Napló, 1994. október ( 50. évfolyam, 230-255. szám)

1994-10-15 / 242. szám

1994. október 15., szombat ITTHON TÖRTÉNT Kocavadászat Hiába hitetlenkedik a józan ész, végül is le kell tenni a fegyvert a tények előtt: osztrák importból származó sertés je­lent meg a hazai vágóhidakon, egyelőre főleg a határ men­tén, de szégyenlős nyomai az osztrák „félsertésnek” már Veszprémig elérnek. Ez olyan meghökkentő, mintha leg­alábbis valaki azt mondaná, hogy vizet hord a tengerbe. Az­az, olyan meghökkentő lett volna még két évvel ezelőtt is. Ma már sokan csak legyintenek, mondván, bekövetkezett az, amitől félni lehetett. Európa éléskamrájába importálni kell az élelmet. S mindezt nem azért, mert a magyar paraszt nem akar termelni, hanem azért, mert nincs, aki garantálja befek­tetett munkájának a biztonságát, a felhizlalt állatnak az árát. Az Agrárrendtartási Hivatal erre képtelen, mert nincsenek meg hozzá az eszközei. A közel 100 ezer, tavaly levágott anyakocát ma máskép­pen nem, csak külföldről behozott vágóállattal lehet helyette­síteni. A kormány alapanyaghiány miatt meg is adta az enge­délyt négyezer tonna sertés importjára. A hazai húsipar ugyanis korábban 11 millió sertés vágására rendezkedett be, ma ennek 30-40 százalékát képesek csak beszerezni, illetve feldolgozni. A vállalatok élethalálharcot vívnak a vágóálla­tért. Aminek meg is van az „eredménye", egy év alatt 100 százalékkal emelkedett a felvásárlási ára. Tavaly júniusban 90 Ft volt az élő sertés kilója, most október derekán már 180 Ft-ot is megadnak érte. Sőt, megadják a 22 schillinget, azaz a 220 Ft-ot is az osztrák sertés élősúlyáért, mert hiszen a végén úgyis továbbpasszolják a fogyasztóra, aki már 400-500 Ft­­ot fizet érte. A háziasszonyok kénytelenek belenyugodni, hogy napról napra drágábban szerezhetik be a húst, hacsak nem tartanak sertést az erkélyen. b-c A fehér bot napján József Attila Keserű ne­­kifohászkodás című versé­vel köszöntötte tegnap sorstársait, a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Veszprém me­gyei szervezetének elnök­ségi tagjait Béthy József alelnök. Összejövetelükre lapunk is meghívást kapott, hogy ily mó­don is felhívják a látók figyel­mét arra: itt vannak közöttünk, társaink a mindennapokban, s szükségük van ránk, hogy teljes életet élhessenek. Ma, a fehér bot napján nem árt eltűnődnünk a szavaikon. Szabóné Pintér Magdáén, Béthy Józsefén, Danyi Ernőén és Vér Katalinén, akiknek egy­behangzó véleménye, hogy a lá­tók többsége segítőkész, előzé­keny, őket, a sérülteket egyen­rangú partnerként kezeli. Ennek ellenére súlyos hiba volna pana­szaik felett napirendre térni, s nem venni észre, mennyivel több figyelmet igényelnének­­ például a közlekedésben, hogy biztonságosabb lehessen az éle­tük. Dr. Szőke László, a megyei szervezet elnöke és adminiszt­rátora, Klausz Károlyné tudja csak igazán, micsoda előrelépés volna, ha végre valóra válthat­nák tervüket, a segédeszközök helybeni árusítását. Mindehhez persze pénz kell. Több, mint amennyi az állami költségvetés­ből épp csak szervezetük mű­ködtetését fedezi. Bár a támoga­tók száma évről évre csökken, szerencsére még mindig akad­nak alapítványok, cégek, intéz­mények és magánszemélyek, akikre számítani lehet. S nem csak ezen a napon... (I. bonnyai) Telefon az Ablakban Baky György bakonybéli, Si­mon Mihály dudari polgármes­ter és Marton József ajkai alpol­gármester beszélt tegnap a TV 1 Ablak című műsorában a Ba­konytér Rt. és a Matáv vitájáról, a koncessziós pályázaton el­nyert primer körzet átadásának elhúzódásáról. A polgármeste­rek elmondták, hogy a jelenleg működő elavult rendszerért a Matáv többet szeretne kapni, mint amennyibe a Bakonytel Rt. által tervezett üvegszálas­digitális új rendszer kiépítése kerül. A Bakonytel Rt. nem akar eleve selejtezésre ítélt esz­közöket drága pénzért megvá­sárolni. Úgy vélik, hogy a Ma­táv továbbra is visszaél az erő­fölényével. Kihasználja azt, hogy a Bakonytel Rt.-t egyre in­kább szorítják a koncessziós szerződésben és a lakossági szerződésekben vállalt határ­idők. A polgármesterek szerint a szolgáltatást már most a Ba­­konytelre kellene bízni, miköz­ben tovább folyhatnának a va­gyonról szóló tárgyalások. Ám erre a Matáv nem hajlandó. Megnyitották a Várpalotai napokat Önarckép a városról Nézd a győztest! - éne­kelte az általános iskolák egyesített kórusa Händel indulóját az 1994. évi Vár­palotai napok megnyitóján tegnap délután a zsúfolá­sig megtelt városi sport­­csarnokban. Kulturális napokat rendezni azt jelenti, hogy felvállaljuk tör­ténelmünket, hagyományunkat. Egy ilyen sorozat a város önarc­képét adja - emelte ki köszön­tőjében Herbert Eile, az oszt­rák, karintiai testvérváros, Wolfsberg alpolgármestere. A Várpalotai napokat Baja Ferenc környezetvédelmi mi­niszter nyitotta meg, aki hang­súlyozta, ez a kilenc nap a palo­tai családoké, elsősorban a gye­rekeké. Nekik kell otthont talál­ni ebben a városban is, ebben az országban is. Tudomásul kell vennünk, hosszú távon meg kell tanulnunk, hogy az egymást megtisztelő gesztusok nélkül - mint például a Várpalotai napok — nem léphetünk előre. A megnyitón adták át a város elismerését jelző kitüntetéseket. A képviselő-testület Várpalota díszpolgárának választotta Pa­­csu Gergely­né (Fodor Sára) nyugalmazott pedagógust, hely­történet-kutatót és Újhelyi Gá­bor nyugalmazott középiskolai tanárt, festőművészt. Több évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként Várpa­lota Városért kitüntetésben ré­szesült Antall Sándorné, a váro­si postahivatal volt vezetője és Darnai Aranka, a Thuri gimná­zium nyugalmazott tanára. Á.J. Fotó: Áfrány Baja Ferenc az egyik kitüntetettel, Újhelyi Gáborral A nemzetiségek a kisebbségi önkormányzatokról Országos testületek felállításában reménykednek A helyhatósági választá­sok után a helyi kisebbsé­gek végre legitim partnerei lesznek a települési önkor­mányzatoknak - mondta Schnaider Lászlóné, a Ma­gyarországi Németek Szö­vetségének titkára az MTI- nek nyilatkozva. Úgy vélte: a törvény a ki­sebbségi és a települési önkor­mányzatok közti rivalizálást su­gallja, pedig semmiképpen nem lehet cél a már kialakult többsé­gi­ kisebbségi béke megzavará­sa. A szövetség álláspontja az, hogy a német nemzetiségűek minél több településen kezde­ményezzék kisebbségi önkor­mányzat létrehozását. A román kisebbség nagy ré­sze várhatóan a közvetlen helyi kisebbségi önkormányzat for­mája mellett dönt a helyhatósá­gi választásokon - nyilatkozta Kozma Mihály, a Magyarorszá­gi Románok Szövetségének tit­kára. A román ajkú kisebbség igen pozitívan értékeli az újfajta helyhatósági választási rend­szert, és élni fog a kisebbségek számára felkínált demokratikus lehetőségekkel. A Magyarországi Horvátok Szövetségének elnöke szerint több megyében indulnak jó eséllyel képviselőjelöltjeik a helyi és a nemzetiségi önkor­mányzati választásokon. Oszt­­rogonácz József elmondta, hogy a horvátok a területi önkormányzatok mellett az országos testület felállításában is reménykednek. Osztrogo­­nácz kifejtette: jelöltjeiket - ahol lehet - a helyi és a nemze­tiségi önkormányzati választá­sokon is indítják. Ennek előnye, hogy a közismert horvát szemé­lyiségek jobban reprezentálhat­ják őket, még akkor is, ha szá­mukat tekintve kevesebben vannak. Segítik a szenvedélybetegeket Veszprémben péntektől új helyen (Egyetem u. 19.) találha­tó a tizenkét évvel ezelőtt létre­jött alkoholellenes klub. A két helyiségből álló, volt 3. számú gyermekorvosi rendelőt alakították át a mintegy 80 klubtagnak, akik szerdánként, kisebb-nagyobb csoportokban tartják összejöveteleiket főleg egészségügyi szakemberek irá­nyításával. A gyógyult szenve­délybetegeknek adnak progra­mot, elbeszélgetnek velük. Ugyanezekben a helyiségek­ben működik az Alkohol-Drog­segély Egyesület, amelynek (akárcsak az alkoholellenes klubnak) Pesti Lajos az elnöke. Az 1992-ben alakult egyesüle­tet tavaly személyesen és tele­fonon (t.: 321-857) 780-an ke­resték meg, közel másfél száz embert kezeltek itt. Jelenleg 68- an vannak azok, akik tünetmen­teseknek mondhatják magukat. Mindennap, még hétvégén is, délután négytől néhány órán át fogadják a rászorulókat, akik­nek a kezeléseken kívül rövid és hosszú távú, egyéni, csoport-, család- és pszichoterápiát aján­lanak fel. A nehéz anyagi körül­mények között lévő egyesületet tavaly a Bramac, az adventista egyház és a Molnár és társa ke­gyeleti szolgáltató kft. támogat­ta összesen 65 ezer forinttal. (A veszprémi OTP-nél vezetik számlájukat: 863-2634-9443.) Az egyesület az új jelentkező­ket, lehetőleg hozzátartozóikkal együtt, jövő héttől szerdánként 17-18 óra között fogadja. A tegnapi ünnepélyes meg­nyitón dr. Raffai István főorvos az önkormányzat nevében kí­vánt további jó munkát a klub­nak. Az egyesületnek Fekécs Imre, az Országos Alkoholelle­nes Szövetség főtitkára nyújtott át tízezer forintot. A vendégek között ott volt Vancsik Viktó­ria, a Nemzetközi Akupunktú­­rás Detox­ikáló Szövetség ma­gyarországi igazgatója is. - M - NAPLÓ-3 Zenei iskolák fesztiválja Tegnap este az egyetemi au­lában ünnepélyes keretek között megnyílt a zeneművészeti szakközépiskolák énekkarainak és zenekarainak I. országos fesz­tiválja. A vasárnapig tartó prog­ramsorozatra a házigazda Dohnányi Ernő szakközépiskola három együttesén kívül hét vá­ros tizennégy csoportja érkezett. Ma délelőtt fél tíztől a vonós- és szimfonikus zenekarok, fél há­romtól a kórusok koncerteznek az aulában, míg a VMK-ban a fúvószenekarok adnak egymás­nak találkozót. Holnap délelőtt tízkor az aula lesz a fesztivált zá­ró gálahangverseny helyszíne. Felvételünk a tegnap esti nyitányon készült Fotó: Korbély Vagány búcsú a parancsnoktól Félidejéhez érkezett a Lég­védelmi Parancsnokság állo­mányába tartozó ejtőernyős újoncok összevont kiképzőtá­bora. Tegnap délután Pápán, a repülőtéren hajtották végre ti­zenhatodik ugrásukat, illusztris vendégek és veterán ejtőernyő­sök előtt. A vizsgát követő, Döbröntén megrendezett vete­rán­ aktív találkozón történt az­tán, hogy Lugosvölgyi György főhadnagy, Szeidl Viktor őr­mester és Kovács Ferenc őr­nagy egy különleges célba ug­rással tette emlékezetessé a na­pot. Vagányságuk a most nyugdíjba vonult pápai ejtőer­nyős parancsnoknak, Simon László alezredesnek szólt, aki szintén a találkozó perceit hasz­nálta fel arra, hogy átadja a szol­gálatot Bélteky László rangos tisztnek és a várható utódnak, Lugosvölgyi főhadnagynak. (vs.) ARANYKORONA AZ AGROBANK 57 FIÓKJÁBAN ♦ mindössze 20 ezer darab, 50 ezer forintos címletben, a n a ATT7¥z/\r»r\AT a ♦ 2 éves futamidő, AA,­ ARANYKORONA ♦ visszafizetés, kamatok, már az első évet követően, , / // ♦ az induló kamat 26%, a vissza nem térv a futamidő végén már évi 30% Veszprém, Kossuth Lajos u. 6., Balatonfüred, Ady Endre u. 45. IphpfO^PO ♦ bonus es kamatprémium _________________Zirc, Deák Ferenc u. 3., Pápa, Budai Nagy Antal u. 1._________________ IClIClUSCg ^^ 10 ÉVES AZ AGROBANK W S S 1. 10 ÉVES AZ AGROBANK

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék