Napló, 1995. július ( 51. évfolyam, 153-178. szám)

1995-07-03 / 154. szám

2 NAPLÓ Kisgyerek éhhalála Bihacon Eltérhetnek a fogászok árai A július 1 -je előtt megkezdett kezelések még ingyenesek Dr. Csonka Ildikót, megyei sztomatológus szakfő­orvost arról kérdeztük, alkalmaz­zák-e mától az orvosi kamara fogorvosi tagozata által aján­lott ellátási díjakat. - Igen, bár nem tartom való­színűnek, hogy túlságosan so­kan jelentkeznének hétfőn térí­téses ellátásra. Azok, akik szük­ségét érezték, az elmúlt hetek­ben keresték fel a szakren­delőket, tudva, hogy a július 1-je előtt megkezdett kezelések még ingyenesek. Pontosabban: ezek befejezését két hónapig még fi­nanszírozza az Országos Egész­ségbiztosítási Pénztár. - Az ajánlott díjtételeket önök elfogadták? - Némelyiket igen, de van­nak beavatkozások, ahol alacso­nyabb árat állapítottunk meg. Az egyszerű tömést például 1400 helyett 1200-ért, a fehér tömést 2500 helyett 2000-ért, a koronát 4500 helyett 2000 forin­tért csináljuk. Itt szeretném megjegyezni, hogy a díjakat minden intézmény maga hatá­rozhatja meg, az árak tehát a me­gyén belül is eltérők lehetnek. Az sem kizárt, hogy pár hónap múlva, amikor sor kerül az első értékelésre, korrekciót kell vég­rehajtani, ami díjcsökkentést és -növelést egyaránt jelenthet. - Kik azok a kedvezményezet­tek, akik továbbra is ingyenesen vehetik igénybe a fogászati ellá­tást? - Mielőtt válaszolnék, el kell oszlatnom egy félreértést. Bizo­nyos csoportok valóban mente­sülnek a fogorvosi munkadíj megfizetése alól, de a technikai munkákért nekik is fizetni kell. 18 éves korig, valamint a sorka­tonáknak, a szellemi fogyatéko­soknak és a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezőknek ingyenes az ellátás, akárcsak a 62. évüket betöltöttek esetében. De a fogszabályozó, a fogpótlás, a kivehető fogsor már pénzbe kerül, ráadásul jóval többe, mint eddig, mert megszűnt a 75 szá­zalékos tb-támogatás. Egy teljes alsó-felső protézisért például tízezer forint körüli összeget kell fizetnie a 65 évesnek is. Nem tudom, számukra mennyi­re vigasztaló, hogy koruknak köszönhetően megspórolják az ugyancsak több ezer forintnyi fogorvosi munkadíjat. (l. bonnyai) A bihaci muzulmán övezet­ben a válság sújtotta térség fo­lyamatos zárlata következté­ben feljegyezték az éhhalál el­ső­ eseteit. „A beékelődésben a helyzet több mint válságos, az emberek őrjöngenek a kétségbeeséstől.” E szavakkal ecsetelte vasár­nap Mans Nyberg, az ENSZ Me­nekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) szóvivője a muzul­mán övezetben tett rövid látoga­tása során szerzett benyomásait. „Az emberek rettenetesen leso­ványodtak, éheznek, és szinte kizárólagos társalgási témájuk a táplálkozás.” Nyberg a 160 ezer lakosú beékelődés ellátási hely­zetét lidérces álomhoz hasonlí­totta. A dpa ehhez hozzáfűzi, hogy a beékelődés zárlatának folytatódása esetén bekövetkez­het a tömeges éhhalál. Nyberg szavai szerint a múlt héten két ember halt éhhalált. „Egy idős férfit holtan találtak lakásán” - mondotta. A holttest mellett búcsúlevél hevert. Eb­ben az idős férfi az elmúlt hóna­pokban elszenvedett kínkeser­veket írja le. Levelét a követke­ző szavakkal zárta: „Túl büszke vagyok ahhoz, hogy az utcára menjek, és ott kolduljak”. Az éhhalál második áldozata egy hároméves kisfiú, akinek testsúlyát 7 kg-ra zsugorította az éhezés. „Édesanyja az utolsó pillanatig víz és liszt keveréké­vel próbálta őt életben tartani, mindhiába” - mondotta Mans Nyberg szóvivő. (MTI) Átszervezték az RMDSZ ügyvezető elnökségét A Szövetségi Képviselők Tanácsa, az RMDSZ belső parlamentje szombaton Ta­kács Csaba ügyvezető elnök javaslatára név szerinti titkos szavazáson megerősítette az átszervezett ügyvezető elnök­ség összetételét. Az RMDSZ végrehajtó és szervezőtestületének korábbi működési formájához képest megszűnt a szervezési és a poli­tikai főosztály, illetve az ezzel járó ügyvezető alelnöki funkció. Önkormányzati és területi ön­­kormányzati ügyvezető, alelnök Demeter János, oktatási Cs. Gyimesi Éva, művelődésügyi és egyházügyi Kötő József, ifjúsá­gi ügyvezető alelnök Tamás László lett. Később jelölik ki a gazdasági és szociális kérdésekkel foglal­kozó ügyvezető alelnök szemé­lyét. A testület tagja, akárcsak eddig, az RMDSZ szenátusi, il­letve képviselőházi csoportjá­nak mindenkori elnöke. Jóvá­hagyta a Szövetségi Képviselők Tanácsa Takács Csaba javasla­tát, hogy helyettese, távollété­ben helyettesítője Kötő József legyen. A Szövetségi Képvise­lők Tanácsának Állandó Bizott­sága (elnöksége) Dézsi Zoltán elnök mellett hat további tagból áll. (MTI) Jelentős csecsen-orosz megállapodást kötöttek A csecsenföldi válság békés rendezése szempontjából döntő jelentőségű megállapodást írt alá az orosz és csecsen tárgyaló fél szombaton Groznijban. Az AFP hírügynökség szerint ezt a tárgyaló felek az új forduló le­zártával hozták nyilvánosságra. A megállapodás értelmében az orosz fél kötelezi magát arra, hogy nem alkalmaz erőszakot, és tárgyalások útján próbál megoldást találni a vitás kérdé­sekre. (MTI) Újabb gázszivárgás történt a japán főváros metrójában Újabb rejtélyes gázszivárgás történt vasárnap Jokohamában, az egyik metróállomás közelé­ben. A kora esti órákig 20 ember szorult kórházi kezelésre, de az orvosok szerint egyikük állapo­ta sem súlyos. Akárcsak a ko­rábbi hasonló esetekben, ezúttal is hirtelen fellépett torokfájdal­makról és szemégésről panasz­kodtak azok, akik a gázt beléle­gezték. A szivárgást a jokohamai metró Kamioka állomása mel­letti egyik aluljáróban észlel­ték, de a rendőrség elővigyá­zatosságból lezáratta azt a nyolcemeletes áruházat is, amelynek két föld alatti szintje közvetlenül az aluljáróba nyílik. Vegyi anyagok jelenlétére utaló nyomokat azonban sem a rend­őrség, sem a tűzoltók nem talál­tak. (MTI) NAPLÓ Veszprém megye napilapja Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Bartók Péter, Gajdos József, Horváth Éva, Horváthy György, Kovács József igazgató, főszerkesztő, Varga Domokos Péter felelős szerkesztő Levélcímünk: Napló-szerkesztőség, Veszprém, Szabadság tér 15. Pf. 161,8201. Telefonszámaink: Szerkesztőségi alközpont (ugyanitt információ a hirdetésfelvételről, panaszügyek) 88/427-444,427-043, 427-643. Főszerkesztő, titkárság (tel./fax): 422-915. Sportrovat (tel./fax): 422-871. Kiadja a Közép-dunántúli Napló Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém Szabadság tér 15. Pf.161, 8201. Felelős kiadó: a kft. ügyvezető igazgatója. Telefon- és telefaxszáma: 88/422-915. Telex: 32-355. Terjeszti a Magyar Médiaszerviz Kft., a Rábahir Rt., a Balaton-Hír Kft. Előfizetési díj egy hónapra 375, negyedévre 1125, fél évre 2250, egy évre 4275 forint. Előfizethető a Magyar Médiaszerviz Kft.-nél (Veszprém, Kossuth u. 10. II. em. 202-204. Telefon: 88/407-375 (fax is), 406-420), valamint a kézbesítőknél. A NAPLÓ reklámirodájának telefaxszámai: 88/427-077,427-845. Pápai szerkesztőség, hirdetésfelvétel telefon, telefax: 89/313-344 (127-es mellék). Készül a Napló Multicom számítógépes szövegszerkesztő rendszerén. Nyomás: West Hungary Nyomdai Centrum Bt., telefon: 06(88)406480 Felelős vezetők: B. Nacke és B. Brinkmann Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Index: 25­ 061, ISSN 0133-2104 Szent László emlékezete Mihalik Tamás fotóművész a magyar barokk templomi művészetet bemutató kiállítá­sával kezdődött tegnap dél­előtt Aszófőn a Szent László­­napi megemlékezés. A kultúr­­házban rendezett tárlatot Dercsényi Balázs művészet­­történész nyitotta meg. Az új művészeti stílus, a ba­rokk már a 17. század első har­madában megjelent Magyaror­szágon, a törökök által nem ve­szélyeztetett nyugati területe­ken. A dinamikus, dekoratív stílust a katolikus egyház és a magyar főnemesség megked­velte, mivel jól szolgálta az el­­lenreformációs törekvéseket. A barokk művészet azonban a 18. század középső harmadában él­te fénykorát, ugyanis egymást követték az egyházi és világi megrendelések, építkezések. A barokk művészet különböző korszakaiban született alkotá­sok ma is meghatározzák tele­püléseink képét - mondta Der­csényi Balázs. A fotóművész három évtizede foglalkozik a műemlékek megörökítésével. - kgy - Késelés, verekedés A borszörcsöki „szurkálós" esetről lapunkban annak ide­jén beszámoltunk. Azóta lezá­rult a nyomozás, a rendőrség vádemelési javaslattal átadta az aktát az ügyésznek. A borszörcsöki K. Miklós nemegyszer közösen vállalt al­kalmi munkát a nála jóval fiata­labb S. Z. Attilával. így volt ez április 3-án is, amikor a munka végeztével a 30 éves K. Miklós lakásán két liter bor társaságá­ban múlatták az időt. Szóváltás kerekedett, s a két férfi egymás­nak esett. A kölcsönös ütlegelés az utcán folytatódott. Egy idő után K. visszaszaladt a lakásba, s egy kést vett magához. Most már „felfegyverkezve” fenye­gette meg az udvarlót, hogy megöli, ha nem megy haza. Az­tán már szúrt is... Látva, hogy ifjú barátját élet­­veszélyesen megsebesítette, ro­hant a segélykérő telefonhoz, de azt­­ valószínű idegességében­­nem tudta használni. Mérgében a készüléket kitépte a helyéről és eldobta. Futva érkezett a pol­gármester lakására, akit arra kért, hogy rádiótelefonján érte­sítse a mentőket. M. A. KRÓNIKA 1995. július 3., HÉTFŐ Nívódíjjal tüntették ki a palotai kórház vezetőit Leszkovszki Tibor várpalo­tai polgármester szerint a kór­ház megmaradásáról született kedvező döntés a város sikere. Bármifajta külső támogatás nélkül, a várpalotaiak és kör­nyékbeliek összefogásával épült fel az új kórház, a régi épületben sikerült kialakítani a szakambulanciákat s az el­fekvő betegek osztályát. Ezt a struktúrát a Népjóléti Minisz­térium és az Országos Egész­ségbiztosítási Pénztár vezető munkatársai palotai tárgyalá­saik során követendő példá­nak és meggyőző érvnek mi­nősítették. Hiába ünnepelt első alkalom­mal együtt az egészségügy vala­mennyi területén dolgozó szak­ember - kórházi alkalmazottak, gondozónők, védőnők mellett a mentősök és a gyógyszerészek is a Semmelweis-nap még­sem lehetett felhőtlenül boldog, hiszen közben bölcsődéket kel­lett összevonni. „Ennek szomo­rú oka nem a pénz, hanem a gye­rekek hiánya” - jegyezte meg a polgármester. A várpalotai ön­­kormányzat által alapított nívó­díjat a képviselő-testület ebben az esztendőben megosztva dr. Nagy Lászlónak és dr. Erős Im­rének, a városi kórház orvos-, il­letve gazdasági igazgatójának, valamint Báner Gyulánénak, a népjóléti gondozási központ szervező-gondozónőjének ado­mányozta. A kitüntetett kórházigazga­tók a Napló kérdésére elmond­ták, nem csak személyes mun­kájuk elismerésének tekintik a nívódíjat, hanem az intézmény­ben dolgozó háromszázötven ember többéves eredményes munkája értékelésének. A várpalotai Semmelweis­­ünnepre várták dr. Szabó György népjóléti minisztert is, aki a meghívást péntek este csa­ládi okokra hivatkozva lemond­ta. (áj) Egészségügy nívódíjasok: dr. Erős Imre, a várpalotai kórház gazdasági igazgatója és dr. Nagy László orvos-igazgató Fotó: Áfrány Gábor ELŐFIZETVE OLCSÓBB A NAPLÓ! Havonta már három számot ingyen kap, ha előfizeti lapunkat. Minden fontos információ benne van, és reggel hat órakor kiveheti a postaládájából. NYER, HA OLVASSA, NYER, HA JÁTSZIK VELÜNK! ___________Napló előfizetés___________ ÁPRILISTÓL JÚLIUSIG 12X50 000,1X200 000 FORINTOS NYEREMÉNYSORSOLÁS AZ ELŐFIZETŐK KÖZÖTT­I MEGRENDELŐLAP Alulírott megrendelem a NAPLÓ - 19..................................................hó...........naptól az alábbi fizetési mód és ütemezés szerint. □ nyugta ellenében készpénzzel fizetek □ meghatalmazom az MM Kft.-t, hogy az előfizetési díjat lakossági folyószámlámról megterhelés útján beszedje Pénzintézet neve:............................................................... folyószámla száma: ............................................................ □ Közületi számla ellenében fizetek - átutalással (számlaszám:...........................................) - csekkel Fizetési ütem: □ havonta □ negyedévente □ egész évre 5% kedvezmény □ 2 havonta □ fél évre Megrendelő neve: ...................................................................................................................................................... Lakása: .................................................................város............................................ utca.................. házszám A megrendelőlapot kérjük zárt borítékban beküldeni a következő címre: Magyar Médiaszerviz Kft., 8200 Veszprém, Kossuth u. 10. Dátum: .......................................................... ................................................................. alab­as

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék