Napló, 1995. október ( 51. évfolyam, 232-256. szám)

1995-10-14 / 243. szám

1995. október 14., SZOMBAT Alakul a regionális lobby? Sem az infrastrukturális fejlesztések, sem a gazdasági kap­csolatok alakulása nem állhat meg a megyehatároknál. Az észak-dunántúli régió kedvező­ adottságai a megyék összefogá­sával még jobban kihasználhatók, fokozhatók - hangzott el teg­nap Veszprémben négy megye szocialista országgyűlési képvi­selőinek, megyei közgyűlési elnökeinek és frakcióvezetőinek ta­nácskozását követő sajtótájékoztatón. A tanácskozás összehívását Pál Béla országgyűlési képvise­lő kezdeményezte, s a munká­ban részt vett Lampert Mónika, az MSZP parlamenti frakciójá­nak helyettes vezetője is. Győr- Moson-Sopron, Komárom-Esz­­tergom, Fejér és Veszprém me­gye képviselői egyetértettek ab­ban, hogy a regionális politika célját, tartalmát össze kell han­golni, mert ezáltal a megyéken belüli és a térségben lévő válsá­gos helyzetben lévők felzárkóz­tatása is könnyebb. Ebben a Tu­dományos Akadémia győri ku­tatóközpontjának eredményeire és az önkormányzatok informá­ciós bázisára akarnak támasz­kodni. Mint a sajtótájékoztatón is elhangzott: egy-egy képviselő egyedül nehezen tud eredményt elérni, az önkormányzatokkal és kistérségi szövetségekkel ösz­­szefogva azonban nagyobb a si­ker reménye. A szocialista párt néhány tag­jának csütörtöki hajósi összejö­vetelével kapcsolatban Lampert Mónika hangsúlyozta: a feszí­tett törvénykezés közben szük­ség van arra, hogy nyugodt kö­rülmények között őszintén be­szélgessenek a képviselők. De ha valóban nyílt rendezvény volt a hajósi, szerencsésebb lett volna előzetesen a képviselő­­csoport minden tagjának tudo­mására hozni. h. é. Készülődnek a katonák Deák János vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsno­ka és Németh Sándor altábor­nagy, vezérkari főnök pénteken meglátogatta a Cooperative Light '95 békepartnerségi had­gyakorlaton részt vevő katoná­kat Balatonkenesén és Újdörög­­dön. Deák János ezt követően az MTI-nek elmondta, hogy teljes mértékben elégedett az előké­születekkel. Minden remény megvan arra, hogy sikeres lesz a nagyszabású, 11 ország részvé­telével zajló törzsvezetési gya­korlat. A NATO magas beosztá­sú vezetőinek az a véleménye, hogy az előkészületek teljes mértékben megfelelnek a szö­vetség követelményeinek. A gyakorlatot Göncz Árpád köztársasági elnök ma nyitja meg. A manőverek 350 külföldi és 200 magyar katona részvéte­lével október 16-án kezdődnek és 20-áig tartanak. KRÓNIKA Kiegészítő tandíj - törölve A kormány a jövő heti ülé­sén - a nappali alapképzésben részt vevők vonatkozásában, az 1995/1996-os tanévet illető­en - kész azonnali hatállyal semmissé tenni a tandíjrende­let kiegészítő tandíjról szóló részeit. Erről a­­ Horn Gyula minisz­terelnök kezdeményezésére összehívott­­ felsőoktatási in­tézményvezetőkkel, a Hallgatói Önkormányzatok Szövetségé­nek vezetőivel, valamint Fodor Gábor művelődési és közokta­tási miniszterrel, illetve Papp Lajos művelődési minisztériu­mi helyettes államtitkárral létre­jött pénteki találkozón született megállapodás. Kiss Elemér, a Miniszterelnöki Hivatal köz­­igazgatási államtitkára - aki maga is részt vett a tanácskozá­son - sajtótájékoztatón elmond­ta: Horn Gyula úgy értékelte a megállapodást, hogy az említett kormányrendelet kiegészítő tandíjra vonatkozó részei okafo­­gyottá váltak, és ezért e rendel­kezések visszavonásából a kor­mány nem csinálhat presztízs­­kérdést. A továbbiakban beszámolt arról is, hogy a találkozóra - amelyre az október 5-i, a kor­mány és a Hökosz között szüle­tett megállapodás alapján került sor - 55 felsőoktatási intéz­ményvezető jött el. Közülük 51 egyetem és főiskola - már a ta­nácskozást megelőzően - ho­zott olyan döntést, hogy a nap­pali tagozaton nem vezeti be a kiegészítő tandíjat ebben a tan­évben — tette hozzá az államtit­kár. Megemlítette azt is, hogy mindössze egy főiskolánál ve­zették be a kiegészítő tandíjat, három intézmény pedig még nem döntött az ügyben. A veze­tők tehát a már előállott „tény­helyzet” jogi rögzítését javasol­ták - összegezte a találkozó fő vitapontját Kiss Elemér. Kifejtette azt is, hogy a ta­nácskozáson részt vevők egyet­értettek a mostani tanévre meg­határozott kétezer forintos alap­tandíjjal. Ezzel összefüggésben hangsúlyozta: a '96-os költség­­vetési törvényjavaslat az alap­tandíj változatlan összegével számol, ami összhangban áll a már említett október 5-i megál­lapodással. Az alaptandíjakból származó összeg a törvényja­vaslat szerint a központi kasszá­ba kerül ugyan, ám annak teljes összegét visszaforgatják a fel­sőoktatásba - fűzte hozzá. Ki­tért arra is, hogy a korábbi kor­mányelhatározással megegye­zően felülvizsgálják a tandíjren­deletet az 1996/97-es tanévre. Az új tandíjrendszer kialakítá­sánál alapszempontként veszik figyelembe a tanulmányi ered­ményeket, illetve a hallgatók szociális helyzetét. (MTI) Teherautó elé szaladt Ami a baleseteket illeti, átla­gosan telt a megyében péntek, 13-a. Nem úgy annak a kétéves kislánynak az életében, aki Ko­­lontár belterületén kifutott egy teherautó elé. A sofőr fékezett, de már nem tudta elkerülni a szerencsétlenséget. A kisgyer­meket agyrázkódással és hasi sérüléssel szállították a mentők az ajkai kórházba. Könnyű sérü­lést szenvedett az a motoros, akit a fékezés közben az úton keresztbe forduló teherautó fel­lökött. Megalakult a Byron társaság A Veszprémi Egyetem szín­háztudományi és angol tan­széke kezdeményezésére teg­nap Veszprémben megalakult a Magyar Byron Társaság. Az ülésen dr. Bárdos Jenő dékán megnyitója után Bús Éva, az egyetem munkatársa az angol és a külföldi Byron társaságok­ról tartott tájékoztatót. A világ legelső társasága 1868-ban Gö­rögországban alakult meg. 1876-ban Angliában is létrejött a társaság. Ma már 36 országban található az angol költő nevét vi­selő közösség. Az alakuló ülésen dr. Nagy Imre docens Byron magyaror­szági hatása a 19. század első felében címmel tartott tudomá­nyos kutatásokon alapuló elő­adást. A költő fogékony lelkek­­re talált hazánkban. 1842-ben fordításban is megjelentek mű­vei, képmása pedig Petőfi Sán­dor szobája falán függött. Dr. Szigethy Gábor Byront mint ch­­­ilbeát, férjes asszonyok szere­tőjét mutatta be hangulatos ta­nulmányában. A költő három évig lakott Velencében, ahol tobzódott az örömökben, „fo­gyasztotta” a nőket. Dr. Bécsy Tamás professzor a társaság céljairól elmondta, hogy az angol romantikát és Byron irodalmi tevékenységét szeretnék megismertetni. Ennek érdekében konferenciákat tarta­nak. Az ülésen megválasztották a társaság elnökségét. Tagjai: dr. Bécsy Tamás, dr. Bárdos Je­nő és Bús Éva. Az ellenőrző bi­zottságba került Rawlinson Zsu­zsa és dr. Szigethy Gábor. A tag­díj magánszemélyeknek évente minimum 500 forint, míg az in­tézmények tetszés szerint támo­gathatják a társaságot. - kgy - „Balczónak van egy dilije”? Tegnap este a Veszprémi Egyetem egyik zsúfolásig megtelt előadótermében meg­hívott vendégként Balczó András, az egykori többszörös világbajnok öttusázó a sport, a hit, a küldetés életében be­töltött szerepéről beszélt. A rendezvényre a KDNP és a Keresztény Értelmiségiek Szö­vetsége szervezésében került sor, a néhány éve útnak indított Elfelejtett értékeink című prog­ramsorozat keretében. Elterjedt az a hibás nézet ma egyházi körökben - mondta a vendég -, hogy az evangélium akkor szól tisztán, ha a prédiká­ció nem tartalmaz olyan gondo­latot, amely a mindenkori hatal­mat bosszantaná vagy bántaná, vagy az egyház zavartalan mű­ködését megnehezítené. Mások a nemzetért mindent megtenné­nek, de az Istenről nem is akar­nak tudni. Mindkét felfogás rossz. Hogy országunk rossz gazdasági helyzetéből nem tud kiemelkedni, ezekkel a félreér­tésekkel magyarázta. Ez a nép elszakadt az Istentől - mondta. S mindaddig, míg saját erejében vagy mások - bármely párt vagy politikusok, nemzetközi szerve­zetek- segítségében bízik, s nem hallgat Istenre, hátat fordít hívá­sának és küldésének, s nem tőle kér tanácsot tetteihez, jövőjé­­hez, nem történhet meg az igazi rendszerváltás az emberek lelkében s az ország gazda­sági helyzeté­ben sem. Beszélt Is­tennel való ta­lálkozásáról, a tőle kapott ajándékokról — az akaraterő, a tehetség és a győzelmek —, jelentőségéről életében. Vé­gül kijelen­tette: Lehet, hogy sokan legyintenek a felvetéseire, s azt mondják majd róla: „Balczónak van egy dilije, vallásos őrületbe esett”. Ő azonban nem teszi függővé mondandójának eredményessé­gétől, hogy bárhová elmenjen a hit értékeiről, Istentől való füg­gőségünkről és odaadottsá­­gunkról bizonyságot tenni. Toldi Balczó András:­­ Nincs igazi rendszerváltás, amíg az emberek nem hallgatnak Istenre, és pártokba, politikusokba vetik bizalmukat Fotó: Oszkó NAPLÓ 3 Jubileumi Várpalotai napok Látványos megnyitó - Pro comitatu-díj a Bányász Kórusnak Az egész város kérte 1986- ban, hogy szervezzük meg a Várpalotai napokat, és ma már a 10. rendezvénysorozat kezdődik - mondta köszöntő­jében a jubileumi Várpalotai napok látványos megnyitóján tegnap délután a városi sport­­csarnokban Leszkovszki Tibor polgármester. A sportcsarnok előterében rendezett - jelentős részben a Napló korábbi esztendőkben készült tudósításait felhasználó - alkalmi kiállítás is bizonyít­hatja a Várpalotai napok jogo­sultságát. Évről évre több ese­ménnyel lepi meg önmagát és polgárait a város. Leszkovszki polgármester szerint ez a tizedik tíz nap már a bőség kosarának is nevezhető - de mindig csak ilyen kényelmetlenségeket kí­ván a szervezőknek: óvodások­tól nyugdíjasokig egyre többen, szinte mindenki ilyenkor, októ­berben szeretné megmutatni, egy év alatt mit is produkált. A nyolcszáz férőhelyes csar­nokban legalább kétezer néző fi­gyelte a nyolcszáz közreműkö­dőt. Bevezetőként Händel Mes­siás oratóriumának Hallelujah­­kórusát énekelte a Bányász Kórus, a kitüntetések átadása után három általános iskola és a gimnázium énekkara adta elő Bizet Carmen című operájának híres gyermekindulóját, majd másfél órán keresztül a palotai diákok tomaünnepélye szóra­koztatta a megnyitó közönségét. Várpalota város önkormány­zati képviselő-testülete Várpa­lota városért kitüntetést adomá­nyozott Lugosi Jánosnénak, a polgármesteri hivatal humán közszolgálati irodája oktatási szakreferensének és a 75. szüle­tésnapját ünneplő Bányász Kó­rusnak. Várpalota város nívódí­ját vehette át dr. Czeidli István, Várpalota jegyzője és Varga Károly nyugalmazott gimnáziu­mi tanár. A megyei közgyűlés elnöke, dr. Zongor Gábor Pro comitatu-díjat adományozott a Bányász Kórusnak. Á. J. A várpalotai diákok hagyományos tornaünnepélye szórakoztatta a megnyitó közönségét Korbély-fotó Négy község közös öröme Veszprém megye északi részében is beindult a gázfejlesztés Pápakovácsi és Dáka köz­ségek gázfejlesztése 1994-ben kezdődött. Ehhez csatlakozott 1995-ben Kúp és Nóráp. A munkálatok befejezésére a négy község együttes örömére pedig tegnap tették fel a ko­ronát Pápakovácsiban, ami­kor is ünnepélyes keretek kö­zött Agg Sándor, a község polgármestere meggyújtotta a gázszolgáltatást szimbolizá­ló fáklyát. Ünnepi beszédében egyebek között a gázfejlesztés anyagi ol­dalára is kitért, mint mondta, a négy községnek mintegy hu­szonhatmillió forintjába került a beruházás. Ebből a lakosság csaknem 18 millió forintot fize­tett be, a fennmaradó részt az önkormányzatok vállalták. A pápakovácsi eseményen a Kö­­gáz képviseletében György Pál vezérigazgató is részt vett, aki elmondta, hogy Veszprém me­gye északi részének gázfejlesz­tése meglehetősen elmaradt a megye többi részétől. Ezért is döntöttek úgy, hogy a szokásos támogatáson felül is segítik a községeket. Megelégedtek a 40-50 százalékos lakossági hozzájárulással, holott ez má­sutt magasabb. Természetesen mindezt üzletpolitikai megfon­tolásból is tették, mert mint mondta, a beruházásaik csak így lehetnek gazdaságosak. * A megye egy másik térségé­nek (Nemesszalók, Nyárád, Nagyalásony, Mezőlak, Mar­­calgergelyi, Vinár, Külsővát, Békás, Pápadereske, Mihályhá­­za) polgármesterei a közelmúlt­ban találkoztak a Kögáz képvi­selőivel. Ezen a megbeszélésen kiderült, hogy a Kögáz 1996. december 31-ig az említett terü­leteken is megkezdi a gázszol­gáltatást. - németh -

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék