Napló, 1996. július ( 52. évfolyam, 152-178. szám)

1996-07-02 / 153. szám

1996. július 2., KEDD Akarni és menni kell! Húsz ápolónő és asszisztens részvételével kétnapos peda­gógiai kurzus kezdődött teg­nap Tihanyban a Magyar Ápolási Egyesület szervezésé­ben, a Svéd Egészségügyi Tisztviselők Egyesületének tá­mogatásával. Dongó Istvánná és Vágány Tamásné alelnököktől megtud­tuk, hogy a két szervezet hat éve működik együtt, a kapcsolat lét­rejötte mindenekelőtt Mucha Márknénak, az 1989-ben alakult Magyar Ápolási Egyesület el­nök asszonyának érdeme. Ez idő alatt taglétszámuk 500-ról tízezerre növekedett, s mára elérték, hogy megkérdezésük nélkül nem születnek az egész­ségügyi szakdolgozókat érintő döntések. A mostani tanfolyam már a ti­zenkettedik olyan alkalom, ami­kor a svéd egyesület szellemi tá­mogatásával és teljes finanszí­rozása mellett kiscsoportos fog­lalkozásokon vitathatják meg a résztvevők a tagságot foglal­koztató aktuális kérdéseket. A szervezeti élet várható változá­sai, a szakmai érdekképviselet erősítésének fontossága és az egyesület kamarává történő át­alakulásának folyamata egyaránt szóba kerül a találkozón, mely­nek mottója: Akarni és menni! Ez a két szó az egyesület leg­főbb célját, tevékenységének lé­nyegét is kifejezi. Szeretnék, ha az egészségügyben dolgozók képesek lennének pontosan fel­mérni a munkahelyükön és a szakma egészében várható vál­tozásokat, s ahelyett, hogy má­soktól várnának megoldást a problémákra, saját maguk lép­nének fel egyenrangú tárgyaló­­partnerekként a helyi közössé­gek szintjén. Ezt azonban csak olyan tudás birtokában tehetik, amellyel a társadalom elismeré­sét is kivívják az ápolói hivatás iránt. A svédországi tapasztala­tok átadásában jelentős szerep jut a magyar származású Tomi Krizsánnak, aki a svéd egész­ségügyi tisztviselők egyesületé­nek képviselőjeként vesz részt a beszélgetéseken. - sbe - Gyilkosság a Kálistó utcában A veszprémi Kálistó utcá­ban brutális gyilkosság tör­tént a hét végén, amelyről hét­főn szerzett tudomást a rend­őrség. Az idős asszony mun­kaadója jelentette be a kapi­tányságon, hogy péntek óta nem jelentkezik nála­. János­­né. A 73 éves özvegyasszony az autóbusz-pályaudvaron dol­gozott, mint vécésnéni. A nyo­mozók vérben fagyva találtak rá tegnap reggel. A szomszédasszony meséli, hogy Annus néni úgy nyolc év­vel ezelőtt költözött a tanácsi házba, amelyet mesteremberek­kel tataroztatott, de ő maga is so­kat dolgozott otthonán. Még ta­valy nála élt egyik unokája és felesége, de azóta végképp egyedül van. Néha megfordul­tak nála idegenek, akik például behordták neki a szenet. - Nem jártunk össze, de ha ta­lálkoztunk az utcán, el-elbeszél­­gettünk. Ha valamit vásárolt dédunokájának, áthívott, néz­zem meg. Jószívű volt, mert nemegyszer gyümölcsöt hozott át a gyerekeimnek, vagy fel­ajánlotta: szedjük meg a szil­vafáját. Nagyon megviselte, amikor megdöglött a kiskutyá­ja, egyetlen társa volt a ma­gányban. Nemegyszer magával vitte a városba, ha egész nap­ a pályaudvaron dolgozott. Úgy tudom, péntekre várta a tűzi­fát. Az udvari vasajtót mindig bezárta, még akkor is, ha vol­tak nála. A verandaajtót vi­szont mindig nyitva hagyta, ha otthon tartózkodott, így volt ez hétvégén is. Miből is gondoltuk volna, hogy tragédia történt? Mindenesetre ismerősei lehet­tek a gyilkosai, ha beengedte őket. Vagy bemásztak hozzá a kerítésen...? Az utcabeliek megdöbbenve fogadták a szomorú hírt, ugyan­is jól ismerték a nénit, aki korá­ból vagy tíz évet nyugodtan leta­gadhatott volna Az autóbusz-pályaudvaron sorra kérdezték az őt helyettesí­tő asszonytól:­­ Hol van Annus néni? — Szabadságon — volt a kitérő válasz. Itt mesélték, hogy a néni mindig kiment a temetőbe - még Budapestre is felutazott-, hogy elhunyt hozzátartozóinak sírjára virágot vigyen. Ma még rejtély, hogy miért ölték meg. Lehet, hogy gyilkosa tudta, hogy jó pár ezrest tart ma­gánál, amiből kifizette volna a tűzifát? A rendőrség széles körű nyo­mozást folytat a tettes kézre ke­rítéséért. M. A. Egyetemisták a Verga Rt.-nél Ötödik éve képeznek kör­nyezetvédő mérnököket a Veszprémi Egyetemen. A fel­sőoktatási intézmény és a HM Veszprémi Erdőgazdaság, más néven a Verga Rt. három évvel ezelőtt kötött együttműködési megállapodást - tudtuk meg Rakk Tamástól a társaság el­nök-vezérigazgatójától. Napjainkban a negyedéves hallgatók közül huszonhárman végzik nyári szakmai gyakorla­tukat az erdőgazdaságnál. En­nek keretében hozzáláttak a Veszprém területén, illetve a vá­ros határában lévő, a Verga által kezelt állami tulajdonú erdőte­rületek megtisztításához. Eddig már öt teherautóra való szeme­tet gyűjtöttek össze. A diákokat nagyon meglepte az, hogy az általuk összegyűjtött, a pihenő­helyeket elcsúfító szemét elhe­lyezése után az erdőgazdaság­nak fizetnie kell. Mintha nem a város és lakói alapvető érdeke lenne a tiszta, esztétikus kör­nyezet... A hallgatók a csemetekertben gyakorlati leckét kapnak a gyomlálásból is. Olyan fejlődő növénykék megtisztítását vállal­ták, amelyek gyomirtóval nem kezelhetők, és a gépi gyomtala­nítás is kárt tenne bennük. Gya­korlatvezetőjük és a gazdaság szakembereinek irányításával a hatalmas erdőterületek minden­napi környezetvédelmi teendői­ből is kiveszik a részüket. A gya­korlott erdőmérnökök szívesen foglalkoznak a jövő környezet­védelmi mérnökeivel, hiszen tudják: most kell kialakítani a fiatalokban azt a szemléletet, amelyben jól megfér egymás mellett a termelés és a természeti értékek megóvása. A megyei gyakorlaton a területünkhöz kö­tődő egyetemi hallgatók vesz­nek részt. A többi diák más vidé­kek természetvédelmi területein gyűjt gyakorlati tapasztalatokat. V. I. KRÓNIKA Tartós kapcsolat kezdete Tízesztendős gyerekekkel együtt ünnepelt a Hungária Biztosító Nekünk még soha nem volt ekkora szerencsénk az életünk­ben. Nem nyertünk, nem kap­tunk se pénzt, se ajándékot. Ez az első alkalom a család életé­ben, hogy a kiválasztottak közé kerültünk a véletlen folytán — mondta a lesencetomaji Molnár Judit édesanyja tegnap Veszp­rémben, a Hungária Biztosító alapításának 10 éves évforduló­jára rendezett ünnepségen la­punk tudósítójának. Molnár Judit ugyanis július 1-jén éppen tíz éve született 13 Veszprém megyei társával együtt, így meghívást kapott a születésnapi bulira. Rajta kívül Csamangó Hajnalka, Rédl Ta­más, Hortobágyi Ágnes, Vén­esei János, Csengető Annamá­ria, Kiss András, Novák Mó­nika, Gallér Katalin, Dorog Krisztián, Takács Márk, Tobak Zsolt, Páhy Balázs, Szalóki Károly és szülei együtt örül­hettek a vendéglátásnak, a szü­letésnapi tortáknak, az apróbb ajándékoknak. No és persze a fő meglepetésnek, hiszen vala­mennyi tízéves egy nettó száz­ezer forint értékű Família élet­­biztosítással lett gazdagabb, amely a tízéves futamidő után több mint félmillió forintot fog érni. - Ezt az ajándékot a Hungária Biztosító egy hosszú távú kap­csolat kezdeteként nyújtotta át a vele egyidős gyerekeknek szerte az országban - mondta a Napló kérdésére Tál Ferenc, a Hungá­ria Biztosító Rt. megyei igazga­tója. - Őszintén reméljük, hogy a következő tíz év mindnyájunk számára olyan sikeres lesz, mint amilyen a Hungária Biztosító el­ső évtizede volt. Sok sikert kívánt az egyéb­ként Európa legnagyobb bizto­sítójának, az Allianz AG Hol­dingnak többségi tulajdonába került magyar biztosítótársaság­nak, valamint a gyerekeknek és szüleiknek Pintér Kornél, a me­gyei közgyűlés alelnöke is. Az évforduló alkalmából ké­szült összeállításból kiderült: a Hungária Biztosító létrehozása óta piacvezető pozícióra tett szert Magyarországon, eddigi díjbevétele meghaladta a 200 milliárd forintot, s egy évtized alatt mintegy 160 milliárd forint kárt fizetett ki ügyfeleinek. B.P. Tál Ferenc, a Hungária Biztosító Rt. megyei igazgatója a lesen­­cetomaji Molnár Judittal és édesanyjával­Fotó: Andrányi Türelemmel a rászorultakért Ha rászorulunk, önök gon­doskodnak rólunk, a születé­sünktől a halálig - köszöntötte a várpalotai egészségügyi dol­gozókat tegnap délután a Semmelweis-napi ünnepségen a Jó Szerencsét Művelődési Központban Leszkovszki Ti­bor, a város polgármestere. Gyermekgondozók, kórházi alkalmazottak, orvosok, asszisz­tensek, mentősök, gyógyszeré­szek, az Állami Népegészség­ügyi és Tisztiorvosi Szolgálat munkatársai, védőnők, vöröske­resztesek, civil szervezetek akti­vistái ünnepeltek Semmelweis Ignác 178. születésnapján. Köszönöm, hogy ebben a ne­héz gazdasági helyzetben ennyi türelmük és kitartásuk volt, ezt a hozzáállást a betegek közötti kérdőíves felmérés is bizonyítja — mondta Leszkovszki polgár­­mester. A város elöljárója kitért a pétfürdői önállósodás kérdé­sére is. Leválás esetén a szakel­látás színvonalának megőrzése a pétfürdőieknek is fontos. A vá­rosi egészségügy létszámará­nyos finanszírozása Leszkovsz­ki szerint nem elfogadható, a működés fenntartása érdekében annak a városrésznek vagy tele­pülésnek kell a plusz költségve­tés hiányzó részét pótolni, ahol ez megtehető. Tudomásul kell venni, Vár­palotán a lakosság ragaszkodik az egészségügyi intézmények­hez, a szakemberekhez­­ és a megszokott színvonalhoz. Re­mélhető, a városi kórházban ki­alakított utógondozási rendszer, az orvosok csoportpraxis háló­zata és a kórház ágykihasznált­­sági mutatói kedvező döntésre biztatják a város egészségügyi ellátásának jövőjéről döntő szakembereket. Várpalota önkormányzati képviselő-testülete legutóbbi ülésén úgy döntött, szeptembe­rig megvizsgálják a város teljes egészségügyi rendszerét, mi­ként lehetne az intézményeket hatékonyabban, gazdaságosab­ban működtetni. Az ünnepségen - az önkormányzók határozata alapján - a város nívódíját ve­hette át dr. Hent József sebész főorvos és Molnár Erika, a II-es számú szállást biztosító idősek klubja vezetője. (új) Százforintos kenyérárak Somogy megyében mintegy húsz forinttal nőtt hétfőtől a ke­nyér ára. Az áremelésről Vincze Károly, a Somogy megyei Sütő- és Édesipari Rt. vezérigazgatója elmondta: az elmúlt háromne­gyed éveben több mint 50 száza­lékkal nőtt az alapanyag ára, 25-30 százalékkal az energia­­hordozóké. A cég az elmúlt há­rom évben 10-13 százalékkal növelte termékeinek árát, mi­közben az infláció mértéke esz­tendőről esztendőre 20-30 szá­zalék között mozgott. Ezt az aránytalanságot tovább már képtelenek elfogadni, a mostani 25 százalékos nagykereskedel­mi áremelés, amely minden ter­mékükre vonatkozik, arra ele­gendő, hogy a veszteséget elhá­rítsák - közölte a vezérigazgató. Azt sem tartja kizártnak, hogy az év során még további áreme­lésre kerül sor. (MTI) ^|||^ HIROToimi Veszprém, Cserhát-ltp. 7. (a volt Ezermester bolt helyén) NAGY NYÁRI AKCIÓ AZ EUROTOURS-szal! VII. 1-jétő­l IX. 30-ig KORFU 1 hét repülővel apartmanban EN 24 900 Ft/fő-től KRÉTA 1 hét repülővel apartmanban 29 900 Ft/fő-től MALLORCA 1 hét repülővel szállodában *** FP-val 59 900 Ft/fő-től SPANYOLORSZÁG 10 nap luxusautóbusszal szállodában R-vel vagy FP-val 24 900 Ft/fő-től Telefon/fax: 88/320-289 NAPLÓ 3 Előtérben a falvak gondjai A falvak lakóinak nem sza­bad arra számítaniuk, hogy csupán a mezőgazdaságból meg tudnak élni az Európai Unióhoz való csatlakozás után. A már társult országok­ban szerzett tapasztalatok azt bizonyítják, hogy szinte min­denütt a kiegészítő foglalkozá­sok jelentik a megélhetés fő forrását. Falukutatási tapasztalatairól 16 ország harminc szakembere számol be Veszprémben a teg­nap kezdődött Európai faluszo­ciológiai nyári egyetemen. A nyitó előadást Nemcsók János államtitkár tartotta, aki a Bala­tonnál megvalósuló mezőgaz­dasági bioprogramról beszélt, és egyebek közt elmondta, hogy a Tapolcán most kísérleti jelleg­gel működő, mezőgazdasági hulladékokat feldolgozó üzem­ben nemsokára a Keszthelyi­öbölben kiemelt iszapból készí­tenek komposztot. Ezzel nem­csak az iszapelhelyezés problé­mája oldódik meg, hanem ki­váltható lesz a Balaton vizére veszélyes műtrágya használata is. Beszélt az ősszel induló állat­­tartási programról is, arról, hogy kanadai ridegmarhát, szürke­marhát, háziasított gímszarvaso­kat és mangalica sertéseket he­lyeznek ki terveik szerint farmer­­gazdaságokba, így megoldódik az elhagyott, műveletlen terüle­tek kezelési, legeltetési gondja, emellett munkát adnak az embe­reknek segítve ezzel a falvak megtartó képességét. A komplex mezőgazdasági programban sze­repel egy Fenékpusztán létesí­tendő, exportminőségben dol­gozó vágóhíd és húsfeldolgozó létesítése is, ami újabb állásle­hetőség a környékbelieknek. A nyári egyetem sajtótájé­koztatóján elmondták, hogy a falukutatók ilyen találkozóit minden alkalommal más or­szágban tartja az Európai Falu­szociológiai Egyesület. A Veszprémben péntekig zajló - egyébként angol nyelvű - nyári egyetem társrendezője a Ma­gyar Szociológiai Társaság, va­lamint a megyei agrártudomá­nyi egyesület, illetve az agrár­kamara. Ez utóbbi gondoskodik arról, hogy a résztvevők gyakor­lati tapasztalatokat is szerezhes­senek: a szociológusok elláto­gatnak farmergazdaságba, szö­vetkezetbe, magánpincészetbe és kisebb gazdálkodókhoz is. - de - Az egyház finanszírozásáról A magyar kormány kész arra, hogy szeptemberben megkezdje a tárgyalásokat a magyar katoli­kus egyház és a Szentszék kép­viselőivel az egyház finanszíro­zási rendszeréről, az egyházi ingatlanok helyzetének rende­zéséről, valamint az egyházi ok­tatási, nevelési és szociális in­tézmények működtetéséről - je­lentette be újságíróknak Kiss Elemér, a Miniszterelnöki Hiva­tal közigazgatási államtitkára azután, hogy Horn Gyula mi­niszterelnök rövid megbeszélést folytatott Angelo Acerbi címze­tes érsekkel, apostoli nunciussal a Parlamentben. (MTI) ^ QUAESTOR BUSINESS TRAVEL í fadiOWyA i f s BUSINESS mü I [Qf n QJJASTOR - 1 KÖZÖS JÁTEKA „Nyerje meg szilveszteri pihenését" V. FORDULÓ Mely fővárosokon folyik keresztül a DUNA? |--------------- j j A választ a Questor Business Travel címére (Veszprém, Rákóczi u. 7.) i személyesen hozza be!­­ ! VÁLASZ: ......................................................................­.............................................................. | | NÉV:............................................................................................................................................. | |­I | CÍM: TELEFON:.................................... | I_______________________________________________________________________________|

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék