott­ság érvelése szerint az át­világítás költsége nem áll arányban a képviselő által remélt eredménnyel. Csiszár Ernő a felszólításnak nem tett eleget, de mivel a jelen lévő képviselők nem támogat­ták az indítvány megtárgyalá­sát, a „vádirat” lekerült a napi­rendről. Ezek után nem volt meglepő, hogy a közüzem igaz­gatójának '93. évi beszámolóját és a lakóház-felújítások idei ütemezését vita nélkül, nagy többséggel fogadta el a testület. Több mint egy órán át folytattak eszmecserét a képviselők arról, elfogadja-e az önkormányzat a BakonyTel Rt. ajánlatát, s 2,7 millió forint tőkerésszel belép­jen-e a társaságba. Az rt. ügyve­zető igazgatójának tájékoztató­jából ugyanis kiderült, hogy a csatlakozás nem gyorsítja meg a helyi telefonproblémák felszá­molását. Akár betársul a város, akár nem, a telefonigények ki­elégítése '96 végére várható. Az első öt évben az rt. nem fizet osztalékot, hosszú távon vi­szont megfontolásra érdemes jövedelmezőséget ígér. A tőke­részhez - beszámítva az önkor­mányzat tulajdonában lévő és a BakonyTel által elfogadott Ma­­táv-részvényeket - közel más­fél millió forint hitel felvételére lesz szükség - egészítette ki előterjesztését Leszkovszki Ti­bor polgármester. A képviselők mindezek ismeretében a társu­lás mellett döntöttek. Zárt ülésen ítélték oda Vár­palota Város Nívódíját dr. Szandtner Györgynek, Armás Jánosnénak, Fadgyas Lajosné­­nak és Péter Istvánnénak. -sbe - Göncz Árpád kitüntetése Háromnapos nem hivatalos látogatásra utazott az Egyesült Államokba Göncz Árpád köz­­társasági elnök­ az útra az adott alkalmat, hogy Michal Kovác szlovák államfővel együtt átve­szi a Kelet-Nyugati Tanulmá­nyok Intézetének (IEWS) ki­tüntetését. A díjjal a nemzetkö­zi megértés és együttműködés érdekében kifejtett tevékenysé­güket, a magyar-szlovák vi­szony javítására irányuló törek­vésüket és a kisebbségekkel va­ló lelkiismeretes törődésüket is­merik el. (MTI) A rendőrség végzett a Donászi-üggyel Befejeződött a rendőrsé­gi vizsgálat az utóbbi évti­zedek egyik legsúlyosabb bűncselekmény-sorozata ügyében: Donászi Aladár és Bene László budapesti lakosokat bizonyítottan négy emberöléssel, hat emberölési kísérlettel és négy fegyveres rablással gyanúsítja a rendőrség. Erről Kacziba Antal vezérőr­nagy, az Országos Rendőr-fő­kapitányság bűnügyi főigazga­tója számolt be hétfőn sajtótájé­koztatón, azt követően, hogy megjutalmazta a sikeres nyo­mozásban részt vett rendőröket. Mint a főigazgató elmondta: Donászi és Bene a szegedi bör­tönben ismerkedett meg. Doná­szi még 1991-ben Győrött úgy rabolt el a helyi vízművállalat­tól 870 ezer forintot, hogy köz­ben rálőtt Ősz Zsigmond rendőr törzsőrmesterre, majd a tehetet­len embert agyonrugdosta. Egy pénzszállítót pedig fegyverrel súlyosan megsebesített. Egy év­vel később Donászi és Bene már együtt támadta meg Buda­pesten a Skála pénzszállító au­tóját. Donászi agyonlőtte Sádt Győző pénzkísérőt, Bene pedig a gépkocsivezetőre adott le lö­véseket. A két elvetemült bűnö­ző 1992 novemberében egy Fe­jér megyei erdőben próbálta ki fegyvereit. A lövések zajára fel­figyelő két vadászt, Izsó Lász­lót és Tóth Tamást ugyancsak agyonlőtték. A kettős gyilkos­ság azonban fordulatot hozott a nyomozásban: a tettesek ugyan­azt a két fegyvert használták, mint a korábbi gyilkosságoknál. Kacziba Antal elmondta, hogy a beismerő vallomást tett tettesek valamennyi bűncselek­ményüket rendkívüli alaposság­gal tervezték meg. Rádiót hasz­náltak, sminkelték magukat, tu­datosan félrevezették a rend­őröket. Érdekesség, hogy Doná­szi pedagógus-jogász, Bene pe­dig pedagógus-hegedűművész családból származik, tehát egy­általán nem tartoztak az úgyne­vezett hátrányos helyzetűek kö­zé. A rendkívül bonyolult, szö­vevényes bűncselekmény-soro­zatnak további tíz gyanúsítottja van. Egy sebészorvost pedig or­vosetikai vétséggel vádolnak, mert az egyik pénzrablási kísér­letnél megsérült Benét titokban megoperálta. Donászi és Bene összesen 17 millió forintot gyűjtött össze rablásból. (MTI) Kinek az Egis-e? Táborozás a bankok körül Menekülttáborra emlékezte­tett a hétvégén az OTP, a Polgá­ri Bank és a Kereskedelmi Bank környéke. Az emberek már pén­tek este kezdtek gyülekezni, hogy a kárpótlási jegyek Egis­­részvényekre való jegyzésén - amely hétfő reggelre volt meg­hirdetve -, tekintettel a várható nagy érdeklődésre, elsők között lehessenek, így azután felsze­relkeztek élelmiszerrel, üdítő­vel, takarókkal, heverőkkel, és vagy félszázan aludtak át a szombat és vasárnap éjjelt - ha hiszik, ha nem - a belváros kel­lős közepén, az OTP épülete körül. Szabályos listák készül­tek az érkezési és várakozási sorrendről, aki kibukott a sor­ból, annak a neve töröltetett. Nem is volt semmi gond az OTP előtti önszerveződők köré­ben mindaddig, míg reggel 8 órakor az illetékes be nem je­lentette, csupán 50 személy jegyeztethet részvényt, és ezzel összhangban számokat osztot­tak. Mint később kitűnt, hason­lóan jártak el a másik két bank­nál is. A roham mégis az OTP- nél volt a legnagyobb, az embe­rek ugyanis azzal az egyszerű logikával élve „támadták” ép­pen ezt a pénzintézetet, mert ez a legnagyobb a városban, nyil­ván ott folyik leggyorsabban és legzökkenőmentesebben a munka. Mint utólag kitűnt, nem éppen így volt. (Részletes beszámoló az Egis-rohamról a 3. oldalon.) MA A Balaton kincsei A balatoni vízminőség, a környezetvédelem, a turiz­mus, az infrastruktúra fej­lesztése mellett elhangzott, hogy jobban meg kell be­csülni kultúrtörténeti kin­cseinket. 6. oldal ­Átépítés közben A Balatoni Intéző Bizott­ság helyett létrehozott Bala­toni Regionális Tanács csak egy sóhivatal. Nincs kompe­tenciája, pénze, szakappará­tusa. 6. oldal Nyulászás A fokozódó hőségben üresen ásítozik az iskola. Talán még Francz Kari bá­csi, a csupa ín pedellus sem ugrott ki hajnalok hajnalán az ágyából. Minek is, bő két hónapig aligha kerül erre be­térő... Még a vakáció legele­jén vagyunk, a nagy stratégi­ák kidolgozásának idején. 6. oldal Iskola reflektorfényben A közelmúltban jeles eseményt ünnepelni gyűlt egybe négy község - Kápta­lanfa, Bodorfa, Nemeshany, Gyepükaján - aprónépe és felnőtt lakossága Káptalan­fán, a szűkebb pátria kultúr­­központjának, az iskolának névadó ünnepségén. 7. oldal A kolera elleni védőoltás kevés! A régen várt külföldi nya­ralás napjait könnyen meg­keserítheti egy-egy beteg­ség. Bár Európából szám­űzték a legveszedelmesebb járványokat, az óvatosság nem árt. 7. oldal Churchill A XX. századi portrék so­rozatból kétségen kívül a Winston Churchillről ké­szült nagyszabású portré­film tart számot a legna­gyobb érdeklődésre a nézők körében. Élete ma már nagy legenda, s ő volt a század po­litikusának szimbóluma. 7. oldal Samsung termékek Nyári ajcnlatunk: Akciós órák Lányka fekete alj 550 Ft Slim-es tv 39 900 Ft Mintás (USA) póló 260 Ft Női vászonszandál 950 helyett 650 Ft Rövidnadrág 200 Ft-tól 500 Ft-ig 60 cm-es sztereó tv 79 900 Ft Vászoncipő 500 Ft Sportcipő 1400 helyett 1100 Ft Ébresztői rádió 1500 Ft Videó, 2 fejes 36 900 Ft Póló 130 Ft Óriás sporttáska 2600 helyett 2000 Ft Kenyérpirító 3500 Ft Videó, 4 fejes 44 900 Ft Rövid ujjú ingpulóver 300-400 Ft Gyermekszandál 600 helyett 450 Ft Filteres kávéfőző 2800 Ft Mikrosülő 19 900 Ft Férfi fehér ing 600 Ft Női­ lányka fehér blúz 1000 helyett 700 Ft Fritu 3800 Ft Music center 32 900 Ft Férfi-, női trikó 140 Ft Nintendo 10 900 helyett 7900 Ft Gyümölcscentrifuga 4500 Ft 6 Videokamera 99 000 Ft Férfi-, női alsó 80 Ft Üzenetrögzítő 14 500 helyett 10 500 Ft Gőzölős vasaló 2800 Ft Rádió-magnó 4900 Ft Napelemes, ventilátoros sapka 1250 Ft Vezeték nélküli telefon 6500 helyett 5900 Ft Villanyborotva 1000 Ft _______________Autórádió 15 900 Ft Szabadidőruha____________1300 Ft Mixer -­ kávé-, diódaráló____3500 helyett 2400 Ft Ajtóra szerelhető riasztó_________1500 Ft Hajcsatok, díszek, leszorítok és sok ajándéktárgy reklámáron, selyemvirág a legolcsóbban BOLTJAINK: Veszprém, Sziklay J. u. 4. - Jókai u. 2., gyalog az Elefánt bisztró melletti lépcsőlejáró _ Telefon: 06/88/424-305 Lovászpatona, Honvéd út 17.­­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék